Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства праці УРСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 вересня 1990 р. N 252
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 313 ( 313-92-п ) від 08.06.92 )
 
         Питання Міністерства праці УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити, що головними завданнями і напрямами роботи
Міністерства праці УРСР (Мінпраці УРСР) є:
 
   підготовка пропозицій для формування державної політики в
сфері зайнятості, розробка перспективних та поточних державних
програм зайнятості населення та забезпечення контролю за їх
реалізацією;
 
   працевлаштування населення,  регулювання зайнятості жінок,
молоді та інвалідів, забезпечення соціального захисту громадян,
визнаних в установленому порядку тимчасово не зайнятими, а також
внутріреспубліканський перерозподіл  робочої  сили,  включаючи
переселення, видачу ліцензій на завіз робочої сили з інших держав
і республік;
 
   методичне та організаційне забезпечення проведення робіт по
професійній орієнтації населення, перепідготовці вивільнюваних
працівників,  раціональне  та  ефективне  використання  фонду
зайнятості населення, включаючи створення за його рахунок нових
робочих місць, організацію громадських робіт і житлово-побутових
умов для відповідних категорій населення, контроль за дотриманням
законодавства про зайнятість населення;
 
   формування системи державних гарантій щодо захисту рівня
життя  громадян, проведення розрахунків величини мінімального
споживчого бюджету та щорічне його уточнення,  обгрунтування
пропозицій  про  порядок  проведення  та визначення розмірів
індексації доходів населення з урахуванням індексу цін на споживчі
товари і послуги;
 
   розробка заходів і програм щодо попередження та подолання
малозабезпеченості громадян, підтримка їх доходів на рівні не
нижче прожиткового мінімуму, поліпшення становища та посилення
соціального захисту жінок, молоді й пенсіонерів, вирішення проблем
розвитку  народонаселення,  проведення  в  життя  активної
демографічної та сімейної політики;
 
   підготовка пропозицій про встановлення гарантованого державою
мінімуму заробітної плати для всіх кваліфікаційних категорій
працівників, контроль за виконанням рішень з питань оплати праці
на державних підприємствах і в бюджетних організаціях;
 
   забезпечення захисту прав працівників на здорові умови праці,
розробка  науково  обгрунтованих  республіканських  соціальних
нормативів з умов і режимів праці, організаційно-методична робота
з профілактики побутового травматизму;
 
   здійснення контролю за додержанням трудового законодавства,
надання консультацій та посередництво в розгляді спірних питань
при розв'язанні колективних трудових  конфліктів,  проведенні
переговорів  при  укладенні  трудових  угод  між  галузевими
профспілками і об'єднаннями підприємств (союзами, асоціаціями,
концернами  тощо),  сприяння їх співробітництву в поліпшенні
організації та умов праці; вирішенні проблем соціального розвитку
трудових колективів;
 
   узагальнення практики  укладення  колективних договорів і
підготовка  пропозицій  щодо  її  удосконалення,  проведення
організаційно-методичної  роботи  по  поданню підприємствам і
організаціям  допомоги  у  впровадженні  прогресивних  форм
організації, нормування та оплати праці, передового досвіду з
питань соціального розвитку трудових колективів;
 
   розробка пропозицій про надання потерпілому від наслідків
аварії  на  Чорнобильській  АЕС населенню трудових пільг та
компенсацій, контроль за  переселенням  та  працевлаштуванням
громадян із радіоактивно забруднених територій.
 
   2. Міністерству праці УРСР забезпечити налагодження постійних
зв'язків  з  Міжнародною  Організацією  Праці,  вивчення  та
узагальнення  міжнародного  досвіду  регулювання  відносин  і
зайнятості населення, його соціального захисту, поліпшення умов
праці, а також міжвідомчу координацію наукових досліджень з
проблем праці, зайнятості і соціального захисту населення.
 
   3. Погодитись з пропозицією Міністерства праці УРСР про
створення Українського науково-дослідного інституту праці цього
Міністерства на базі Українського філіалу  науково-дослідного
інституту праці Державного комітету СРСР по праці і соціальних
питаннях (м. Луганськ).
 
   Міністерству праці УРСР вирішити це питання з Державним
комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях до 1 грудня 1990
року, маючи на увазі збереження першої категорії по оплаті праці
керівників  і  наукових  працівників та передачу інститутові
приміщення і майна, що належать філіалові.
 
   4. З метою забезпечення ефективної зайнятості населення і
його соціального захисту в зв'язку з переходом до ринкової
економіки створити на базі діючих в областях, містах і районах
центрів (бюро) по працевлаштуванню, перенавчанню і профорієнтації
населення державну службу зайнятості.
 
   Доручити Міністерству праці УРСР підготувати та внести до 1
листопада 1990 року до Ради Міністрів УРСР відповідні пропозиції з
цього питання, а також про  створення  республіканського  і
регіональних фондів зайнятості.
 
   Перетворити Республіканський  центр  по  працевлаштуванню,
перенавчанню і профорієнтації населення в Республіканський центр
зайнятості і професійної орієнтації населення при Міністерстві
праці УРСР з фінансуванням за рахунок коштів республіканського
фонду зайнятості і коштів, що надходитимуть від виконання для
підприємств, установ, організацій робіт за прямими господарськими
договорами.
 
   5. Виходячи з наступних змін трудових відносин в умовах
регульованої ринкової економіки рекомендувати виконкомам обласних,
Київської  і Севастопольської міських Рад народних депутатів
створити в управліннях (відділах) по праці і соціальних питаннях
підрозділи  по координації та вирішенню питань зайнятості і
соціального захисту населення на підвідомчій території.
 
   6. Дозволити Міністерству праці УРСР мати 3 заступників
Міністра, в тому числі одного першого, і колегію в складі 7
чоловік.
 
   Затвердити структуру центрального апарату Міністерства праці
УРСР згідно з додатком і встановити фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міністерства в сумі 714 тис.  крб.  у
розрахунку на рік виходячи з граничної чисельності цього апарату в
кількості 150 одиниць, а також ліміт утримання службових легкових
автомобілів у сумі 22,8 тис. карбованців.
 
   Встановити асигнування  на утримання центрального апарату
Міністерства праці УРСР на 1990 рік у сумі 774,6 тис. крб., у тому
числі фонд оплати праці 592 тис. крб., з урахуванням витрат,
затверджених на утримання апарату колишнього Державного комітету
УРСР по праці і соціальних питаннях.
 
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати додаткові витрати
Міністерства праці УРСР на 1990 рік у сумі 58,0 тис. крб. за
рахунок асигнувань, передбачених у республіканському бюджеті на
централізовані видатки по утриманню органів державного управління.
 
   7. Створити при міністерстві праці УРСР Наукову раду з
проблем  праці,  зайнятості  соціального  захисту  населення.
Міністерству затвердити її персональний склад та положення про
неї.
 
   8. Передати  Міністерству  праці  УРСР  майно,  службові
приміщення, архівні та інші документи, що належали колишньому
Державному комітетові УРСР по праці і соціальних питаннях.
 
   9. Державному  комітетові  УРСР  по  статистиці подавати
безкоштовно Міністерству праці УРСР статистичні матеріали з питань
праці,  демографії,  трудових ресурсів, зайнятості населення,
баланси трудових ресурсів та інші матеріали, що характеризують
розвиток республіки, за переліком, погодженим з Міністерством
праці УРСР.
 
   10. Міністерству праці УРСР у місячний строк після прийняття
нового Закону Української РСР про Раду Міністрів Української РСР
подати на затвердження положення про Міністерство.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 18
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 вересня 1990 р. N 252
 
              СТРУКТУРА
      центрального апарату Міністерства праці УРСР
 
 
   Головне управління зайнятості та ринку праці
 
   Головне управління рівня життя, соціального захисту населення
та демографії
 
   Управління заробітної плати та державних гарантій в оплаті
праці
 
   Управління умов праці
 
   Управління трудових відносин у промисловості, будівництві,
невиробничих та інших галузях
 
   Управління трудових відносин в агропромисловому комплексі
 
   Управління правового регулювання праці, міжреспубліканських
та міжнародних зв'язків
 
   Відділ соціального захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
 
   Відділ по  зв'язках з комісіями Верховної Ради УРСР та
громадськими організаціями
 
   Відділ трудової статистики
 
   Відділ кадрів і спецроботи
 
   Центральна бухгалтерія
 
   Загальний відділ
 
   При Міністерстві праці УРСР є:
 
   Республіканський центр зайнятості і профорієнтації населення
(м. Київ)
 
   Республіканська госпрозрахункова  консультаційна  фірма по
праці і соціальних питаннях (м. Київ)
 
   Курси підвищення кваліфікації працівників місцевих органів по
праці і зайнятості населення
 
   Пункти прийому  репатріантів і реемігрантів у м. Одесі,
м. Чопі Закарпатської області.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка