Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Радянського громадського історико-освітнього центру "Бабин Яр"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 12 вересня 1990 р. N 246
               Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 317 ( 317-98-п ) від 17.03.98 )
     Про реєстрацію Статуту Радянського громадського
       історико-освітнього центру "Бабин Яр"
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Зареєструвати Статут     Радянського     громадського
історико-освітнього центру "Бабин Яр".
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                А.СТАТИНОВ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                В.ПЄХОТА
   Інд. 28
 
               СТАТУТ
     РАДЯНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ІСТОРИКО-ОСВІТНЬОГО
            ЦЕНТРУ "БАБИН ЯР"
           I. Загальні положення
   1.1. Радянський громадський історико-освітній Центр "Бабин
Яр" (надалі Центр  "Бабин  Яр")  -  добровільна  громадська
організація,  яка  здійснює  свою  діяльність  відповідно до
Конституції СРСР ( n0001400-77 ), Конституції УРСР ( 888-09 ),
законодавства СРСР та УРСР, а також цього статуту.
   1.2. Центр "Бабин Яр" діє на території України.
   1.3. Центр "Бабин Яр" здійснює свою діяльність у контакті з
державними та громадськими організаціями СРСР та УРСР, а також з
зарубіжними і міжнародними організаціями.
    II. Завдання та форми діяльності Центру "Бабин Яр"
   2.1. Центр "Бабин Яр" ставить перед собою такі завдання:
   а) збереження  й  увічнення  пам'яті  жертв фашистського
геноциду;
   б) надання допомоги особам, що постраждали від фашистського
геноциду;
   в) створення у  відповідності з встановленим порядком у
м. Києві на кошти фонду Центру "Бабин Яр" Меморіального комплексу,
до якого входитиме пам'ятник  жертвам  Бабиного Яру, а також
науково-інформаційний та історико-освітній центр з архівом, музеєм
та бібліотекою, матеріали яких матимуть інформацію про фашистський
геноцид;
   г) сприяння створенню на території України інших меморіальних
комплексів і пам'ятників жертвам фашистського геноциду;
   д) виступати проти прояву і пропаганди мілітаризму, расової,
національної, релігійної  винятковості  та  нетерпимості,  за
утвердження пріоритету загальних людських цінностей та гуманізму;
   є) сприяння демократичним перетворенням, розвитку громадської
та правової самосвідомості  громадян,  утвердженню  принципів
інтернаціоналізму.
   2.2. Для виконання своїх завдань Центр "Бабин Яр":
   а) формує суспільну думку шляхом виступів у пресі, лекційної
роботи, збирання добровільних внесків,  збору  підписів  під
зверненням та інших дій, що не суперечать законодавству;
   б) збирає, обробляє та зберігає у встановленому порядку
інформацію, а також реліквії та цінності, пов'язані з актами
фашистського геноциду;
   в) сприяє відкриттю широкого доступу до джерел інформації
(архівів, бібліотек, музейних фондів, тощо);
   г) здійснює видавничу діяльність у встановленому законом
порядку,  проводить  диспути,  наукові конференції, виставки,
спектаклі, концерти, фестивалі мистецтв та інше.
    III. Члени Центру "Бабин Яр", їх права та обов'язки
   3.1. До Центру "Бабин Яр" на рівних правах можуть входити
індивідуальні та колективні члени.
   3.2. Членами Центру "Бабин Яр" можуть бути громадяни та
організації СРСР та УРСР, іноземні громадяни та особи  без
громадянства,  що  постійно проживають на території СРСР, і
колективи підприємств, установ, організацій, які підтримують його
цілі і сприяють виконанню завдань. Членство у Центрі "Бабин яр"
несумісне з тими громадянами та колективами, які пропагують та
впроваджують у життя національну та релігійну винятковість або
нетерпимість.
   3.3. Прийняття до членів Центру "Бабин Яр" провадиться на
підставі  заяв  громадян, підприємств, установ і організацій
первинними організаціями, а в м. Києві - Радою Центру "Бабин Яр".
   3.4. Члени Центру "Бабин Яр" мають право:
   а) обирати і бути обраними до складу всіх органів Центру
"Бабин Яр";
   б) приймати участь в роботі центральних органів Центру "Бабин
Яр";
   в) приймати участь у всіх заходах, які проводяться Центром
"Бабин Яр";
   г) використовувати друковані органи Центру "Бабин Яр" для
публікації своїх матеріалів.
   3.5. Члени Центру "Бабин Яр" зобов'язані:
   а) дотримуватися статуту Центру "Бабин Яр";
   б) виконувати доручення своєї організації;
   в) сприяти проведенню Центром "Бабин Яр" різних заходів;
   г) своєчасно сплачувати індивідуальні членські внески, крім
випадку, коли вони від сплати цих внесків звільнені.
   3.6. Припинення членства у Центрі "Бабин Яр" провадиться на
підставі:
   а) письмової заяви члена Центру "Бабин Яр";
   б) рішення Ради Центру "Бабин Яр", прийнятого в зв'язку з
порушенням  членом  Центру "Бабин Яр" статуту, систематичною
несплатою членських внесків, а також підривом авторитету Центру
"Бабин Яр".
     IV. Організаційна побудова та центральні органи
            Центру "Бабин Яр"
   4.1. Основу Центру "Бабин Яр" складають первинні організації,
створені на території України.
   Первинні організації можуть бути створені при наявності не
менше десяти громадян і підлягають реєстрації Центром "Бабин Яр".
   В місті Києві первинні організації не створюються, їх функції
виконує Центр "Бабин Яр".
   4.2. Центральними органами Центру "Бабин Яр" є:
   - конференція;
   - Рада Центру "Бабин Яр";
   - Рада фонду Центру "Бабин Яр";
   - Ревізійна комісія.
   4.3. Конференція - вищий керівний орган Центру "Бабин Яр", що
скликається не рідше одного разу на три роки.
   4.4. Конференція Центру "Бабин Яр":
   а) приймає статут Центру "Бабин Яр", вносить до нього зміни
та доповнення, які підлягають реєстрації у встановленому порядку;
   б) заслуховує звіти Ради Центру "Бабин Яр", його Ревізійної
комісії, Ради фонду "Бабин Яр";
   в) затверджує бюджет Центру "Бабин Яр";
   г) обирає членів до Ради Центру "Бабин Яр", його Ревізійної
комісії і Ради фонду "Бабин Яр".
   Члени Ради Центру "Бабин Яр" можуть бути обрані повторно, але
не більше, як на два строки;
   д) затверджує Положення про Раду фонду Центру "Бабин Яр" та
про Ревізійну комісію Центру "Бабин Яр".
   Рішення конференції приймаються більшістю голосів за умови
присутності не менше двох третин обраних до неї делегатів з правом
ухвального голосу.
   4.5. Рада Центру "Бабин Яр" керує діяльністю Центру "Бабин
Яр" між конференціями. Засідання  Ради  Центру  "Бабин  Яр"
проводяться не менше чотирьох разів на рік. Її рішення приймаються
більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Ради.
   4.6. Рада Центру "Бабин Яр":
   а) обирає з числа її членів голову Ради  і  за  його
рекомендацією затверджує заступників голови та відповідального
секретаря;
   б) розробляє плани своєї роботи, бюджет Центру "Бабин Яр",
подає їх на затвердження конференції Центру "Бабин Яр" і звітує на
конференції про результати їх виконання;
   в) розпоряджається коштами Центру "Бабин Яр";
   г) скликає чергові та позачергові конференції Центру "Бабин
Яр".
   Позачергові конференції Центру "Бабин Яр" можуть скликатись з
ініціативи Ради Центру "Бабин Яр", або за вимогою однієї третини
первинних організацій;
   д) встановлює  норми  представництва  і  порядок обрання
делегатів на конференцію;
   є) встановлює та затверджує розміри вступного та членських
внесків членів Центру "Бабин Яр", порядок їх сплати.
   Члени Центру "Бабин Яр", що зазнали фашистських репресій, від
сплати вступного та членських внесків звільняються;
   ж) обирає зі свого складу бюро для ведення поточної роботи.
   4.7. Ревізійна  комісія  Центру  "Бабин  Яр"  контролює
фінансово-господарську  діяльність  Ради  Центру  "Бабин Яр",
доповідає про результати своєї  діяльності  на  конференції.
Ревізійна комісія діє на підставі Положення про ревізійну комісію,
затвердженого конференцією. Голова ревізійної комісії приймає
участь в роботі Ради Центру "Бабин Яр".
   4.8. Рада Фонду Центру "Бабин Яр" затверджує витрати Центру
"Бабин Яр" на програмні заходи з фонду Центру "Бабин Яр".
Розпоряджається фондом Центру "Бабин Яр". Керується Положенням про
Раду фонду Центру "Бабин Яр", затвердженим конференцією.
      V. Фінансові кошти Центру і Фонду "Бабин Яр"
   5.1. Фінансові кошти Центру "Бабин Яр" складаються з:
   а) індивідуальних членських внесків;
   б) надходжень від видавничої, лекційної, господарської та
іншої діяльності Центру "Бабин Яр";
   в) добровільних пожертвувань, дарунків, заповітів та інших
внесків громадян, установ та організацій, що знаходяться в СРСР та
за кордоном.
   5.2. Центр  "Бабин  Яр"  має  свій  рахунок в Укрбанку
Житлосоцбанку СРСР, а також рахунок в Укрбанку Зовнішекономбанку
СРСР.
       VI. Правове положення Центру "Бабин Яр"
   6.1. Центр "Бабин Яр" є юридичною особою, має штамп та
печатку встановленого зразка зі своїм найменуванням.
   6.2. Центр "Бабин Яр" може мати свої членські квитки, значки
та емблеми відповідно до чинного законодавства.
   6.3. Центр "Бабин Яр", його організації та рада Фонду Центру
"Бабин Яр" не несуть відповідальності по зобов'язанням один
одного.
   6.4. Центр "Бабин Яр" може бути ліквідованим за рішенням
конференції або за рішенням органу, який зареєстрував статут.
   Після ліквідації Центру "Бабин Яр" питання про його майно
вирішується у встановленому законом порядку.
   6.5. Місцезнаходження Центру "Бабин Яр" - місто Київ.
 
       Голова
   Ради Центру "Бабин Яр"                О.ШЛАЄН
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка