Законы Украины

Новости Партнеров
 

Програма складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

       ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
         ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Вища кваліфікаційна комісія
                   адвокатури України
                   при Кабінеті Міністрів
                   України
                   Протокол N 6/2
                   ( v06_2699-99 )
                   01.10.1999
                   (із змінами
                   від 17.08.2001 р. N 6/3)
 
 
               ПРОГРАМА
      складання кваліфікаційних іспитів особами,
     які виявили намір отримати Свідоцтво про право
        на заняття адвокатською діяльністю
 
 
         Пояснення до Програми складання
           кваліфікаційних іспитів
 
   1. Програма складається з тринадцяти розділів.
 
   2. У кожному розділі є 22 питання.
 
   3. На  основі даної Програми регіональні КДКА складають
білети. У кожний білет включаються питання з кожного розділу
Програми по одному питанню. Всього має бути 22 білети. У кожному
білеті по 13 питань.
 
   4. Крім усних відповідей на включені у  білет  питання
претендент складає правовий документ з теми, яка вказується
регіональною комісією. Таких тем комісією має бути розроблено не
менше 12 і претендент витягує їх разом із білетом.
 
   5. Відповідаючи на питання білета претендент має повністю
розкрити його суть, специфіку і роботу адвоката як представника з
боку позивача, так і відповідача, як захисника обвинуваченого, як
підсудного, так і представника потерпілого.
 
    I. Історія адвокатури, правове становище адвокатури
       і адвоката. Юридична практика адвоката
 
   1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Які Вам
відомі найкращі адвокати минулого і сучасності?
 
   2. Виникнення та розвиток української адвокатури. Що Ви
читали про адвокатуру України?
 
   3. Права та обов'язки адвоката. Як Ви уявляєте суть обов'язку
адвоката "використовувати всі передбачені законом засоби захисту
прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб"?
 
   4. Нормативна база адвокатської діяльності в Україні. Які у
Вас є пропозиції щодо вдосконалення законодавства про адвокатуру.
 
   5. Чи знайомі Ви із законодавством про адвокатуру інших
країн? Яких саме? Порівняйте його із законодавством про адвокатуру
України.
 
   6. Як набувається статус адвоката? Хто може бути адвокатом і
хто не може ним бути? Чим відрізняється статус адвоката від
статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою? Які, на
Вашу думку, переваги і недоліки статусу адвоката?
 
   7. Види адвокатської діяльності. Якою адвокатською практикою
Ви плануєте займатись? Розкажіть, як Ви собі  уявляєте  цю
діяльність.
 
   8. Адвокатська таємниця. Її зміст, правове значення, наслідки
порушення, відповідальність за порушення адвокатської таємниці. Як
її захистити?
 
   9. Соціальне становище адвокатури і адвоката. Їх роль і місце
в правоохоронній системі держави. Які, на Вашу думку, є шляхи
поліпшення ролі адвокатури у суспільстві?
 
   10. Адвокатура і Міністерство юстиції. Якими є і якими, на
Вашу думку, повинні бути їх стосунки? Розкажіть, як адвокатура
взаємодіє  з  іншими  державними  органами,  громадськими
організаціями.
 
   11. Спілка адвокатів України. Її статут, статус, структура,
створені нею органи, друковані органи. Що Ви передплачуєте з
юридичних видань? Яка за останній місяць, квартал публікація у них
привернула Вашу увагу? Чому?
 
   12. Які гарантії діяльності адвоката? Як Ви поступите у
випадку їх порушення?
 
   13. Як оплачується праця адвоката? Як Ви  маєте  намір
визначити цю оплату?
 
   14. Організаційні форми діяльності адвокатури. Як Ви уявляєте
собі адвокатські об'єднання, фірму, контору, бюро? Які переваги і
недоліки колективної й індивідуальної діяльності адвоката?
 
   15. Дисциплінарна відповідальність адвоката. За що і в якому
порядку можна покарати адвоката?
 
   16. Правове становище кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури (регіональних і Вищої). Якими вони, на Вашу думку, мали
б бути?
 
   17. Значення Присяги адвоката. Як, на Вашу думку, вона має
прийматись?
 
   18. Що таке адвокатська етика? Чи знайомі Ви з Правилами
етики адвоката ( n0001699-99 )? Розкажіть про них. Що недозволено
адвокату етичними нормами?
 
   19. Якими мають бути умови діяльності адвоката, його контора,
робоче місце, він сам? Чим це регулюється?
 
   20. Якими мають бути стосунки адвоката з судом, з колегами по
роботі, клієнтами? Як Ви будете формувати такі стосунки?
 
   21. Як  припиняється  адвокатська  діяльність?  Як  вона
призупиняється? Як адвокат позбавляється права на адвокатську
діяльність?
 
   22. Що Ви знаєте про адвокатуру Вашої області, району, міста,
республіки Крим?
 
         II. Конституційне законодавство
 
   1. Як у Конституції України ( 254к/96-ВР ) закріплено питання
адвокатури? Які існують механізми реалізації цих конституційних
положень? Які перешкоди і як їх подолати?
 
   2. Право громадян на працю. Як адвокатська практика може
сприяти його реалізації?
 
   3. Питання захисту честі і гідності особи у Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і можливості адвокатури у реалізації цих
конституційних положень.
 
   4. Відшкодування шкоди, заподіяної особі органами державної
влади та місцевого самоврядування. Як адвокат може допомогти
громадянам, організаціям у цьому питанні?
 
   5. Конституційний  суд України. Як скласти звернення до
Конституційного суду України?
 
   6. Якою має бути за Конституцією України ( 254к/96-ВР )
судова система? Що Ви знаєте про апеляційні суди, суд присяжних?
Якими, на Вашу думку, мають бути форми діяльності у цих судах
адвоката?
 
   7. Що Ви знаєте про право громадян України на звернення до
міжнародних судових інстанцій? Як правильно скласти заяву у
Європейський суд прав людини?
 
   8. Право на житло. Як адвокат може надавати правову допомогу
у його захисті?
 
   9. Як  Ви  розумієте  передбачене  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) право на оскарження в суд дій посадових осіб,
юридичних  осіб,  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування. Яким має бути звернення в суд з цього питання?
 
   10. Як слід розуміти норму Конституції ( 254к/96-ВР ), що всі
правовідносини підвідомчі суду? Чи є правовідносини, які не
підвідомчі суду?
 
   11. Право на освіту. Як адвокат може сприяти його реалізації
громадянами?
 
   12. Охорона здоров'я. Чи може адвокат допомогти у захисті
цього права. Яким чином?
 
   13. Громадянство України. Правова допомога адвокатом особам,
які хочуть набути чи позбутися цього статусу,  особам  без
громадянства, іноземцям.
 
   14. Україна  і СНД. Ваші погляди на можливу інтеграцію
адвокатур держав СНД. Що ви знаєте про таку співпрацю? Які Ви
знаєте договори про правову допомогу з країнами СНД? Яким чином
подається правова допомога за цими угодами?
 
   15. Як подається правова допомога громадянам України в інших
країнах (крім СНД). Що Ви знаєте про договори про правову допомогу
з іншими державами?
 
   16. Що Ви знаєте про державний устрій України? Як формується
парламент, уряд, місцеві органи влади?
 
   17. Яким має бути слідство за нормами Конституції України
( 254к/96-ВР )? Як в умовах реформування слідчої системи має
працювати адвокатура?
 
   18. Обов'язки   громадян   України   за  Конституцією
( 254к/96-ВР ). Який механізм їх реалізації? Як адвокат сприяє
виконанню цих обов'язків?
 
   19. Які норми Конституції ( 254к/96-ВР ), Ви вважаєте, слід
переглянути? Чому? Як слід почати і здійснювати цю процедуру?
 
   20. Якими є і якими можуть бути шляхи взаємодії адвокатури в
цілому, окремих адвокатів з Президентом України, Верховною Радою,
народними депутатами?
 
   21. Право на відшкодування збитків, заподіяних громадянинові
державою, її органами та посадовими особами державних органів
влади. Які форми і способи реалізації цього права в адвокатській
практиці?
 
   22. Політичні партії, громадські організації за Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), можливості співпраці з ними адвокатів і
адвокатури в цілому.
 
            III. Цивільне право
 
   1. Дієздатність і правоздатність. Порядок визнання особи
безвісно відсутньою або померлою. Юридичні наслідки.  Робота
адвоката по веденню таких справ.
 
   2. Довіреність, її форми і види, порядок видачі, значення,
наслідки. Ведення таких справ адвокатом.
 
   3. Поняття, види і форми угод. Обов'язковість нотаріальної
форми угод і наслідки її недотримання. Порядок і підстави визнання
угод недійсними. Робота адвоката над такими справами.
 
   4. Позовна давність: строки, значення. Початок перебігу і
наслідки закінчення строку позовної давності. Робота адвоката при
застосуванні строків позовної давності.
 
   5. Неустойка і застава. Договір позики і його оформлення.
Ведення таких справ адвокатом.
 
   6. Аванс і завдаток. Ведення адвокатом справ про стягнення
завдатку, авансу.
 
   7. Спадкоємство за законом і заповітом. Право на обов'язкову
долю в спадщині. Ведення таких справ адвокатом.
 
   8. Розподіл спадкового майна. Підготовка і ведення таких
справ. Заперечення проти такого позову.
 
   9. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної
небезпеки. Підготовка та ведення таких справ.
 
   10. Солідарна відповідальність боржників і регресні вимоги у
справах про нанесення шкоди. Подання адвокатом юридичної допомоги
у таких справах.
 
   11. Право власності і його захист.
 
   12. Договір довічного утримання. Порядок його розірвання.
Ведення адвокатом таких справ.
 
   13. Представництво  і  доручення.   Форми   доручень.
Передоручення. Ведення таких справ адвокатом.
 
   14. Види  забезпечення  виконання  зобов'язань.  Порука,
гарантія, застава, заклад. Ведення адвокатом таких справ.
 
   15. Майновий найом, оренда, форми договорів такого виду,
зміст, строки. Подання юридичної допомоги адвокатами у таких
справах.
 
   16. Договір купівлі-продажу. Захист справ споживачів. Подання
юридичної допомоги адвокатом.
 
   17. Договір підряду. Подання адвокатом юридичної допомоги при
веденні справ, що виникають з таких правовідносин.
 
   18. Перевозки майна і пасажирів. Ведення адвокатом справ, що
випливають з договору перевозки.
 
   19. Договір позики. Подання адвокатом юридичної допомоги у
таких справах.
 
   20. Договори комісії, схову. Подання адвокатом юридичної
допомоги у таких справах.
 
   21. Визнання  громадянина недієздатним. Ведення адвокатом
таких справ.
 
   22. Захист  честі,  гідності,  ділової  репутації  та
відшкодування моральних збитків у таких справах. Ведення адвокатом
таких справ.
 
       IV. Цивільно-процесуальне законодавство
 
   1. Справи про встановлення фактів,  що  мають  юридичне
значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.
 
   2. Докази. Обов'язковість доказування, строки подання доказів
у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката  щодо
забезпечення доказами позовних заяв.
 
   3. Судові витрати. Їх види. Звільнення від судових витрат.
Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.
 
   4. Сторони в цивільному процесі, їх права. Треті особи.
Представники сторін і третіх осіб.
 
   5. Підсудність і підвідомчість цивільних справ.
 
   6. Забезпечення позову, доказів. Діяльність адвоката з цих
питань.
 
   7. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом
судового засідання.
 
   8. Законність і обгрунтованість рішень у цивільній справі.
Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.
 
   9. Встановлення неправильності запису в книгах реєстрації
актів  громадянського  стану.  Зміст  заяви. Підвідомчість і
підсудність. Робота адвоката у таких справах.
 
   10. Право апеляційного оскарження рішень, ухвал.  Строки
оскарження. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її
подання та подання додаткових документів по цивільній справі.
 
   11. Касаційне оскарження рішень, ухвал. Порядок та строки.
Подання  додаткових  документів.  Пояснення  адвоката в суді
касаційної інстанції і його відмінність від промови адвоката в
суді першої інстанції по цивільній справі.
 
   12. Методика по оскарженню рішень ухвал, що вступили в силу.
Зміст скарги.
 
   13. Зміст і форма позовної заяви. Підготовка адвоката до
складання позовної заяви.
 
   14. Оскарження в судовому порядку дій посадових осіб і
колегіальних органів.
 
   15. Перегляд судових рішень у зв'язку з  нововиявленими
обставинами. Робота адвоката над такими справами.
 
   16. Виконання судових рішень. Подання адвокатом юридичної
допомоги сторонам на цій стадії.
 
   17. Окреме провадження у цивільних справах. Специфіка роботи
адвоката у таких справах.
 
   18. Судова  промова  в цивільній справі. Методика, суть
значення.
 
   19. Експертиза у цивільному процесі. Робота адвоката  з
висновком судової експертизи, її підготовка.
 
   20. Провадження   у   справах,   що   випливають  з
адміністративно-правових відносин.
 
   21. Закриття провадження у справі. Залишення позову без
розгляду. Робота адвоката у таких ситуаціях.
 
   22. Зустрічний позов. Підготовка, подання, юридична допомога
стороні адвокатом.
 
            V. Кримінальне право
 
   1. Поняття злочину. Відмежування злочину від проступку та
діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Класифікація
злочинів.
 
   2. Скоєння навмисного злочину та злочину з необережності.
Доводи, що подаються адвокатом на підтвердження правової позиції
про вчинення злочину.
 
   3. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину та
замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину.
 
   4. Осудність  та неосудність особи, яка притягається до
кримінальної  відповідальності.  Примусові  заходи  медичного
характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Примусове
лікування. Продовження, заміна або припинення застосування заходів
медичного характеру.
 
   5. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж
необхідної оборони. Уявна оборона. Діяння, пов'язане з ризиком.
Захист у таких справах.
 
   6. Поняття  співучасті.  Види співучасників. Відмежування
співучасті від приховання та неповідомлення про підготовлений або
вчинений злочин. Кримінальна відповідальність співучасників.
 
   7. Поняття покарання та його мета. Види покарань. Основні та
додаткові покарання.
 
   8. Арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк.
Довічне позбавлення волі.
 
   9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням
транспортних засобів, методика роботи адвоката у таких справах.
 
   10. Загальні начала призначення покарань. Обставини,  що
пом'якшують та обтяжують відповідальність. Використання адвокатом
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової практики з
питань, пов'язаних із призначенням покарань.
 
   11. Призначення покарань за вчинення декількох злочинів та за
кількома вироками.  Принципи  складання  та  поглинання,  що
застосовуються при призначенні покарання. Правові підстави для
призначення покарання більш м'якого, ніж це передбачено законом.
 
   12. Звільнення від покарання та його відбуття. Звільнення від
покарання  з  випробувальним строком. Застосування додаткових
покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з
випробуванням.  Правові  наслідки  звільнення  від відбування
покарання з випробуванням.
 
   13. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із
закінченням строків давності і відбування покарання у зв'язку з
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
Погашення та зняття судимості. Амністія та помилування.
 
   14. Бандитизм та його відмінність від розбою, грабежу і
вимагання. Захист у таких справах.
 
   15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської
діяльності і протидії законній господарській діяльності. Ухилення
від повернення виручки в іноземній валюті та незаконне відкриття
або використання за межами України валютних рахунків.
 
   16. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності: крадіжка,
грабіж, розбій, вимагання, шахрайство та розмежування між ними.
 
   17. Навмисне вбивство. Замах  на  вбивство  та  погроза
вбивством.
 
   18. Ухилення  від  сплати  податків,  зборів,  та інших
обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шахрайство  з
фінансовими ресурсами.
 
   19. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття
службової особи. Службова діяльність.
 
   20. Відповідальність за хабарництво. Одержання та давання
хабара. Вимагання та провокація хабара. Захист у справах про
хабарництво.
 
   21. Відповідальність за злочини проти правосуддя. Порушення
права  на  захист. Розголошення даних судового слідства або
дізнання.
 
   22. Військові злочини. Захист в правах про військові злочини.
 
      VI. Кримінально-процесуальне законодавство
 
   1. Участь адвоката на попередньому слідстві, його права та
обов'язки. Випадки обов'язкової участі адвоката на попередньому
слідстві. Відмова від адвоката та його заміна. Обставини, що
виключають участь адвоката у справі. Відсторонення адвоката.
Відмова адвоката від виконання своїх обов'язків по справі.
 
   2. Міри запобіжного заходу. Порядок обрання  запобіжного
заходу та продовження строків тримання під вартою. Строк та
підстави для подання апеляції на постанову судді про обрання
запобіжного заходу. Строк тримання підозрюваного (обвинуваченого)
під вартою.
 
   3. Клопотання адвоката на попередньому слідстві. Оскарження
постанов слідчого про відмову в задоволенні клопотання.
 
   4. Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню
та наданню відомостей про факти, які можуть бути використані як
докази у справі і збирання ним таких відомостей.
 
   5. Робота адвоката при виконанні вимог ст. 218 КПК України
( 1002-05 ). Правовий режим, методика ознайомлення з кримінальною
справою, клопотання захисника про виконання вимог ст. 218 КПК
України.
 
   6. Підготовка  адвоката  до  захисту  в  суді.  Ведення
адвокатського досьє. Заявлення клопотань та подача заяв до суду.
Попередній розгляд справи.
 
   7. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика  її
проголошення.
 
   8. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу
та порядок подання на нього зауважень і їх розгляд. Правове
значення протоколу судового засідання.
 
   9. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній
справі. Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до
апеляції та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом
апеляцій на вирок. Здійснення захисту у апеляційному суді.
 
   10. Пояснення адвоката в апеляційній  інстанції  та  їх
відмінність від захисної промови у суді першої інстанції.
 
   11. Право  касаційного  оскарження.  Захист у касаційній
інстанції. Порядок і строки подання касаційної скарги. Методика
складання адвокатом касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу.
Межі перегляду справи в касаційному порядку.
 
   12. Судова експертиза як доказ у кримінальній справі. Робота
адвоката з експертами та експертизою.
 
   13. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адвоката
у питаннях застосування строків у кримінальному процесі.
 
   14. Допит, як спосіб доказування. Ведення адвокатом допиту в
суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.
 
   15. Адвокат - представник у кримінальній справі. Цивільний
позов у кримінальній справі.
 
   16. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі.
 
   17. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для
оскарження постанов про закриття кримінальної справи. Діяльність
адвоката по закритих кримінальних справах.
 
   18. Амністія, помилування, реабілітація, їх наслідки  та
відмінність. Адвокатська діяльність у таких випадках.
 
   19. Скасування  вироків  за  нововиявленими  обставинами.
Забезпечення права на захист у таких ситуаціях.
 
   20. Участь адвоката у слідчих діях. Суть, методика, значення,
тактика. Оскарження адвокатом дій слідчого.
 
   21. Захист у справах щодо осіб, відносно яких застосовуються
заходи медичного характеру.
 
   22. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій
стадії процесу.
 
         VII. Господарське законодавство
 
   1. Поняття, зміст та принципи підприємницької діяльності.
Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензовані
види   діяльності.  Суб'єкти  підприємницької  діяльності.
Характеристика організаційно-правових форм і порядку державної
реєстрації підприємницької діяльності.
 
   2. Поняття  індивідуального та приватного підприємництва,
умови їх створення. Вимоги, які пред'являються  до  статуту
підприємства. Джерела формування майна підприємства. Управління
підприємством. Припинення діяльності підприємства.
 
   3. Поняття і види господарських товариств.  Порядок  їх
створення, установчі документи господарських товариств. Припинення
діяльності господарських товариств.
 
   4. Оренда державного майна. Правове становище орендаря і
орендодавця.  Характеристика договору оренди. Право власності
орендаря. Право  повного  господарського  відання  створеного
орендарем підприємства.
 
   5. Поняття спільного підприємства. Підприємство з іноземними
інвестиціями та порядок їх створення. Організаційно-правові форми
підприємств з іноземними інвестиціями. Дочірні підприємства, філії
і  представництва  підприємств  з  іноземними  інвестиціями.
Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства з
іноземними інвестиціями. Припинення діяльності підприємства з
іноземними інвестиціями.
 
   6. Поняття об'єднання підприємств. Види об'єднань. Реєстрація
об'єднань. Характеристика асоціацій, корпорацій, консорціумів,
концернів. Характеристика інших об'єднань, що створюються за
галузевою, територіальною та іншими ознаками. Холдингові компанії.
Припинення діяльності об'єднань.
 
   7. Поняття бірж. Види бірж. Законодавство, що регулює біржову
діяльність. Особливості установчих документів фондової та валютної
бірж. Права членів біржі й органів управління нею.
 
   8. Поняття ринку цінних паперів та їх види. Особливості
фондової та валютної бірж. Біржові угоди. Поняття інвестиційного
сертифіката.  Характеристика  угод,  складених  за  участю
інвестиційних фондів та компаній.
 
   9. Поняття страхової діяльності. Суб'єкти і види страхової
діяльності. Особливості, порядок створення і реєстрації страхових
компаній. Договір страхування і його особливості.
 
   10. Поняття банку і банківської системи. Правове регулювання
діяльності  банків.  Статус НБУ. Поняття і види банківських
операцій. Договір клієнта з банком, види, спори, ведення таких
справ адвокатом.
 
   11. Кредитування і його принципи. Кредитний договір, його
види, сторони, зміст. Кредити банків і організацій як джерело
формування майна підприємства. Застава кредитованих цінностей.
Особливості надання деяких видів позик. Ведення вексельних справ.
 
   12. Поняття розрахункового рахунку. Правила його відкриття і
закриття. Поняття поточного рахунку і його особливості. Валютний
рахунок. Умови здійснення розрахунків. Санкції за  порушення
кредитних зобов'язань.
 
   13. Вексель,  його  основні характеристики та реквізити.
Різновиди векселя. Акцепт та індосамент векселя. Особливості
погашення векселя. Чек, його призначення і реквізити. Ведення
вексельних справ.
 
   14. Поняття  загальних  гарантій  прав  підприємців  і
підприємств. Гарантії майнових прав. Підстави і межі втручання
державних органів у господарську діяльність підприємств. Правовий
механізм оскарження актів вищевказаних органів до суду.
 
   15. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та її правове
регулювання.  Поняття  зовнішньоекономічного  договору.  Права
підприємств  щодо  використання валютних коштів, одержаних у
результаті ЗЕД. Робота адвоката в таких судах.
 
   16. Система арбітражних (господарських) судів України, їх
компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж.
Робота адвокатів у таких судах.
 
   17. Доарбітражне врегулювання господарських спорів: суть,
значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких
справах. Арбітражні витрати.
 
   18. Перегляд рішень арбітражних судів за  нововиявленими
обставинами. Виконання рішень арбітражного суду. Робота адвоката у
цій стадії.
 
   19. Право на звернення до арбітражного суду, форми звернень
за захистом порушених прав у арбітражному суді. Сторони і треті
особи в арбітражному процесі, їхні права та обов'язки.
 
   20. Докази у арбітражному процесі. Подання доказів. Робота
адвоката на цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних
арбітражних судів.
 
   21. Розгляд справ по суті у арбітражних судах.  Робота
адвоката  під час судового розгляду. Виконання на території
іноземних держав рішень арбітражних судів України.
 
   22. Оскарження рішень, ухвал арбітражних судів.  Строки,
порядок, наслідки. Робота адвоката у таких справах.
 
         VIII. Законодавство про працю
 
   1. Колективний договір: суть, сторони, зміст, строк дії,
порядок укладення. Спори, які виникають при його укладенні та
виконанні, юридична допомога адвоката у їх вирішенні.
 
   2. Трудовий  договір, строки та порядок його укладення.
Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з  трудових
договорів та участь адвоката у їх вирішенні.
 
   3. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові
спори з цих питань та юридична допомога адвоката сторонам у цій
категорії справ.
 
   4. Порядок вивільнення працівників. Пільги і компенсації
вивільнюваним працівникам. Трудові спори з цих категорій справ,
юридична допомога адвоката.
 
   5. Матеріальна  відповідальність працівників за заподіяну
шкоду. Юридична допомога у цій категорії справ.
 
   6. Трудова дисципліна. Стягнення і заохочення працівників,
порядок їх застосування і зняття. Спори з цих питань і робота
адвоката.
 
   7. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при
прийомі  на роботу і звільненні цієї категорії працівників,
юридична допомога адвоката у вирішенні таких трудових спорів.
 
   8. Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки
розгляду трудових спорів. Юридична допомога у їх вирішенні.
 
   9. Розгляд  трудових  спорів у судах. Юридична допомога
адвоката у таких справах.
 
   10. Колективні трудові спори. Юридична допомога адвоката у їх
вирішенні.
 
   11. Право на відпустку. Участь адвоката у справах, які
виникають при порушенні такого права.
 
   12. Оплата праці, її правове регулювання. Спори з питань
оплати праці. Робота адвоката при поданні юридичної допомоги з
цієї категорії спорів.
 
   13. Відрядження, його правове регулювання, роль і діяльність
адвоката у розгляді спорів з цих питань.
 
   14. Охорона праці та її правове регулювання. Відповідальність
власника за шкоду, заподіяну працівникові. Робота адвоката у цій
галузі.
 
   15. Соціальне страхування (крім пенсійного). Спори з цих
питань, юридична допомога адвоката.
 
   16. Пенсійне забезпечення в Україні. Спори громадян і правова
допомога адвоката у пенсійних справах.
 
   17. Міжнародно-правове регулювання праці і законодавство про
працю України. Застосування міжнародно-правових актів про працю
при вирішенні трудових спорів і юридична допомога адвоката з цих
питань.
 
   18. Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори з участю
неповнолітніх. Юридична допомога адвоката.
 
   19. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори
з цих питань. Юридична допомога адвоката у цій категорії спорів.
 
   20. Профспілки, їх участь  у  трудових  правовідносинах,
гарантії діяльності, межі втручання у діяльність підприємств,
спори. Юридична допомога адвоката.
 
   21. Пільги ветеранам війни і праці, інвалідам усіх категорій,
правове регулювання надання пільг, спори з приводу пільг і
переваг. Юридична допомога адвоката цій категорії громадян.
 
   22. Нагляд за дотриманням законодавства про працю. Система
органів, що його здійснюють, їх компетенція. Межі втручання у
сферу трудових стосунків. Можливості адвокатів у використанні
компетенції контролюючих органів при поданні юридичної допомоги у
трудових правовідносинах.
 
         IX. Законодавство про довкілля
        (земельне, водне, про надра тощо)
 
   1. Суб'єкти права власності на землю: їх права, обов'язки.
Захист права власності на землю.
 
   2. Право приватної власності на землю. Порядок і умови
отримання землі у приватну власність.
 
   3. Позбавлення  права  власності  на  землю і на право
користування землею. Порядок розгляду спорів з цих  питань,
юридична допомога адвоката.
 
   4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок
їх вирішення. Юридична допомога адвоката.
 
   5. Плата за землю. Спори з цих питань, порядок вирішення,
юридична допомога адвоката.
 
   6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх
вирішення. Юридична допомога адвоката.
 
   7. Вилучення земельних ділянок: порядок, умови.  Розгляд
спорів з цих питань та юридична допомога.
 
   8. Відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних
ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування
збитків. Юридична допомога адвоката.
 
   9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм.
Види цієї відповідальності. Органи, уповноважені розглядати справи
про  правопорушення  у галузі ветеринарної медицини, порядок
розгляду. Юридична допомога адвоката.
 
   10. Правове регулювання використання ядерної  енергії  і
відповідальність за порушення у цій галузі. Юридична допомога
адвоката.
 
   11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого
випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок надання
юридичної допомоги адвокатом.
 
   12. Правове регулювання використання лісових ресурсів  і
користування земельними ділянками лісового фонду.
 
   13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання
та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких категоріях
справ.
 
   14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду,
заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.
Юридична допомога адвоката в цих справах.
 
   15. Водокористування:  суб'єкти,  види  і порядок. Умови
скидання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката
у таких справах.
 
   16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів. Правова допомога адвоката у цьому.
 
   17. Відповідальність за порушення водного  законодавства.
Юридична допомога у цій категорії справ.
 
   18. Правовий  статус територій, що постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи.  Юридичний  захист  громадян,  що
проживають на цій території, їхні пільги, гарантії.
 
   19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС. Юридична допомога цій категорії громадян.
 
   20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання
надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Плата за
користування надрами. Спори за цією категорією справ.
 
   22. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична
допомога у таких справах. Юридична допомога по такій категорії
справ. Відповідальність за порушення законодавства про надра.
 
   22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори
з цих питань і юридична допомога адвокатів.
 
          X. Житлове законодавство.
         Законодавство про шлюб та сім'ю
 
   1. Конституційне право особи на житло  і  його  захист
адвокатом.
 
   2. Житловий фонд та управління ним. Надання жилих приміщень у
будинках державного і громадського житлового фонду. Ордер на жиле
приміщення. Визнання ордера недійсним. Ведення таких справ.
 
   3. Користування жилими приміщеннями у будинках державного і
громадського житлового фонду. Договір найму жилого приміщення.
Норма житлової площі. Ведення таких справ адвокатом.
 
   4. Плата за користування житлом і комунальні послуги. Житлові
субсидії. Юридична допомога громадянам з цих питань.
 
   5. Договір піднайму житлового приміщення: сторони, умови
укладення, плата, розірвання. Обмін жилих приміщень. Спори з цих
питань і ведення таких справ адвокатом.
 
   6. Виселення осіб із жилих приміщень. Ведення таких справ
адвокатом.
 
   7. Визнання  особи  такою,  що  втратила право на жиле
приміщення. Ведення таких справ адвокатом.
 
   8. Правове  становище  житлово-будівельних  кооперативів.
Набуття членства в кооперативі, сплата внесків, набуття права
власності на жиле приміщення в будинках  житлово-будівельних
кооперативів. Спори, які виникають з цих питань і правова допомога
адвоката.
 
   9. Підстави надання, користування та виселення осіб  із
службових приміщень. Ведення таких справ адвокатом.
 
   10. Підстави  надання, користування та виселення осіб з
гуртожитків. Ведення таких справ адвокатом.
 
   11. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах)
приватного житлового фонду. Правове регулювання приватизації житла
в Україні.
 
   12. Укладення шлюбу і його припинення. Ведення адвокатом
справ, пов'язаних із розлученням.
 
   13. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і наслідки.
Спори між подружжям, пов'язані з цими питаннями, і юридична
допомога адвоката.
 
   14. Особисті права і обов'язки подружжя, батьків і дітей,
інших членів сім'ї. Спори між подружжям, пов'язані з вихованням
дітей, місцем проживання дітей при розлученні. Юридична допомога
адвоката.
 
   15. Майнові права та обов'язки подружжя, батьків і дітей,
інших членів сім'ї. Аліментні зобов'язання. Ведення адвокатом
справ, які виникають зі стягненням аліментів на неповнолітніх чи
повнолітніх непрацездатних дітей, батьків чи іншого з подружжя,
які потребують допомоги.
 
   16. Спільна і роздільна власність подружжя. Ведення адвокатом
справ з питань поділу спільного майна та інших майнових спорів
подружжя.
 
   17. Ведення адвокатом справ, пов'язаних із спорами  про
визнання чи оспорювання батьківства.
 
   18. Усиновлення (удочеріння), опіка і піклування. Правове
становище органів опіки і піклування. Спори, які  з  нього
випливають, юридична допомога адвоката.
 
   19. Усиновлення  (удочеріння)  дітей  громадян  України
іноземними громадянами. Аліментні зобов'язання іноземних громадян
перед громадянами України. Порядок виконання в Україні рішень з
аліментних справ, прийнятих іноземними судами, та рішень судів
України на території іноземних держав. Правова допомога адвоката у
цьому.
 
   20. Реєстрація актів  громадянського  стану  та  правове
становище органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ,
пов'язаних з актами громадянського стану.
 
   21. Допомога адвоката громадянам,  які  бажають  змінити
прізвище, ім'я та по батькові.
 
   22. Шлюбний  контракт:  зміст, форма, порядок укладання,
правове значення. Використання адвокатом шлюбного контракту при
розлученні.
 
    XI. Законодавство про адміністративні правопорушення
 
   1. Адміністративне   правопорушення  і  адміністративна
відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення
від злочину. Юридична допомога в адміністративних справах.
 
   2. Адміністративне  стягнення,  його  види.  Накладення
адміністративного стягнення.  Правове  становище  адвоката  у
адміністративній справі.
 
   3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і
здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 
   4. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення
адвокатом таких справ.
 
   5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи,
використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та
культури. Ведення адвокатом таких справ.
 
   6. Адміністративні  правопорушення   в   промисловості,
будівництві та в галузі використання електричної і теплової
енергії. Ведення адвокатом таких справ.
 
   7. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві.
Ведення адвокатом таких справ.
 
   8. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі
шляхового господарства і зв'язку. Ведення адвокатом таких справ.
 
   9. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав
громадян,  житлово-комунального  господарства  та благоустрою.
Ведення адвокатом таких справ.
 
   10. Адміністративні  правопорушення  в  галузі  торгівлі,
громадського  харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і
підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.
 
   11. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом
таких справ.
 
   12. Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на
громадський порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом таких
справ.
 
   13. Адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на
встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 
   14. Адміністративна  юрисдикція.  Підвідомчість справ про
адміністративні  правопорушення.  Органи  (посадові  особи),
уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 
   15. Поняття  провадження  у  справах про адміністративне
правопорушення та його стадії.
 
   16. Протокол про адміністративне  правопорушення.  Робота
адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при
наданні юридичної допомоги.
 
   17. Адміністративне затримання: органи, які правомочні його
здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та
затримання і арешту за кримінально-процесуальним законодавством.
Ведення  адвокатом  справ,  пов'язаних  з  адміністративним
затриманням.
 
   18. Застосування  примусу  та  вогнепальної  зброї  при
затриманнях. Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ).
 
   19. Особистий  огляд, огляд речей і вилучення речей та
документів уповноваженими органами.
 
   20. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи,
які  беруть  участь  у  провадженні  про  адміністративне
правопорушення. Участь адвоката у ньому.
 
   21. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Її оскарження і опротестування, роль у цьому адвоката.
 
   22. Виконання  постанов  про  накладення адміністративних
стягнень. Робота адвоката у цій стадії.
 
     XII. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 
   1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний
процес і його учасники.
 
   2. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів.
 
   3. Система оподаткування України. Закон України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), його зміст та значення.
 
   4. Правове становище державної  податкової  адміністрації
(інспекції). Закон України "Про державну податкову службу України"
( 509-12 ).
 
   5. Оподаткування прибутку підприємств. Юридична  допомога
підприємствам  при  веденні  справ  з оподаткування прибутку
підприємств.
 
   6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі
податки. Юридична допомога суб'єктам оподаткування ігри веденні
таких справ.
 
   7. Прибутковий податок із громадян. Неоподаткований мінімум
доходів  громадян.  Юридична допомога громадянам - платникам
податків.
 
   8. Податок із транспортних засобів.  Земельний  податок,
юридична допомога адвоката у таких справах.
 
   9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична
допомога адвоката.
 
   10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють
стягнення державного мита.
 
   11. Обов'язкові платежі в бюджет від адвокатської практики.
Нормативна база для цих платежів. Які, на Вашу думку, вони мають
бути?
 
   12. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Ведення адвокатом таких справ.
 
   13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені
застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового
законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в  таких
категоріях справ.
 
   14. Законодавство про митну справу. Правове становище митних
органів. Митний кодекс України ( 1970-12 ). Ведення адвокатом
справ про контрабанду.
 
   15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх
митне оформлення. Юридична допомога адвоката у справах  про
порушення митних правил.
 
   16. Мито та митні збори. Єдиний митний тариф. Юридична
допомога адвоката.
 
   17. Відповідальність за порушення митного  законодавства.
Ведення адвокатом таких справ.
 
   18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
 
   19. Правове  регулювання аудиторської діяльності. Випадки
обов'язкового проведення аудиторських перевірок.  Використання
аудиту в адвокатській діяльності.
 
   20. Законодавство  про  валютне  регулювання  і валютний
контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення
адвокатом таких справ.
 
   21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право
грошової емісії. Правове становище Національного банку України.
 
   22. Правове становище органів державного казначейства і їх
функції.
 
         XIII. Правила адвокатської етики
 
   1. Основні принципи адвокатської етики (згідно з Правилами
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   2. Відносини адвоката з клієнтами (відповідно до Правил
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   3. Відносини  адвоката  з  судом  (згідно  з  Правилами
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   4. Конфіденційність (відповідно  до  Правил  адвокатської
етики ( n0001699-99 ).
 
   5. Компетентність та добросовісність (згідно з Правилами
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   6. Обмежене рекламування діяльності адвокатів (згідно  з
Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   7. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання
правової допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання
йому допомоги певним адвокатом (згідно з Правилами адвокатської
етики ( n0001699-99 ).
 
   8. Інформування клієнта щодо правової позиції у  справі
(відповідно з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   9. Дотримання  принципу  законності  на стадії прийняття
доручення клієнта  (згідно  з  Правилами  адвокатської  етики
( n0001699-99 ).
 
   10. Етичні  засади  прийняття  доручення  на  здійснення
посередництва між клієнтами.
 
   11. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами
(згідно з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   12. Гонорар  (згідно  з  Правилами  адвокатської  етики
( n0001699-99 ).
 
   13. Гонорарні відносини у випадку дострокового розірвання
угоди при достроковому розірванні угоди (згідно з Правилами
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   14. Одностороннє розірвання адвокатом угоди про  надання
правової допомоги  (згідно  з  Правилами  адвокатської  етики
( n0001699-99 ).
 
   15. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом - юридичною
особою (згідно з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   16. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням (згідно
з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   17. Етичні  аспекти  надання адвокатом правової допомоги
малозабезпеченим громадянам (згідно з Правилами  адвокатської
етики ( n0001699-99 ).
 
   18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу
(згідно з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності
з іншими органами та особами (згідно з Правилами адвокатської
етики ( n0001699-99 ).
 
   20. Відносини між адвокатами (згідно з Правилами адвокатської
етики ( n0001699-99 ).
 
   21. Дотримання  норм  адвокатської  етики в громадській,
науковій та публіцистичній діяльності адвоката (згідно з Правилами
адвокатської етики ( n0001699-99 ).
 
   22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики
(згідно з Правилами адвокатської етики ( n0001699-99 ).

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка