Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 427 від 09.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 жовтня 2001 р.
                   за N 909/6100
 
 
    Про затвердження Положення про формування коригуючих
      проводок, що здійснюються банками України
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" (  679-14  ),  основних вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
28.05.99 N 137 ( z0392-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 392/3685, та з метою забезпечення
реальної фінансової звітності, що надається банками Національному
банку  України,  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про формування коригуючих проводок,
що здійснюються банками України (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок формування
коригуючих проводок, що здійснюються комерційними банками України
з метою забезпечення реальної фінансової звітності, затверджений
постановою Правління Національного банку України від 10.09.98
N 358 ( v0572500-98 ) (зі змінами).
 
   3. Зобов'язати  банки  забезпечити  виконання вимог, які
встановлені цим Положенням.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Департамент  бухгалтерського  обліку  (В.І.Ричаківська)  та
Департамент інформатизації (А.С.Савченко.).
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   від 09.10.2001 N 427
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 жовтня 2001 р.
                   за N 909/6100
 
     Положення про формування коригуючих проводок,
         що здійснюються банками України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про формування  коригуючих  проводок,  що
здійснюються  банками  України (далі - Положення) розроблене
відповідно до основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99
N 137 ( z0392-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.06.99 за N  392/3685,  нормативно-правових  актів
Національного  банку України, а також міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
 
   1.2. Для забезпечення складання та подання  користувачам
реальної  фінансової  звітності  банки здійснюють виправлення
помилок, уносять та розкривають інші зміни у фінансовій звітності.
Коригування фінансової звітності здійснюється стосовно подій, що
відбулися після дати балансу. Звичайно датою балансу є кінець
останнього дня звітного періоду.
   Події після дати балансу - це події, які відбуваються між
датою  балансу  і датою затвердження керівництвом фінансової
звітності, підготовленої до оприлюднення, та ті, які вплинули або
можуть уплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух
коштів банку, а отже, можуть вимагати коригування певних статей
або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових
звітів.
   Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію
про умови, що існували на дату балансу, вимагають коригування
відповідних  активів  і  зобов'язань.  Коригування активів і
зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових
записів  в  обліку  звітного періоду. Ці коригуючі проводки
відображають уточнення оцінки відповідних статей унаслідок подій
після дати балансу.
   Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на
умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування
статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках
до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине
на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та
приймати рішення.
 
   1.3. Банку слід коригувати суми, зазначені у фінансових
звітах, або визнати раніше не визнані статті для відображення
подій після дати балансу, наприклад, у таких випадках:
   а) отримано інформацію про зменшення корисності активу на
дату балансу або сума раніше визнаного збитку від зменшення
корисності цього активу потребує коригування;
   б) наявне рішення після дати балансу в судовій справі, яке
вимагає додаткового коригування або створення резерву;
   в) собівартість придбаних активів або надходжень від проданих
активів до дати балансу (наприклад, основні засоби, нематеріальні
активи) визначена після дати балансу;
   г) виявлено порушення або помилки, що призвели до викривлення
даних фінансової звітності.
 
   1.4. Банк не здійснює коригування сум, зазначених у його
фінансових звітах для відображення подій, які  вказують  на
обставини, що виникли після дати балансу, наприклад, у разі:
   а) зниження ринкової вартості інвестицій (у період з дати
балансу  до  дати,  коли  фінансові  звіти  затверджують до
оприлюднення);
   б) оголошення  дивідендів  за звітний період після дати
балансу;
   в) прийняття рішення про ліквідацію банку (вимагає зміни
облікової політики, а не коригування звітності).
   Є події, у результаті яких звітність не коригується, але їх
розкриття в примітках важливе в зв'язку з впливом на прийняття
користувачами фінансових звітів певних рішень, зокрема щодо:
   реорганізації;
   придбання цілісного майнового комплексу;
   припинення операцій, що є основною діяльністю банку;
   знищення (втрати)  активів  унаслідок  пожежі,  аварії,
стихійного лиха або іншої надзвичайної події;
   емісії цінних паперів;
   укладення контрактів про значні капітальні та  фінансові
інвестиції;
   прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність
банку.
 
   1.5. Коригуючі  проводки  здійснюються  із  застосуванням
принципу суттєвості. Суттєвість залежить від обсягу статті та суми
помилки, яка допускається в сумі статті фінансового звіту, а також
ступеня точності, який вимагається під час оцінки суми статей
фінансового звіту. Банк здійснює коригування сум, зазначених у
його фінансових звітах, суттєвих - в обов'язковому порядку,
несуттєвих - згідно з обліковою політикою банку. У контексті
виправлення помилок суттєвість на підставі лише самої суми є
достатньою для того, щоб здійснити коригування статей фінансової
звітності.
   Приклад здійснення  коригуючих  проводок  для виправлення
помилки, допущеної в попередніх періодах (з урахуванням принципу
суттєвості), наведено в додатку 1 до цього Положення.
 
   1.6. При визначенні суттєвості суми з бухгалтерського обліку
об'єкта за рахунками класів 1-5, 9 Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків України ( va493500-97 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ), або статті балансу фінансової звітності
сума об'єкта чи статті має порівнюватися з відповідними складовими
частинами цього звіту, тобто із сумою власного капіталу та
відповідним елементом або класом активу чи зобов'язань. Суттєвою
(як кількісний критерій) уважається сума, що становить один або
більше одного відсотка відповідної базової суми.
   Сума об'єкта бухгалтерського обліку за рахунками класів 6 і 7
Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( va493500-97 ), затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97 ), або статті звіту
про  фінансові  результати  має порівнюватися з відповідними
складовими частинами цього звіту. Наприклад, із прибутком або
збитком від банківських операцій або відповідною сумою елементу чи
класу доходів або витрат у звітному фінансовому році та із
середнім  прибутком  чи  збитком від банківських операцій і
відповідною сумою елементу чи класу доходів або витрат за кілька
фінансових років (включаючи звітний).
   Крім того, у статтях звіту про фінансові результати всі суми
для порівняння подаються з урахуванням впливу податку на прибуток
(базова сума також визначається з урахуванням впливу податку на
прибуток). Суттєвою (як кількісний критерій) уважається сума, що
становить один або більше одного відсотка відповідної базової
суми.
   При здійсненні  коригуючих  проводок  банки  не  можуть
використовувати систему електронних платежів Національного банку
України.
 
    2. Основні принципи здійснення коригуючих проводок
 
   2.1. Коригуючі проводки здійснюються після звітного періоду
протягом перших днів наступного місяця до дати надання файла 02
"Дані про обороти та залишки на рахунках" (далі - файл 02) та до
дати надання в січні поточного року файла 25 "Дані про обороти по
згортанню та залишки на рахунках" (далі - файл 25).
   Коригування банками їх фінансової (річної або проміжної
(квартальної) звітності за результатами інспекційних перевірок
Національного  банку  України  здійснюється  шляхом  внесення
відповідних змін до поточної звітності, що складається банком
після проведення інспектування. У бухгалтерські записи вносяться
відповідні зміни шляхом сторнування та/або додаткових записів.
Коригування відповідних активів і зобов'язань після дати балансу
здійснюється шляхом коригуючих проводок. ( Пункт 2.1 глави 2
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   2.2. Коригуючі проводки за результатом зовнішнього аудиту
здійснюються після звітного року протягом періоду з 1 лютого по 1
травня поточного року (з окремою ознакою).
   Рахунки класів 6 та 7, за якими здійснені коригуючі проводки,
у кінці операційного дня закриваються коригуючими проводками на
балансовий рахунок 5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що
очікує затвердження".
   11 травня поточного року дані щодо коригуючих оборотів та
залишки за всіма рахунками формуються в окремий файл та надаються
Національному банку України.
 
   2.3. Коригуючі проводки відображаються в балансі банку за
поточною датою (у день фактичного здійснення проводки). У виписці
з особового рахунку коригуючі проводки відображаються окремою
групою, що відокремлюється незаповненим рядком або іншим способом
після здійснення проводок поточного дня з обов'язковим зазначенням
місяця та року, за який проводиться коригування.
   Наприклад, виписка з особового рахунку може мати таку форму:
 
Код    Назва банку
Рахунок  *********  03.07.2001     06     18.06.2001
            (дата поточ-  (місяць, за  (дата остан-
             ного дня)   який прово-  ньої провод-
                    диться     ки за цим
                    коригування)  рахунком)
 
   2.4. У  меморіальному  ордері  за  коригуючою  проводкою
зазначається дата так, як описано в пункті 2.3.
 
   2.5. Меморіальні  ордери  за  коригуючими  проводками
підписуються виконавцем та уповноваженою особою, яка виконує
контрольні функції.
 
   2.6. Банки щоденно роздруковують реєстр проведених коригуючих
проводок, який зберігається в меморіальних документах дня банку.
   Строк зберігання зазначених документів такий самий, як і
строк зберігання меморіальних і касових документів.
 
   2.7. Банки щомісяця ведуть накопичувальні реєстри коригуючих
проводок, які в подальшому використовують для формування файла 02
(включають в обороти звітного місяця).
 
   2.8. Банки  встановлюють  порядок  здійснення  коригуючих
проводок з урахуванням внутрішніх систем обліку та основних вимог,
визначених цим Положенням. Таким чином банк забезпечує організацію
контролю за правильністю здійснення коригуючих проводок.
 
      3. Відображення в обліку коригуючих проводок
 
   3.1. Для здійснення коригуючих проводок банки використовують
рахунки, що визначені Планом рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків  України  (  va493500-97  ),  затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ), за винятком таких:
   розділ 10 "Готівкові кошти";
   розділ 11 "Банківські метали";
   1200 "Кореспондентський  рахунок  у  Національному  банку
України";
   1207 "Накопичувальний рахунок у Національному банку України";
   1211 "Кошти, надані Національному банку України за операціями
репо";
   1212 "Короткострокові  депозити  в  Національному  банку
України";
   1300 "Кореспондентський рахунок Національного банку України в
комерційному банку";
   1310 "Кредити овернайт, що отримані від Національного банку
України шляхом рефінансування";
   1311 "Кошти, які отримані від Національного банку України за
операціями репо";
   1312 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного
банку України шляхом рефінансування";
   1316 "Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані
від Національного банку України";
   1317 "Інші  короткострокові  кредити,  які  отримані від
Національного банку України";
   1325 "Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій";
   1326 "Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від
Національного банку України";
   1327 "Інші  довгострокові  кредити,  які  отримані  від
Національного банку України";
   1410 "Облігації   внутрішньої  державної  позики,  що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
продаж";
   1411 "Інші  боргові  цінні  папери  центральних  органів
державного  управління, що рефінансуються Національним банком
України, у портфелі банку на продаж";
   1412 "Боргові  цінні  папери місцевих органів державного
управління, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж";
   1420 "Облігації  внутрішньої  державної  позики,   що
рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції";
   1421 "Інші  боргові  цінні  папери  центральних  органів
державного управління, що рефінансуються Національним  банком
України, у портфелі банку на інвестиції";
   1422 "Боргові цінні папери місцевих  органів  державного
управління, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції;
   1430 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж";
   1440 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на інвестиції";
   1520 "Овердрафт за рахунками інших банків";
   1620 "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках";
   1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";
   1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";
   група 250 "Кошти бюджетів України до розподілу";
   група 251 "Кошти Державного бюджету України" (крім рахунків
нарахованих витрат);
   група 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які  утримуються  з
Державного бюджету України" (крім рахунків нарахованих витрат);
   група 253 "Кошти бюджетних установ та  організацій,  що
включаються до спеціального фонду Державного бюджету України"
(крім рахунків нарахованих витрат);
   розділ 26 "Кошти клієнтів банку" (за винятком рахунків з
обліку нарахованих доходів, витрат); ( Абзац тридцять третій
пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   рахунки класу  9  "Позабалансові  рахунки",  на  яких
обліковуються цінності в грошовому сховищі.
   Дозволяється здійснювати  коригуючі проводки за рахунками
строкових депозитів, наданих кредитів, у тому числі за рахунками
сумнівної заборгованості за розміщеними депозитами, кредитами, за
іншими активами в частині проводок за внутрішніми операціями
(зарахування на рахунки пролонгованої, простроченої або сумнівної
заборгованості).
 
   3.2. Приклад здійснення коригуючих проводок за операціями в
національній валюті наведено в додатку 2 до цього Положення.
   У разі здійснення коригуючих проводок за  операціями  в
іноземній  валюті  використовується  офіційний  валютний курс
Національного банку України, що діяв на кінець звітного періоду,
за який здійснюється коригуюча проводка. В кінці поточного дня, за
який відображена операція з коригування, переоцінка валюти та
визначення результатів від її переоцінки здійснюється у звичайному
порядку. (Здійснюється додаткова проводка на суму різниці між
курсами на день коригування та останній робочий день звітного
періоду).
   Приклад відображення  в  обліку  коригуючих  проводок за
операціями в іноземній валюті наведено в додатку 3 до цього
Положення.
   Приклад відображення в обліку коригуючих проводок шляхом
сторнування за операціями в іноземній валюті наведено в додатку 4
до цього Положення.
 
   3.3. Ураховуючи специфіку роботи, Відкритому акціонерному
товариству  "Державний ощадний банк України" надається право
здійснювати шляхом коригування додаткові проводки за минулий
місяць за операційними документами останніх двох-трьох робочих
днів віддалених філій на рівні району (включаючи, як виняток,
проводки за балансовими рахунками розділу 10 "Готівкові кошти",
розділу 26 "Кошти клієнтів банку" крім балансових рахунків 2605
"Кошти  суб'єктів  господарської  діяльності  для розрахунків
платіжними картками" та 2625 "Кошти фізичних осіб для розрахунку
платіжними картками").
 
       4. Звітність за коригуючими проводками
 
   4.1. Банк - юридична особа формує файл 02, який містить у
собі обороти за звітний місяць з ознакою "5" та "6", а також у
разі наявності обороти за коригуючими проводками, які належать до
цього звітного місяця з ознакою "7" та "8" (у період з лютого по
квітень  включно,  додатково  можуть  включатися  обороти за
коригуючими проводками за результатами зовнішнього аудиту  з
ознакою "9" та "0") у цілому по банку, та надсилає його в
обласному розрізі територіальним управлінням та  Операційному
управлінню Національного банку України у встановлений ними термін.
Територіальні управління та Операційне управління Національного
банку України надають файл 02 Департаменту бухгалтерського обліку
через Центральну розрахункову палату 10-го числа після звітного
періоду.
   Обороти за коригуючими проводками, які увійшли до файла 02 за
звітний період, не мають включатися як "поточні" (з ознакою "5" та
"6") обороти до файла 02 за період, наступний за звітним (тобто до
звіту за період, коли вони були фактично здійснені).
 
   4.2. Банк - юридична особа формує файл 25, який містить лише
обороти за проводками із закриття балансових рахунків 2500, 2501,
2510, 2511, рахунків класів 6 та 7 на рахунок 5040, а також
обороти за коригуючими проводками, які були здійснені після
передавання місячного файла 02 із закриття рахунків класів 6 та 7
на рахунок 5040, та  надсилає  його  в  обласному  розрізі
територіальним управлінням, Операційному управлінню Національного
банку України у встановлений ними термін. Територіальні управління
та Операційне управління Національного банку України надають файл
25  Департаменту  бухгалтерського  обліку  через  Центральну
розрахункову палату 24 січня поточного року.
 
   4.3. Банки  - юридичні особи формують та надсилають до
Центральної розрахункової палати через територіальні управління,
Операційне управління Національного банку України файл 81 "Дані
про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та
залишки на рахунках (без залишків за балансовими рахунками класів
6 та 7 та технічними рахунками бюджету" (далі - файл 81) 11 травня
поточного року. Територіальні управління та Операційне управління
Національного банку України на місцях установлюють термін надання
звітної інформації комерційним банкам - юридичним особам. Файл 81
включає обороти за коригуючими проводками за період з 1 лютого до
1 травня поточного року за результатами зовнішнього аудиту.
   Залишки за рахунками у файлах 81 та 25 можуть відрізнятися на
суму коригуючих оборотів за результатами зовнішнього аудиту, які
були здійснені за період з 1 лютого до 1 травня поточного року.
   Незалежно від наявності коригуючих проводок за результатами
зовнішнього аудиту файл 81 передається банками - юридичними
особами у встановлені строки. За відсутності коригуючих проводок
файл 81 передається із залишками без оборотів за балансовими та
позабалансовими рахунками. У цьому разі залишки за рахунками файла
81 мають відповідати залишкам за рахунками файла 25, який був
надісланий раніше.
 
   4.4. Центральна розрахункова палата надсилає до Національного
банку України роздруковані зведені та в розрізі банків - юридичних
осіб відомості про коригуючі проводки за звітний період. При цьому
окремо формується відомість коригуючих проводок за результатами
перевірок зовнішнього аудиту. Відомості формуються з файлів 02,
25, 81 як звітність за формою N 10-КБ "Оборотно-сальдовий баланс
банку".
 
   4.5 Звіт за формою N 1Д-КБ "Баланс комерційного банку" (файл
01) надається з урахуванням змін залишку за балансовим рахунком,
що відбулися після проведення коригуючих проводок.
 
   4.6. До показників за формою звітності "Звіт про прибутки та
збитки комерційного банку" (файл 08) мають  включатися  всі
коригування звітного періоду, що стосуються цієї звітності.
 
   4.7. Показники місячних форм звітності звіряються з формою
звітності N 1-КБ "Баланс банку" (файл 02).
 
   4.8. У зв'язку з тим, що Відкритому акціонерному товариству
"Державний  ощадний банк України" надається право проведення
додаткових проводок шляхом коригування за балансовими рахунками
розділу 10 "Готівкові кошти", воно надає електронною поштою файли
12 (звіт за формою N 747Д (щоденна) "Звіт про касові обороти
банку" за останній робочий день звітного місяця) та 13 (звіт за
формою N 748 (місячна) "Звіт про касові обороти банку") повторно з
урахуванням  коригуючих  проводок  територіальним  управлінням
Національного банку  України  у  встановлений  ними  термін.
Територіальні  управління Національного банку України надають
зазначені файли Департаменту готівково-грошового обігу 10-го числа
після звітного періоду. Ці звіти звіряються з формою звітності
N 1-КБ "Баланс банку" (файл 02). Контроль за звітністю N 747Д,
N 748 покладається на територіальні управління Національного банку
України.
   Звіт за формою N 747Д (щоденна) "Звіт про касові обороти
банку" надається Відкритим акціонерним товариством "Державний
ощадний банк України" в перші дні місяця, наступного за звітним,
без урахування коригуючих проводок.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                    Додаток 1
             до Положення про формування коригуючих
             проводок, що здійснюються банками України
 
   Приклад здійснення коригуючих проводок для виправлення
       помилки, допущеної в попередніх періодах
        (з урахуванням принципу суттєвості)
 
   Під час складання фінансових звітів за 2000 рік виявлено
помилку в складі загальноадміністративних витрат за 1999 рік. Було
нараховано амортизацію адміністративної будівлі, яка на дату
балансу ще не була введена до складу основних  засобів  і
відображалася як незавершене будівництво, що становить 60 тис.грн.
   Припустимо, що:
   не відбувалося надзвичайних подій;
   переоцінка основних засобів не здійснювалася;
   банк (для спрощення розрахунку та у зв'язку з тим, що колонка
"Нерозподілений прибуток" звіту про власний капітал включає групу
рахунків 503 та 504) не здійснив проводку щодо перерахування суми
підтвердженого прибутку, що залишається в розпорядженні банку, з
рахунку  5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує
затвердження" на рахунок 5030 "Прибутки та збитки минулих років".
   Виходячи з цього, слід здійснити такі коригуючі проводки в
2001 році, які будуть включені у фінансовий звіт за звітний 2000
рік:
   сторнувальна виправна проводка нарахованої амортизації:
   Дебет рахунку
   4409 "Знос основних засобів";
   Кредит рахунку
   7423 "Амортизація" -
   на суму 60 тис.грн.;
   одночасно:
   Дебет рахунку
   7423 "Амортизація";
   Кредит рахунку
   5040 "Прибуток  чи  збиток  минулого  року,  що  очікує
затвердження " -
   на суму 60 тис.грн.;
   слід урахувати  вплив коригуючої проводки на податок на
прибуток, оскільки були завищені витрати на суму надлишково
нарахованої амортизації (60 тис.грн.). Ставка податку на прибуток
30%:
   60 тис.грн. х 0,3 = 18 тис.грн.
   Дебет рахунку
   7900 "Податок на прибуток";
   Кредит рахунку
   3620 "Кредиторська заборгованість за податком на прибуток " -
   на суму 18 тис.грн.;
   одночасно:
   Дебет рахунку
   5040 "Прибуток  чи  збиток  минулого  року,  що  очікує
затвердження";
   Кредит рахунку
   7900 "Податок на прибуток" -
   на суму 18 тис.грн.
   Отже, потрібно здійснити коригування за такими статтями звіту
про фінансові результати за 1999 рік:
   "Загальноадміністративні витрати" - сума зменшиться на 60
тис.грн.;
   "Прибуток від операцій" - сума збільшиться на 60 тис.грн.;
   "Прибуток до  оподаткування " - сума збільшиться на 60
тис.грн.;
   "Податок на прибуток" - сума збільшиться на 18 тис.грн.,
   "Чистий прибуток" банку за 1999 рік - сума збільшиться на 42
тис.грн.
   Звіт про фінансові результати до  проведення  коригуючих
проводок матиме таку форму:
 
         Звіт про фінансові результати
            на 1 січня 2001 року
 
                         (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок|   Найменування статті   | Звітний рік |Попередній рік
   |               |  (2000)   |  (1999)
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1.1 |Процентний дохід       |      7843|     7037
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1.2 |Процентні витрати      |     -3913|     -4697
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1 |Чистий процентний дохід   |      3930|     2340
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2.1 |Комісійний дохід       |      3231|     3133
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2.2 |Комісійні витрати      |      -533|     -834
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2 |Чистий комісійний дохід   |      2698|     2299
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 3 |Дивідендний дохід      |       10|       0
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 4 |Чистий торговельний дохід  |      444|     1901
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 5 |Прибуток/збиток від     |      106|      27
   |інвестиційних цінних паперів |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 7 |Інший операційний дохід   |      130|      49
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 8 |Операційний дохід      |      7318|     6616
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 9 |Загальноадміністративні   |     -3410|     -3527
   |витрати           |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 10 |Витрати на персонал     |     -1883|     -1319
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 11 |Прибуток від операцій    |      2025|     1770
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 12 |Витрати на безнадійні та   |      -488|     -731
   |сумнівні борги        |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 13 |Прибуток до оподаткування  |      1537|     1039
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 14 |Податок на прибуток     |      -310|     -628
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 15 |Прибуток після оподаткування |      1227|      411
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 16 |Непередбачені доходи/витрати |       47|      57
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 17 |Чистий прибуток/збиток банку |      1274|      468
------------------------------------------------------------------
 
   Після коригування статей звіт про фінансові результати матиме
таку форму:
 
         Звіт про фінансові результати
            на 1 січня 2001 року
 
                         (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок|   Найменування статті   | Звітний рік |Попередній рік
   |               |  (2000)   |  (1999)
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1.1 |Процентний дохід       |      7843|     7037
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1.2 |Процентні витрати      |     -3913|     -4697
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 1 |Чистий процентний дохід   |      3930|     2340
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2.1 |Комісійний дохід       |      3231|     3133
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2.2 |Комісійні витрати      |      -533|     -834
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 2 |Чистий комісійний дохід   |      2698|     2299
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 3 |Дивідендний дохід      |       10|       0
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 4 |Чистий торговельний дохід  |      444|     1901
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 5 |Прибуток/збиток від     |      106|      27
   |інвестиційних цінних паперів |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 7 |Інший операційний дохід   |      130|      49
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 8 |Операційний дохід      |      7318|     6616
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 9 |Загальноадміністративні   |     -3410|     -3467
   |витрати           |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 10 |Витрати на персонал     |     -1883|     -1319
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 11 |Прибуток від операцій    |      2025|     1830
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 12 |Витрати на безнадійні та   |      -488|     -731
   |сумнівні борги        |        |
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 13 |Прибуток до оподаткування  |      1537|     1099
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 14 |Податок на прибуток     |      -310|     -646
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 15 |Прибуток після оподаткування |      1227|      453
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 16 |Непередбачені доходи/витрати |       47|      57
-----+-----------------------------+---------------+--------------
 17 |Чистий прибуток/збиток банку |      1274|      510
------------------------------------------------------------------
 
   Оскільки коригуючі  проводки  змінюють   залишок   за
нерозподіленим прибутком, то слід унести зміни до фінансового
звіту про власний капітал. Наводимо витяг зі звіту про власний
капітал лише за колонкою "Нерозподілений прибуток":
 
        Витяг зі звіту про власний капітал
 
                           (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
 Найменування статті   |   Нерозподілений прибуток
             |
             |----------------------------------------
             |  2000 рік    |    1999 рік
             |  (звітний)    |   (попередній)
-------------------------+-------------------+--------------------
 Залишок на 1 січня   |   4346     |     3878
  звітного року    |          |
             |          |
 Виправлення суттєвих  |    42     |     -
    помилок      |          |
             |          |
......................  |          |
......................  |          |
             |          |
  Чистий прибуток    |   1274     |     510
             |          |
......................  |          |
......................  |          |
             |          |
 Залишок за станом на  |   5662     |     4388
 31 грудня звітного року |          |
------------------------------------------------------------------
 
   Потрібно здійснити коригування за такими статтям балансу за
звітний рік:
   "Основні засоби та нематеріальні активи" - сума збільшиться
на 60 тис.грн.;
   "Інші зобов'язання " - сума збільшиться на 18 тис.грн.;
   "Нерозподілений прибуток" - сума збільшиться на 42 тис.грн.
   Фінансовий звіт "Баланс" до проведення коригуючих проводок
матиме таку форму:
 
               Баланс
            на 1 січня 2001 року
 
                          (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок|    Найменування статті     |Звітний рік|Попередній
   |                  | (2000)  |рік (1999)
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |АКТИВИ               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 1 |Кошти та залишки в НБУ       |   17109|    4636
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 2 |Казначейські та інші цінні папери, |     0|     47
   |що рефінансуються Національним   |      |
   |банком України, та цінні папери,  |      |
   |емітовані Національним банком    |      |
   |України               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 3 |Кошти в інших банках        |   94985|   113592
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 4 |Цінні папери на продаж       |    8102|    1197
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 5 |Кредити та заборгованість клієнтів |   15443|   13634
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 6 |Інвестиційні цінні папери      |    517|    1824
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 8 |Основні засоби та нематеріальні   |    2158|    2525
   |активи               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 10 |Нараховані доходи до отримання   |    1826|    859
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 11 |Інші активи             |    949|    2009
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 12 |Усього активів           |   141089|   140323
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ            |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 13 |Кошти банків            |   85081|   99406
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 14 |Кошти клієнтів           |   27863|   19271
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 18 |Нараховані витрати до сплати    |    2807|    3937
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 19 |Інші зобов'язання          |    226|    1738
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 20 |Усього зобов'язань         |   115977|   124352
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ           |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 21 |Статутний капітал          |   17610|    9311
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 23 |Акції, викуплені в акціонерів    |     -1|     -2
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 25 |Резерви               |    1820|    1356
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 26 |Переоцінка основних засобів та   |     63|     63
   |нематеріальних активів       |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 27 |Нерозподілений прибуток       |    5620|    5243
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 28 |Усього власного капіталу      |   25112|   15971
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |Усього пасивів           |   141089|   140323
------------------------------------------------------------------
 
   Після коригування статей фінансовий звіт "Баланс" матиме таку
форму:
 
               Баланс
            на 1 січня 2001 року
 
                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Рядок|    Найменування статті     |Звітний рік|Попередній
   |                  | (2000)  |рік (1999)
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |АКТИВИ               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 1 |Кошти та залишки в НБУ       |   17109|    4636
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 2 |Казначейські та інші цінні папери, |     0|     47
   |що рефінансуються Національним   |      |
   |банком України, та цінні папери,  |      |
   |емітовані Національним банком    |      |
   |України               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 3 |Кошти в інших банках        |   94985|   113592
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 4 |Цінні папери на продаж       |    8102|    1197
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 5 |Кредити та заборгованість клієнтів |   15443|   13634
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 6 |Інвестиційні цінні папери      |    517|    1824
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 8 |Основні засоби та нематеріальні   |    2218|    2525
   |активи               |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 10 |Нараховані доходи до отримання   |    1826|    859
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 11 |Інші активи             |    949|    2009
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 12 |Усього активів           |   141149|   140323
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ            |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 13 |Кошти банків            |   85081|   99406
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 14 |Кошти клієнтів           |   27863|   19271
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 18 |Нараховані витрати до сплати    |    2807|    3937
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 19 |Інші зобов'язання          |    244|    1738
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 20 |Усього зобов'язань         |   115995|   124352
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ           |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 21 |Статутний капітал          |   17610|    9311
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 23 |Акції, викуплені в акціонерів    |     -1|     -2
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 25 |Резерви               |    1820|    1356
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 26 |Переоцінка основних засобів і    |     63|     63
   |нематеріальних активів       |      |
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 27 |Нерозподілений прибуток       |    5662|    5243
-----+------------------------------------+-----------+-----------
 28 |Усього власного капіталу      |   25154|   15971
-----+------------------------------------+-----------+-----------
   |Усього пасивів           |   141149|   140323
------------------------------------------------------------------
 
   На цьому прикладі розглянемо застосування принципу суттєвості
згідно з пунктами 1.5, 1.6 цього Положення:
   1) сума об'єкта бухгалтерського  обліку  порівнюється  з
відповідною статтею балансу:
   сума об'єкта - нарахована амортизація - 60 тис.грн.;
   сума за  відповідною статтею балансу "Основні засоби та
нематеріальні активи" - 2158 тис.грн.;
 
          60 тис.грн.
          ------------- х 100% = 2,8%;
          2158 тис.грн.
 
   2) сума об'єкта бухгалтерського  обліку  порівнюється  з
відповідною статтею звіту про фінансові результати, а саме:
   сума об'єкта за рахунком 7423 - нарахована амортизація - 60
тис.грн.;
   сума статті   звіту   про   фінансові   результати
"Загальноадміністративні витрати" - 3527 тис.грн.;
 
          60 тис.грн.
          ------------- х 100% = 1,7%.
          3527 тис.грн.
 
   Результати розрахунку свідчать про те, що виявлена помилка є
суттєвою, оскільки значення помилки є більшим, ніж 1%. Цього
достатньо для того, щоб здійснити коригування відповідних статей
фінансової звітності, а також визначити її вплив на фінансові
результати та податок на прибуток.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                     Додаток 2
             до Положення про формування коригуючих
             проводок, що здійснюються банками України
 
    Приклад здійснення коригуючих проводок за операціями
           в національній валюті
 
   Припустимо, що слід здійснити коригуючі проводки 3-го числа
після звітного періоду за нарахованими витратами та доходами.
   Проводки в балансі здійснюються 3-го числа, але з окремою
ознакою:
   за нарахованими доходами:
   Дебет рахунку
   1208 "Нараховані  доходи  за  коштами  до  запитання  в
Національному банку України";
   Кредит рахунку
   6000 "Процентні  доходи  за  коштами  до  запитання  в
Національному банку України" - на суму 150 грн.;
   за нарахованими витратами:
   Дебет рахунку
   7040 "Процентні витрати за коштами до запитання фізичних
осіб";
   Кредит рахунку
   2628 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб"
- на суму 80 грн.
   За всіма  вищезазначеними  рахунками  залишок на початок
наступного  дня  (у  цьому  прикладі  на  4-те  число)
розраховуватиметься на базі всіх операцій поточного дня (3-го
числа) з урахуванням коригуючих проводок.
 
------------------------------------------------------------------
Рахунок|Вхідний   |Операції   |Коригуюча   |Залишок на
    |залишок   |поточного дня |проводка   |4-те число
    |на 3-тє число|       |       |
    |-------------+--------------+--------------+--------------
    |Дебет |Кредит| Дебет |Кредит|Дебет |Кредит | Дебет |Кредит
-------+------+------+-------+------+------+-------+-------+------
1208  | 1100|   |  100|   |  150|    |  1350|
-------+------+------+-------+------+------+-------+-------+------
6000  |   | 2000|    |  300|   |  150|    | 2450
-------+------+------+-------+------+------+-------+-------+------
2628  |   |  700|    |  25|   |   80|    |  805
-------+------+------+-------+------+------+-------+-------+------
7040  |  630|   |   40|   |  80|    |  750|
------------------------------------------------------------------
 
   Коригування за  іншими балансовими рахунками здійснюється
аналогічно.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                    Додаток 3
             до Положення про формування коригуючих
             проводок, що здійснюються банками України
 
    Приклад відображення в обліку коригуючих проводок
         за операціями в іноземній валюті
 
   За 3 серпня за операцією в іноземній валюті проводиться
коригуюча проводка за нарахованими доходами за липень. Коригування
здійснюється за офіційним валютним курсом на останній робочий день
звітного місяця (31 липня). У кінці дня після здійснення операцій
проводиться переоцінка коригуючої проводки за офіційним курсом, що
діяв на початок операційного дня поточного місяця (3 серпня).
 
------------------------------------------------------------------
                  |Дебет   |Кредит  | Сума
-----------------------------------+----------+---------+---------
Коригуюча проводка 3 серпня за   |     |     |
нарахованими доходами на суму 100 |     |     |
доларів США (курс 1 долара США   |     |     |
становить 5,5 грн.);        |     |     |
за 31 липня (курс 1 долара США   |     |     |
становить 5,4 грн.)        |     |     |
-----------------------------------+----------+---------+---------
1) коригуюча проводка за офіційним|нараховані| 3800  | 100 USD
валютним курсом на 31 липня    | доходи  |     |
                  |  3801  | клас 6 | 540 грн.
-----------------------------------+----------+---------+---------
2) переоцінка коригуючої проводки, |  3801  | 6204  | 10 грн.
здійсненої 3 серпня за офіційним  |     |     |
валютним курсом на 3 серпня    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська
 
                     Додаток 4
             до Положення про формування коригуючих
             проводок, що здійснюються банками України
 
   Приклад відображення в обліку коригуючих проводок шляхом
      сторнування за операціями в іноземній валюті
 
   За станом на 01.06.2001 у банку виникла заборгованість в
іноземній валюті на суму 1000 доларів США, класифікована як
"субстандартна".
   Банк сформував резерв:
   офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,4 грн.;
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 1080 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 1080 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 200 USD (1080 грн.);
   Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 200 USD (1080 грн.).
   30.06.2001 офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,5
грн. Банк здійснює переоцінку сформованого резерву:
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 20 грн.;
   Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 20 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 20 грн.;
   Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 20 грн.;
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 20 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 20 грн.
   або:
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 20 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 20 грн.;
   Дебет 3800  "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти та
банківських металів" - 20 грн.;
   Кредит 2400  "Резерви під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 20 грн.
   06.07.2001 офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,6
грн. У цей день банк виявив, що при формуванні резерву за станом
на 01.06.2001 було неправильно визначено категорію кредиту в
іноземній валюті. Цю заборгованість слід було класифікувати як
"стандартну".
   Банк здійснює  коригуючу  проводку  шляхом  сторнування
розрахункового розміру сформованого резерву за офіційним валютним
курсом на останній робочий день звітного місяця (30.06.2001):
   Дебет 2400  "Резерви  під нестандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 200 USD (1100 грн.);
   Кредит 3800  "Позиція  банку  щодо  іноземної валюти та
банківських металів" - 200 USD (1100 грн.);
   Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів" - 1100 грн.;
   Кредит 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 1080 грн.;
   Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 20 грн.
   Одночасно банк  здійснює  правильну  проводку (з ознакою
коригуючої проводки) з формування резерву  під  "стандартну"
заборгованість за курсом за станом на 30.06.2000:
   Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за
наданими кредитами клієнтам" - 110 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 110 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 20 USD (110 грн.);
   Кредит 2401 "Резерви під  стандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 20 USD (110 грн.).
   У кінці дня після здійснення  операцій  банк  проводить
переоцінку коригуючої проводки за офіційним валютним курсом, що
діяв на початок операційного дня поточного місяця (06.07.2001):
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 2 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 2 грн.;
   Дебет 3800  "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти та
банківських металів" - 2 грн.;
   Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 2 грн.;
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 2 грн.;
   Кредит 2401  "Резерви  під  стандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам" - 2 грн.
   або:
   Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами" - 2 грн.;
   Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" - 2 грн.;
   Дебет 3800 "Позиція  банку  щодо  іноземної  валюти  та
банківських металів" - 2 грн.;
   Кредит 2401 "Резерви під  стандартну  заборгованість  за
кредитами, які надані клієнтам" - 2 грн.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку        В.І.Ричаківська

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка