Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок складання балансу банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ


            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             14.10.2002 N 10
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 887/7175
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
        складання балансу банку - учасника
      (тимчасового учасника) Фонду гарантування
       вкладів фізичних осіб - місячна форма
            звітності N 1 КБФ
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок  складання  балансу
банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це  рішення  набирає  чинності відповідно до чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   14.10.2002 N 10
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 887/7175
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     про порядок складання балансу банку - учасника
    (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів
     фізичних осіб - місячна форма звітності N 1 КБФ
 
 
           1. Загальні положення
 
   Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ), визначає
порядок складання та загальні вимоги до інформації балансу банку -
учасника (тимчасового учасника)  Фонду  гарантування  вкладів
фізичних осіб (далі - Баланс).
 
   Баланс містить  базову інформацію для прийняття зважених
економічних рішень щодо поточної діяльності банку, виявлення
негативних тенденцій в діяльності банку та прийняття на цій основі
заходів щодо захисту вкладників від ризиків.
 
      2. Періодичність та порядок надання Балансу
 
   Баланс надається Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
щомісяця до 10 числа після звітного періоду.
 
   Баланс повинен   бути  підготовлений  і  наданий  в
систематизованому і послідовному вигляді за формою, що додається.
 
   Баланс підписується керівником банку та головним бухгалтером,
а також співробітником банку, який відповідає за підготовку
Балансу. Баланс складається відповідно до встановлених вимог. Дані
особи відповідають за достовірність наданої інформації.
 
   Баланс передається електронною поштою. Днем надання Балансу є
день його фактичного надходження до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
 
   Баланс складається у копійках.
 
         3. Порядок заповнення Балансу
 
   Баланс передбачає  надання  інформації  за  залишками за
балансовими  рахунками,  рахунками  доходів  і  витрат  та
позабалансовими рахунками на звітну дату.
 
   Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів
1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (зі змінами та доповненнями).
 
   У Балансі (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки
відображаються  окремо в чіткій послідовності за балансовими
рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів
та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого
порядку та груп. Рахунки класу 8 "Управлінський облік" до Балансу
не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
 
   рахунок четвертого  порядку  (чотиризначний) - балансовий
рахунок;
 
   рахунок третього порядку (тризначний) - група;
 
   рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
 
   рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
 
   Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в
пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні
статті за групами та розділами.
 
   Рахунки 3800 "Позиція банку щодо  іноземної  валюти  та
банківських  металів",  3801  "Еквівалент позиції банку щодо
іноземної валюти та банківських металів" є технічними. Залишки за
рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і
пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок
до рахунку 3800, тобто в активі Балансу зазначається пасивний
(контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих
двох рахунків дорівнює нулю.
 
   У класі 5 "Капітал банку" залишок балансового рахунку 5040
"Прибуток  чи збиток минулого року, що очікує затвердження"
формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між
сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного
результату зменшується сума класу 5.
 
   Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та
капіталу банку.
 
   Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6
"Доходи" та 7 "Витрати". Рахунки доходів та витрат закриваються
один раз у кінці року.
 
   Позабалансові рахунки  формуються  за  даними  класу  9
"Позабалансові рахунки". Сума активних рахунків має дорівнювати
сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими  рахунками
формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та
груп.
 
   Баланс підписується уповноваженими керівниками -  головою
Правління та головним бухгалтером, а також співробітником банку,
який є відповідальним за  підготовку  Балансу.  Дані  особи
відповідають за достовірність наданої інформації.
 
     4. Контроль за правильністю складання Балансу
 
   Логічний контроль правильності складання Балансу проводиться
шляхом одержання такої рівності:
 
   4.1. Активи (усього) = Зобов'язання (усього) +  Капітал
(усього);
 
   4.2. Активи (усього) = Пасиви (усього);
 
   4.3. Пасиви  (усього) = Зобов'язання (усього) + Капітал
(усього);
 
   4.4. Результат поточного року (рах. 5999) = Доходи (усього) -
Витрати (усього);
 
   4.5. Усього за позабалансовими активними рахунками = усього
за позабалансовими пасивними рахунками.
 
 Начальник відділу
 економічного аналізу та
 поточного моніторингу                Т.О.Раєвська
 
 
                   Додаток
                   до Інструкції про порядок
                   складання балансу банку -
                   учасника (тимчасового
                   учасника) Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб - місячна
                   форма звітності N 1 КБФ
                   Подається електронною
                   поштою: банками - учасниками
                   (тимчасовими учасниками)
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб до 10 числа
                   після звітного періоду
 
 
           Баланс банку-учасника
          (тимчасового учасника) Фонду
        гарантування вкладів фізичних осіб
       за станом на _____________ 200__ року
 
 
 _________________________________  ____________________________
    (назва банку)          (місцезнаходження банку)
 
                             (копійки)
------------------------------------------------------------------
|            Рахунки          |  Усього  |
|---------------------------------------------------+------------|
|              1            |   2   |
|---------------------------------------------------+------------|
|          Балансові рахунки        |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Активи           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|           Класи 1 - 4         |      |
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  Усього активів за класом            |      |
|  Активи - усього                |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Пасиви           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|           Класи 1 - 4         |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Зобов'язання                  |      |
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  Усього зобов'язань за класом          |      |
|  Зобов'язання - усього             |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Клас 5           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Капітал                    |      |
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  Капітал - усього                |      |
|                          |      |
|  Пасиви - усього                |      |
|  (Зобов'язання плюс Капітал)          |      |
|        Рахунки доходів та витрат      |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Клас 6           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Доходи                     |      |
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  Доходи - усього                |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Клас 7           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Витрати                    |      |
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  Витрати - усього                |      |
|        Результат поточного року      |      |
|        (Доходи мінус Витрати)       |      |
|         Позабалансові рахунки       |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Клас 9           |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Активні          |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  За позабалансовими активними рахунками - усього|      |
|---------------------------------------------------+------------|
|            Пасивні          |      |
|---------------------------------------------------+------------|
|  Номери рахунків четвертого порядку       |      |
|  Усього за кожною групою класу         |      |
|  Усього за кожним розділом класу        |      |
|  За позабалансовими пасивними рахунками - усього|      |
------------------------------------------------------------------
 
 "____"________________ 200__ р.  Керівник ______________________
   200  р.
 _______________________________  Головний бухгалтер
   (прізвище виконавця,         ______________________
     номер телефону)
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка