Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації постанови З'їзду народних депутатів СРСР "Про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР"

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 1989 р. N 218
                Київ
 
      Про заходи щодо реалізації постанови З'їзду
      народних депутатів СРСР "Про основні напрями
       внутрішньої і зовнішньої політики СРСР"
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Заходи щодо реалізації постанови З'їзду народних депутатів
СРСР "Про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР"
схвалити (додаються).
 
   Міністерствам, відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам забезпечити виконання вказаних
заходів у встановлені строки.
 
   Про хід  реалізації  конкретних  пропозицій,  висловлених
депутатами на З'їзді, доповісти Раді Міністрів УРСР до 22 вересня
1989 р. і повідомити народних депутатів СРСР.
 
   Заступникам Голови Ради Міністрів УРСР, відділам Урядового
апарату встановити постійний контроль за виконанням цих заходів.
 
   2. Виходячи з постанови З'їзду народних депутатів СРСР,
покласти в основу практичної діяльності Ради Міністрів УРСР,
міністерств і відомств УРСР, виконкомів місцевих Рад народних
депутатів:
 
   здійснення вичерпних  заходів для того, щоб закріпити і
розвинути початі позитивні зміни, зупинити наростання негативних
тенденцій, в найкоротші строки розв'язати невідкладені проблеми та
закласти міцні основи для наступного просування республіки шляхом
прогресу;
 
   прискорення розв'язання  продовольчої  проблеми на основі
проведення сучасної аграрної політики, що включає в себе глибоку
перебудову соціалістичних   виробничих  відносин,  докорінне
поліпшення умов життя на селі, зміцнення  матеріальної  бази
агропромислового виробництва;
 
   забезпечення швидкого  нарощування  виробництва  товарів
народного споживання та послуг високої якості, створивши для цього
відповідні економічні  структури.  Залучивши  до  цієї роботи
підприємства оборонної промисловості,  важкої  та  будівельної
індустрії;
 
   істотне розширення  житлового  будівництва,  насамперед
кооперативного та індивідуального. Вивільнити для  цих  цілей
необхідні потужності    будівельних    організацій    та
матеріально-фінансові ресурси за рахунок скорочення виробничого
будівництва. Вжити  заходів  щодо  зміцнення бази будівельної
індустрії та  збільшення  випуску  будівельних  матеріалів,
докорінного поліпшення архітектурного вигляду міст і сільських
поселень, благоустрою існуючого житлового фонду,  комунального
господарства;
 
   посилення уваги до ветеранів війни та праці, учасників війни
в Афганістані, в першочерговому порядку розв'язувати їх насущні
проблеми; максимальне сприяння фізичній, трудовій та соціальній
реабілітації інвалідів, їх освіті та  професійному  навчанню,
включення в трудове життя при збереженні наявних пільг;
 
   проведення рішучої боротьби з поширенням самогоноваріння та
наркоманії, враховуючи   нескорочувані   масштаби   пияцтва,
неефективність антиалкогольних заходів;
 
   послідовне здійснення  принципу соціальної справедливості,
подолання зрівнялівки і виводилівки,  виходячи  з  того,  що
обгрунтованим є зростання заробітків, які відповідають тільки
результатам і якості праці, при  прогресивному  оподаткуванні
доходів;
 
   створення сучасної системи освіти, зміцнення її матеріальної
бази, в тому числі оснащення обчислювальною технікою, підвищення
соціального статусу народного вчителя, всіх працівників системи
освіти. Поряд із здійсненням загальнодержавних заходів необхідно
активніше залучати до розв'язання цих завдань трудові колективи,
громадські рухи і добродійні фонди;
 
   забезпечення при розв'язанні стратегічних завдань розвитку
економіки докорінного технічного переозброєння виробництва на базі
найновіших досягнень вітчизняної та світової науки, впровадження
прогресивних технологій,  насамперед  електроніки, інформатики,
біотехнології; широке розгортання як фундаментальних,  так  і
прикладних досліджень в усіх галузях наукових знань, добиваючись
проривів на найбільш перспективних напрямах наукового пошуку, які
забезпечували б вдосконалення суспільних відносин, якісні зміни в
техніці й технології;
 
   здійснення радикального  оновлення  структури  народного
господарства, забезпечення  докорінної  зміни  інвестиційної
політики, різке скорочення кількості  одночасно  споруджуваних
об'єктів. Довести  на  початку  тринадцятої  п'ятирічки обсяг
незавершеного будівництва до нормативного рівня, істотно знизити
загальний обсяг капітальних вкладень на виробничі потреби;
 
   Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Держкомстату УРСР разом з
міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами, Київським і
Севастопольським міськвиконкомами проаналізувати стан і визначити
доцільність великомасштабних об'єктів, які будуються та плануються
до спорудження на території республіки, та внести відповідні
пропозиції до Ради Міністрів УРСР;
 
   здійснення рішучих заходів щодо припинення величезних втрат у
народному господарстві, численних фактів порушення трудової та
виробничої дисципліни,  правил  охорони  праці,   кричущої
безгосподарності та  безвідповідальності.  Повсюдно  розгорнути
загальнореспубліканську кампанію  боротьби  з  втратами  й
безгосподарністю, за зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;
 
   забезпечення розвитку  різноманітних  форм  соціалістичної
власності, рівноправних умов для розвитку і вільного змагання
власності: загальнодержавної,    місцевої    (комунальної),
кооперативної, основаної на оренді й пайових засадах (акціонерна
форма), на індивідуальній трудовій діяльності, а також різного
роду змішаних форм. Вжити заходів щодо усунення негативних явищ у
розвитку кооперативного руху.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
      Заст. Керуючого
   Справами Ради Міністрів УРСР             В.НЕСМІХ
 
   Інд. 18
 
 
                        СХВАЛЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 17 серпня 1989 р. N 218
 
               ЗАХОДИ
      щодо реалізації постанови З'їзду народних
     депутатів СРСР "Про основні напрями внутрішньої
          і зовнішньої політики СРСР"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Зміст доручення З'їзду та |    Заходи    |  Виконавці та  |  Здійснюють
  конкретних пропозицій, |           | строки виконання |   контроль
  висловлених депутатами |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------
             I. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ З'ЇЗДУ
                 НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР
 
1. З'їзд в основному    при формуванні     Держплан УРСР    Президія Ради
  схвалює викладені в   проектів плану     Мінфін УРСР     Міністрів УРСР
  доповідях М.С. Горбачова економічного і     Укрбанки:
  і М.І. Рижкова      соціального розвитку  Держбанку СРСР
  пропозиції щодо     і бюджету Української Промбудбанку СРСР
  оздоровлення народного  РСР на 1990 рік та   Агропромбанку СРСР
  господарства, різкого  розробці проекту    Житлосоцбанку СРСР
  скорочення бюджетного  плану на тринадцяту  Ощадного банку СРСР
  дефіциту, впорядкування п'ятирічку       міністерства і
  грошового обігу,     передбачати необхідні відомства УРСР
  насичення споживчого   заходи для       облвиконкоми
  ринку товарами та    стабілізації      Київський і
  послугами і вимагає з  економічного      Севастопольський
  урахуванням висловлених становища республіки  міськвиконкоми
  народними депутатами              відділи Урядового
  пропозицій вжити                апарату
  додаткових заходів для
  стабілізації                  1989-1990 роки
  економічного становища
  країни
 
2. Прискорити розв'язання  підготувати відповідні Держкомпраця УРСР  т. Орлик М.А.
  численних гострих    пропозиції до     разом з       економічний
  проблем, з якими     зазначеної державної  заінтересованими   відділ разом з
  стикаються жінки.    програми        міністерствами,   галузевими
  Розробити державну               відомствами УРСР,  відділами
  програму по поліпшенню             облвиконкомами,   Урядового апарату
  становища жінок в СРСР,             Київським і
  включаючи питання сім'ї,            Севастопольським
  материнства і дитинства,            міськвиконкомами
  охорони жіночої праці і
  здоров'я, полегшення              IV квартал 1989 р.
  домашнього господарства
  і побуту         розглянути на     Міністерство охорони т. Урчукін В.Г.
              засіданні Президії   здоров'я УРСР    відділи
              Ради Міністрів УРСР  Мінвуз УРСР     науково-технічного
              питання про підвищення Академія наук УРСР  прогресу,
              ефективності наукових Держплан УРСР    машинобудування і
              досліджень організації           зовнішньоекономічних
              Міністерства охорони  вересень 1989 р.   зв'язків, культури,
              здоров'я УРСР по              освіти, охорони
              зниженню дитячої              здоров'я і
              смертності                 соціального
                                    забезпечення
                                    Управління
                                    Справами Ради
                                    Міністрів УРСР
 
3. Забезпечити ретельний  при розгляді питань  Держплан УРСР    т. Качаловський Є.В.
  розгляд проектів і    про розміщення нових, Держбуд УРСР     відділи економічний,
  контроль за будівництвом розширення діючих   Держкомприрода УРСР екології разом з
  каналів, хімічних    промислових і     Держагропром УРСР  галузевими відділами
  підприємств, атомних   сільськогосподарських міністерства і    Урядового апарату
  станцій з точки зору   об'єктів здійснювати  відомства УРСР
  екологічної безпеки і з комплексну оцінку   Академія наук УРСР
  урахуванням потреб    наслідків їх впливу  облвиконкоми
  економіки        на навколишнє
              середовище       постійно
 
4. З метою розвитку     підготувати і подати  Держплан УРСР    т. Орлик М.А.
  культури і духовного   Раді Міністрів УРСР  Мінкультури УРСР   відділ культури,
  оновлення суспільства  пропозиції до     Міносвіта УРСР    освіти, охорони
  розробити довгострокову довгострокової     Мінвуз УРСР     здоров'я і
  програму, передбачивши в програми по культурі  Мінфін УРСР     соціального
  ній збереження і     для внесення їх    Держтелерадіо УРСР  забезпечення
  примноження культурного відповідним      Держкомвидав УРСР  Управління Справами
  потенціалу суспільства, міністерствам і    Держбуд УРСР разом з Ради Міністрів УРСР
  прилучення до культурних відомствам СРСР.    Укрпрофрадою, ЦК
  цінностей дедалі ширших             ЛКСМУ, творчими
  верств народу, оновлення Забезпечити розробку  спілками і
  і створення сучасної   Комплексної програми  організаціями
  системи освіти і     розвитку української  республіки
  виховання, зміцнення   національної культури
  матеріальної бази    на період       IV квартал 1989 р. -
  культури, науки і    до 2005 року.     I квартал 1990 р.
  освіти, видавничої
  справи, негайне     Передбачити
  підвищення життєвого   пріоритетне виділення
  рівня низькооплачуваних коштів на
  працівників цієї сфери. соціально-культурні
  Забезпечити пріоритетне цілі
  виділення коштів на
  соціально-культурні цілі
 
5. Розробити загальносоюзну взяти участь у     МВС УРСР       т. Качаловський Є.В.
  програму по боротьбі із розробці пропозицій  КДБ УРСР       група
  злочинністю       до програми      Прокуратура УРСР   адміністративних
                          Верховний Суд УРСР  органів
              розробити       Мінюст УРСР     Управління Справами
              республіканську               Ради Міністрів УРСР
              програму        IV квартал 1989 р.
              по боротьбі із
              злочинністю      I квартал 1990 р.
 
  Вжити заходів щодо    внести до Ради     МВС УРСР
  підвищення і зміцнення  Міністрів УРСР     Прокуратура УРСР
  матеріально-технічної  відповідні пропозиції Верховний Суд УРСР
  оснащеності судів,               Мінюст УРСР разом
  органів прокуратури,              з Держпланом УРСР і
  слідства, міліції та              Мінфіном УРСР
  поліпшення умов життя їх
  працівників                   IV квартал 1989 р.
 
6. З'їзд вважає за     негайно приступити   Держагропром УРСР  т. Коломієць Ю.П.
  необхідне приділити   до розв'язання     Держплан УРСР    відділи
  особливу увагу      вказаних у постанові  Мінводгосп УРСР   агропромислових
  розвиткові сільського  З'їзду народних    Мінхлібопродукт УРСР галузей,
  господарства, всіх    депутатів СРСР     Мінлісгосп УРСР   економічний,
  галузей агропромислового конкретних проблем   Мінфін УРСР     промислових товарів
  комплексу. Необхідно   розвитку села, всіх  Держпостач УРСР   народного
  сміливіше йти на     галузей        Укоопспілка     споживання, торгівлі
  передачу землі в оренду, агропромислового    Південне відділення і платних послуг
  в тому числі у      комплексу.       ВАСГНІЛ       населенню,
  безстрокову, тим, хто її Підготувати і подати  облвиконкоми     науково-технічного
  обробляє.        до Ради Міністрів УРСР           прогресу,
  Вирішення питань,    пропозиції з      III квартал 1989 р. машинобудування і
  пов'язаних з орендою   відповідних питань             зовнішньоекономічних
  землі, покласти на    розвитку                  зв'язків Управління
  місцеві Ради.      агропромислового              Справами Ради
  Розвивати поряд з    комплексу                  Міністрів УРСР
  колгоспами і радгоспами
  різноманітні форми
  господарювання -
  агрофірми, кооперативи,
  орендні колективи,
  селянські господарства,
  створювати умови для їх
  рівноправного змагання.
  Забезпечити еквівалентні
  відносини між сільським
  господарством і
  промисловістю,
  пріоритетне постачання
  сільському господарству
  матеріально-технічних
  ресурсів, перебудувати з
  урахуванням змін у його
  структурі випуск
  сільськогосподарських
  машин. Зміцнити
  соціальну базу аграрного
  сектора. Рішуче
  припиняти будь-які
  спроби командування
  сільськогосподарськими
  підприємствами
 
7. Вжити невідкладних    розробити програму   Комісія Ради     тт. Качаловський Є.В.
  заходів для того, щоб  поетапної перебудови  Міністрів УРСР по    Дзісь Г.В.
  уже найближчим часом   структури економіки  розвитку виробництва відділ промислових
  стабілізувати ситуацію  республіки, різкого  споживчих товарів і товарів народного
  на споживчому ринку,   нарощування      сфери платних послуг споживання, торгівлі
  усунути дефіцит товарів виробництва товарів  населенню      і платних послуг
  першої необхідності й  народного споживання            населенню Управління
  послуг          та обсягів платних   1989 рік       Справами Ради
              послуг населенню              Міністрів УРСР
              на 1990 рік і
              тринадцяту п'ятирічку
 
8. Добитися істотного    передбачити відповідні Держплан УРСР    т. Орлик М.А.
  підвищення якості    заходи при підготовці Міністерство охорони відділ культури,
  охорони здоров'я та   проекту плану на    здоров'я УРСР    освіти, охорони
  постачання населення   1990 рік і       Держкомспорт УРСР  здоров'я і
  ліками. Вишукати     тринадцяту п'ятирічку облвиконкоми     соціального
  додаткові джерела коштів            Київський і     забезпечення
  і раціонально освоювати             Севастопольський   Управління Справами
  вже виділені ресурси для            міськвиконкоми    Ради Міністрів УРСР
  розширення мережі
  лікарень та поліклінік,             1989-1990 роки
  а також підприємств по
  випуску сучасних     розробити комплексну  Міністерство охорони
  лікарських засобів і   програму профілактики здоров'я УРСР
  медичної техніки; надати захворювань і     Держкомспорт УРСР
  виробництву медичної   формування здорового  разом з відповідними
  техніки статусу     способу життя     міністерствами і
  пріоритетних товарів   населення Української відомствами УРСР
  народного споживання,  РСР на період до
  всемірно розвивати    2000 року       вересень 1989 р.
  масову фізичну культуру
  і спорт як ефективний  надати розвиткові   Держплан УРСР    т. Гладуш В.Д.
  засіб зміцнення здоров'я медичної промисловості Мінбуд УРСР     відділи галузей
  і зниження        в республіці      Міністерство охорони важкої
  захворюваності      пріоритетного статусу: здоров'я УРСР    промисловості,
                          Укрмедбіопром    культури, освіти,
              забезпечити виконання облвиконкоми     охорони здоров'я і
              поточних планів               соціального
              будівництва і                забезпечення
              розширення підприємств           Управління Справами
              галузі;                   Ради Міністрів УРСР,
                                    капітального
              передбачити                 будівництва і
              на 1990 рік і                промисловості
              тринадцяту п'ятирічку            будівельних
              будівництву в                матеріалів Ради
              республіці об'єктів             Міністрів УРСР
              Мінмедпрому СРСР
              відповідно до
              постанови Ради
              Міністрів СРСР
              від 18 лютого 1988 р.
              N 236;
 
              активізувати створення
              разом з зарубіжними
              партнерами спільних
              виробництв по випуску
              сучасних ліків і
              медичної техніки
 
            II. ПРОПОЗИЦІЇ ВИСЛОВЛЕНІ ДЕПУТАТАМИ НА З'ЇЗДІ
                 НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР
 
1. т. Ніязов С.А. - Перший
  секретар ЦК Компартії
  Туркменії
 
  На Україну ми      розглянути та вирішити Мінлегпром УРСР   т. Дзісь Г.В.
  поставляємо 55 тис. тонн питання про                 відділ промислових
  бавовноволокна, але не  забезпечення      1989 рік       товарів народного
  можемо в цьому році   підприємств                 споживання, торгівлі
  одержати згідно з    Туркменської РСР              і платних послуг
  фондами 250 тонн пряжи, пряжею згідно з               населенню Управління
  яка, до речі,      виділеними фондами             Справами Ради
  виробляється з нашого                        Міністрів УРСР
  бавовноволокна
 
2. т. Тернюк М.Е. -
  заступник головного
  технолога виробничого
  об'єднання "Завод імені
  Малишева", м. Харків
 
  Доручити місцевим Радам посилити контроль за  міністерства і    т. Дзісь Г.В.
  негайно припинити    додержанням      відомства УРСР    відділ промислових
  діяльність кооперативів, кооперативами чинного облвиконкоми     товарів народного
  в яких має місце пряма  законодавства     Київський і     споживання, торгівлі
  або побічна спекуляція             Севастопольський   і платних послуг
                          міськвиконкоми    населенню Управління
                          Мінфін УРСР     Справами Ради
                          КНК УРСР       Міністрів УРСР
 
                          IV квартал 1989 р.
 
3. т. Конєв С.І. -
  клінічний ординатор
  кафедри інфекційних
  хвороб
  Дніпропетровського
  медичного інституту
 
  Що стосується екології, забезпечити дійовий  Держкомприрода УРСР т. Качаловський Є.В.
  то наш Дніпродзержинськ контроль за      Міністерство охорони відділ екології
  уже переступив допустиму реалізацією      здоров'я УРСР    Управління Справами
  межу. У нас одна з    територіальною     Дніпропетровський  Ради Міністрів УРСР
  найвищих захворюваність комплексної схеми   облвиконком
  дітей на злоякісні    охорони природи
  утворення. Незважаючи на м. Дніпродзержинська  1989-1995 роки
  це, як і раніше
  продовжується      вивчити динаміку та  Міністерство охорони т. Орлик М.А.
  спорудження та пуск   причини зростання   здоров'я УРСР    відділ культури,
  об'єктів без очисних   онкологічних,                освіти, охорони
  споруд          алергічних та інших  1989-1990 роки    здоров'я і
              захворювань населення            соціального
              м. Дніпродзержинська,            забезпечення
              особливо дітей, вжити            Управління Справами
              заходів до подання їм            Ради Міністрів УРСР
              спеціалізованої
              медичної допомоги,
              розширення при
              необхідності мережі
              медичних і лікувально-
              профілактичних заходів
 
4. т. Олійник Б.І. -
  секретар правління
  Спілки письменників
  України
 
  У прямій сув'язі із   при розробці проекту  Держплан УРСР    тт. Качаловський Є.В.
  зміцненням суверенітету плану економічного і  Держкомприрода УРСР   Фокін В.П.
  республік - проблеми   соціального розвитку  Держбуд УРСР       Гладуш В.Д.
  збереження середовища,  Української РСР на   Академія наук УРСР    Урчукін В.Г.
  існування, захист його  тринадцяту п'ятирічку Мінвуз УРСР     відділи економічний,
  від нашестя центральних передбачити переважний облвиконкоми     екології, галузей
  відомств, які безкарно  розвиток екологічно             важкої
  вгніздюють АЕС, хімічні чистих виробництв,   1989-1990 роки    промисловості,
  монстри, всілякі канали, прискорене                 науково-технічного
  де їм заманеться     впровадження                прогресу,
              безвідхідних і               машинобудування і
              маловідхідних                зовнішньоекономічних
              технологій, обмеження            зв'язків,
              промислового                інші відділи
              будівництва в                Урядового апарату
              історико-культурних
              центрах України
 
  Всенародну радість на  розглянути питання,  Міненерго УРСР    т. Гладуш В.Д.
  Україні викликало    пов'язані з розвитком Держплан УРСР    відділи галузей
  нещодавно опубліковане  атомної енергетики в  Держкомприрода УРСР важкої
  в республіканській пресі республіці, при    Академія наук УРСР  промисловості,
  урядове рішення про   доопрацюванні                екології,
  припинення будівництва  Енергетичної програми 1989 рік       економічний
  Чигиринської АЕС. Але як СРСР                    Управління Справами
  бути з Кримською?                          Ради Міністрів УРСР
  Чорнобильська АЕС і
  нині - розсадник
  радіоактивної інфекції
  непередбаченої дії.
  Щоб загасити це
  небезпечне для всього
  людства джерело, слід
  уже сьогодні прийняти
  єдине розумне рішення -
  остаточно ліквідувати
  Чорнобильську АЕС
 
  Я рішуче підтримую    забезпечити широке   Держкомприрода УРСР т. Качаловський Є.В.
  звернення до нинішнього інформування населення Міністерство охорони відділи екології,
  З'їзду колективу     про екологічну     здоров'я УРСР    оборонної роботи,
  Інституту        обстановку в      Укргідромет     культури, освіти,
  геологічних наук АН   республіці, областях, Держтелерадіо УРСР  охорони здоров'я і
  республіки, де      великих промислових  Українське      соціального
  висловлено, зокрема,   центрах        товариство      забезпечення
  вимогу розглянути                охорони природи   Управління Справами
  інформацію про                            Ради Міністрів УРСР
  екологічну обстановку,             постійно
  включаючи радіаційну, по
  кожній області, району, підготувати і     постійна надзвичайна т. Масик К.І.
  населеному пункту    розглянути пропозиції комісія при Раді   відділи оборонної
              про проведення     Міністрів УРСР по  роботи, екології,
              еколого-        ліквідації наслідків агропромислових
              геохімічних      аварій, катастроф та галузей, культури,
              зйомок грунту на    стихійних явищ    освіти, охорони
              території міст і    Укгеологія      здоров'я і
              додаткових       Держкомприрода УРСР соціального
              радіометричних зйомок Укргідромет     забезпечення
              по виявленню      Держагропром УРСР  Управління
              неврахованих джерел             Справами Ради
              радіовипромінювання.  1989-1995 роки    Міністрів УРСР
              Забезпечити виконання
              вказаних робіт
              починаючи з
              1989-1990 років
              відповідно до
              укладених договорів
 
  Розробити і прийняти   взяти участь у     Мінюст УРСР     т. Качаловський Є.В.
  закон про кримінальну  розробці проекту Указу Міністерство охорони група
  відповідальність     Президії Верховної   здоров'я УРСР    адміністративних
  службових осіб, які   Ради УРСР про     Держагропром УРСР  органів, відділи
  приховують і викривляють відповідальність за  Академія наук УРСР  екології, оборонної
  інформацію про      навмисне приховування Укргідромет     роботи Управління
  екологічну, зокрема   та викривлення     Держкомприрода УРСР Справами Ради
  радіаційну, обстановку  інформації про     Штаб цивільної    Міністрів УРСР
  та її вплив на здоров'я екологічну та     оборони УРСР
  населення        радіаційну обстановку
 
  Розробити національну  підготувати проект   Держплан УРСР    т. Масик К.І.
  програму захисту дітей з Комплексної      Держагропром УРСР  відділи оборонної
  обов'язковою       довгочасної програми  Держпостач УРСР   роботи,
  організацією       по ліквідації     Міністерство охорони агропромислових
  лікувально-санаторних  наслідків аварії на  здоров'я УРСР    галузей, культури,
  комплексів "Матері і   Чорнобильській АЕС, в Академія наук УРСР  освіти, охорони
  дитини" для оздоровлення якій передбачити    Київський,      здоров'я і
  дітей потерпілих     відповідні заходи   Житомирський,    соціального
  територій                    Ровенський,     забезпечення
                          Чернігівський    Управління Справами
                          облвиконкоми разом з Ради Міністрів УРСР
                          Укрпрофрадою
 
                          1989 рік
 
  Надати статусу державної взяти участь в     Міносвіта УРСР    т. Орлик М.А.
  українській мові     підготовці матеріалів Мінвуз УРСР     відділ культури,
              для розгляду Президією Мінкультури УРСР   освіти, охорони
              Верховної Ради УРСР  міністерства і    здоров'я і
              проекту Закону про   відомства УРСР    соціального
              вільний розвиток і   облвиконкоми     забезпечення
              рівноправне      Київський і     Управління Справами
              використання      Севастопольський   Ради Міністрів УРСР
              української мови та  міськвиконкоми
              мов інших народів
              СРСР.
 
              Здійснити заходи щодо
              розширення сфери
              викладання українською
              мовою в школах, ПТУ,
              технікумах і вузах,
              використання її в
              театрально-видовищних
              і дитячих дошкільних
              закладів
 
5. т. Касьян М.А. -
  завідуючий відділенням
  Ліщинівського
  будинку-інтернату,
  м. Кобеляки Полтавської
  області
 
  Повільно вирішується   прискорити розробку  Полтавський     т. Орлик М.А.
  питання про будівництво проекту та робочої   облвиконком     відділ культури,
  реабілітаційного центру документації на    Держплан УРСР    освіти, охорони
  в м. Кобеляках      будівництво центру   Міністерство охорони здоров'я і
  Полтавської області   мануальної терапії в  здоров'я УРСР    соціального
              м. Кобеляках.     Мінбуд УРСР     забезпечення
                                    Управління Справами
              Встановити контроль за 1989-1993 роки    Ради Міністрів УРСР
              освоєнням
              капіталовкладень в
              обсязі 180 тис. крб.,
              виділених на 1989 рік
              розпорядженням Ради
              Міністрів УРСР
              від 18 квітня 1989 р.
              N 142 на будівництво
              корпусу для цього
              центру
 
6. т. Чабанов А.І. -
  генеральний директор
  науково-виробничого
  об'єднання "Ротор",
  м. Черкаси
 
  У 1988 році порівняно з розробити і      Держплан УРСР    заступники Голови
  1985 роком на 31 процент реалізувати комплекс  Держбуд УРСР     Ради Міністрів УРСР
  зросла кількість будов, заходів щодо      Мінфін УРСР     відділ капітального
  що знову розпочинаються ліквідації в 1990 році Держкомстат УРСР   будівництва і
              наднормативного    Укрбанки:      промисловості
              будівництва.      Держбанку СРСР    будівельних
                          Промбудбанку СРСР  матеріалів Ради
              Вносити на розгляд   Агропромбанку СРСР  Міністрів УРСР
              Президії Ради     Житлосоцбанку СРСР  відділи Управління
              Міністрів УРСР питання міністерства і    Справами Ради
              про стан роботи по   відомства УРСР    Міністрів УРСР
              підвищенню       облвиконкоми
              ефективності
              капіталовкладень,   1990 рік і
              обмеження фронту    тринадцята
              будівництва і     п'ятирічка
              додержання його
              нормативних строків,
              підтримання на
              нормативному рівні
              обсягів незавершеного
              будівництва
 
7. т. Тхір О.І. - бригадир
  робітників очисного
  вибою шахти імені
  М.В. Фрунзе
  ВО "Ровенькиантрацит"
 
  Ознайомившись із списком посилити роботу по   інститути      тт. Гладуш В.Д.
  кандидатів у Верховну  підвищенню рівня    Мінвуглепрому СРСР    Урчукін В.Г.
  Раду СРСР, я подумав:  механізації і     керівники      відділи галузей
  наша держава складається автоматизації праці на підприємств     важкої
  з одних інтелектуалів,  підприємствах     і організацій    промисловості,
  вчених, академіків,   видобувних галузей             науково-технічного
  професорів. Так чому ж  народного господарства постійно       прогресу,
  ми, шахтарі до цього                         машинобудування і
  часу не випускаємо                          зовнішньоекономічних
  лопату з рук?                            зв'язків,
                                    економічний
                                    Управління Справами
                                    Ради Міністрів УРСР
 
8. т. Каліш В.М. - сталевар
  електрометалургійного
  заводу "Дніпроспецсталь"
  імені А.М. Кузьміна,
  м. Запоріжжя
 
  Металургійні заводи   при формуванні плану  Держплан УРСР    т. Гладуш В.Д.
  доведені до крайнього  економічного і     державні виробничі  відділ галузей
  ступеня відсталості.   соціального розвитку  об'єднання      важкої промисловості
  Потрібна докорінна    галузі на 1990 рік і  Мінметалургії СРСР, Управління Справами
  реконструкція всіх    тринадцяту п'ятирічку розташовані на    Ради Міністрів УРСР
  підприємств чорної і   підготувати і внести  території республіки
  кольорової металургії на до союзних органів
  базі використання    необхідні пропозиції  1989-1990 роки
  безвідхідних або
  маловідхідних екологічно
  чистих технологій

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка