Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про складання звітного зовнішньоторгівельного балансу України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 жовтня 1997 р. N 1092
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1432 ( 1432-2003-п ) від 10.09.2003 )
 
     Про складання звітного зовнішньоторгівельного
             балансу України
 
 
 
   З метою своєчасного і якісного виконання робіт, пов'язаних із
складанням звітного  зовнішньоторгівельного  балансу,  Кабінет
Міністрів    України і    Національний  банк   України
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Установити, що міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади збирають, узагальнюють і подають інформацію для
складання звітного  зовнішньоторгівельного  балансу  України в
порядку згідно з додатком N 1.
 
   2. Державному комітету статистики щоквартально узагальнювати
інформацію, отриману відповідно до цієї постанови від центральних
органів виконавчої  влади,  та  складати  зведений  звітний
зовнішньоторгівельний баланс  України за схемою згідно з додатком
N 2.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.
 
 
   Прем'єр-міністр України     Виконуючий обов'язки Голови
                   Національного банку України
 
   В.ПУСТОВОЙТЕНКО             В.СТЕЛЬМАХ
 
   Інд.52
 
 
                   Додаток N 1
            до постанови Кабінету Міністрів України
               і Національного банку України
               від 3 жовтня 1997 р. N 1092
 
               ПОРЯДОК
      складання звітного зовнішньоторгівельного
             балансу України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування  | Орган,  | Термін   | Спосіб  | Орган,
показника   | який   | подання   | подання  | який
        | подає   | інформа-  | інформа- | одержує
        | інфор-  | ції     | ції    | інформа-
        | мацію   |       |      | цію
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Товари:
 що проходять  Держмит-    20 день,   в електрон-  Держком-
 митне декла-  служба    що настає за  ному вигляді стат
 рування           звітним міся-
               цем
 
 що не прохо-  органи     - " -    телетекстом   - " -
 дять митне   державної          та поштою
 декларування  статистики
 
 придбані в   - " -     25 день,   телетекстом   - " -
 портах           що настає за  та поштою
               звітним квар-
               талом
 
 що надходять  Держмит-   25 січня,  телетекстом   - " -
 контрабандою  служба   (раз на рік)
 (розрахункові
 дані митної
 статистики)
 
 що ввозяться  - " -     20 день,   в електрон-   - " -
 фізичними          що настає за  ному вигляді
 особами -          звітним ква-
 суб'єктами -        рталом
 підприємцями
 із заповне-
 нням вантаж-
 ної митної
 декларації
 
 "човникова  органи дер-  раз на рік   телетекстом   - " -
 торгівля"   жавної ста-  за наслідка-
        тистики ра-  ми обстеже-
        зом з орга-  ння
        нами Держ-
        митслужби
 
 Послуги    органи дер-  18 день,   телетекстом   - " -
        жавної ста-  що настає за  та поштою
        тистики ра-  звітним квар-
        зом з міні-  талом
        стерствами
        та іншими
        центральни-
        ми органами
        виконавчої
        влади
 
 Витрати, по- МЗС       30 день,   поштою   Держком-
 в'язані з          що настає за        стат
 утриманням         звітним квар-
 дипломатич-         талом
 них предста-
 вництв Укра-
 їни за кор-
 доном
 (в розрізі
 країн СНД
 та інших
 країн світу),
 оперативні
 дані
 
 Витрати дер- Мінфін,     25 день,  поштою     - " -
 жавного бюд- Головдерж-  що настає за
 жету, пов'я- казначей-   звітним квар-
 зані з від-  ство     талом
 рядженнями
 за кордон
 працівників
 органів дер-
 жавної влади
 (оперативні
 дані)
 
 Обсяги між-  Націона-     20 січня  поштою     - " -
 народної   льне аген-  (раз на рік)
 технічної   ство з ре-
 допомоги   конструкції
 (в розрізі  та розвитку
 країн
 світу)
 
 Офіційні   Національний   щоденно  електрон-   - " -
 курси валют  банк України         ною пош-
                      тою
 
 Звітний    Держкомстат   45 день,  поштою,   Кабінет
 зовнішньо-         що настає за  електрон-  Міністрів
 торгівель-         звітним квар- ною пош-  України
 ний баланс         талом     тою згід-  Націо-
 України                  дно з до-  нальний
                      датком   банк Ук-
                       N 2    раїни,
                            інші
                            користу-
                            вачі ор-
                            ганів
                            держав-
                            ної вла-
                            ди
 
 
 Звітний    - " -     45 день,   електрон-  Націона-
 зовнішньо-         що настає за  ним і ка-  льний
 торгівель-         звітним квар- налами   банк
 ний баланс         талом     зв'язку   України
 України                  (формат
 (в розрізі                 DBF)
 країн світу,
 товарних
 груп)
 
 
    Міністр
 Кабінету Міністрів України          А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                    Додаток N 2
            до постанови Кабінету Міністрів України
               і Національного банку України
                від 3 жовтня 1997 р. N 1092
 
     Зведений зовнішньоторгівельний баланс України
          за ______________ 199__ р.
 
                      млн.одиниць-1
 
            Зовнішньо-  Експорт Імпорт Сальдо
            торгівель-  FOB   CIF   (+,-)
            ний оборот
  Усього
Країни СНД
Інші країни
світу
  Товари
Країни СНД
Інші країни
світу
  Послуги
Країни СНД
Інші країни
світу
 
———————————————————————
   -1 Інформація подається в млн.доларів США або в млн.гривень
залежно від запиту.
 
 
     Міністр
 Кабінету Міністрів України          А.ТОЛСТОУХОВ
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка