Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо положення про колегію Міністерства промислової політики України

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 553
 
 
   З метою  організаційного  забезпечення  роботи  колегії
Мінпромполітики України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про колегію Міністерства промислової
політики України (додається).
 
   2. Керівникам  структурних підрозділів, відповідальним за
підготовку питань, які виносяться на  обговорення  засідання
колегії, забезпечити неухильне додержання вимог Положення про
колегію Мінпромполітики України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу  покладаю  на  першого
заступника Міністра - керівника апарату М.М.Іващенка.
 
 Міністр                        А.К.М'ялиця
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпромполітики
                   України
                   31.12.2003 N 553
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про колегію Міністерства промислової політики України
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Колегія Міністерства промислової політики України є
дорадчим органом, створеним з метою вирішення питань, що належать
до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямків
діяльності, перспектив розвитку і управління.
 
   1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Міністра.
 
         II. Основні завдання і функції
 
   2.1. Основними завданнями колегії є:
   - участь у формуванні та реалізації державної політики у
промисловості;
   - визначення перспектив і найважливіших напрямків розвитку
відповідних галузей;
   - створення умов та розробка механізмів для  реалізації
державних і галузевих програм;
   - забезпечення виконання законів України, актів і доручень
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  програм
соціально-економічного розвитку держави.
 
   2.2. На засіданнях колегії розглядаються:
   - плани  та  перспективні  програми  діяльності, заходи,
спрямовані на поглиблення економічної реформи;
   - стан виконання інших програм, планів та рішень, що є
обов'язковими для виконання Міністерством;
   - питання щодо розподілу та витрачання бюджетних коштів,
залучення та використання іноземних інвестицій;
   - щорічні  підсумки діяльності та реалізації промислової
політики у кожній галузі;
   - питання  діяльності  підприємств  та  організацій,  що
відносяться до сфери  управління  Міністерства,  вивчення  і
узагальнення позитивного досвіду їх роботи;
   - стан виконавської дисципліни, контролю за виконанням актів
та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, звернень народних депутатів та громадян;
   - кадрові питання;
   - проекти найважливіших нормативно-правових актів.
 
   2.3. Колегія має право:
   - залучати вчених і провідних фахівців до підготовки та
розгляду питань, що належать до її компетенції;
   - одержувати  в  установленому порядку необхідні для її
діяльності інформацію і матеріали;
   - заслуховувати  звіт  керівників структурних підрозділів
апарату Міністерства, а також підпорядкованих підприємств  і
організацій;
   - запрошувати до підготовки та участі представників інших
органів виконавчої влади;
   - проводити спільні засідання з колегіями інших міністерств,
відомств, місцевих держадміністрацій та приймати спільні рішення.
 
            III. Склад колегії
 
   3.1. До складу колегії міністерства входить Міністр - голова
колегії, перші заступники Міністра, заступники Міністра, а також
інші керівні працівники Міністерства.
   До складу колегії можуть входити народні депутати України,
керівники  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
суспільно-громадських організацій,  а  також  підприємств  та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.
 
   3.2. Кількісний  склад  колегії міністерства визначається
Кабінетом Міністрів України.
   Члени колегії міністерства затверджуються та звільняються від
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
 
         IV. Організація роботи колегії
 
   4.1. Організаційною формою роботи колегії  є  засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - в міру потреби.
   Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення
засідань колегії.
 
   4.2. Для організаційного забезпечення діяльності колегії в
центральному апараті Міністерства може бути утворений її робочий
орган - секретаріат колегії.
 
   4.3. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого
плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання,
які необхідно розглянути,  відповідальні  за  підготовку  та
структурні  підрозділи центрального апарату Міністерства, які
готують матеріали, і орієнтовна дата розгляду питання.
 
   4.4. Проект плану проведення засідань колегії формується на
основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних
підрозділів Міністерства, які  попередньо  погоджують  їх  з
відповідними  першими  заступниками  Міністра та заступниками
Міністра.
 
   4.5. Підготовлений проект плану проведення засідань колегії
вноситься до проекту плану роботи Міністерства і подається для
подальшого розгляду та затвердження на колегії.
 
   4.6. План роботи колегії є орієнтовним: у разі необхідності
Міністр або особа, що його заміщує, може його переглядати та
уточнювати. Додаткові питання до затвердженого плану засідань
колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії
не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.
 
   4.7. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
 
   4.8. З метою прийняття виважених та обгрунтованих рішень
стосовно підсумків роботи та перспектив розвитку відповідних
галузей  промисловості  попередньо  розглядати ці питання на
засіданнях галузевих колегій, Науково-технічної та Економічної
рад.
 
   4.9. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії,
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій, здійснюється секретарем колегії, визначеним Міністром,
який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові
колегії для погодження.
 
   4.10. Для розгляду на засідання колегії структурні підрозділи
Міністерства, відповідальні за підготовку питання, яке виноситься
на обговорення, не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання
подають секретарю колегії такі матеріали:
   - список  запрошених,  завізований  відповідним  першим
заступником Міністра або заступником Міністра (виклик запрошених
на засідання колегії здійснюється підрозділом, на який покладено
відповідальність за підготовку питання);
   - проект рішення колегії, завізований першим заступником
Міністра, заступниками Міністра за напрямками, а також керівниками
структурних підрозділів, які мають виконувати це рішення в разі
його прийняття;
   - довідку  з  викладенням  суті  питання, обгрунтуванням
пропозицій, що вносяться, за підписом  відповідного  першого
заступника  Міністра  або  заступника  Міністра,  начальника
структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання;
   - список осіб, яким запропоновано виступити на засіданні
колегії,  завізований  заступником  Міністра  та  начальником
структурного підрозділу.
 
   4.11. Секретар  колегії надсилає матеріали та результати
розгляду на галузевих колегіях членам колегії, а також, за
вказівкою голови колегії, іншим посадовим особам не пізніше ніж за
3 дні до засідання.
 
   4.12. Заступники  Міністра,  начальники  департаментів,
управлінь і відділів, яким доручено підготовку матеріалів на
засідання колегії, та секретар  колегії  несуть  персональну
відповідальність за своєчасність і якість їх підготовки.
 
       V. Порядок проведення засідання колегії
 
   5.1. Засідання  колегії веде її голова, а в разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання  обов'язків
Міністра.
 
   5.2. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, які запрошені для розгляду кожного окремого
питання.
 
   5.3. Члени  колегії  беруть  участь у засіданні колегії
особисто.
   Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
 
   5.4. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому
беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
 
   5.5. Порядок  денний  засідання  і  рішення  колегії
затверджуються членами колегії шляхом голосування.
 
   5.6. Засідання колегії можуть бути відкритими і закритими.
   При проведенні  закритих  засідань  колегії  (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
рішень, що приймаються, здійснюються з дотриманням установлених
правил роботи з таємними документами.
 
   5.7. У разі розгляду питань,  пов'язаних  з  діяльністю
підприємств  та  організацій окремого регіону для підготовки
матеріалів  до  засідання  колегії  залучаються  представники
облдержадміністрацій.
 
   5.8. На  засідання  колегії можуть запрошуватися у разі
необхідності члени галузевих колегій у повному складі, керівні
працівники  та  спеціалісти  інших  міністерств  і відомств,
облдержадміністрацій, вчені та фахівці наукових установ.
 
   5.9. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду
окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших
питань лише з дозволу голови колегії.
   Вони також не беруть участі у голосуванні при прийнятті
рішень колегії.
 
   5.10. При розгляді питань, що становлять взаємний інтерес і
входять до компетенції кількох міністерств, можуть проводитись
спільні засідання колегій та прийматись спільні рішення.
 
   5.11. Питання  про  присутність  представників  масової
інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в
залі під час засідання колегії погоджується з Міністром.
 
   5.12. Час для доповіді на засіданні колегії визначається в
межах 20 хв., для співдоповіді - до 10 хв., для виступу під час
обговорення - до 5 хв., для довідок - до 3 хв. У разі потреби
головуючий може змінити тривалість виступів.
   Перерва оголошується, як правило, після двох годин роботи.
Учасники засідання беруть участь у обговоренні питань, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення. Дебати припиняються за
пропозицією головуючого.
 
   5.13. Пропозиції та зауваження, висловлені учасниками та
особами, запрошеними на засідання колегії, під час обговорення
питання, формулюються ними у письмовій формі і подаються до
секретаріату колегії. У разі схвалення ці пропозиції та зауваження
вносяться в рішення колегії.
 
   5.14. Рішення приймаються відкритим голосуванням з кожного
окремого питання порядку денного більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
   За рішенням головуючого  може  застосовуватися  процедура
таємного голосування.
   Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
 
   5.15. Міністр здійснює керівництво дорученими йому сферами
діяльності і несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за стан справ у цих сферах.
У разі рівності голосів під час голосування остаточне рішення
залишається за Міністром.
 
     VI. Порядок оформлення прийнятих рішень колегії
 
   6.1. Рішення   колегії   доопрацьовується   структурним
підрозділом, який його готував, з урахуванням прийнятих на колегії
пропозицій та зауважень, в 3-денний термін.
 
   6.2. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з секретарем
колегії  на  відповідність  внесеним  зауваженням,  правилам
оформлення, а також на визначення термінів виконання завдань.
 
   6.3. Остаточний  текст  рішення  візується  начальником
структурного підрозділу, який готував питання, першим заступником
Міністра або заступником Міністра з напрямку, після чого подається
голові колегії на затвердження.
 
   6.4. Затверджені рішення колегії надаються секретарю колегії.
Секретар колегії розсилає копії рішень  членам  колегії  та
структурним підрозділам міністерства.
   В разі необхідності підрозділ, що готував питання, надсилає
рішення колегії підприємствам та організаціям за призначенням:
 
   6.5. Рішення колегії впроваджується в життя, як правило,
наказом  Міністра,  який  готується  структурним підрозділом,
відповідальним за пункти рішення колегії.
   Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань не потребують видання окремого наказу.
 
   6.6. Секретар колегії готує протокол засідання колегії в
цілому і подає на підпис голові колегії або особі, яка головувала
на колегії.
 
   6.7. Рішення та протоколи засідань колегії зберігаються у
секретаря колегії протягом терміну, визначеного для документів
цього рівня діловодством Міністерства.
 
   6.8. Технічний запис (аудіозапис) засідань колегії забезпечує
Управління справами міністерства.
 
   6.9. Управління справами Міністерства створює умови  для
нормальної роботи колегії.
   Матеріально-технічне, фінансове  забезпечення  діяльності
колегії здійснюється за рахунок коштів Міністерства.
 
      VII. Контроль за виконанням рішень колегії
 
   7.1. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на
перших заступників Міністра, заступників Міністра, начальників
структурних підрозділів, а щодо термінів виконання - на Управління
документального забезпечення та моніторингу.
 
   7.2. Голова колегії визначає ступінь відповідальності осіб,
винних у невиконанні чи невчасному виконанні рішень колегії.
 
   7.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка