Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що ...


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 червня 1999 р. N 1065
                Київ
 
   Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної
  діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій
 області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної
  діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних
  проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та
   на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 1177-р ( 1177-99-р ) від 29.10.99
                      Постановами КМ
     N 1255 ( 1255-2000-п ) від 11.08.2000 
     N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001 
     N  9 (  9-2002-п ) від 10.01.2002 
     N 1368 ( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність у частині затвердження переліку
пріоритетних  видів  економічної  діяльності  на  територіях
пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких установлено
спеціальний режим інвестиційної діяльності на підставі Постанови
КМ N 1255 ( 1255-2000-п ) від 11.08.2000 ) 1. Затвердити перелік
пріоритетних  видів  економічної  діяльності  на  територіях
пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено
спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядок розгляду і
схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних
економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області (додаються).
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1255
( 1255-2000-п ) від 11.08.2000 )
 
 
   3. Міністерству економіки:
 
   розглядати щороку  результати  запровадження  спеціального
режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області та подавати
пропозиції щодо внесення змін до переліку пріоритетних видів
економічної діяльності;
 
   у разі внесення змін до Класифікації видів  економічної
діяльності ДК 009-96 подавати до Кабінету Міністрів України
відповідні пропозиції.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1165 ( 1165-98-п ) "Про
затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких
встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності" і N 1168
( 1168-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок розгляду та
схвалення інвестиційного проекту, видачі дозволу на провадження
діяльності  на територіях спеціальних економічних зон та на
територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1132, ст. 1136).
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 27
 
 
( Перелік пріоритетних видів економічної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено
спеціальний режим інвестиційної діяльності втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 1255 ( 1255-2000-п ) від 11.08.2000 )
 
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 червня 1999 р. N 1065
 
               ПОРЯДОК
      розгляду і схвалення інвестиційних проектів,
   що реалізуються у спеціальних економічних зонах та на
   територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області
 
   1. Цим Порядком визначається процедура розгляду Радою з
питань спеціальних економічних зон  та  спеціального  режиму
інвестиційної  діяльності в Донецькій області (далі - Рада)
інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних
зонах та у пріоритетних видах економічної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Донецькій області (далі - інвестиційний
проект), видачі дозволів на провадження діяльності на територіях
спеціальних  економічних  зон  та  свідоцтв  про  схвалення
інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області.
 
   2. Суб'єкт підприємницької діяльності (інвестор), який має
намір реалізувати інвестиційний проект, або уповноважена ним в
установленому порядку особа (далі - заявник) подає до Ради такі
документи:
 
   заяву про розгляд інвестиційного проекту за формою згідно з
додатком;
 
   інвестиційний проект (бізнес-план)  кошторисною  вартістю,
еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США, для малих підприємств
- не менш як 250 тис. доларів США; ( Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1368 ( 1368-2003-п )
від 27.08.2003 )
 
   нотаріально засвідчені  копії  свідоцтва  про  державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких
документів юридичної особи;
 
   у разі коли заявником є іноземна юридична особа, - документи,
що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи в
країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського
або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені на
українську мову та легалізовані у консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
 
   проект контракту, погоджений з відповідним органом місцевого
самоврядування та з органом господарського розвитку спеціальної
економічної зони у разі реалізації інвестиційного проекту на
території спеціальної економічної зони;
 
   висновки щодо інвестиційного проекту, зроблені відповідно до
законодавства України, у тому числі науково-технічної, екологічної
експертизи, державної експертизи інвестицій тощо;
 
   довідку відповідного органу державної податкової служби про
стан розрахунків з бюджетом (для юридичних осіб, зареєстрованих в
Україні);
 
   зобов'язання про подання Раді звітності про хід реалізації
інвестиційного проекту за формою та у терміни, встановлені Радою.
 
   У разі  потреби  Рада може вимагати інші документи, що
стосуються визначення мети, умов діяльності  і  спроможності
заявника реалізувати інвестиційний проект.
 
   Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, що
містяться у підготовлених ним документах.
 
   3. За наявності всіх документів, зазначених у пунктах 2 і 3-1
цього  Порядку, Рада реєструє їх надходження у спеціальному
журналі, присвоює порядковий номер і видає заявнику письмове
підтвердження  одержання від нього документів. Форма ведення
спеціального журналу встановлюється Радою.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   3-1. Якщо інвестиційний проект передбачає ввезення на митну
територію України сировини, матеріалів, предметів, устаткування та
обладнання, разом з документами, визначеними у пункті 2 цього
Порядку, заявник подає до Ради:
 
   переліки та  обсяги  сировини,  матеріалів,  предметів,
устаткування та обладнання із зазначенням коду товару згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД), що ввозитимуться в Україну виключно для реалізації
інвестиційного проекту, які є його невід'ємною частиною;
 
   обгрунтування обсягів  ввезення  сировини,  матеріалів,
предметів, устаткування та обладнання.
( Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   4. Зареєстровані документи заявника надсилаються у триденний
термін Донецькій облдержадміністрації для підготовки висновку про
доцільність реалізації інвестиційного проекту, зокрема з наданням
передбачених законодавством України пільг, виходячи з програм
соціально-економічного розвитку міст та районів області, а також
про  обгрунтованість переліків та обсягів увезення сировини,
матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, а копія заяви
про розгляд інвестиційного проекту та копія інвестиційного проекту
надсилаються Мінекономіки. ( Абзац перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1368 ( 1368-2003-п ) від
27.08.2003 )
 
   Мінекономіки проводить за участю Мінфіну, Мінпромполітики,
Мінагрополітики, Державної податкової адміністрації у Донецькій
області експертизу інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних програм економічного, науково-технічного та соціального
розвитку,  обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою
визначення джерел покриття можливих втрат. ( Абзац другий пункту 4
в редакції Постанов КМ N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002, N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   Надіслані матеріали мають бути розглянуті та з відповідними
висновками повернуті до Ради у місячний термін. В окремих випадках
термін підготовки висновків може бути продовжений Радою на два
тижні.
 
   У разі одержання негативних висновків  щодо  доцільності
реалізації  інвестиційного  проекту  Рада  у письмовій формі
повідомляє про це заявника та повертає йому документи.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
 
   5. Після одержання позитивних висновків Рада у 30-денний
термін розглядає внесений пакет документів, приймає рішення про
схвалення або відмову в схваленні інвестиційного проекту.
 
   6. У схваленні інвестиційного проекту Рада відмовляє у разі,
коли:
 
   інвестиційний  проект  не  відповідає пріоритетним видам
економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області, затвердженим Кабінетом Міністрів України, або
програмі розвитку спеціальної економічної зони;
 
   умови реалізації інвестиційного проекту  не  відповідають
законодавству України;
 
   у поданих документах виявлено недостовірні відомості;
 
   суб'єкт підприємницької   діяльності   (інвестор)   має
заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами.
 
   Відмова у схваленні інвестиційного проекту надсилається у
письмовій формі з обгрунтуванням причин.
 
   7. Заявник,  якому відмовлено у схваленні інвестиційного
проекту, має право після усунення недоліків та доопрацювання
інвестиційного проекту повторно подати його на розгляд Ради.
 
   7-1. Рішення про схвалення інвестиційного проекту приймається
Радою лише за наявності позитивних висновків щодо доцільності його
реалізації від усіх центральних  органів  виконавчої  влади,
залучених до проведення експертизи. ( Порядок доповнено пунктом
7-1 згідно з Постановою КМ N 1368 ( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   8. У разі схвалення Радою інвестиційного проекту щодо його
реалізації на території пріоритетного розвитку заявнику видається
свідоцтво  про  схвалення  інвестиційного проекту за формою,
встановленою Радою.
 
   У разі схвалення Радою інвестиційного проекту щодо його
реалізації на території спеціальної економічної зони видається
дозвіл на провадження підприємницької діяльності на її території
за формою, встановленою Радою.
 
   Про видачу свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на
території пріоритетного розвитку та дозволу  на  провадження
підприємницької діяльності на території спеціальної економічної
зони Рада інформує відповідні органи місцевого самоврядування,
органи господарського розвитку спеціальних економічних зон, органи
державної податкової служби та митні органи.
 
   9. Свідоцтво про  схвалення  інвестиційного  проекту  на
території  пріоритетного  розвитку або дозвіл на провадження
підприємницької діяльності на території спеціальної економічної
зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування
контракту з суб'єктом підприємницької діяльності (інвестором).
Порядок укладення контракту визначається Радою.
 
   Дозвіл на провадження діяльності на території спеціальної
економічної зони є також підставою для державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності на території такої зони та
укладення з органом господарського розвитку відповідних договорів.
 
   Пільги, передбачені законодавством України для реалізації
схваленого Радою інвестиційного проекту, застосовуються після
укладення суб'єктом  підприємницької  діяльності  (інвестором)
контракту з відповідним органом місцевого самоврядування, органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони.
 
   Пільги, передбачені законодавством України для реалізації
схваленого Радою інвестиційного проекту, не поширюються на частину
прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від
здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та
коштів Державного інноваційного фонду.
 
   Якщо  інвестиційний проект передбачає ввезення на митну
територію України сировини, матеріалів, предметів, устаткування та
обладнання, один примірник інвестиційного проекту надсилається
відповідному митному органу. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   9-1. У разі виробничої потреби заявник може ініціювати
внесення змін до схваленого інвестиційного проекту, які  не
стосуються збільшення обсягів імпорту товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД та
не приводять до зменшення кошторисної вартості інвестиційного
проекту нижче встановленого законодавством мінімального рівня.
 
   Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються
згідно з пунктами 1-8 цього Порядку.
( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   10. Після  одержання  свідоцтва  або  дозволу  заявник
зобов'язаний у тримісячний термін укласти контракт відповідно з
органом місцевого  самоврядування  чи  органом  господарського
розвитку спеціальної економічної зони і подати до Ради його копію.
 
   10-1.  Зміни до переліку пріоритетних видів економічної
діяльності  на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій
області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної
діяльності, не поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності
(інвесторів), які уклали  з  відповідним  органом  місцевого
самоврядування  контракт  щодо умов реалізації інвестиційного
проекту до затвердження таких змін Кабінетом Міністрів України.
( Порядок доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   11. Рада має право прийняти рішення про анулювання виданих
свідоцтва та дозволу у разі порушення суб'єктами підприємницької
діяльності (інвесторами):
 
   законодавства України;
 
   засновницьких документів;
 
   терміну укладення   контракту   з  органом  місцевого
самоврядування чи органом господарського розвитку спеціальної
економічної зони та умов його виконання.
 
   Про скасування свідоцтва та дозволу Рада інформує заявника,
органи  місцевого  самоврядування,  господарського  розвитку
спеціальної економічної зони, органи державної податкової служби
та митні органи.
 
   Спори, пов'язані із скасуванням  свідоцтва  та  дозволу,
розв'язуються у судовому порядку відповідно до законодавства
України.
 
   12. У  разі  одночасного  надходження  кількох  подібних
інвестиційних проектів Рада приймає рішення про проведення тендера
для відбору інвестиційного проекту та його учасників. У таких
випадках внесені матеріали повертаються заявнику, якого інформують
про терміни і умови проведення тендера.
 
   13. Розгляд  та  схвалення  інвестиційного  проекту,  до
фінансування якого передбачається залучити під державні гарантії
кошти міжнародних фінансових організацій, іноземних банків та
інших фінансово-кредитних установ, здійснюється відповідно до
законодавства України.
 
   14. За видачу  дозволу  на  провадження  підприємницької
діяльності в спеціальній економічній зоні без створення юридичної
особи справляється плата в установленому Радою за погодженням з
Мінфіном розмірі, однаковому для всіх суб'єктів одного виду
підприємницької діяльності.
 
   Кошти від  внесення  плати  спрямовуються  на  розвиток
інфраструктури  цієї спеціальної економічної зони у порядку,
визначеному Радою за погодженням з Мінфіном.
 
   15. У разі втрати свідоцтва про схвалення інвестиційного
проекту  на  території  пріоритетного  розвитку,  дозволу на
провадження підприємницької діяльності в спеціальній економічній
зоні їх дублікати видаються в триденний термін на підставі
письмового звернення заявника.
 
   16. Рада до п'ятого числа місяця, що настає за звітним
кварталом, подає Мінфіну, Мінекономіки інформацію про схвалення
інвестиційних проектів, видачу відповідних свідоцтв та дозволів.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
                              Додаток
                            до Порядку
 
               ЗАЯВА
        про розгляд інвестиційного проекту
 
__________________________________________________________________
            (назва проекту )
 
Заявник __________________________________________________________
      (найменування юридичної або прізвище фізичної особи,
 
__________________________________________________________________
  її адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери телефонів,
 
__________________________________________________________________
   телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку,
 
__________________________________________________________________
       номер рахунка, телефони установи банку,
 
__________________________________________________________________
        паспортні дані - для фізичних осіб)
 
Місце впровадження _______________________________________________
              (місто, район, підприємство)
 
Вид діяльності ___________________________________________________
         (назва та код згідно з ДК "Класифікація видів
 
__________________________________________________________________
           економічної діяльності")
 
Розмір інвестицій ________________________________________________
 
Вид інвестицій ___________________________________________________
 
Створення нових робочих місць __________
 
Збереження робочих місць __________
 
Термін реалізації проекту ________, у тому числі монтаж та наладка
 
обладнання _____________, функціонування виробництва ____________,
 
інше __________________
    (розшифрування)
 
Найменування продукції (робіт, послуг) ___________________________
 
Річний обсяг виробництва _________________________________________
 
Ринок збуту ______________________________________________________
 
Обсяг експорту ___________________________________________________
 
Потреба у виробничих площах ______________________________________
 
Потреба в енергоносіях ___________________________________________
              (за видами)
 
Виконавці будівельно-монтажних робіт _____________________________
 
Постачальники:
 
устаткування, обладнання _________________________________________
 
сировини, матеріалів _____________________________________________
 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника_________________
 
 
Заявник _________________         _________________
      (підпис)             (розшифрування)
 
   МП                  "___" __________   р.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка