Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення тендерного комітету Міністерства з організації та проведення процедури закупівлі товарів і послуг у рамках Голландського гранту N TF 050270


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.10.2002 N 288
 
 
     Про утворення тендерного комітету Міністерства
     з організації та проведення процедури закупівлі
       товарів і послуг у рамках Голландського
            гранту N TF 050270
 
 
     ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
            Міністерства економіки та з питань 
                 європейської інтеграції
      N 234 ( v0234569-03 ) від 27.08.2003 )
 
   З метою  забезпечення  реалізації  заходів,  передбачених
Листом-угодою стосовно Голландського гранту від 27.06.02 N TF
050270 та на виконання пункту 2 наказу Міністерства від 07.08.02
N 239 "Про впровадження Голландського гранту на підготовку та
реалізацію програмної системної позики II" Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити тендерний комітет Міністерства з організації та
проведення  процедури  закупівлі  товарів і послуг у рамках
Голландського гранту N TF 050270 (далі - тендерний комітет) у
складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про тендерний комітет Міністерства з
організації та проведення процедури закупівлі товарів і послуг у
рамках Голландського гранту N TF 050270, що додається.
 
   3. Призначити Шумила І.А., першого заступника Державного
секретаря, координатора впровадження Голландського гранту, головою
тендерного комітету.
   Надати право  голові  тендерного  комітету  визначати
уповноважених  осіб  (посадових осіб або консультантів групи
впровадження проекту "Україна - розвиток через Інтернет") для
проведення переговорів у разі визначення переможця тендера.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Шумила І.А.
 
 Міністр                         О.Шлапак
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   15.10.2002 N 288
 
 
               СКЛАД
     тендерного комітету Міністерства з організації
    та проведення процедури закупівлі товарів і послуг
      у рамках Голландського гранту N TF 050270
 
 
    ШУМИЛО       - перший заступник Державного
 Ігор Анатолійович      секретаря, координатор впровадження
               Голландського гранту, голова
               комітету
 
   члени комітету:
 
    БЕХ         - керівник групи управління проектом
 Віктор Петрович       "Україна - розвиток через Інтернет"
 
   ІЛІНСЬКИЙ       - заступник керівника департаменту
 Мирослав Валерійович     економічної стратегії - начальник
               управління взаємодії з міжнародними
               фінансовими організаціями
 
   КОЛОСОВА        - начальник управління співробітництва
 Вікторія Павлівна      з міжнародними фінансовими
               організаціями Мінфіну (за згодою)
 
   МЕДВЕЦЬКИЙ       - керівник юридичного департаменту
 Андрій Теодорович
 
   МЕЛЬНИК        - заступник керівника департаменту
 Сергій Іванович       по бюджету Мінфіну (за згодою)
 
   ОБУШКО        - начальник управління державних
 Надія Михайлівна       закупівель
 
   ШКАРБАН        - керівник департаменту та
 Євген Павлович        співробітництва із СОТ
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   15.10.2002 N 288
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про тендерний комітет Міністерства з організації
    та проведення процедури закупівлі товарів і послуг
      у рамках Голландського гранту N TF 050270
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про
порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо
організації та здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства від
26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ).
 
   1.2. Це  Положення  визначає порядок утворення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
Міністерства з організації та проведення процедури закупівлі
товарів і послуг у рамках Голландського гранту N TF 050270, а
також права, обов'язки та відповідальність голови та членів
тендерного комітету.
 
   1.3. У своїй роботі тендерний комітет керується Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), іншими нормативно-правовими актами з питань закупівлі
товарів, робіт і послуг та положеннями Листа-угоди від 27.06.02
N TF 050270 стосовно Голландського гранту.
 
       2. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
 
   2.1. Тендерний комітет утворюється для проведення процедури
закупівлі товарів і послуг  у  рамках  Голландського  гранту
N TF 050270 на засадах колегіальності при прийнятті рішень,
відсутності конфлікту інтересів його членів та голови тендерного
комітету та їх неупередженості.
 
   2.2. Тендерний комітет відповідає за організацію процедури
закупівлі на всіх етапах її проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій:
   планування здійснення процедури закупівлі відповідно до її
пріоритетності;
   розміщення оголошення  про здійснення процедури закупівлі
товарів і послуг у бюлетені "Вісник державних закупівель" та в
інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі в
міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв'язку,
або  розсилання  запрошень виконавцям щодо участі в ній та
інформування учасників процедури закупівлі про її результати;
   підготовка та розсилання необхідної для проведення процедури
закупівлі документації;
   надання роз'яснень  виконавцям  щодо  змісту  тендерної
документації у разі одержання від останніх відповідних запитів;
   організація приймання,  зберігання та розкриття тендерних
пропозицій;
   розгляд і  оцінка  тендерних пропозицій, вибір найкращої
тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв і методики
оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   підготовка висновку з пропозицією про визначення переможця.
 
      3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
 
   3.1. Тендерний комітет має право:
   від імені Міністерства виступати в межах наданих повноважень
та визначених функцій організатором проведення торгів (тендерів)
на закупівлю товарів і послуг;
   готувати та подавати на підпис Міністрові накази про зміни в
складі тендерного комітету;
   одержувати від  структурних  підрозділів   Міністерства
інформацію, необхідну для проведення процедури закупівлі;
   залучати без права голосу в разі потреби до роботи  в
тендерному  комітеті  інших  працівників  Міністерства та на
договірних засадах - сторонніх експертів і консультантів;
   використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно Міністерства;
   у межах затвердженого кошторису операційних витрат у рамках
Голландського гранту  здійснювати  необхідні  для  проведення
процедури закупівлі витрати.
 
   3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедури закупівлі відповідно до
вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ), інших нормативно-правових актів з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг та положень Листа-угоди
від 27.06.02 N TF 050270 стосовно Голландського гранту,  в
установлені терміни;
   забезпечувати рівні умови для всіх виконавців, що беруть
участь  у  процедурі закупівлі, об'єктивний та чесний вибір
переможця;
   зберігати конфіденційність інформації;
   своєчасно готувати письмові роз'яснення щодо одержаних на
адресу Міністерства скарг від виконавців, що беруть участь у
торгах (тендерах), про можливі порушення процедури закупівлі.
 
   3.3. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які
проводяться в разі потреби.
 
   3.4. Секретар тендерного комітету звертається до учасників
запланованого  засідання  тендерного  комітету  з  письмовим
повідомленням про дату та місце засідання тендерного комітету не
пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня проведення засідання.
 
   3.5. На засідання  тендерного  комітету  для  проведення
процедури  закупівлі  за  компонентом  Голландського  гранту
"Фінансовий контроль" запрошуються: голова тендерного комітету,
заступник керівника департаменту економічної стратегії - начальник
управління взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями,
керівник  юридичного  департаменту, керівник групи управління
проектом "Україна - розвиток через  Інтернет"  Міністерства,
представники Міністерства фінансів - члени тендерного комітету; за
компонентом Голландського гранту "Державні закупівлі" - голова
тендерного комітету, заступник керівника департаменту економічної
стратегії - начальник  управління  взаємодії  з  міжнародними
фінансовими  організаціями,  керівник юридичного департаменту,
керівник групи управління проектом "Україні - розвиток через
Інтернет"  Міністерства,  представник  управління  державних
закупівель Міністерства - член тендерного комітету; за компонентом
Голландського гранту "Вступ до Всесвітньої організації торгівлі" -
голова тендерного комітету, заступник керівника  департаменту
економічної  стратегії  -  начальник  управління взаємодії з
міжнародними фінансовими  організаціями,  керівник  юридичного
департаменту,  керівник групи управління проектом "Україна -
розвиток через Інтернет" Міністерства, представник департаменту
співробітництва із СОТ Міністерства - член тендерного комітету.
 
   3.6. Рішення  з  питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У
разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є
ухвальним.
 
   3.7. Протокол та звіт підписуються головою та всіма членами
тендерного комітету що брали участь у голосуванні.
 
    4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
 
   4.1. Голова  тендерного  комітету  призначається  наказом
Міністерства.
 
   4.2. Голова тендерного комітету:
   планує проведення засідань тендерного комітету та веде його
засідання;
   погоджує порядок денний засідань тендерного комітету;
   розв'язує питання  про забезпечення діяльності тендерного
комітету;
   призначає заступника голови та секретаря тендерного комітету;
   приймає рішення про утворення комісій та  робочих  груп
тендерного комітету;
   уносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі
тендерного комітету;
   подає письмові роз'яснення Міністрові при виявленні порушень
у роботі тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду одержаної
відповідно до вимог положень Листа-угоди від 27.06.02 N TF 050270
стосовно Голландського гранту скарги від виконавців, що беруть чи
брали участь у процедурі закупівлі.
 
   4.3. Секретар  тендерного  комітету призначається головою
тендерного комітету на першому засіданні з членів тендерного
комітету. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на засіданні
тендерного комітету, то голова доручає тимчасово  виконувати
функції секретаря іншому члену тендерного комітету.
 
   4.4. До обов'язків секретаря тендерного комітету належать:
   ведення та  оформлення  протоколів  засідань  тендерного
комітету;
   забезпечення оперативного інформування  членів  тендерного
комітету щодо організаційних питань його діяльності;
   виконання інших організаційних робіт за дорученням голови
тендерного комітету;
   складання за результатами роботи тендерного комітету звіту
про кожну процедуру закупівлі.
 
   4.5. Члени  тендерного комітету на засіданнях тендерного
комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення про
оцінку та порівняння тендерних пропозицій; визначення переможця
процедури закупівлі.
 
   4.6. Члени тендерного комітету з урахуванням пункту 3.5 цього
Положення мають право брати участь в усіх засіданнях тендерного
комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з  усіма
матеріалами  щодо  оцінки та порівняння тендерних пропозицій
постачальників  (виконавців),  виносити  питання  на  розгляд
тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї
окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.
 
   4.7. Голова та  члени  тендерного  комітету  зобов'язані
додержуватися вимог цього Положення, об'єктивно та неупереджено
розглядати тендерні  пропозиції  постачальників  (виконавців),
забезпечувати  збереження  конфіденційності  інформації,  що
стосується предмета діяльності тендерного комітету.
 
    5. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
          ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ
 
   5.1. Обсяги та джерела покриття витрат на організацію та
проведення процедури закупівлі у  разі  необхідності  можуть
визначатися у відповідному кошторисі операційних витрат у рамках
Голландського гранту.
 
   5.2. При розробленні кошторису, зазначеного в пункті 5.1,
ураховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, обсяг
функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення
процедури закупівлі тощо.
 
     6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
 
   Голова тендерного комітету та члени тендерного комітету, а
також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх
повноважень   несуть  згідно  із  чинним  законодавством
відповідальність за порушення, допущені під  час  здійснення
процедури  закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих
рішень,  за  достовірність  та  збереження  конфіденційності
інформації, ведення звітності.
 
 Заступник керівника департаменту
 економічної стратегії - начальник
 управління взаємодії з міжнародними
 фінансовими організаціями               М.Ілінський
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка