Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             12.02.2004 N 87
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 лютого 2004 р.
                   за N 234/8833
 
 
        Про затвердження Порядку реєстрації,
      опломбування та застосування реєстраторів
       розрахункових операцій з купівлі-продажу
             іноземної валюти
 
 
   На виконання частини другої статті 7 Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  реєстрації,  опломбування  та
застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти (додається).
 
   2. Департаменту податкового аудиту та валютного контролю
(Боєнко Л.Є.) в установленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Гриба Ю.В.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   12.02.2004 N 87
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 лютого 2004 р.
                   за N 234/8833
 
 
               ПОРЯДОК
       реєстрації, опломбування та застосування
        реєстраторів розрахункових операцій
        з купівлі-продажу іноземної валюти
 
 
   Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ). Даний Порядок не
поширюється  на  реєстратори  розрахункових  операцій,  що
застосовуються для реєстрації розрахунків за товари (послуги).
 
           1. Визначення термінів
 
   У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
   аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи
на початку зміни;
   валютна операція, пункт обміну - операція з купівлі-продажу
іноземної валюти, пункт обміну іноземної валюти відповідно до
Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України (далі - Інструкція), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002
N 502 ( z0021-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами та доповненнями);
   верифікатор - технічний засіб контролю, за допомогою якого
шляхом послідовного порівняння одиниць виміру інформації (біт,
байт) установлюється ідентичність версій внутрішнього програмного
забезпечення реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), що
перебуває в експлуатації, та еталонного зразка;
   журнал використання РРО - зареєстрована в органі державної
податкової служби (далі - орган ДПС) книга встановленої форми, що
ведеться суб'єктом підприємницької діяльності;
   засіб контролю -  централізовано  виготовлена  спеціальна
номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного
знака,  форма  якого  затверджується  Державною  податковою
адміністрацією України;
   зміна - період роботи РРО від реєстрації першої валютної
операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту
за період роботи одного касира;
   інкасація - передача касиром цінностей уповноваженій особі;
   Книга РРО з купівлі-продажу іноземної валюти - установленої
форми  книга  (додаток  1), яка пронумерована, прошнурована,
скріплена печаткою органу ДПС і завірена підписом його керівника
або заступника, де здійснюються записи про реєстрацію та облік
РРО, журналів використання РРО, довідок про опломбування РРО, або
накопичена  за  допомогою програмного забезпечення комп'ютера
інформація про реєстрацію та облік РРО, журналів використання РРО,
довідок про опломбування РРО, яка щоденно переноситься на паперові
носії у формі, передбаченій для зазначеної книги. Книгу веде орган
ДПС;
   місцезнаходження, назва суб'єкта підприємницької діяльності -
місцезнаходження  та  назва юридичної особи, що зазначені у
свідоцтві про державну  реєстрацію  суб'єкта  підприємницької
діяльності (далі - СПД). Дозволяється використовувати в назві
загальноприйняті скорочення, наприклад ТОВ (товариство з обмеженою
відповідальністю),  ДП  (державне підприємство), ЗАТ (закрите
акціонерне товариство) тощо;
   несправний РРО - такий РРО, що не забезпечує:
   належного друкування розрахункових документів, їх  других
примірників чи контрольної стрічки, будь-якого із звітів або
   наявності та повноти записів у відповідному реєстрі за кожним
розрахунковим документом, що надрукований за період, відображений
у реєстрі, або
   відповідності сумарних даних за розрахунковими документами,
надрукованими протягом зміни, загальним сумам  за  валютними
операціями, відображеним у Z-звіті, або
   блокування РРО  у  випадках,  передбачених  документацією
виробника, або
   збереження даних у фіскальній пам'яті РРО;
   місцезнаходження, реєстраційний номер пункту обміну - адреса
та номер, які зазначені в довідці про реєстрацію пункту обміну
іноземної валюти в територіальному управлінні Національного банку
України;
   операція сторно  -  видача  клієнту  відповідної  суми
національної або іноземної валюти у разі його відмови  від
проведеної валютної операції;
   підкріплення - одержання касиром цінностей від уповноваженої
особи протягом зміни;
   сервісне обслуговування - комплекс послуг щодо введення в
експлуатацію,  технічного  обслуговування,  гарантійного  та
післягарантійного ремонту РРО;
   фіскальний блок  - складова частина РРО, яка забезпечує
реєстрацію обсягів валютних операцій та керування механізмом
друкування розрахункових документів і звітів;
   фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений
відповідно до встановлених правил, який надається органом ДПС під
час реєстрації РРО;
   цінності - валютні цінності, крім іменних чеків, та бланки
суворого обліку;
   чеки - дорожні чеки в іноземній валюті згідно з Положенням
про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на
території України, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 29 грудня 2000 року N 520 ( z0152-01 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 21 лютого 2001 року за
N 152/5343 (зі змінами та доповненнями);
   Z-звіт - фіскальний звіт, під час друкування якого інформація
про обсяги валютних операцій заноситься до фіскальної пам'яті
реєстратора.
   Поняття фіскальні функції, реєстратор розрахункових операцій,
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, фіскальна
пам'ять, виробник, постачальник, центр сервісного обслуговування,
розрахунковий  документ, уповноважений банк, фіскальний режим
роботи, фіскальний звіт уживаються у значенні, установленому
статтею  2  Закону  України  "Про  застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ).
   Терміни валютні цінності, реєстр уживаються відповідно до
Інструкції.
 
        2. Порядок реєстрації реєстраторів
           розрахункових операцій
 
   2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені
до  Державного реєстру РРО з визначеною сферою застосування
"операції з купівлі-продажу іноземної валюти" за умови, що термін
служби РРО не вичерпаний, та з урахуванням термінів реєстрації,
установлених Державним реєстром РРО.
 
   2.2. Реєстрація  РРО  здійснюється  в  органі  ДПС  за
місцезнаходженням СПД. У разі використання РРО на території іншої
адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку
використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження
діяльності. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно,
реєстрація - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а
взяття на облік - у день подання СПД усіх необхідних документів.
   Підприємства, що  мають  мережу  відокремлених  філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до законодавства самостійно сплачують податок на
прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.
 
   2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі подання СПД
письмової  заяви  довільної  форми,  у якій зазначені сфера
застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер,
версія програмного забезпечення, постачальник або виробник, дата
виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій,
завірених підписом керівника і печаткою СПД:
   копії свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має
зареєстрований в даному органі ДПС реєстратор, то копію свідоцтва
надавати не треба);
   документа, що  підтверджує факт купівлі або безоплатного
отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право
власності або користування реєстратором;
   паспорта (формуляра) на РРО;
   належним чином  оформленої довідки про реєстрацію пункту
обміну іноземної валюти у відповідному територіальному управлінні
Національного банку України;
   у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим
СПД, - довідки про скасування реєстрації.
   Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються в
органі ДПС.
 
   2.4. На  підставі  вивчення  наданих  СПД  документів
відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з
часу їх подання приймає рішення про можливість реєстрації РРО. За
позитивним  рішенням  виписується  довідка  про  резервування
фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки
надається СПД, другий залишається в органі ДПС. Форма довідки про
резервування фіскального номера РРО наведена в додатку 2.
 
   2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві
цифри),  коду  району  або  міста  (дві  цифри)  згідно  з
місцезнаходженням СПД, порядкового номера запису (п'ять цифр) у
Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти та латинської літери
"v". Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання довідки про
резервування  фіскального  номера  реєстратора  СПД  повинен
забезпечити  укладення  договору  про сервісне обслуговування
реєстратора з центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО), який
має  відповідний договір з постачальником даної моделі РРО.
Необхідно також перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести
фіскальний номер до фіскальної пам'яті, опломбувати реєстратор у
відповідності до розділу 3 даного Порядку. При оформленні довідки
про опломбування РРО заповнюються всі її реквізити, крім даних про
розпломбування реєстратора.
   Довідку про  опломбування  РРО  та договір про сервісне
обслуговування разом з їх завіреними копіями СПД повинен подати
протягом терміну чинності довідки про резервування фіскального
номера до органу ДПС за місцем її видачі. У разі невиконання або
несвоєчасного виконання дій, передбачених цим пунктом, довідка про
резервування фіскального номера РРО вважається недійсною.
 
   2.6. Після отримання належним чином оформленої довідки про
опломбування РРО та договору про сервісне обслуговування посадова
особа органу ДПС здійснює записи у відповідних розділах Книги РРО
з купівлі-продажу іноземної валюти  і  виписує  реєстраційне
посвідчення  (додаток 3) у двох примірниках; один примірник
посвідчення надається СПД, другий разом з  копіями  наданих
документів залишається в органі ДПС. Номер посвідчення збігається
з фіскальним номером РРО.
 
   2.7. Узяття РРО на облік в органі ДПС за місцезнаходженням
пункту обміну здійснюється при  поданні  СПД  реєстраційного
посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у
відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної валюти,
а також робить відмітку в реєстраційному посвідченні.
 
   2.8. Для перереєстрації РРО з метою використання його в
іншому пункті обміну СПД подає до органу ДПС за місцем реєстрації
РРО заяву довільної форми із зазначенням сфери застосування,
реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття РРО
з обліку, а також визначений пунктом 2.3 даного розділу документ
на пункт обміну. Посадова особа органу ДПС уносить зміни до
відповідного запису в Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти
та до реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО на
території іншої  адміністративно-територіальної  одиниці  його
необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за
місцезнаходженням пункту обміну.
 
   2.9. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій,
передбачених пунктами 2.3-2.6, при здійсненні валютних операцій не
за місцем реєстрації РРО - після виконання всіх дій, передбачених
пунктами 2.3-2.7, а в разі перереєстрації - дій за пунктом 2.8
даного Порядку.
 
   2.10. На кожний РРО слід зареєструвати журнал використання
РРО у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма журналу
наведена в додатку 4. Перед реєстрацією СПД повинен забезпечити:
   шнурування журналу та послідовне нумерування його сторінок;
   установлення на журналі засобу контролю таким чином, щоб
унеможливити розшнурування журналу або вилучення його аркушів без
порушення цілісності засобу контролю;
   здійснення на титульній сторінці журналу використання РРО
записів, що містять дані про СПД, кількість аркушів, номер
установленого  засобу  контролю,  дані про РРО (модифікація,
заводський і фіскальний номери, версія програмного забезпечення).
 
   2.11. Реєстрація  першого  журналу  використання  РРО
здійснюється одночасно з реєстрацією РРО або на підставі подання
СПД письмової заяви довільної форми та реєстраційного посвідчення
на РРО, яке повертається СПД. Посадова особа органу ДПС здійснює
запис у відповідному розділі Книги РРО з купівлі-продажу іноземної
валюти, виписує довідку про реєстрацію журналу використання РРО
(додаток 5) у двох примірниках, а також здійснює записи у
незаповнених рядках титульної сторінки журналу.
   Журналу використання РРО надається фіскальний номер, який
збігається з фіскальним номером РРО та який є одночасно номером
довідки про реєстрацію. Один примірник довідки надається СПД,
другий - залишається в органі ДПС. Термін реєстрації - не більше
двох  робочих  днів  з моменту подання СПД усіх необхідних
документів.
 
   2.12. Реєстрація другого та наступних журналів використання
РРО здійснюється за поданням СПД письмової заяви довільної форми
та довідки про реєстрацію журналу використання РРО. Посадова особа
органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги РРО з
купівлі-продажу  іноземної  валюти,  додаткові записи в обох
примірниках довідки про реєстрацію журналу використання РРО, а
також заповнює відповідні рядки титульної сторінки журналу.
   Номер другого та  наступних  журналів  використання  РРО
складається з фіскального номера першого журналу, зареєстрованого
на той самий реєстратор, та проставленого через дріб порядкового
номера журналу.
 
   2.13. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі
подання СПД заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано
РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з
обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, і
розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності
програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до
документації виробника). При скасуванні реєстрації посадова особа
органу  ДПС  вилучає  реєстраційне  посвідчення, довідку про
опломбування,  уносить  відповідні  дані  в  Книгу  РРО  з
купівлі-продажу іноземної валюти та виписує довідку про скасування
реєстрації РРО за встановленою формою (додаток 6), яка надається
СПД.
   У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СПД повинен
надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх
справ.
 
   2.14. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у
таких випадках:
   при закінченні терміну служби, установленого в документації
на РРО;
   при закінченні визначених законодавством термінів виведення з
експлуатації РРО;
   у разі скасування державної реєстрації СПД, прийняття судом
рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі
документів про відсутність СПД за місцезнаходженням більше 3
місяців;
   у разі припинення діяльності пункту обміну за обставинами,
визначеними законодавством;
   при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною
Державним реєстром РРО;
   при виявленні невідповідності програмно-технічних засобів, що
реалізують фіскальні функції, до документації виробника.
 
   2.15. У випадках, передбачених абзацами 2 і 3 пункту 2.14
даного Порядку, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен
попередити СПД за місяць до настання терміну про необхідність
скасування реєстрації РРО. Якщо СПД не виконує дій, передбачених
пунктом 2.13, або його немає за місцезнаходженням, то через місяць
після виникнення обставин, визначених пунктом 2.14, у Книзі РРО з
купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється відповідний запис,
після чого реєстрація РРО вважається скасованою.
 
   2.16. Скасування реєстрації журналу використання РРО або його
переопломбування здійснюється за рішенням керівника органу ДПС, де
зареєстрований журнал, за таких обставин:
   порушення цілісності засобу  контролю,  установленого  на
журнал;
   виявлення факту опломбування журналу підробленим  засобом
контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що
вказаний у довідці про реєстрацію журналу використання РРО;
   за зверненням СПД.
   Цілісність та справжність засобів контролю встановлюються за
методикою їх виробника. У разі прийняття рішення про скасування
реєстрації журналу посадова особа органу ДПС робить помітку на
його  титульній  сторінці, у довідці про реєстрацію журналу
використання РРО викреслює відповідний рядок у таблиці "Журнали
використання РРО", а також робить помітку та викреслює відповідний
запис у Книзі РРО з купівлі-продажу іноземної валюти.  При
переопломбуванні журналу виправляються дані про встановлений засіб
контролю. Помітки, викреслювання, виправлення завіряються підписом
посадової особи.
 
   2.17. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову щодо
реєстрації (перереєстрації) РРО або журналу використання РРО
необхідно повідомити про це СПД не пізніше двох робочих днів з
моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови
може бути:
   відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі РРО або її
невідповідність сфері застосування;
   вичерпання терміну служби РР;
   закінчення граничного  терміну  реєстрації  за  рішенням
Державної комісії з питань впровадження електронних систем і
засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при
Кабінеті Міністрів України;
   невиконання вимог цього розділу щодо порядку реєстрації.
 
        3. Порядок опломбування реєстраторів
           розрахункових операцій
 
   3.1. Опломбування реєстратора здійснюється ЦСО:
   перед реєстрацією РРО;
   після його ремонту;
   при заміні засобу контролю;
   при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше
обслуговувався в іншому ЦСО;
   за рішенням органу ДПС.
   Після перевірки відповідності програмно-технічних засобів, що
реалізують фіскальні функції, до документації виробника (далі -
перевірка  відповідності РРО) опломбування може здійснюватися
уповноваженим представником органу ДПС.
 
   3.2. При опломбуванні РРО складається (або доповнюється)
довідка про опломбування РРО (додаток 7) у двох примірниках, один
з яких надається СПД, а другий - зберігається у ЦСО (в органі
ДПС),  що  здійснив  опломбування.  У  довідці  обов'язково
відображаються  дані  щодо  відповідності  програмно-технічних
засобів,  що  реалізують  фіскальні функції, до документації
виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний режим роботи.
   При виявленні  ЦСО  невідповідності  програмно-технічних
засобів, що реалізують фіскальні  функції,  до  документації
виробника  довідка  про  опломбування  складається  у  трьох
примірниках, один з яких ЦСО надає СПД, другий - передає до
місцевого органу ДПС, а третій - залишає у себе.
 
   3.3. Опломбування  корпусу  РРО  здійснюється  шляхом
установлення двох засобів контролю в місцях стику корпусу РРО з
верхньою кришкою на її протилежних боках таким чином,  щоб
унеможливити доступ до внутрішніх вузлів РРО без зняття або
порушення цілісності засобу контролю. Цілісність та справжність
засобів  контролю визначається за методикою, затвердженою їх
виробником.
   Якщо в документації виробника РРО визначено конкретні місця
встановлення  засобів  контролю,  то  слід  керуватися  цією
документацією з урахуванням вимог абзацу першого даного пункту.
 
   3.4. Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про
опломбування та складанням нової довідки здійснюється:
   ЦСО -  при  необхідності  доступу  до внутрішніх вузлів
реєстратора для проведення його ремонту, якщо таке передбачено
документацією виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням
реєстрації  РРО  (крім  випадків  виявлення  невідповідності
програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до
документації виробника), при закінченні терміну  використання
засобу контролю, а також у разі припинення дії договору про
сервісне обслуговування даного реєстратора;
   представником органу  ДПС  -  для  проведення  перевірки
відповідності РРО та перед скасуванням реєстрації РРО у разі
виявлення  невідповідності  програмно-технічних  засобів,  що
реалізують фіскальні функції, до документації виробника.
 
   3.5. При розпломбуванні реєстратора в ЦСО перед скасуванням
його реєстрації у довідці про опломбування вказуються всі дані,
крім даних про опломбування. Якщо після  проведення  такого
розпломбування  ЦСО виявив невідповідність програмно-технічних
засобів, що реалізують фіскальні  функції,  до  документації
виробника, то реєстратор опломбовується і довідка про опломбування
складається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 даного
розділу.
 
   3.6. Копію кожної довідки про опломбування РРО, виданої ЦСО,
СПД повинен подати до органу ДПС за місцем обліку реєстратора не
пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної
із застосуванням РРО.
 
   3.7. У  разі  порушення  цілісності  засобу  контролю,
установленого  на  реєстратор,  СПД  зобов'язаний  припинити
застосування РРО, повідомити про це орган ДПС, де реєстратор
перебуває на обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування.
 
   3.8. Перевірка відповідності РРО, у тому числі перевірка
програмного  забезпечення  за допомогою верифікатора, повинна
проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника в
таких випадках:
   порушення цілісності  засобу  контролю,  установленого на
реєстратор;
   виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю
або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у
довідці про опломбування;
   застосування СПД  при  розрахунках  неналежним  чином
опломбованого або несправного реєстратора;
   підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), якщо таке
підключення не передбачене документацією виробника;
   письмове звернення  споживача  або  СПД,  що  застосовує
реєстратор.
   Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС,
після чого реєстратор опломбовується відповідно до вимог даного
розділу. Якщо опломбування здійснила вповноважена посадова особа
органу  ДПС,  то  СПД  повинен  забезпечити переопломбування
реєстратора в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після
перевірки   (крім   випадків   виявлення   невідповідності
програмно-технічних засобів, що реалізують фіскальні функції, до
документації виробника).
 
   3.9. Щокварталу до 25 числа наступного за звітним кварталом
місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм місцезнаходженням звіт
про використання засобів контролю за формою додатка 8. У разі
припинення діяльності ЦСО або  припинення  дії  договору  з
постачальником  окремої  моделі  (модифікації)  РРО звіт про
використання засобів контролю повинен подаватися не пізніше двох
тижнів від дня виникнення зазначених обставин.
 
        4. Порядок застосування реєстраторів
           розрахункових операцій
 
   4.1. Порядок  застосування  поширюється  на  РРО,  які
зареєстровані в установленому порядку.
 
   4.2. РРО може застосовуватись тільки в тому пункті обміну,
який зазначений в реєстраційному посвідченні, відповідно до сфери
застосування, установленої Державним реєстром РРО, та за наявності
договору про сервісне обслуговування реєстратора.
 
   4.3. Реєстрація  валютної  операції  через  РРО  повинна
проводитися одночасно з прийняттям та видачею клієнтові коштів
(чеків). Розрахунковий документ,  що  підтверджує  здійснення
валютної  операції,  повинен видаватися клієнтові не пізніше
завершення операції.
 
   4.4. Аванс,  підкріплення та інкасація цінностей повинні
реєструватись через РРО з використанням відповідних службових
операцій безпосередньо після отримання (передання) цінностей. Крім
того, такі службові операції повинні  використовуватися  для
реєстрації цінностей, що зберігаються на місці проведення валютних
операцій на момент реєстрації першої валютної операції після
виконання Z-звіту.
 
   4.5. СПД повинен забезпечити:
   виконання наприкінці кожної робочої зміни касира Z-звіту та
зберігання надрукованого Z-звіту в журналі використання РРО;
   ведення у встановленому порядку поточного, а також зберігання
в пункті обміну попереднього журналу використання РРО;
   зберігання кожного журналу використання РРО протягом трьох
років після його закінчення;
   друкування фіскального  звіту,  інших  документів  (крім
розрахункових та Z-звіту), що передбачені документацією на РРО,
під час здійснення перевірки пункту обміну на вимогу представника
контролюючого органу;
   зберігання на  місці  проведення  валютних   операцій
реєстраційного посвідчення, довідки про опломбування реєстратора,
паспорта (формуляра) на РРО, довідки про реєстрацію журналу
використання РРО або копій цих документів.
 
   4.6. Журнал використання РРО слід вести в такому порядку:
   на початку  використання  журналу  на титульній сторінці
зазначати дату, на сторінках 3-4 записати повний перелік осіб, які
мають право доступу до РРО;
   підклеювати на відповідних сторінках усі Z-звіти у день їх
друкування;
   обліковувати в розділі 2 журналу перевірки з питань порядку
проведення розрахунків при здійсненні валютних операцій, при цьому
посадова особа контролюючого органу заповнює графи 1-4 на початку
проведення перевірки, графи 5-6 - наприкінці перевірки, а графу 7
заповнює наприкінці  перевірки  особа,  у  присутності  якої
проводилася перевірка;
   обліковувати ремонти та технічне обслуговування в розділі 3
журналу, при цьому графи 1-2 заповнює касир обмінного пункту
безпосередньо після виходу РРО з ладу, графи 3-5 - представник ЦСО
(у разі проведення ремонту чи технічного обслуговування) після
відновлення використання РРО до початку
   реєстрації першої розрахункової операції; графи 6-7 - касир
обмінного пункту після виконання Z-звіту;
   обліковувати в розділі 3 журналу відключення електроенергії,
при цьому всі графи заповнює касир обмінного пункту;
   після  використання  всіх сторінок у будь-якому розділі
закінчувати використання журналу, зазначаючи на титульній сторінці
відповідну дату.
 
   4.7. У разі відмови клієнта від проведеної валютної операції
відповідно до Інструкції, реєстрації через РРО помилкової суми за
валютною  операцією  або технічного збою під час друкування
розрахункового  документа  така  операція скасовується шляхом
наступної реєстрації операції сторно.
 
   4.8. Якщо сталася поломка РРО чи відключення електроенергії,
то безпосередньо після встановлення відремонтованого реєстратора
або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через
РРО підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи
без  застосування РРО. У разі обнулення оперативної пам'яті
фіскального блока реєстратора слід також провести через РРО
підсумкову інформацію про проведені операції за період роботи з
початку робочої зміни касира, що передував виходу РРО з ладу або
відключенню електроенергії. Суми проводяться окремо за кожним
найменуванням валюти, видом валютної операції, а також окремо за
різними значеннями курсів купівлі-продажу (крос-курсів).
   Після друкування відповідного службового звіту за проведеними
сумами слід виконати Z-звіт. Обидва звіти повинні зберігатися
разом у журналі використання РРО. При потребі виконується службова
операція згідно з вимогами пункту 4.4 даного розділу.
 
 Директор Департаменту
 податкового аудиту
 та валютного контролю                 Л.Є.Боєнко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
                   Титульна сторінка
 
------------------------------------------------------------------
|      Книга реєстраторів розрахункових операцій      |
|        з купівлі-продажу іноземної валюти        |
|                                |
|   Розділ ______________________________________________   |
|          (номер та назва розділу)          |
|  Державна податкова інспекція __________________________   |
|          (повна назва органу ДПС)          |
|                                |
|                   Розпочата ____________   |
|                   Закінчена ____________   |
------------------------------------------------------------------
 
                   Розділи Книги реєстраторів
                   розрахункових операцій
                   з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
        Розділ 1. Реєстрація реєстраторів
           розрахункових операцій
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва, |Місцезна-|Модифі-| Дата  |Посада, | Підпис, |Орган | Дата |Посада, |
|з/п| код за |ходження,| кація,|реєст- |підпис, |прізвище,|ДПС,  |скасу-|прізвище,|
|  | ЄДРПОУ | реєстра | завод-|рації  |прізвище |ініціали |де РРО |вання |ініціали,|
|  | суб'єкта | ційний | ський | РРО,  |та    |представ-|перебу-|реєст-|підпис  |
|  | підприєм | номер  | номер |фіскаль-|ініціали |ника СПД |ватиме |рації |посадової|
|  | ницької | пункту | РРО |ний N  |посадової|     | на  |   |особи  |
|  |діяльності| обміну |    |    |особи  |     |обліку |   |органу  |
|  | (СПД)  |іноземної|    |    |органу  |     |    |   |ДПС   |
|  |     | валюти |    |    |ДПС   |     |    |   |     |
|---+----------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+------+---------|
| 1 |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 |  10  |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
      Розділ 2. Реєстрація журналів використання
        реєстраторів розрахункових операцій
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Код за|На реєстратор |  Журнал  | Номер |N з/п | Посада, |Прізвище,|
|з/п|ЄДРПОУ|розрахункових |використання |установ-|попе- |прізвище,|ініціали,|
|  |   |операцій (РРО)|   РРО   | леного | ред- |ініціали,| підпис |
|  |   |       |       | засобу |нього | підпис |представ-|
|  |   |       |       |контролю|реєст-|посадової|  ника |
|  |   |--------------+-------------|    |рацій-| особи |  СПД  |
|  |   |моди-|фіскаль-|дата |поряд-|    | ного | органу |     |
|  |   |фіка-|ний   |реєст-|ковий |    |запису|  ДПС  |     |
|  |   |ція |номер  |рації |номер |    |   |     |     |
|---+------+-----+--------+------+------+--------+------+---------+---------|
| 1 |  2 | 3 |  4  |  5 |  6 |  7  |  8 |   9  |  10  |
-----------------------------------------------------------------------------
 
          Розділ 3. Облік реєстраторів
       розрахункових операцій, зареєстрованих
            в інших органах ДПС
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва,  |Місцезна-|Модифі-| Дата | Орган | Дата | Посада, | Дата | Посада, |
|з/п| код за  |ходження,| кація,| реєст- | ДПС, | взяття |прізвище,|зняття з|прізвище,|
|  | ЄДРПОУ  |реєстра- | завод-| рації, |де РРО |на облік|ініціали,| обліку |ініціали,|
|  |суб'єкта | ційний | ський |фіскаль-|зареєст-|    | підпис |    | підпис |
|  |підприєм- | номер | номер | ний  | ровано |    |посадової|    |посадової|
|  | ницької | пункту | РРО | номер |    |    | особи |    | особи |
|  |діяльності| обміну |    | РРО  |    |    | органу |    | органу |
|  | (СПД)  |іноземної|    |    |    |    |  ДПС  |    |  ДПС  |
|  |     | валюти |    |    |    |    |     |    |     |
|---+----------+---------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+---------|
| 1 |   2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Розділ 4. Облік довідок про опломбування
        реєстраторів розрахункових операцій
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Реєстратор    |Розплом-|  Причина  |Опломбу-| Номери |Дата |Прізвище,|
|з/п|   розрахункових    |бування |розпломбування |вання  |встанов |облі-|ініціали,|
|  |    операцій     |    |  (характер  |    | лених | ку | підпис |
|  |             |    | несправності) |    |засобів |   |посадової|
|  |-------------------------+--------|        |--------|контролю|   | особи |
|  |модифі-|заводсь-|фіскаль-|дата|час|        |дата|час|    |   | органу |
|  |кація |кий   |ний   |  |  |        |  |  |    |   |  ДПС  |
|  |    |номер  |номер  |  |  |        |  |  |    |   |     |
|---+-------+--------+--------+----+---+---------------+----+---+--------+-----+---------|
| 1 |  2  |  3  |  4  | 5 | 6 |    7    | 8 | 9 |  10  | 11 |  12  |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
               ДОВІДКА
     про резервування фіскального номера реєстратора
       розрахункових операцій з купівлі-продажу
             іноземної валюти
 
 
   Державною податковою інспекцією _____________________________
                    (повна назва органу ДПС)
зарезервовано фіскальний номер __________________ для реєстратора
розрахункових операцій
 
------------------------------------------------------------------
|Модифікація           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заводський номер        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Версія програмного забезпечення |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Виробник (постачальник)     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дата виготовлення        |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Термін служби          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Належить суб'єкту        |                |
|підприємницької діяльності   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Код за ЄДРПОУ          |                |
------------------------------------------------------------------
 
   Довідка дійсна до ___ години "___" _____________ 20__ року.
 
 
            Довідку видано "___" ___________ 20__ року.
 
   Відповідальна особа органу ДПС _____________________________.
              (посада, підпис, прізвище та ініціали)
 
 
   Примірник довідки отримав __________________________________.
         (підпис, прізвище та ініціали представника СПД)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
        РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ N _______
 
 
   Державною податковою інспекцією _____________________________
                    (повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію   реєстратора   розрахункових  операцій
_______________________________,
    (модифікація РРО)
_________________________________________________________________,
    (класифікація РРО за Державним реєстром реєстраторів
           розрахункових операцій)
 
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного
забезпечення __________,
 
що належить_______________________________________________, код за
       (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
ЄДРПОУ ________.
 
РРО призначений для використання в пункті обміну іноземної валюти
 
------------------------------------------------------------------
| Місцезнаходження, | Адміністративно-територіальна |  Підпис, |
|  реєстраційний  |      одиниця      | прізвище, |
|    номер    |                | ініціали |
|          |                |представника|
|          |                |   СПД  |
|-------------------+-------------------------------+------------|
|          |                |      |
|-------------------+-------------------------------+------------|
|          |                |      |
|-------------------+-------------------------------+------------|
|          |                |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник державної податкової інспекції
                  ________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                "___" ___________ 20 ___ року
 
------------------------------------------------------------------
| Назва органу | Дата |Посада, підпис | Дата |Посада, підпис |
| ДПС, де РРО | взяття | та прізвище |зняття з| та прізвище |
|взято на облік|на облік|відповідальної | обліку |відповідальної |
|       |    | особи органу |    | особи органу |
|       |    |   ДПС   |    |   ДПС   |
|--------------+--------+---------------+--------+---------------|
|       |  М.П.|        |  М.П.|        |
|--------------+--------+---------------+--------+---------------|
|       |  М.П.|        |  М.П.|        |
|--------------+--------+---------------+--------+---------------|
|       |  М.П.|        |  М.П.|        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
                   Форма журналу використання
                   реєстратора розрахункових
                   операцій
 
                   Титульна сторінка
 
 
               ЖУРНАЛ
     використання реєстратора розрахункових операцій
           N ____________________
 
     Зареєстрований державною податковою інспекцією
        ____________________________________
            (назва органу ДПС)
 
 
для використання  з  реєстратором  розрахункових  операцій
________________________________,
   (модифікація РРО)
заводський N _________, фіскальний N__________, версія програмного
забезпечення _______.
 
Належить ________________________________________________________,
         (назва агента або уповноваженого банку)
код за ЄДРПОУ ___________,
 
місцезнаходження ________________________________________________.
 
Пункт обміну іноземної валюти N ____, місцезнаходження __________.
 
Уповноважений банк _____________________________________, код за
               (назва банку)
ЄДРПОУ ___________,
 
місцезнаходження ________________________________________________.
 
Номер установленого засобу контролю ______ Кількість аркушів _____
 
Реєстрацію здійснив ______________________________________________
            (посада, прізвище, ініціали та підпис
               посадової особи органу ДПС)
 
                   Дата реєстрації ___________.
 
                   Розпочатий ________________.
                   Закінчений ________________.
 
                           3-4 сторінки
 
     Особи, які мають право доступу до реєстратора
           розрахункових операцій
 
------------------------------------------------------------------
| Пірзвище, ім'я, по батькові| Повноваження| N телефону| Примітки|
|----------------------------+-------------+-----------+---------|
|       1       |   2   |   3   |  4  |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Повноваження - представник банку, керівник агента,
касир, посадова особа органу ДПС, працівник центру сервісного
обслуговування тощо.
 
                   Розділи журналу використання
                   реєстратора розрахункових
                   операцій
 
            Розділ 1. Z-звіти
 
------------------------------------------------------------------
|        МІСЦЕ ДЛЯ ПІДКЛЕЮВАННЯ Z-ЗВІТІВ         |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
          Розділ 2. Облік перевірок
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Характер |Документ,|Номер | Посада, |  Посада,  |
|з/п| і час | несправ- |  на  |акта, | прізвище,| прізвище, |
|  | виходу| ності  | підставі|дата | ініціали | ініціали та |
|  | РРО з | (вид   | якого |і час |  та  |  підпис  |
|  | ладу | техобслу-| прово- |завер-| підписи |  особи, у |
|  |    | говування| диться |шення | осіб, що | присутності |
|  |    |     | пере- |пере- |здійснили |   якої  |
|  |    |     | вірка |вірки |перевірку |здійснювалася|
|  |    |     |     |   |     | перевірка |
|---+-------+----------+---------+------+----------+-------------|
| 1 |  2  |   3  |  4  |  5 |   6  |    7   |
------------------------------------------------------------------
 
       Розділ 3. Облік ремонтів та технічного
            обслуговування РРО
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Характер | Дата | Підпис | Реквізити | Номер |
|з/п|і час | несправ- | і час |  та  | документів,| першого |
|  |виходу| ності (вид|віднов-| індиві- | за якими | Z-звіту |
|  | РРО | техобслу- | лення | дуальне |  введено | після |
|  |з ладу| говування)|роботи | клеймо |  суми за | віднов- |
|  |   |      | РРО |працівника|  період  | лення |
|  |   |      |    |ЦСО, який | роботи без | роботи |
|  |   |      |    | проводив |  застосу- |  РРО  |
|  |   |      |    | ремонт  | вання РРО |     |
|  |   |      |    | (обслуго-|      |     |
|  |   |      |    | вування) |      |     |
|  |   |      |    | РРО   |      |     |
|---+------+-----------+-------+----------+------------+---------|
| 1 |  2 |   3   |  4  |   5  |   6   |  7  |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. У разі тимчасового відключення електроенергії касир
пункту обміну валюти зповнює графи розділу 3 таким чином:
   гр. 1, 4, 6, 7 - відповідно до їх назв;
   гр. 2 - дата і час відключення електроенергії;
   гр. 3 - запис про причину незастосування РРО;
   гр. 5 - підпис, ініціали, прізвище касира, за зміну якого
було відновлено постачання електроенергії.
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
            ДОВІДКА N __________
     про реєстрацію журналу використання реєстратора
           розрахункових операцій
 
 
   Державною податковою інспекцією _____________________________
                    (повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію   журналу   використання   реєстратора
розрахункових операцій на РРО ___________________________________,
                     (модифікація)
заводський N ____________, фіскальний N ___________,
 
версія програмного забезпечення ___________________.
 
Належить _______________________________________________, код за
       (назва агента або уповноваженого банку)
ЄДРПОУ ____________,
 
місцезнаходження ________________________________________________.
 
Пункт обміну іноземної валюти N _____, місцезнаходження _________.
 
Уповноважений банк _____________________________________, код за
                (назва банку)
ЄДРПОУ ____________,
 
місцезнаходження ________________________________________________.
 
Начальник державної податкової інспекції _________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
 М.П.                  "___" ___________ 20__ р.
 
------------------------------------------------------------------
 
   Журнали використання реєстратора розрахункових операцій
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Номер  |  Дата  | Посада, прізвище, |  Прізвище, |
|з/п|установленого|реєстрації| ініціали та підпис |  ініціали  |
|  |  засобу  |     |  відповідальної  |  та підпис |
|  | контролю  |     | особи органу ДПС | представника |
|  |       |     |          |   СПД   |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 1 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 2 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 3 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 4 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 5 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 6 |       |     |          |       |
|---+-------------+----------+--------------------+--------------|
| 7 |       |     |          |       |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Продовження таблиці на зворотному боці довідки.
 
 
                   Додаток 6
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
               ДОВІДКА
       про скасування реєстрації реєстратора
           розрахункових операцій
 
 
   Державною податковою інспекцією _____________________________
                    (повна назва органу ДПС)
скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій
________________________________,
    (модифікація РРО)
заводський N _________, фіскальний N_________, версія програмного
забезпечення ________,
 
що належить ______________________________________________, код за
       (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
ЄДРПОУ __________.
 
   Начальник державної податкової інспекції
                 _________ ______________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 М.П.                 "___" ___________ 20___ року
 
 
                   Додаток 7
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
               ДОВІДКА
    про опломбування реєстратора розрахункових операцій
 
 
------------------------------------------------------------------
|Модифікація           |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Заводський номер         |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Фіскальний номер         |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Версія програмного забезпечення |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Виробник (постачальник)     |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Дата виготовлення/дата введення в|               |
|експлуатацію           |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Належить суб'єкту підприємницької|               |
|діяльності            |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Код за ЄДРПОУ          |               |
------------------------------------------------------------------
 
 _________________________, код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) _______,
 (центр сервісного обслуговування)
 
розташований за адресою _________________________________________,
в особі __________________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи)
 "__" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснив
розпломбування РРО.
 
------------------------------------------------------------------
|Причина розпломбування ________________________________________ |
|Характер несправності _________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
 
          Перевіркою РРО встановлено:
 
------------------------------------------------------------------
| Програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції,  |
| відповідають документації виробника. Реєстратор розрахункових |
|     операцій працює у фіскальному режимі роботи.     |
------------------------------------------------------------------
 
 "__" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснено
опломбування РРО.
 
Номери установлених засобів контролю ____________________________.
 
 _________________    ________    __________________________
   (посада)      (підпис)     (прізвище та ініціали
                       посадової особи)
   М. П.
 
   Примітка. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою
особою  органу  ДПС  замість  реквізитів  центру  сервісного
обслуговування та його уповноваженої особи вказуються відповідні
дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування
(розпломбування).
 
 
                   Додаток 8
                   до Порядку реєстрації,
                   опломбування та застосування
                   реєстраторів розрахункових
                   операцій з купівлі-продажу
                   іноземної валюти
 
 
                ЗВІТ
        про використання засобів контролю
 
_________________________________________________________________,
      (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
 
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) __________, адреса ________________,
за період з ___________ до ______________ отримав засоби контролю:
 
------------------------------------------------------------------
|  Дата |  Кількість  |  Серія та номер засобу контролю  |
|отримання|засобів контролю|        у партії       |
|     | у партії, штук |-------------------------------------|
|     |        |   першого   |  останнього  |
|---------+----------------+-------------------+-----------------|
|  1  |    2    |     3     |    4    |
------------------------------------------------------------------
 
        Усього отримано засобів контролю ____________ штук.
 
    I. Засоби контролю, використані для опломбування РРО
 
------------------------------------------------------------------
|  Серія та номер встановлених | Фіскальні  |   Період   |
|  засобів контролю з партії  |  номери  | використання |
|                | опломбованих |засобів контролю|
|                |   РРО   |        |
|--------------------------------|       |        |
|  першого  |  останнього  |       |        |
|---------------+----------------+--------------+----------------|
|    1    |    2    |    3   |    4    |
------------------------------------------------------------------
 
      Усього використано засобів контролю ____________ штук.
 
   II. Засоби контролю, повернені через виробничі дефекти
 
------------------------------------------------------------------
|  Кількість засобів  |   Вид дефекту  | Дата повернення |
|    контролю     |          |         |
|-------------------------+--------------------+-----------------|
|      1       |     2     |    3    |
------------------------------------------------------------------
 
       Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.
 
    III. Засоби контролю, пошкоджені при встановленні
           на РРО або зберіганні
 
------------------------------------------------------------------
|  Кількість засобів  |  Вид пошкодження  | Дата списання |
|    контролю    |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|      1      |      2     |     3    |
------------------------------------------------------------------
 
            Усього засобів контролю ____________ штук.
 
 
        IV. Невикористані засоби контролю,
           повернені постачальнику
 
------------------------------------------------------------------
|  Кількість засобів  | N та назва документа | Дата повернення |
|    контролю    |           |         |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|      1      |      2     |     3    |
------------------------------------------------------------------
 
       Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.
 
 Звіт здав _________________       Звіт прийняв ____________
 ___________________________       _________________________
   (посада, ініціали,           (посада, ініціали,
   прізвище, підпис)            прізвище, підпис)
 "___" ___________ 20__ року      "___" ___________ 20__ року

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка