Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо створення і розвитку малих підприємств

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         РАДА МIНIСТРIВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 вересня 1990 р. N 278
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 202 ( 202-2007-п ) від 14.02.2007 }
 
      Про заходи щодо створення і розвитку малих
              підприємств
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
 
 
   Перехід до  регульованих  ринкових  відносин,  підтримка
підприємництва потребують прискореного створення мережі малих
підприємств, здатних активізувати структурну перебудову економіки,
дати широку свободу вибору та додаткові робочі місця, забезпечити
швидку окупність затрат, оперативно реагувати на зміни попиту
споживачів.
 
   Розвиток малих підприємств повинен сприяти швидкому насиченню
ринку товарами і послугами, подоланню галузевого та регіонального
монополізму,  розширенню  конкуренції,  впровадженню досягнень
науково-технічного прогресу, підвищенню експортного потенціалу.
Вони дадуть змогу розширити сферу застосування праці, створити
нові можливості для працевлаштування незайнятого населення  і
працівників, які звільняються з неефективно діючих підприємств.
Малі підприємства здатні значно зміцнити економічну базу місцевих
Рад народних депутатів, позитивно вплинути на розвиток сіл,
невеликих міст, відродження художніх та підсобних промислів,
розв'язання екологічних проблем.
 
   З метою забезпечення необхідних організаційних, економічних і
правових умов розвитку і функціонування малих підприємств Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вважати одним з найважливіших заходів для радикалізації
економічної реформи формування  економічного  середовища,  що
забезпечує широкий розвиток малих підприємств.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів сприяти малим підприємствам у їх створенні,
матеріально-технічному забезпеченні, передачі, продажу та здаванні
в оренду вільних робочих потужностей, невикористовуваних машин і
устаткування, законсервованих, недобудованих об'єктів та споруд, і
перш за все для виробництва товарів народного споживання та
надання побутових послуг населенню,  нарощування  виробництва
будівельних  матеріалів,  здійснення  науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт за новими перспективними напрямами
та забезпечення їх прискореного впровадження.
 
   2. Установити, що малі підприємства можуть створюватися в
усіх галузях народного господарства на основі будь-яких форм
власності,  включаючи  змішані,  та  здійснювати  всі  види
господарської  діяльності,  якщо  вони  не заборонені чинним
законодавством і відповідають цілям, передбаченим у їх статуті.
Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, мале
підприємство зобов'язано одержати необхідну ліцензію у порядку, що
встановлюється Радою Міністрів УРСР.
 
   3. До малих підприємств належать новостворювані та діючі
підприємства:
 
   у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до
200 чоловік; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
   в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до
50 чоловік; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
   у науці та науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих
до 100 чоловік; ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
   у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25
чоловік;
 
   у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до  15
чоловік.
 
   Підприємства, що  здійснюють декілька видів господарської
діяльності (багатопрофільні), належать до малих за критеріями того
виду діяльності, який займає найбільшу частку в обсязі реалізації
продукції (робіт, послуг).
 
   4. Малі підприємства створюються:
 
   громадянами, членами сім'ї та іншими особами, які спільно
ведуть трудове господарство;
 
   державними, орендними,     колективними,    спільними
підприємствами, громадськими організаціями та їх підприємствами,
кооперативами,   акціонерними  товариствами,  господарськими
товариствами, господарськими асоціаціями, іншими підприємствами та
організаціями, що є юридичними особами;
 
   державними органами,  уповноваженими  управляти  державним
майном.
 
   Крім того, малі підприємства можуть створюватися спільно з
вказаними органами, підприємствами, організаціями та громадянами.
 
   Мале підприємство може бути створено в результаті виділення
із складу діючого підприємства, об'єднання, організації одного або
декількох структурних підрозділів чи структурної одиниці (одиниць)
з об'єднання за ініціативою колективу  трудящих  зазначеного
підрозділу (підрозділів) або структурної одиниці (одиниць), якщо
на це є згода власника майна підприємства (уповноваженого їм
органу, підприємства, об'єднання, організації) та забезпечується
виконання  раніше  прийнятих  підприємством,  об'єднанням,
організацією договірних зобов'язань. ( Абзац шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 280 ( 280-91-п ) від
19.10.91 )
 
   Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації
малих підприємств,  що  належать  відповідно  до  державних,
кооперативних, орендних, спільних та інших видів підприємств,
регулюється чинним законодавством з урахуванням особливостей,
передбачених цією постановою.
 
 
   ( Абзац восьмий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
 
   Установити, що до малих підприємств не застосовується порядок
створення, передбачений  постановою  Ради  Міністрів УРСР від
11 липня 1983 р. N 299 ( 299-83-п ) "Про порядок створення,
реорганізації та ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і
установ республіканського та місцевого підпорядкування" - ЗП УРСР,
1983 р., N 7, ст. 43 (з урахуванням наступних змін і доповнень).
 
   5. Статут малого підприємства затверджується його засновником
(засновниками).
 
   У статуті малого підприємства визначаються: вид підприємства,
його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності,
його органи управління та контролю, їх компетенція, порядок
утворення майна підприємства, його викупу, розподілу прибутку
(доходу), умови реорганізації та припинення діяльності.
 
   До статуту  можуть  включатися  також  відомості  про
передбачувані чисельність працюючих та обсяг реалізації продукції
(робіт,  послуг)  та  інші  положення,  які  не  суперечать
законодавству.
 
   ( Абзац четвертий пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
 
   Мале підприємство набуває права юридичної особи від дня
державної реєстрації у виконкомі районної, міської, районної в
місті  Ради народних депутатів за місцем знаходження малого
підприємства.
 
   Для державної реєстрації до виконкому відповідної місцевої
Ради народних депутатів подаються рішення про створення малого
підприємства та його статут.
 
   Державна  реєстрація  малого  підприємства  повинна бути
проведена в місячний строк з моменту подання заяви з доданням
необхідних документів. ( Абзац сьомий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 280 ( 280-91-п ) від 19.10.91 )
 
   Відмова в державній реєстрації малого підприємства  може
настати за мотивами порушення встановленого чинним законодавством
порядку їх створення, а також невідповідності його  вимогам
установчих актів (документів). Відмова в державній реєстрації
малого підприємства за мотивами недоцільності його створення не
допускається.
 
   Якщо державну реєстрацію малого підприємства в установлений
строк не проведено або в ній відмовлено за мотивами, які засновник
(засновники) підприємства вважає необгрунтованими, він (вони) може
звернутися до суду.
 
   6. Мале підприємство має самостійність у здійсненні своєї
господарської діяльності, у розпорядженні вироблюваною продукцією,
прибутком, що залишається після сплати  податків  та  інших
обов'язкових платежів, якщо інше не передбачено його статутом.
 
   Відносини між  малим  підприємством  і  його засновником
(засновниками) визначаються статутом малого підприємства та іншими
установчими актами (документами).
 
   Форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види
доходів працівників визначаються малим підприємством самостійно на
основі чинного законодавства.
 
   7. Працівники малих підприємств підлягають соціальному й
медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на
умовах,  установлених  для робітників і службовців державних
підприємств. Мале підприємство вносить внески по соціальному й
медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і
розмірах, установлених чинним законодавством.
 
   8. Рекомендувати виконкомам місцевих Рад народних депутатів
розглянути питання про утворення в своєму складі підрозділів, що
здійснюють координацію роботи по розвитку на підвідомчій території
малих підприємств.
 
   9. Установити, що малі спільні підприємства, створені на
території УРСР з участю радянських юридичних осіб та іноземних
юридичних осіб і громадян, керуються законодавством про спільні
підприємства.
 
   10. Рекомендувати міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам
місцевих  Рад  народних  депутатів,  державним підприємствам,
установам і організаціям активно співробітничати та  сприяти
спілкам, асоціаціям та іншим об'єднанням малих підприємств з метою
їх орієнтації на першочергове вирішення регіональних завдань,
пов'язаних із насиченням ринку споживчими товарами, наданням
населенню  різноманітних  послуг,  забезпеченням  будівельними
матеріалами,  використанням  місцевої  сировини  та  відходів
виробництва, розв'язанням екологічних проблем.
 
   11. Установити, що поряд з іншими формами підтримки малих
підприємств для забезпечення фінансування заходів щодо створення
нових і розвитку діючих малих підприємств можуть утворюватися
республіканські та регіональні цільові фонди фінансової підтримки
малих підприємств за рахунок добровільних внесків державних,
кооперативних,  громадських  та інших підприємств, установ і
організацій та громадян, у тому числі іноземних.
 
   Засновниками фондів можуть бути державні, кооперативні та
інші підприємства, об'єднання, організації та громадяни.
 
   Кошти відповідних бюджетів можуть у встановленому порядку
спрямовуватися до вказаних фондів переважно на  стимулювання
розвитку пріоритетних видів діяльності малих підприємств.
 
   Фонди є самостійними організаціями, що одержують доходи від
здійснюваної ними комерційної діяльності, користуються правами
юридичної  особи і діють на підставі статуту, затвердженого
засновниками.
 
   Державна реєстрація фондів здійснюється за заявою засновників
у виконкомі районної, міської, районної у місті Ради народних
депутатів за місцем знаходження фонду.
 
   Рекомендувати вказаним фондам при наданні позичок  малим
підприємствам, що займаються пріоритетними видами діяльності,
встановлювати пільгові умови їх кредитування.
 
   Міністерству фінансів  УРСР  при  розробці   проектів
республіканського бюджету за погодженням з Державним комітетом
УРСР по економіці готувати пропозиції про виділення коштів для
участі  у формуванні республіканського фонду підтримки малих
підприємств.
 
   12. Міністерству фінансів УРСР, Державному комітетові УРСР по
економіці, Українському республіканському банку Держбанку СРСР,
Міністерству юстиції УРСР,  Державному  комітетові  УРСР  по
статистиці разом із заінтересованими громадськими організаціями
розробити Примірне положення про  цільові  фонди  фінансової
підтримки малих підприємств.
 
   13. Запровадити починаючи з 1991 року добровільне державне та
інші види страхування комерційного ризику малих підприємств на
випадок фінансових втрат, зумовлених затримкою розрахунків по
зобов'язаннях, та іншими причинами, що від них не залежать.
 
   14. Установити, що до введення в дію нового законодавства про
оподаткування підприємств, об'єднань та організацій:
 
   новостворювані малі  підприємства,  крім  кооперативів,
звільняються від платежів до бюджету з прибутку (доходу). Для
діючих малих підприємств зберігаються встановлені при створенні
порядок і розміри обов'язкових платежів із прибутку (доходу);
 
   при створенні малого підприємства шляхом виділення із складу
об'єднання, підприємства або організації не повинно допускатися
зменшення доходів відповідних бюджетів.
 
   Кооперативи і малі підприємства, утворені  кооперативами,
провадять  обов'язкові  платежі в порядку, встановленому для
кооперативів.
 
   15. Установити, що малі  підприємства  можуть  провадити
прискорену  амортизацію  активної  частини  виробничих фондів
відповідно до чинного законодавства.
 
   До запровадження нових норм амортизаційних відрахувань на
активну  частину  основних фондів керуватися діючими нормами
амортизаційних відрахувань з урахуванням індексів зміни норм,
встановлених Держпланом СРСР.
 
   16. Підприємствам  і організаціям при створенні на базі
структурних одиниць (підрозділів) малих підприємств забезпечувати
їх матеріально-технічними ресурсами, в тому числі за рахунок
частини   лімітів   на   централізовано   розподілювані
матеріально-технічні ресурси, в порядку, визначеному установчими
актами (документами) і статутом малого підприємства.
 
   17. Держпостачу УРСР і його системі, Міністерству торгівлі
УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам і
організаціям забезпечити:
 
   організацію продажу матеріалів, виробів і устаткування малим
підприємствам,   неліквідів   і   наднормативних   запасів
товарно-матеріальних цінностей, використовуючи для цього мережу
створюваних комерційних центрів, а також дрібнооптових баз, і
подавати їм допомогу в реалізації виготовлюваної продукції через
торгівельну мережу на договорній основі;
 
   створення підприємств,  що спеціалізуються на здаванні в
оренду (прокаті) машин і устаткування малим підприємствам.
 
   18. Держбуду УРСР організувати розробку на конкурсній основі
типових  проектів  будівель і споруд для малих підприємств,
передбачаючи в них широке використання уніфікованих будівельних
модулів і елементів заводського виготовлення та застосування
сучасних технологій.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів розробити і здійснити заходи щодо збільшення
випуску швидкобудованих конструкцій з  необхідним  комплектом
устаткування для спорудження малих підприємств.
 
   19. Мале  підприємство  реалізує свою продукцію, роботи,
послуги, відходи виробництва та придбає необхідні  сировину,
матеріали, паливно-енергетичні ресурси за цінами і тарифами,
встановлюваними відповідно до чинного законодавства.
 
   20. Державному комітетові УРСР по статистиці організувати
починаючи з 1991 року систематичний облік результатів діяльності
малих підприємств.
 
   Рекомендувати малим підприємствам, які не мають служб, що
займаються обліком і контролем фінансово-господарської діяльності,
користуватися на договірних засадах послугами спеціалізованих у
цій галузі організацій, в тому числі аудиторських.
 
   21. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
Міністерству праці УРСР, Державному комітетові УРСР по пресі разом
з іншими міністерствами і відомствами УРСР, виконкомами місцевих
Рад народних депутатів розробити систему заходів, що забезпечують
комплексну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів для малих
підприємств, у тому числі за кордоном, а також розробку та випуск
необхідних для цього посібників з основних питань їх діяльності.
 
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Iнд. 18

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка