Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку до переходу Української РСР на принципи самоуправління і самофінансування

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 серпня 1989 р. N 210
                Київ
 
      Про підготовку до переходу Української РСР
     на принципи самоуправління і самофінансування
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити розроблений Держпланом УРСР та Економічною радою
план заходів  щодо  переходу  Української  РСР  на  принципи
самоуправління і самофінансування (додається).
 
   Координацію роботи по здійсненню вказаних заходів та контроль
за підготовкою проектів законодавчих актів і рішень Уряду УРСР,
пов'язаних з переходом республіки на принципи самоуправління і
самофінансування, покласти на Комісію Президії Ради Міністрів УРСР
по вдосконаленню господарського механізму.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
      Заст. Керуючого
   Справами Ради Міністрів УРСР             В.НЕСМІХ
 
   Інд. 18
 
 
                       Затверджений
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 3 серпня 1989 р. N 210
 
                ПЛАН
    заходів щодо переходу Української РСР на принципи
        самоуправління і самофінансування
 
--------------------------------------------------------------------------
    Зміст заходів  |   Виконавці   | Строк | Відповідальні
             |          |виконання| за виконання
--------------------------------------------------------------------------
1. Розробити концепцію  Науково-дослідний  серпень  Держплан УРСР
  переходу       економічний інститут 1989 р.
  Української РСР    Держплану УРСР
  на республіканський  організації,
  госпрозрахунок    зазначені у коорди-
             наційному плані
             Економічної ради
             (протокол
             від 22 лютого
             1989 р. N 1)
 
2. Підготувати проект  Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
  Закону УРСР "Про   економічний інститут 1989 р.  Мінюст УРСР
  республіканський   Держплану УРСР         Інститут
  госпрозрахунок    Інститут держави і       економіки
  Української РСР    права Академії наук      Академії наук
             УРСР              УРСР
 
3. Розробити методичні  Науково-дослідний    -"-  Держплан УРСР
  рекомендації по    економічний інститут
  складанню       Держплану УРСР
  комплексного плану
  економічного і
  соціального розвитку
  Української РСР
  на 1991-1995 роки
  з урахуванням
  переходу республіки
  на госпрозрахунок
 
4. Розробити проекти   Мінфін УРСР       -"-  Мінфін УРСР
  нормативів і ставок, Київський інститут
  використовуваних при народного
  формуванні державного господарства імені
  бюджету УРСР та    Д.С. Коротченка
  місцевих бюджетів,  Тернопільський
  зокрема:       фінансово-
             економічний інститут
   нормативів     Інститут економіки
   відрахувань від   Академії наук УРСР
   податку з обороту
   нормативів
   відрахувань від
   прибутку
   підприємств
   республіканського і
   місцевого
   підпорядкування до
   союзного бюджету
 
5. Взяти участь у    обл(міськ)виконкоми жовтень  Держплан УРСР
  розробці Мінфіном             1989 р.  Мінфін УРСР
  СРСР ставок податку
  на прибуток (доход)
  державних підприємств
 
6. Підготувати загальні Київський інститут  грудень  Мінфін УРСР
  методичні       народного      1989 р.
  рекомендації по    господарства імені
  складанню та     Д.С. Коротченка
  виконанню державного Інститут економіки
  бюджету УРСР та    Академії наук УРСР
  місцевих бюджетів   Тернопільський
             фінансово-
             економічний інститут
 
7. Підготувати проект  Київський інститут  жовтень  Укрбанк Держбанку
  правил регулювання  народного      1989 р.  СРСР
  грошового обігу і   господарства імені       спеціалізовані
  використання     Д.С. Коротченка        банки
  кредитних ресурсів  Науково-дослідний       Рада банків
  в умовах       економічний інститут
  республіканського   Держплану УРСР
  госпрозрахунку    Тернопільський
             фінансово-
             економічний інститут
             Держкомстат УРСР
             Одеський інститут
             народного
             господарства
 
8. Підготувати проект  Київський інститут  жовтень  Укрбанк Держбанку
  правил        народного      1989 р.  СРСР
  територіального    господарства імені       спеціалізовані
  кредитного      Д.С. Коротченка        банки
  планування      Науково-дослідний       Рада банків
             економічний інститут
             Держплану УРСР
             Тернопільський
             фінансово-
             економічний інститут
             Одеський інститут
             народного
             господарства
 
9. Розробити методики  Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
  складання зведених  економічний інститут 1989 р.  Мінфін УРСР
  територіальних    Держплану УРСР         Держкомстат УРСР
  фінансових балансів
  (республіки, області)
 
10. Розробити систему   Держплан УРСР    листопад Мінфін УРСР
  нормативів формування З/О "Укрімпекс"   1989 р.  Укрбанк
  республіканського   Інститут соціальних      Зовнішекономбанку
  валютного фонду    і економічних         СРСР
             проблем
             зарубіжних країн
             Академії наук УРСР
             обл(міськ)виконкоми
 
11. Розробити методичні  Український       -"-  Держкомцін УРСР
  рекомендації по    науково-дослідний
  ціноутворенню в    інститут цін
  умовах        Держкомцін УРСР
  республіканського
  госпрозрахунку
 
12. Розробити систему   Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
  соціальних      економічний інститут 1989 р.
  нормативів,      Держплану УРСР
  визначених постановою Держбуд УРСР
  Держплану СРСР    міністерства і
  від 23 червня 1988 р. відомства УРСР
  N 56 та постановою
  Держкомпраці СРСР
  від 5 серпня 1988 р.
  N 440, з урахуванням
  розширення прав
  союзних республік у
  питаннях планування й
  управління працею та
  соціальною сферою
 
13. Розробити методичні  Науково-дослідний  жовтень  Держпостач УРСР
  рекомендації по    економічний інститут 1989 р.
  організації      Держплану УРСР
  матеріально-
  технічного постачання
  в умовах
  республіканського
  госпрозрахунку
 
14. Розробити       Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
  організаційно-    економічний інститут 1989 р.
  економічний механізм Держплану УРСР
  управління науково-  Інститут економіки
  технічним прогресом  Академії наук УРСР
  в умовах       Інститут економіки
  республіканського   промисловості
  госпрозрахунку    Академії наук УРСР
 
15. Підготувати методичні Інститут економіки   -"-  Мінфін УРСР
  рекомендації по    Академії наук УРСР       Держкомпраця УРСР
  розробці нормативів  Науково-дослідний
  плати за природні та економічний інститут
  трудові ресурси    Держплану УРСР
             Держкомприрода УРСР
             Держкомцін УРСР
             НВО "Міськсистемо-
             техніка"
             Київського
             міськвиконкому
 
16. Розробити       Рада по вивченню   вересень Держкомприрода
  рекомендації по    продуктивних сил   1989 р.  УРСР
  визначенню платежів  УРСР Академії наук       Мінфін УРСР
  за забруднення    УРСР              Держарбітраж УРСР
  навколишнього     Мінюст УРСР
  середовища та порядок Держплан УРСР
  визначення й     Дніпропетровський
  застосування     державний
  нормативів плати за  університет
  викиди забруднюючих  Сумський філіал
  речовин у навколишнє Харківського
  середовище.      політехнічного
  Розробити типове   інституту
  положення про     Інститут колоїдної
  створення і      хімії та хімії води
  використання фондів  Академії наук УРСР
  охорони природи
 
17. Підготувати      Рада по вивченню   грудень  Мінфін УРСР
  пропозиції про    продуктивних сил   1989 р.  Держкомцін УРСР
  впорядкування рентних УРСР Академії наук       Держкомприрода
  платежів за корисні  УРСР              УРСР
  копалини       обл(міськ)виконкоми
 
18. Підготувати методичні Науково-дослідний  жовтень  Держкомпраця УРСР
  рекомендації про   економічний інститут 1989 р.  Мінфін УРСР
  порядок внесення   Держплану УРСР         обл(міськ)викон-
  підприємствами до   Київський інститут       коми
  місцевих бюджетів   народного
  коштів на розвиток  господарства імені
  соціальної      Д.С. Коротченка
  інфраструктури за
  додаткових
  працівників при
  завищенні
  встановленої їх
  чисельності
 
19. Розробити економічний Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
  механізм формування  економічний інститут 1989 р.
  інвестиційної     Держплану УРСР
  політики в умовах   Держбуд УРСР
  республіканського   Мінбуд УРСР
  госпрозрахунку
 
20. Підготувати      Український     листопад Держплан УРСР
  пропозиції про    науково-дослідний  1989 р.  Держпостач УРСР
  внесення змін та   інститут            Держкомстат УРСР
  уточнень до      науково-технічної       Держкомпраця УРСР
  статистичної     інформації           Інститут
  інформаційної бази  Держплану УРСР         економіки
  управління,      Науково-дослідний       Академії наук
  вдосконалення методів економічний          УРСР
  міжреспубліканських  інститут            Рада по вивченню
  порівнянь в галузі  Держплану УРСР         продуктивних сил
  виробництва,     Український філіал       УРСР Академії
  розподілу споживання науково-дослідного       наук УРСР
  продуктів, соціальної інституту
  сфери,        Держкомстату СРСР
  міжреспубліканських
  поставок
 
21. Визначити перелік   Науково-дослідний  вересень Держплан УРСР
  підприємств і     економічний інститут 1989 р.
  організацій, які   Держплану УРСР
  пропонується передати Інститут економіки
  з союзного в     Академії наук УРСР
  республіканське та  Інститут економіки
  місцеве        промисловості
  підпорядкування    Академії наук УРСР
             міністерства і
             відомства УРСР
 
22. Здійснити розрахунки Науково-дослідний    -"-      -"-
  виробничої та     економічний інститут
  фінансової діяльності Держплану УРСР
  в умовах       міністерства і
  республіканського   відомства
  госпрозрахунку
 
23. Виконати розрахунки  виконкоми місцевих  жовтень  Мінфін УРСР
  бюджетів областей,  Рад народних     1989 р.
  районів, міст,    депутатів
  сільських та селищних
  бюджетів в умовах
  республіканського
  госпрозрахунку
 
24. Вжити заходів щодо  міністерства і    1989 рік Держплан УРСР
  підготовки методичних відомства
  матеріалів по     обл(міськ)виконкоми
  переходу на
  республіканський
  госпрозрахунок і
  забезпечення ними
  міністерств і
  відомств УРСР,
  виконкомів місцевих
  рад народних
  депутатів. Провести
  на підприємствах і в
  організаціях
  підготовчу роботу по
  застосуванню цих
  матеріалів
 
25. Організувати     міністерства і     -"-  Держкомпраця УРСР
  цілеспрямоване    відомства           Мінвуз УРСР
  навчання кадрів з   Республіканський        Укрпрофрада
  метою забезпечення їх міжгалузевий
  ефективної роботи в  інститут підвищення
  умовах        кваліфікації
  республіканського   керівних працівників
  госпрозрахунку
 
26. Розробити схеми    Науково-дослідний  листопад Держплан УРСР
  управління народним  економічний інститут 1989 р.
  господарством в    Держплану УРСР
  умовах        Інститут економіки
  республіканського   Академії наук УРСР
  госпрозрахунку
 
27. Розробити програму  Науково-дослідний  грудень     -"-
  оздоровлення     економічний інститут 1989 р.
  економіки і      Держплану УРСР
  соціальної сфери   Інститут економіки
  республіки      Академії наук УРСР
             Рада по вивченню
             продуктивних сил
             УРСР Академії наук
             УРСР
             Інститут економіки
             промисловості
             Академії наук УРСР
 
28. Підготувати      Науково-дослідний  листопад Держплан УРСР
  пропозиції про    економічний інститут 1989 р.  Інститут
  вдосконалення     Держплану УРСР         економіки
  управління      Держпостач УРСР        Академії наук
  економічними     Мінторг УРСР          УРСР
  зв'язками       З/О "Укрімпекс"
  республіки:
  міжреспубліканськими
  (в натуральному та
  вартісному
  вираженні),
  зовнішньоекономічними
  (в міжнародних та
  внутрішніх цінах)
 
29. Здійснити       Науково-дослідний    -"-  Держкомстат УРСР
  статистично-     економічний інститут
  інформаційне     Держплану УРСР
  забезпечення
  міжреспубліканських
  економічних зв'язків
 
30. Розробити
  науково-методичні
  матеріали по
  організації
  управління економікою
  і соціальною сферою
  на основі розширення
  прав, самоуправління
  і самофінансування:
 
   в області      Науково-дослідний  грудень  Держплан УРСР
             економічний інститут 1989 р.
             Держплану УРСР
 
   у місті       Інститут економіки
             промисловості
             Академії наук УРСР
 
   у районі      Львівське відділення
             Інституту економіки
             Академії наук УРСР
 
   на території    Український
   сільської      науково-дослідний
   (селищної) Ради   інститут економіки і
   народних депутатів організації
             сільського
             господарства імені
             А.Г. Шліхтера
 
31. Визначити критерії  Науково-дослідний  листопад Держплан УРСР
  оцінки розвитку    економічний інститут 1989 р.  Мінфін УРСР
  економіки республіки, Держплану УРСР         Держкомстат УРСР
  її внеску в єдиний  Держпостач УРСР
  народногосподарський Укрбанк Держбанку
  комплекс       СРСР
 
32. Розробити пропозиції Науково-дослідний  вересень Держплан УРСР
  про вдосконалення   економічний інститут 1989 р.  Держкомпраця УРСР
  форм і методів    Держплану УРСР         Держкомстат УРСР
  економічного     Мінфін УРСР
  регулювання      Укрбанк Держбанку
  співвідношення між  СРСР з участю
  зростанням      Укрпрофради
  госпрозрахункового
  доходу,
  продуктивності та
  сплати праці
 
33. Уточнити методичні  міністерства і    1990 рік Держплан УРСР
  рекомендації,     відомства
  нормативи, що     Науково-дослідний
  застосовуються при  економічний інститут
  плануванні      Держплану УРСР
  економічного і    Інститут економіки
  соціального      промисловості
  розвитку в умовах   Академії наук УРСР
  республіканського   Рада по вивченню
  госпрозрахунку по   продуктивних сил
  міністерствах і    УРСР Академії наук
  відомствах УРСР    УРСР

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка