Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров'я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 3 червня 1986 р. N 205
                Київ
 
        Про підсумки фінансово-господарської
     діяльності Міністерства охорони здоров'я УРСР
      і Міністерства соціального забезпечення УРСР
              за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
охорони здоров'я УРСР, Міністерство соціального забезпечення УРСР
та їх органи на місцях провели в 1985 році певну роботу по
дальшому  розвитку  та поліпшенню медичного обслуговування і
соціального забезпечення населення, зміцненню матеріальної бази
лікувально-профілактичних  закладів  і  будинків-інтернатів,
забезпеченню раціонального використання державних коштів.
 
   Разом з тим у роботі Міністерства охорони здоров'я УРСР,
Міністерства соціального забезпечення УРСР, їх місцевих органів,
підвідомчих підприємств, організацій і закладів мали місце істотні
недоліки.
 
   Міністерство охорони  здоров'я  УРСР  та відділи охорони
здоров'я облвиконкомів не приділяли належної уваги підвищенню
ефективності  використання ліжкового фонду. Через недоліки в
організації роботи, несвоєчасне введення в дію нових приміщень і
порушення  строків  проведення  ремонту  рівень використання
лікарняних ліжок знизився у 1985 році порівняно з попереднім роком
у цілому по республіці на 3 дні. В окремих областях цей показник
зменшився по міських лікарнях на 3-10 днів, сільських - на
6-13 днів, що істотно знижує ефективність використання коштів,
призначених на утримання лікарень. Не  викоренені  порушення
встановленого порядку обліку та використання медикаментів.
 
   Органами соціального  забезпечення допускались непоодинокі
факти порушення строків та помилки при призначенні та виплаті
пенсій  і допомоги, мало проводилось перевірок достовірності
поданих документів. Внаслідок  цього,  а  також  невиконання
підприємствами і організаціями вимог чинного законодавства щодо
своєчасного інформування про прийом  на  роботу  пенсіонерів
допускались випадки  незаконних  виплат і переплат пенсій, у
1985 році їх сума становила 1,5 млн. карбованців. Недостатньо
проводиться робота по відшкодуванню незаконних виплат і переплат
пенсій та допомоги, своєчасному пред'явленню регресних вимог на
відшкодування  виплачених  пенсій  інвалідам  до підприємств,
організацій і установ, з вини яких сталося каліцтво. У 1985 році
по регресних вимогах повернуто державі менше третини коштів,
виплачених на пенсії у зв'язку з трудовим каліцтвом.
 
   Міністерством охорони  здоров'я   УРСР,   Міністерством
соціального  забезпечення  УРСР  та  окремими  облвиконкомами
недостатньо вживалось заходів до виконання планів капітального
будівництва і капітального ремонту приміщень медичних закладів та
будинків-інтернатів, бюджетні кошти на цю мету повністю  не
використовуються.  Незадовільно  проводиться будівництво таких
об'єктів  у  Запорізькій,  Кримській,  Закарпатській  та
Дніпропетровській областях.
 
   У багатьох  організаціях і закладах охорони здоров'я та
соціального забезпечення знову допускались недоліки і порушення
штатно-кошторисної  дисципліни  та режиму економії, незаконні
витрати на заробітну плату, безгосподарність і марнотратство у
використанні коштів на придбання обладнання, твердого і м'якого
інвентаря, оплату господарських послуг, а також крадіжки грошей і
матеріальних цінностей. Через відсутність підготовлених приміщень
відповідних  спеціалістів  та  з  інших  причин  не  скрізь
забезпечується  своєчасна  передача в експлуатацію придбаного
спеціального обладнання  і  медичної  апаратури.  Продовжують
залишатись великими  наднормативні  запаси товарно-матеріальних
цінностей.
 
   Дальшого поліпшення  потребує  робота  міністерств  по
вдосконаленню обліку і звітності, а також посиленню відомчого
контролю за суворим дотриманням державної, планової і фінансової
дисципліни та режиму економії у витрачанні коштів.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР,  Міністерству
соціального забезпечення УРСР,  облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам:
 
   керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС, XXVII з'їзду Компартії
України, визначити першочергові завдання по перебудові стилю та
методів  роботи  закладів  охорони  здоров'я  та соціального
забезпечення, з тим щоб у 1986 році значно поліпшити роботу по
організації медичного обслуговування і соціального забезпечення
населення. Посилити вимогливість до працівників  центрального
апарату  міністерств,  керівників місцевих органів, закладів,
підприємств і організацій за виконання планових завдань  та
намічених заходів по забезпеченню високої організованості та
якості роботи на всіх ділянках, зміцненню державної, планової,
трудової і фінансової дисципліни;
 
   добитися повного  і  бережливого використання коштів, що
виділяються з  бюджету  на  охорону  здоров'я  і  соціальне
забезпечення. Посилити боротьбу з незаконним витрачанням коштів,
притягати порушників до відповідальності, забезпечити максимальне
відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі збитків;
 
   встановити постійний  контроль  за  ходом  будівництва,
реконструкції та ремонту приміщень закладів охорони здоров'я і
соціального   забезпечення,   добитись   виконання  планів
ремонтно-будівельних робіт і введення об'єктів в експлуатацію в
установлені строки.
 
   2. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР,  облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
 
   глибоко проаналізувати конкретні причини  зниження  рівня
використання лікарняних ліжок, стан використання державних коштів
на придбання медичного обладнання, медикаментів та інвентаря, а
також на господарське обслуговування і здійснити практичні заходи
по усуненню недоліків, перерозподілу наявного в лікарнях та інших
закладах  обладнання,  що  не  використовується,  запобіганню
нераціональному використанню коштів на придбання обладнання та
оплату господарських послуг;
 
   здійснити в  III  кварталі  1986  р.  широку  перевірку
правильності виплати заробітної плати працівникам закладів охорони
здоров'я за роботу по сумісництву і по матеріалах перевірок вжити
заходів до наведення належного порядку у цій справі.
 
   3. Міністерству соціального забезпечення УРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
 
   встановити дійовий контроль за роботою по перерахунку пенсій,
призначених 10 і більше років тому, і зокрема провести в другому
півріччі 1986 р. в закладах освіти системи Міністерства освіти
УРСР суцільну перевірку правильності оформлення, призначення і
виплати пенсій та допомоги;
 
   розглянути у III кварталі 1986 р. з попередньою перевіркою в
областях роботу місцевих органів соціального забезпечення по
своєчасному пред'явленню підприємствам, організаціям і установам
регресних вимог по виплаті пенсій  працівникам,  які  стали
інвалідами внаслідок трудового каліцтва, та вжити заходів до
усунення виявлених недоліків.
 
   4. Прийняти пропозиції Міністерства охорони здоров'я УРСР,
погоджені з Міністерством фінансів УРСР і держпланом УРСР, про
внесення на підставі звіту за 1985 рік змін до його балансу
доходів і видатків на 1986 рік згідно з додатком.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 3 червня 1986 р. N 205
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
     Міністерства охорони здоров'я УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
  Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                   1441      -
 
Амортизаційні відрахування - всього      238      -
 
  в тому числі на:
 
капітальні вкладення             170      -
 
капітальний ремонт               68      -
 
Приріст сталих пасивів            120      -
 
Економія від зниження собівартості і
планові нагромадження по незавершеному
провадженню проектно-розвідувальних
робіт                      -     80
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень:
 
фонд розвитку виробництва            -     23
 
інші джерела                  23      -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів
у будівництві                 554      -
 
Вільний залишок коштів,
використовуваваних банком для
кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт          419      -
 
Разом доходів і надходжень коштів      2692      -
 
  Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних
коштів                    220      -
 
Витрати на капітальний ремонт         168      -
 
Відрахування до:
 
фонду матеріального заохочення        172      -
 
фонду соціально-культурних заходів
і житлового будівництва            32      -
 
Разом видатків і відрахувань         592      -
 
Перевищення доходів над видатками      2100      -
 
  Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку       236      -
 
Відрахування від прибутку поточного
року                     1128      -
 
Вилучення лишку власних оборотних
коштів                     -      80
 
Разом платежів до бюджету          1284
 
Асигнування з бюджету на:
 
державні капітальні вкладення          -     916
 
капітальний ремонт              100      -
 
Разом з бюджету                 -     816
 
Перевищення платежів до бюджету
над асигнуваннями з бюджету         2100      -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка