Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державної програми розвитку інноваційних напрямів індустрії моди до 2010 року

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
      Про затвердження Державної програми розвитку
    інноваційних напрямів індустрії моди до 2010 року
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Державну  програму  розвитку  інноваційних
напрямів індустрії моди до 2010 року (додається).
 
   2. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний термін
привести нормативно-правову базу у відповідність із Державною
програмою розвитку інноваційних напрямів  індустрії  моди  до
2010 року.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 19 лютого 2004 року
     N 1530-IV
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Постановою Верховної Ради України
                 від 19 лютого 2004 року N 1530-IV
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
     РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ ІНДУСТРІЇ МОДИ
              ДО 2010 РОКУ
 
 
   Державна програма розвитку інноваційних напрямів індустрії
моди до 2010 року є основою для прийняття рішень та координаційних
дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку
інноваційних напрямів індустрії моди (у сфері  перукарського
мистецтва та декоративної косметики).
 
            I. Загальна частина
 
   1. Актуальність розвитку інноваційних напрямів індустрії моди
 
   Відродження та подальший розвиток національної культури в
державі, забезпечення висококваліфікованими  фахівцями  галузі
культури  і  мистецтв передбачає появу інноваційних напрямів
індустрії моди, оновлення змісту освіти і підготовки кадрів,
створення матеріально-технічної бази для підготовки спеціалістів
до професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах.
 
   Сучасне суспільство зіткнулося з новими  соціокультурними
реаліями, які, з одного боку, потребують фахівців, що розуміють ці
реалії і здатні вирішувати відповідні проблеми, а з іншого боку, -
обумовлюють необхідність розробки механізмів та предметної бази
підготовки фахівців даного профілю. Зміни характеру діяльності в
індустрії моди пов'язані з новими вимогами, індивідуалізацією
соціально-культурних послуг, підвищенням професійних вимог до
рівня освіти фахівців. Це обумовлює необхідність переосмислення
моделей  і  вимагає  удосконалення  якості  підготовки  та
перепідготовки кадрів з перукарського мистецтва та декоративної
косметики  за  напрямом  "Мистецтво"  (Перелік  напрямів,
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за відповідними  освітньо-кваліфікаційними
рівнями, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
24 травня 1997 року N 507 ( 507-97-п ).
 
   Існує нагальна потреба приведення як змісту інноваційних
напрямів індустрії моди у відповідність із сучасними вимогами
практики, так і освіти та підготовки й перепідготовки кадрів.
Щороку збільшується чисельність салонів краси, перукарень та інших
підприємств, що надають послуги у сфері індустрії моди. Разом з
тим якість цих послуг у багатьох випадках залишається на низькому
рівні.  Відсутні  тарифно-кваліфікаційні  характеристики,  які
відображають рівень кваліфікації працівників даної сфери. Чимало
курсів з перукарської майстерності і декоративної  косметики
пропонують слухачам присвоєння кваліфікації "перукар-модельєр" за
3-6 місяців, не надаючи грунтовної фахової освіти, необхідної для
фахівців цього профілю. Значна кількість таких курсів не має
державної ліцензії на здійснення  освітньої  діяльності.  На
державному рівні відсутній контроль за якістю фахової підготовки
спеціалістів зазначеного профілю.
 
   Не визначена суспільна потреба для  сфери  перукарського
мистецтва  і  декоративної  косметики,  відсутній  науково
обгрунтований прогноз щодо обсягів підготовки спеціалістів цього
профілю. Обсяги підготовки таких працівників не задовольняють
потреб сьогодення. Проблемним залишається забезпечення підготовки
фахівців із спеціальності "Перукарське мистецтво і декоративна
косметика" науково-педагогічними працівниками. Наукові дослідження
даної галузі майже відсутні.
 
   Усе це зумовлює необхідність розроблення принципово нових
теоретичних, методологічних та організаційних засад удосконалення
системи ступеневої підготовки фахівців - молодших спеціалістів,
бакалаврів, спеціалістів,  магістрів  у  сфері  перукарського
мистецтва та декоративної косметики.
 
   Ступенева система  підготовка  фахівців  із спеціальності
"Перукарське мистецтво та декоративна косметика" дає можливість
забезпечити цю сферу висококваліфікованими фахівцями з вищою
освітою  для  реалізації  їх  професійного  призначення  як
модельєрів-перукарів, художників-модельєрів, дизайнерів зачісок,
стилістів-візажистів, косметологів з декоративної косметики, як
керівників підприємств індустрії моди.
 
   2. Мета та основні завдання
 
   Метою Державної  програми  розвитку інноваційних напрямів
індустрії моди до 2010 року (далі - Програма) є створення і
вдосконалення розгалуженої системи вищої освіти, приведення її у
відповідність   із   чинним   законодавством,   розробка
програмно-методичної бази для її ефективного функціонування.
 
   Ця мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань:
 
   розробка і вдосконалення нормативно-правової бази з питань
функціонування системи підготовки, перепідготовки фахівців з вищою
освітою з  перукарського  мистецтва та декоративної косметики
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України;
 
   розроблення науково обгрунтованого  прогнозу  (на  основі
проведення маркетингових досліджень) суспільної потреби у фахівцях
з перукарського мистецтва та декоративної  косметики  різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 
   визначення оптимальної мережі вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку фахівців даної сфери виходячи з потреб
регіонів;
 
   запровадження нових спеціалізацій з перукарського мистецтва
та декоративної косметики відповідно до суспільних потреб;
 
   розроблення і запровадження державних стандартів освіти з
перукарського мистецтва та декоративної косметики для різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 
   розроблення нового змісту дисциплін, які викладаються на
різних освітньо-кваліфікаційних рівнях, шляхом створення нового
покоління  підручників,   навчально-методичних   посібників,
дидактичних та інформаційних засобів навчання;
 
   об'єднання зусиль  наукових  і  педагогічних працівників,
практиків для розв'язання актуальних проблем підготовки фахівців з
перукарського мистецтва та декоративної косметики.
 
       II. Основні напрями реалізації Програми
 
   З метою реалізації основних напрямів Програми у зазначений
термін:
 
   Провести атестацію, переатестацію суб'єктів  господарської
діяльності відповідно до категорій підприємств (вища, перша, друга
категорії), що надають послуги у сфері перукарського мистецтва та
декоративної косметики. Створити комп'ютерно-інформаційний центр
бази даних підприємств, що зайняті у сфері перукарського мистецтва
та декоративної косметики.
 
        Виконавці: Кабінет Міністрів України;
              Київський національний університет
              культури і мистецтв.
 
              Березень - травень 2004 року
 
   Розробити пропозиції  та  внести  зміни і доповнення до
Державного класифікатора України (ДК 003-95) ( v0257217-95 ), а
саме:  віднести працівників сфери перукарського мистецтва та
декоративної косметики до категорії фахівців з вищою освітою.
Внести зміни до "Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника" щодо
кваліфікаційних розрядів та порядку їх присвоєння фахівцям сфери
перукарського мистецтва та декоративної косметики з вищою освітою.
 
        Виконавці: Кабінет Міністрів України;
              Міністерство праці і соціальної
              політики України;
              Міністерство освіти і науки України.
 
              2004 рік
 
   Визнати базовим вищим навчальним закладом з  підготовки,
перепідготовки,  підвищення  кваліфікації  фахівців  сфери
перукарського мистецтва та декоративної  косметики  Київський
національний університет культури і мистецтв.
 
        Постійно
 
   Провести атестацію та присвоєння кваліфікації особам, які
зайняті у сфері перукарського мистецтва та декоративної косметики.
 
        Виконавці: обласні, в містах Києві та Севастополі
              державні адміністрації, міськвиконкоми,
              разом з Київським національним
              університетом культури і мистецтв.
 
              2004 рік
 
   Провести перевірку    вищих   навчальних   закладів,
професійно-технічних училищ, курсів на предмет наявності ліцензії
Міністерства  освіти  і  науки  України  на право займатися
підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації  кадрів
сфери перукарського мистецтва та декоративної косметики.
 
        Виконавець: Міністерство освіти і науки України.
 
              Березень - травень 2004 року
 
   Розробити нові  навчальні  плани  та  програмно-методичне
забезпечення для вищих навчальних закладів, що готують фахівців
сфери перукарського мистецтва та декоративної косметики.
 
        Виконавці: Міністерство освіти і науки України;
              Київський національний університет
              культури і мистецтв.
 
              2004-2006 роки
 
   Розвивати співробітництво вищих  навчальних  закладів  із
зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями,
установами.
 
        Виконавець: Міністерство освіти і науки України.
 
              Постійно
 
   Забезпечити розробку і видання нового покоління  якісних
підручників,  навчально-методичних  посібників, дидактичних та
інформаційних засобів навчання.
 
        Виконавці: Міністерство освіти і науки України;
              Київський національний університет
              культури і мистецтв.
 
              Постійно
 
   Розробити і  запровадити  державні  стандарти  освіти  з
перукарського мистецтва та декоративної косметики для різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр).
 
        Виконавці: Міністерство освіти і науки України;
              Київський національний університет
              культури і мистецтв.
 
              2004 рік
 
   Встановити у  нормативно-правових  актах  обов'язковість
наявності відповідної  вищої  фахової  освіти  у  керівників
підприємств  і  фахівців, які зайняті у сфері перукарського
мистецтва та декоративної косметики.
 
        Виконавці: Кабінет Міністрів України;
              Київський національний університет
              культури і мистецтв.
 
              2004 рік

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка