Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відкриття і перереєстрацію аспірантури і докторантури

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2003 N 716
 
 
      Про відкриття і перереєстрацію аспірантури
             і докторантури
 
 
   1. Враховуючи потребу вищих навчальних закладів і наукових
установ  у  наукових  і  науково-педагогічних  кадрах  вищої
кваліфікації, наявність необхідної наукової і матеріальної бази, а
також клопотання  відповідних  міністерств   і   відомств,
Н А К А З У Ю:
 
 
   1.1. Відкрити у Державному науково-дослідному гірничорудному
інституті (м. Кривий Ріг) (Міністерство промислової політики
України) аспірантуру зі спеціальностей:
   05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин;
   05.15.03 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин.
 
   1.2. Відкрити   у    Науково-дослідному    інституті
медико-екологічних  проблем  (м.Донецьк) (Міністерство охорони
здоров'я України) докторантуру зі спеціальності
   14.02.01 - Гігієна (медичні науки).
 
   1.3. Відкрити в аспірантурі Східноукраїнського національного
університету імені В.Даля (Міністерство освіти і науки України)
спеціальність
   13.00.07 - Теорія і методика виховання.
 
   1.4. Відкрити  в  аспірантурі  Національного  аграрного
університету спеціальності:
   05.01.02 - Стандартизація та сертифікація;
   05.01.03 - Технічна естетика (технічні науки).
 
   1.5. Відкрити  в  аспірантурі  Луганського  національного
аграрного університету (Міністерство аграрної політики України)
спеціальності:
   03.00.15 - Генетика (біологічні науки);
   05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів;
   08.01.01 - Економічна теорія;
   16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія і вірусологія.
 
   1.6. Відкрити в аспірантурі Херсонського державного аграрного
університету  (Міністерство  аграрної  політики   України)
спеціальність
   03.00.10 - Іхтіологія.
 
   1.7. Відкрити в аспірантурі Селекційно-генетичного інституту
- Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (м.Одеса)
(Українська академія аграрних наук) спеціальність
   06.01.14 - Насінництво (сільськогосподарські науки).
 
   1.8. Відкрити  в  аспірантурі Національного транспортного
університету (м.Київ) (Міністерство освіти і науки  України)
спеціальність
   05.02.04 - Тертя та зношування в машинах.
 
   1.9. Відкрити  в  аспірантурі  Інституту  муніципального
менеджменту та бізнесу (м.Київ) (Фонд державного майна України)
спеціальності:
   08.05.01 -  Світове господарство і міжнародні економічні
відносини;
   08.06.01 -   Економіка,   організація   і  управління
підприємствами.
 
   1.10. Відкрити в аспірантурі Південноукраїнського державного
педагогічного  університету  імені  К.Д.Ушинського  (м.Одеса)
(Міністерство освіти і науки України) спеціальності:
   13.00.02 -  Теорія  та методика навчання (германські та
романські мови);
   13.00.07 - Теорія і методика виховання.
 
   1.11. Відкрити  в  аспірантурі Тернопільського державного
технічного університету імені Івана Пулюя (Міністерство освіти і
науки України) спеціальність
   05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів.
 
   1.12. Відкрити в аспірантурі Мелітопольського  державного
педагогічного університету (Міністерство освіти і науки України)
спеціальність
   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки.
 
   1.13. Відкрити  в  аспірантурі  Київського  університету
економіки і технологій  транспорту  (Міністерство  транспорту
України) спеціальності:
   05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі;
   07.00.07 - Історія науки і техніки.
 
   1.14. Відкрити  в аспірантурі Державного агроекологічного
університету (м. Житомир) (Міністерство аграрної політики України)
спеціальність
   08.08.01 -  Економіка  природокористування  і  охорони
навколишнього середовища.
 
   1.15. Відкрити в аспірантурі Львівського державного аграрного
університету  (Міністерство  аграрної  політики   України)
спеціальність
   03.00.04 - Біохімія (біологічні науки).
 
   1.16. Відкрити в  аспірантурі  Національного  авіаційного
університету (Міністерство освіти і науки України) спеціальність
   09.00.03 -  Соціальна  філософія  та  філософія  історії
(філософські науки).
 
   1.17. Відкрити в аспірантурі Дніпропетровського державного
аграрного університету (Міністерство аграрної політики України)
спеціальності:
   03.00.12 - Фізіологія рослин (біологічні науки);
   05.18.03 -  Первинна  переробка  та зберігання продуктів
рослинництва (технічні науки).
 
   1.18. Відкрити в докторантурі Київської медичної академії
післядипломної  освіти імені П.Л.Шупіка (Міністерство охорони
здоров'я України) спеціальність
   14.01.20 - Шкірні та венеричні хвороби.
 
   1.19. Відкрити  в докторантурі Харківського національного
аграрного університету імені В.В.Докучаєва (Міністерство аграрної
політики України) спеціальності:
   03.00.08 - Зоологія;
   06.01.09 - Рослинництво;
   16.00.10 - Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 
   1.20. Відкрити в докторантурі Білоцерківського державного
аграрного університету (Міністерство аграрної політики України)
спеціальність
   06.01.09 - Рослинництво.
 
   1.21. Відкрити  в  докторантурі  Сумського  державного
університету (Міністерство освіти і науки України) спеціальність
   08.06.01 -   Економіка,   організація   і  управління
підприємствами.
 
   1.22. Відкрити   в   докторантурі   Східноукраїнського
національного університету імені В.Даля (Міністерство освіти і
науки України) спеціальності
   09.00.04 -  Філософська  антропологія, філософія культури
(філософські науки);
   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки.
 
   1.23. Відкрити  в докторантурі Національного університету
"Львівська політехніка" (Міністерство освіти і науки України)
спеціальність
   18.00.01 -  Теорія  архітектури,  реставрація  пам'яток
архітектури.
 
   1.24. Відкрити  в докторантурі Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна (Міністерство освіти і науки
України) спеціальність
   23.00.02 - Політичні інститути та процеси (політичні науки).
 
   1.25. Відкрити в докторантурі Чернівецького національного
університету імені Ю.Федьковича (Міністерство освіти і науки
України) спеціальність
   12.00.07 - Теорія управління, адміністративне право і процес,
фінансове право.
 
   1.26. Відкрити  в  докторантурі  Подільської  державної
аграрно-технічної   академії   (м.   Кам'янець-Подільський)
(Міністерство аграрної політики України) спеціальність
   08.06.01 -   Економіка,   організація   і  управління
підприємствами.
 
   1.27. Відкрити в докторантурі Національної  металургійної
академії України спеціальність
   08.06.01 -  Економіка,   організація   і   управління
підприємствами.
 
   1.28. Відкрити  в  докторантурі  Львівського  державного
аграрного університету (Міністерство аграрної політики України)
спеціальність
   08.08.01 -  Економіка  природокористування  і  охорони
навколишнього середовища.
 
   1.29. Відкрити  в  докторантурі  Львівської  національної
академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького (Міністерство
аграрної політики України) спеціальність
   16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин.
 
   1.30. Дозволити  Харківському  державному  університету
харчування та торгівлі (Міністерство освіти і науки України)
здійснити у 2003 році разовий  прийом  до  аспірантури  зі
спеціальностей:
   08.06.01 -  Економіка,   організація   і   управління
підприємствами;
   08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 
   1.31. Дозволити  Слов'янському  державному  педагогічному
університету (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   09.00.05 - Історія філософії.
 
   1.32. Дозволити  Національному  транспортному університету
(Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003 році
разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   12.00.07 - Теорія управління, адміністративне право і процес,
фінансове право.
 
   1.33. Дозволити   Полтавському  університету  споживчої
кооперації України (УКООПСПІЛКА) здійснити у 2003 році разовий
прийом до аспірантури зі спеціальностей:
   08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит;
   08.06.01 -   Економіка,   організація  та  управління
підприємствами.
 
   1.34. Дозволити Чернігівському державному інституту економіки
і управління (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до аспірантури зі спеціальностей:
   08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК;
   09.00.05 - Історія філософія (філософські науки);
   19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія.
 
   1.35. Дозволити Черкаському національному університету імені
Б.Хмельницького (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   01.05.03 -  Математичне  та  програмне   забезпечення
обчислювальних машин і систем (технічні науки).
 
   1.36. Дозволити   Ужгородському   державному  інституту
інформатики, економіки і права (Міністерство освіти і науки
України) здійснити, як виняток, у 2003 році разовий прийом до
аспірантури зі спеціальностей:
   07.00.02 - Всесвітня історія;
   08.01.01 - Економічна теорія;
   12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право.
 
   1.37. Дозволити Східноукраїнському національному університету
імені В.Даля (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   23.00.02 - Політичні інститути та процеси (політичні науки).
 
   1.38. Дозволити  Херсонському  державному  університету
(Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003 році
разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   03.00.05 - Ботаніка.
 
   1.39. Дозволити Донецькому державному інституту  штучного
інтелекту (Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003
році разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   09.00.11 - Релігієзнавство (філософські науки).
 
   1.40. Дозволити  Полтавському  державному  педагогічному
університету імені В.Г.Короленка (Міністерство освіти і науки
України) здійснити у 2003 році разовий прийом до аспірантури зі
спеціальності
   03.00.05 - Ботаніка.
 
   1.41. Дозволити  Хмельницькому  інституту  регіональному
управління та права здійснити у 2003 році разовий прийом до
аспірантури зі спеціальності
   12.00.05 - Трудове право, право соціального забезпечення.
 
   1.42. Дозволити  Науково-дослідному  інституту  гірничої
механіки імені М.М.Федорова (м.Донецьк) (Міністерство палива та
енергетики України) здійснити у 2003 році разовий набір до
аспірантури зі спеціальності
   05.05.06 - Гірничі машини.
 
   1.43. Дозволити Південноукраїнському державному педагогічному
університету імені К.Д.Ушинського (м.Одеса) (Міністерство освіти і
науки України) здійснити у 2003 році разовий прийом до аспірантури
зі спеціальності
   13.00.02 - Теорія та методика навчання (з фізичної культури
та спорту).
 
   1.44. Дозволити Одеській державній академії будівництва та
архітектури (Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003
році разовий прийом до аспірантури зі спеціальностей:
   01.01.09 - Варіаційне числення  та  теорія  оптимального
керування;
   02.00.10 - Біоорганічна хімія (хімічні науки);
   05.24.01 - Геодезія;
   08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання
економіки.
 
   1.45. Дозволити Таврійській державній агротехнічній академії
(Міністерство аграрної політики України) здійснити у 2003 році
разовий набір до аспірантури зі спеціальності
   03.00.16 - Екологія (біологічні науки).
 
   1.46. Дозволити  Гуманітарному  університету  "Запорізький
інститут державного та муніципального управління" здійснити у 2003
році разовий прийом до аспірантури зі спеціальності
   25.00.02 - Механізми державного управління.
 
   1.47. Дозволити  Національному  авіаційному  університету
(Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003 році
разовий прийом до аспірантури зі спеціальностей:
   09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання;
   09.00.07 - Етика (філософські науки).
 
   1.48. Дозволити Донецькому державному університету економіки
і торгівлі імені М.Таран-Барановського (Міністерство освіти і
науки  України)  здійснити  у  2003 році разовий прийом до
докторантури зі спеціальності
   05.19.08 - Товарознавство промислових товарів.
 
   1.49. Дозволити Луцькому державному технічному університету
(Міністерство освіти і науки України) здійснити у 2003 році
разовий прийом до докторантури зі спеціальності
   08.10.01 - Розміщення  продуктивних  сил  і  регіональна
економіка.
 
   1.50. Дозволити  Черкаському  державному  технологічному
університету (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до докторантури зі спеціальності
   09.00.09 - Філософія науки.
 
   1.51. Дозволити   Одеському   державному   екологічному
університету (Міністерство освіти і науки України) здійснити у
2003 році разовий прийом до докторантури зі спеціальності
   08.08.01 -  Економіка  природокористування  і  охорони
навколишнього середовища.
 
   1.52. Відкласти розгляд питання щодо відкриття аспірантури із
спеціальності 10.02.17 - "Порівняльно-історичне і типологічне
мовознавство"  у  Київському  міжнародному  університеті  до
додаткового вивчення наукового забезпечення спеціальності.
   Підстава: рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України від 23 жовтня 2003 року. Протокол N 4.
 
   2. На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки
України від 23.05.02 р. N 5/4-5 щодо перереєстрації діючої
аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових
установах, враховуючи наявність необхідної наукової і матеріальної
бази, З А Т В Е Р Д И Т И:
 
   2.1. У  Таврійській  державній  агротехнічній  академії
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 3.00.04  Біохімія (сільськогосподарські науки)
 5.01.01  Прикладна геометрія, інженерна графіка
 5.05.11  Машини і засоби механізації
      сільськогосподарського виробництва
 5.09.16  Електротехнології та електрообладнання
      в агропромисловому комплексі
 8.06.01  Економіка, організація і управління підприємствами
 8.07.02  Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.2. У Харківському національному аграрному  університеті
імені В.В.Докучаєва (Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.08 Зоологія
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.03 Агрогрунтознавство та агрофізика
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.06 Овочівництво
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.11 Фітопатологія (біологічні науки)
 06.03.03 Лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські науки)
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 08.08.01 Економіка природокористування і охорони навколишнього
      середовища.
 16.00.10 Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 06.01.03 Агрогрунтознавство та агрофізика
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.3. У  Львівському  державному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки)
 03.00.16 Екологія (сільськогосподарські науки)
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.13.22 Управління проектами та розвиток виробництва
 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 08.08.01 Економіка природокористування і охорони
      навколишнього середовища
 
   - докторантуру зі спеціальності
 
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.4. У Білоцерківському державному аграрному університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
 03.00.20 Біотехнологія (сільськогосподарські науки)
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.14 Насінництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
      (ветеринарні науки)
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 16.00.10 Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
 03.00.20 Біотехнологія (сільськогосподарські науки)
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   2.5. У Державному агроекологічному університеті (м. Житомир)
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.16 Екологія (сільськогосподарські науки)
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.03 Агрогрунтознавство і агрофізика
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 
   2.6. У  Вінницькому  державному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.07 Мікробіологія
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.05 Селекція
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 
   2.7. У  Харківській  державній  зооветеринарній  академії
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   2.8. У  Луганському  національному аграрному університету
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.05 Ботаніка
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 
   2.9. У  Херсонському  державному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні
      науки)
 03.00.16 Екологія (сільськогосподарські науки)
 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські
      науки)
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.03 Рибництво
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 
   2.10. У Полтавській державній аграрній академії (Міністерство
аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.16 Екологія (сільськогосподарські науки)
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 16.00.10 Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   2.11. У Дніпропетровському державному аграрному університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
 03.00.16 Екологія (сільськогосподарські науки)
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські
      науки)
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.01.01 Економічна теорія
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 
   2.12. У Сумському  національному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.05 Ботаніка
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.13.06 Автоматизовані системи управління та прогресивні
      інформаційні технології
 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів
 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.03 Агрогрунтознавство і агрофізика
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.14 Насінництво
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 08.08.01 Економіка природокористування і охорони навколишнього
      середовища
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   2.13. В Українському НДІ цукрової промисловості (м.Київ)
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
 05.18.05 Технологія цукристих речовин
 05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і
      фармацевтичних виробництв
 
   2.14. В Уманській державній аграрній академії (Міністерство
аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.07 Мікробіологія (сільськогосподарські науки)
 03.00.12 Фізіологія рослин (сільськогосподарські науки)
 05.18.03 Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
      (технічні науки)
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.03 Агрогрунтознавство і агрофізика
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.06 Овочівництво
 06.01.07 Плодівництво
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.11 Фітопатологія (сільськогосподарські науки)
 06.01.12 Кормовиробництво і луківництво
 06.01.14 Насінництво
 06.03.01 Лісові культури і фітомеліорація
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК.
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 05.18.03 Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
      (технічні науки)
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.07 Плодівництво
 06.01.09 Рослинництво
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.15. У  Харківському  державному технічному університеті
сільського господарства (Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.09.16 Електротехнології та електрообладнання в
      агропромисловому комплексі
 05.13.03 Системи та процеси керування
 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.16. В  Одеському  державному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.13 Фізіологія людини і тварини (біологічні науки)
 03.00.15 Генетика (біологічні науки)
 03.00.18 Грунтознавство (біологічні науки)
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські
      науки)
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.08 Виноградарство
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   2.17. У  Кримському  державному  аграрному  університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.12 Фізіологія рослин (біологічні науки)
 03.00.20 Біотехнологія (біологічні науки)
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.18.03 Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва
      (сільськогосподарські науки)
 05.18.07 Технологія продуктів бродіння
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.03 Агрогрунтознавство і агрофізика
 06.01.04 Агрохімія
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.06 Овочівництво
 06.01.07 Плодівництво
 06.01.08 Виноградарство
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.14 Насінництво
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.10 Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 06.01.09 Рослинництво
 16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 16.00.10 Ентомологія (сільськогосподарські науки)
 
   2.18. У  Львівській  національній  академії  ветеринарної
медицини імені С.З.Гжицького (Міністерство аграрної  політики
України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.01 Радіобіологія (біологічні науки)
 03.00.04 Біохімія (ветеринарні науки)
 03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.08 Зоологія
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (сільськогосподарські науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
 03.00.16 Екологія (біологічні науки)
 03.00.20 Біотехнологія (сільськогосподарські науки)
 05.18.04 Технологія м'ясних молочних та рибних продуктів
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 06.02.03 Рибництво
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
      (сільськогосподарські науки)
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби (ветеринарні науки)
 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія (ветеринарні науки)
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.04 Біохімія (ветеринарні науки)
 03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
 03.00.04 Біохімія (сільськогосподарські науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (сільськогосподарські науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (біологічні науки)
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (ветеринарні науки)
 06.02.01 Розведення та селекція тварин (сільськогосподарські
      науки)
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні
      науки)
 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
      (сільськогосподарські науки)
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 
   2.19. У Подільській державній аграрній академії (Міністерство
аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського
      виробництва
 05.22.02 Автомобілі і трактори
 06.01.03 Агрогрунтознавство і агрофізика
 06.01.05 Селекція рослин
 06.01.06 Овочівництво
 06.01.09 Рослинництво
 06.01.12 Кормовиробництво і луківництво
 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 08.06.01 Економіка сільського господарства і АПК
 16.00.02 Патологія, онкологія та морфологія тварин
 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 
   - докторантуру зі спеціальностей:
 
 06.01.09 Рослинництво
 
   2.20. У  Миколаївському державному аграрному університеті
(Міністерство аграрної політики України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 03.00.13 Фізіологія людини і тварин (сільськогосподарські науки)
 06.01.01 Загальне землеробство
 06.01.09 Рослинництво
 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
 
   2.21. В  Інституті муніципального менеджменту та бізнесу
(м.Київ) (Фонд державного майна України)
   - аспірантуру зі спеціальностей:
 
 08.02.03 Організація управління, планування і регулювання
      економіки
 08.03.02 Економіко-математичне моделювання
 
   Підстава: рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України від 23 жовтня 2003 року. Протокол N 4.
 
   3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)
даний наказ розташувати на сайті Міністерства освіти і науки
України.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка