Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про релігійні об"єднання в Українській РСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               У К А З
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     ( Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР
      N 988-XII ( 988-12 ) від 23.04.91 )
   Про внесення змін до Положення про релігійні об'єднання
            в Українській РСР
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 42, ст. 582 )
 
   Президія   Верховної     Ради     Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Положення про релігійні об'єднання в Українській
РСР (Відомості Верховної Ради УРСР,  1976 р.,  N 46, ст. 420;
1981 р., N 38, ст. 629) такі зміни:
   1. Статті 7, 9, 11, 17, 20, 24, 25, 28, 41, 44, 48, 49, 52
викласти в такій редакції:
   "7. Релігійна громада або група віруючих можуть приступити до
своєї діяльності лише після прийняття рішення про їх реєстрацію в
установленому порядку";
   "9. Виконавчий  комітет обласної, міської (міст Києва і
Севастополя) Ради народних депутатів у місячний строк розглядає
матеріали щодо реєстрації релігійного об'єднання і про прийняте
рішення повідомляє в письмовій формі віруючих, які звернулися з
клопотанням";
   "11. Релігійні  об'єднання не вправі проводити примусове
оподаткування віруючих  на  користь  релігійного  об'єднання,
застосовувати до них заходи примусу або покарання";
   "17. Служителі культу можуть приступити до своєї діяльності
після їх реєстрації в порядку, встановленому Радою в справах
релігій при Раді Міністрів УРСР";
   "20. Релігійне об'єднання може бути зняте з реєстрації в разі
порушення ним законодавства про релігійні культи або в разі його
самоліквідації за рішенням загальних зборів віруючих.
   Рішення про  зняття  з реєстрації релігійного об'єднання
приймається органом, що його зареєстрував";
   "24. У будинках і на території державних, кооперативних і
громадських  підприємств,  установ  і  організацій справляння
релігійних обрядів і церемоній проводиться лише  з  дозволу
підприємств, установ і організацій.
   На кладовищах і в крематоріях, а також на прохання помираючих
або тяжкохворих, які перебувають у лікарнях і місцях ув'язнення,
забезпечується вільне справляння (відправа) релігійних обрядів і
церемоній.
   25. Релігійні процесії і церемонії просто неба проводяться з
дозволу  в  кожному конкретному випадку виконавчого комітету
районної, міської Ради народних депутатів.
   Клопотання про видачу вказаного дозволу подається не пізніш
ніж за 10 днів до призначеного строку проведення процесії або
церемонії.
   Справляння релігійних обрядів  у  квартирах  і  будинках
віруючих, а також на кладовищах, на місцях окремих поховань і в
крематоріях проводиться без дозволу чи повідомлення виконавчого
комітету районної, міської Ради народних депутатів";
   "28. Молитовні споруди, а також необхідне для відправлення
культу майно, що перебувають на обліку виконавчого комітету
районної, міської Ради народних депутатів, передаються релігійним
громадам в безплатне користування за договором.
   Релігійні громади мають право власності на майно, придбане чи
створене ними за рахунок власних засобів і коштів або пожертвуване
їм.
   Облік молитовних споруд,  що  знаходяться  на  території
республіки, веде Рада в справах релігій при Раді Міністрів УРСР";
   "41. У разі недотримання релігійною громадою договору про
передачу в безплатне користування молитовної споруди і культового
майна (стаття 29)  або охоронного зобов'язання (в тому випадку,
коли молитовна споруда є пам'яткою історії та культури) цей
договір розривається. Рішення про розірвання договору приймається
виконавчим комітетом обласної, міської (міст Києва і Севастополя)
Ради народних депутатів";
   "44. Будівництво нових молитовних споруд силами і коштом
віруючих здійснюється за клопотанням релігійних громад з дозволу
виконавчого комітету обласної, міської (міст Києва і Севастополя)
Ради народних депутатів за поданням виконавчого комітету районної,
міської Ради народних депутатів.
   Будівництво молитовних споруд в зонах історичної забудови
(зонах охорони пам'яток історії та культури) може здійснюватися
лише за проектами, які погоджено з спеціально уповноваженими
державними органами охорони пам'яток історії та культури";
   "48. У разі визнання технічною комісією молитовної споруди
такою, що підлягає знесенню, а також у разі невиконання релігійною
громадою пропозиції про проведення ремонту укладений з нею договір
про  надання  в безплатне користування молитовної споруди і
культового майна розривається. Рішення про розірвання договору
приймається виконавчим комітетом обласної, міської (міст Києва і
Севастополя) Ради народних депутатів.
   49. Передача молитовних споруд, що знаходяться в користуванні
релігійних об'єднань, для державних або громадських потреб, а
також закриття їх в усіх інших випадках (зняття релігійного
об'єднання з реєстрації тощо) проводяться за рішенням виконавчого
комітету обласної, міської (міст Києва і Севастополя)  Ради
народних депутатів за поданням виконавчого комітету районної,
міської Ради народних депутатів";
   "52. Закрита або невикористовувана молитовна споруда може
бути використана і переобладнана для інших цілей або знесена
тільки за рішенням Ради в справах релігій при Раді Міністрів УРСР
за поданням виконавчого комітету обласної, міської (міст Києва і
Севастополя) Ради народних депутатів.
   Питання про  використання,  переобладнання  або  знесення
молитовної  споруди,  яка  є пам'яткою історії та культури,
вирішуються відповідно до чинного законодавства".
   2. У статті 1:
   частину першу викласти в такій редакції: "Відповідно до
Конституції  Української  РСР  громадянам  Української  РСР
гарантується свобода совісті, тобто право сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи,
вести релігійну або атеїстичну пропаганду. Розпалювання ворожнечі
і ненависті у зв'язку з релігійними віруваннями забороняється";
   у частині четвертій слово "громадянських" замінити словом
"конституційних".
   3. У статті 4 слова "Контроль за діяльністю релігійних
об'єднань" замінити словами "Контроль за додержанням законодавства
про релігійні культи".
   4. У частині першій статті 8 виключити слова "та  про
відкриття  молитовної  споруди  (церкви,  костьолу, синагоги,
молитовного будинку тощо)".
   5. У статті 10:
   пункт "б" викласти в такій редакції:
   "одержувати в безплатне користування молитовну споруду і
культове майно за рішенням виконавчого Комітету обласної, міської
(міст Києва і Севастополя) Ради народних депутатів";
   у пункті "д" виключити слова "передбачені цим Положенням";
   у пункті "е" виключити слова "Вказані угоди не можуть мати
своїм змістом договірні відносини, які хоч і зв'язані з культом,
але мають на меті торгові або промислові цілі";
   пункт "є" викласти в такій редакції:
   "придбавати і  виготовляти  церковне  начиння,  предмети
релігійного культу, придбавати транспортні засоби, орендувати,
споруджувати та купувати для своїх потреб будівлі у встановленому
порядку";
   пункт "ж" викласти в такій редакції:
   "скликати релігійні з'їзди і наради";
   у пункті  "и" слова "установах Держбанку СРСР" замінити
словами "банківських установах".
   6. У статті 12 слова "з дозволу" замінити словами  "з
повідомленням".
   7. У  статті 13 слова "угод, передбачених пунктом "е",
замінити словами "угод, передбачених пунктами "е" і "є".
   8. Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
   "Релігійні центри і управління діють на підставі статутів
(положень), які реєструються в Раді в справах релігій при Раді
Міністрів УРСР".
   9. У статті 23 слова "щодо яких є рішення про їх відкриття,
молитовні  збори релігійних об'єднань" замінити словами "які
передано у користування релігійним об'єднанням, молитовні збори
цих об'єднань".
   10. У статті 26 слова "вуличного руху" замінити словами
"правила дорожнього руху".
   11. Із статті 29 виключити слова "Молитовна споруда  і
культове майно передаються в безплатне користування віруючим, які
складають релігійну громаду, на умовах і в порядку, передбачених
договором".
   12. У частині другій статті 39:
   слова "Радою в справах релігій при Раді Міністрів СРСР"
замінити словами "Радою в справах релігій при Раді Міністрів
УРСР";
   після слів "молитовну споруду" доповнити словами "зазначену в
частині першій цієї статті".
   13. У статті 50 виключити слова "за рішенням Ради в справах
релігій при Раді Міністрів СРСР".
   14. Абзац перший статті 51 викласти в такій редакції:
   "51. При  закритті  молитовної  споруди  майно, одержане
релігійною громадою в користування за договором, розподіляється
таким чином".
   15. Доповнити Положення статтею 53 такого змісту:
   "53. Рішення державних органів з питань, зазначених в статтях
9, 20, 41, 48 і 49 цього Положення, можуть бути оскаржені в
судовому порядку".
   16. Частину другу статті 2, статті 14, 15, 35 визнати такими,
що втратили чинність.
   II. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 26 вересня 1990 року
     N 320-XII
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка