Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Республіканського центру виставок і ярмарків при Раді Міністрів УРСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 жовтня 1990 р. N 324
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 763 ( 763-93-п ) від 18.09.93 }
 
   { Постанова втратила чинність крім пункту 1 на підставі
                        Постанови КМ
    N 207 ( 207-91-п ) від 14.09.91 }
 
     Про створення Республіканського центру виставок
        і ярмарків при Раді Міністрів УРСР
 
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. З метою створення посередницької та інформаційної бази
найновіших досягнень науки і виробництва, вивчення попиту на нові
науково-технічні ідеї, розробки та види продукції перетворити
Виставку досягнень народного господарства УРСР у Республіканський
центр виставок і ярмарків при Раді Міністрів УРСР.
 
   2. Затвердити Положення про Республіканський центр виставок
та ярмарків при Раді Міністрів УРСР, що додається.
 
   3. Зберегти до кінця 1990 р. фінансові відносини Центру з
міністерствами,  відомствами,  об'єднаннями,  організаціями  і
підприємствами, встановлені між колишньою ВДНГ УРСР та зазначеними
органами, об'єднаннями, організаціями і підприємствами.
 
   4. Дозволити Республіканському центрові виставок і ярмарків
запровадити умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів
і службовців дирекції згідно з додатком.
 
 
     В.о. Голови
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 25
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 29 жовтня 1990 р. N 324
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Республіканський центр виставок і ярмарків
           при Раді Міністрів УРСР
 
 
   I. Загальні положення
 
   1. Республіканський  центр виставок і ярмарків при Раді
Міністрів УРСР (надалі Центр) являє собою господарський комплекс,
що складається з окремих спеціалізованих організацій, підприємств,
фірм та управлінь.
 
   2. Центр є юридичною особою і в своїй діяльності керується
цим  Положенням,  Законом  про  підприємства,  іншими актами
законодавства.
 
   Підпорядковані Центру організації, підприємства, фірми  й
управління можуть бути юридичними особами і діють на підставі
положень (статутів), затверджуваних генеральним директором Центру.
 
   3. Керівництво діяльності Центру здійснюється Радою Міністрів
УРСР,  а контроль за додержанням ним державних інтересів в
зовнішньому ринку - Державною зовнішньоекономічною комісією Ради
Міністрів УРСР.
 
   4. Відносини  Центру  з  радянськими  і  зарубіжними
підприємствами, установами, організаціями, товариствами і окремими
особами  будуються на основі договорів і регулюються чинним
законодавством Української РСР.
 
   5. Центрові  у  порядку,  встановленому  законодавством
Української РСР, надається право:
 
   створювати спеціалізовані організації, підприємства, фірми,
управління, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 
   укладати в межах своєї компетенції як в УРСР і СРСР, так і за
кордоном угоди, контракти, договори та інші юридичні акти, в тому
числі кредитні і вексельні, з  міністерствами,  відомствами,
підприємствами, установами, організаціями, товариствами й окремими
особами, виступати позивачем у суді та арбітражі;
 
   одержувати від міністерств і відомств, виконкомів місцевих
рад  народних депутатів, підприємств, установ та організацій
необхідні для виконання функцій Центру відомості, документи і
матеріали;
 
   вступати з додержанням діючого порядку в зносини з іноземними
фірмами та їх працівниками з питань, що входять до компетенції
Центру;
 
   брати безпосередню участь у відборі учасників ярмарків і
виставок, їх нагородженні та преміюванні;
 
   включати до  експозиції  щорічних  виставок  і  ярмарків
науково-технічні розробки  на підставі висновків позавідомчої
науково-технічної та економічної експертизи;
 
   засновувати за погодженням з Державною зовнішньоекономічною
комісією Ради Міністрів УРСР за кордоном свої контори і агентства,
необхідні для здійснення своєї діяльності.
 
   II. Основні завдання та функції
 
   6. Основними завданнями Центру є:
 
   активне сприяння впровадженню у виробництво та  практику
вітчизняних і зарубіжних перспективних розробок з усіх напрямів
науково-технічного прогресу та соціального розвитку, зміцненню
науково-технічних, торгово-економічних і культурних зв'язків із
радянськими республіками та  зарубіжними  країнами,  експорту
радянських товарів і виходу підприємств і організацій на зовнішній
ринок, розвиткові нових форм внутрішніх та зовнішніх зв'язків,
включаючи участь у створенні спільних підприємств і міжнародних
об'єднань, розвитку ділового туризму;
 
   надання заінтересованим  підприємствам,  установам   та
організаціям інформації про нові досягнення в галузях народного
господарства;
 
   показ конкретних шляхів  розв'язання  актуальних  проблем
економічного, науково-технічного і соціального розвитку республік,
областей  та  регіонів,  досягнень  в  реалізації  завдань
республіканських  науково-технічних,  соціальних і екологічних
програм, найважливіших розробок міжгалузевих науково-технічних
комплексів.
 
   7. Для виконання основних завдань Центр:
 
   організує та  сприяє  організації міжнародних, іноземних,
республіканських, галузевих і міжгалузевих виставок та ярмарків,
проводить переговори з вітчизняними та зарубіжними підприємствами,
установами, організаціями, фірмами, укладає договори й контракти
про надання послуг в організації виставок та ярмарків, забезпечує
їх виконання та діє як посередник у здійсненні експортно-імпортних
операцій.
 
   На основі зазначених договорів і контрактів розробляє план
проведення виставок, ярмарків та аукціонів, які є підставою для
складання фінансових планів;
 
   впроваджує нові форми показу з використанням уніфікованих
конструкцій, засобів динамічного показу, аудіовізуальних систем у
синтезі з графікою та пластикою об'ємно-просторових рішень;
 
   надає посередницькі послуги у налагоджуванні виробничих та
науково-технічних зв'язків, укладанні договорів і контрактів та
передачу підприємствам, установам, організаціям та фірмам нових
видів розробок і зразків  продукції,  що  експонуються,  та
відповідної  документації  для  відтворення  або  розширення
виробництва;
 
   створює довідково-інформаційний фонд найновіших  досягнень
науки і виробництва, організує видання інформаційних бюлетенів,
забезпечує спеціалістів народного господарства інформацією про
передові  науково-технічні  досягнення,  що демонструються на
вітчизняних і міжнародних виставках, ярмарках;
 
   за домовленістю з підприємствами, установами, організаціями,
фірмами та окремими громадянами - учасниками виставок реалізує
інформацію  та    експонати  на   аукціонах,  ярмарках,
виставках-продажах;
 
   на договірній основі бере участь в організації та створенні
експозицій, виставок, ярмарків, що проводяться на території СРСР
та за кордоном;
 
   організує на  базі  виставочних  експозицій  підвищення
кваліфікації спеціалістів народного господарства, ділові зустрічі,
науково-технічні конференції та інші заходи;
 
   забезпечує відрядження спеціалістів в організації та фірми
для відбору експонатів, вивчення передового досвіду та вирішення
питань  постачання  виставочного  виробництва  сировиною  та
матеріалами;
 
   розробляє та здійснює заходи для ефективного використання
виставочних площ, розширення видів послуг та поліпшення їх якості;
 
   забезпечує радянських та іноземних учасників і відвідувачів
виставок та ярмарків комплексом соціально-побутових послуг;
 
   організує на території Центру культурне дозвілля населення.
 
   8. Центр забезпечує своєчасні розрахунки з партнерами по
організації міжнародних і вітчизняних ярмарків та виставок, з
банками, постачальниками, підрядними організаціями та замовниками.
 
   9. Центр  може  користуватися  в  установленому  порядку
банківським кредитом у радянській та іноземній валюті.
 
   10. Центр веде бухгалтерський облік у порядку, передбаченому
для бюджетних установ та методичними вказівками по бухгалтерському
обліку в установах невиробничої сфери, переведених на нові умови
господарювання,  складає  і подає до відповідних організацій
звітність про свою діяльність, використовує Передові форми і
методи обліку та обробки інформації.
 
   III. Управління Центром
 
   11. Управління  Центром здійснюється на основі поєднання
єдиноначальності та колегіальності в обговоренні та вирішенні всіх
питань виробничої діяльності Центру.
 
   12. Центр очолює генеральний директор, який призначається на
посаду й звільняється з посади Радою Міністрів УРСР.
 
   13. Генеральний директор організовує роботу і несе повну
відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і
обов'язків,  установлює  міру  відповідальності  заступників
генерального  директора  та  інших службових осіб Центру за
діяльність окремих підрозділів, здійснює оперативне керівництво
діяльністю  Центру, включаючи вирішення питань, пов'язаних з
укладанням контрактів на організацію та проведення виставок,
ярмарків та надання інших послуг, без довіреності діє від імені
Центру, представляє його  в  усіх  установах,  організаціях,
підприємствах і фірмах, розпоряджається майном Центру, укладає
угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках
у встановленому порядку розрахунковий та інші рахунки Центру.
 
   Генеральний директор затверджує структуру Центру, штатний
розклад дирекції і підпорядкованих підрозділів.
 
   14. Генеральний директор Центру в межах своєї компетенції
видає накази, відповідно до трудового законодавства приймає на
роботу і звільняє з роботи працівників  Центру,  керівників
підпорядкованих  організацій, підприємств, фірм та управлінь,
заохочує та накладає на них стягнення.
 
   15. Компетенція заступників генерального директора та інших
керівників Центру визначається генеральним директором, головного
бухгалтера  і  начальника  юридичного  відділу  -  чинним
законодавством.
 
   IV. Майно Центру
 
   16. Майно Центру складається з основних фондів та оборотних
коштів, що утворюють його статутний фонд, а також з фондів та
іншого майна підпорядкованих йому організацій, підприємств, фірм
та управлінь.
 
   17. Центр відповідає по своїх зобов'язаннях тим закріпленим
за ним майном, на яке згідно із законодавством Української РСР
може бути звернено стягнення.
 
   18. Центр здійснює свою виробничо-фінансову діяльність в
межах кошторису витрат на його утримання. Фінансування витрат
здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і власних надходжень
від комерційної та господарської діяльності Центру.
 
   З бюджету по довгострокових нормативах асигнуються витрати
для нагородження учасників виставок та ярмарків, організації
виставочних заходів, що проводяться за рішенням Верховної Ради
Української РСР та Ради  Міністрів  УРСР,  для  підтримання
громадського порядку, здійснення екологічних заходів, утримання
лісопаркової зони тощо.
 
   Власні надходження Центр одержує від надання організаційних,
комерційних, рекламних, методичних, інформаційних, консультаційних
та інших послуг по проведенню ярмарків, виставок, експозицій та
інших заходів і послуг по підвищенню кваліфікації спеціалістів
народного господарства. Центр реалізує свої послуги, роботи,
продукцію за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на
договірних умовах, а у випадках, передбачених законодавством
Української РСР, - за державними цінами.
 
   19. Центр може кооперувати на договірній основі матеріальні
та фінансові ресурси з міністерствами, відомствами, об'єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями, безоплатно надавати
приміщення закладам охорони здоров'я, побутового обслуговування,
громадського харчування та іншим підприємствам і організаціям за
умови, якщо вони обслуговують працівників Центру.
 
   20. Ревізія  виробничо-фінансової  діяльності  проводиться
відповідно до чинного законодавства не частіше одного разу на рік.
 
               * * *
 
   21. Центр  має  круглу печатку з своїм найменуванням і
зображенням Державного герба УРСР.
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 29 жовтня 1990 р. N 324
 
            УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
      керівних працівників і спеціалістів дирекції
      Республіканського центру виставок і ярмарків
           при Раді Міністрів УРСР
 
 
   1. Встановити  посадові  оклади  керівних  працівників,
спеціалістів і службовців Республіканського центру виставок і
ярмарків при Раді Міністрів УРСР згідно з таблицями 1 і 2.
 
   Центру надається  право  за  погодженням з профспілковим
комітетом:
 
   встановлювати для працівників дирекції надбавки за високі
досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань у
розмірі до 50  процентів  посадового  окладу.  Ці  надбавки
скасовуються або зменшуються при несвоєчасному виконанні завдань,
погіршенні якості роботи, а також  при  порушенні  трудової
дисципліни;
 
   преміювати працівників дирекції, використовуючи для цього
кошти в розмірі двомісячного фонду оплати праці. Конкретні розміри
премій спеціалістів і службовців визначаються відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи і максимальними
розмірами не обмежуються;
 
   подавати матеріальну допомогу працівникам, використовуючи для
цього кошти в розмірі місячного фонду оплати праці, визначеного за
сумою посадових окладів працівників дирекції Центру.
 
   Преміювання генерального директора Центру і його заступників
провадиться в розмірі до 2,5-місячного посадового окладу на рік, а
матеріальна допомога подається в розмірі до одного посадового
окладу і здійснюється за рішенням Ради Міністрів УРСР.
 
   2. Форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види
доходів працівників підрозділів Центру встановлюються Центром
самостійно.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                     Таблиця 1
             додатка до постанови Ради Міністрів УРСР
                від 29 жовтня 1990 р. N 324
 
             ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
      керівних працівників і спеціалістів дирекції
      Республіканського Центру виставок і ярмарків
           при Раді Міністрів УРСР
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Найменування посад        ¦ Місячні посадові ¦
¦                       ¦  оклади, крб.  ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Генеральний директор             ¦    650    ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Перший заступник генерального директора   ¦    550    ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Заступник генерального директора       ¦    530    ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Начальник:                  ¦   430-480   ¦
¦самостійного управління, відділу;      ¦         ¦
¦головний бухгалтер, відповідальний секретар ¦         ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Економічний радник, консультант       ¦   350-430   ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Головний спеціаліст             ¦   350-400   ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Спеціаліст I категорії            ¦   300-350   ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Спеціаліст II категорії           ¦   180-280   ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Спеціаліст                  ¦   140-180   ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦Секретар керівника              ¦   130-220   ¦
------------------------------------------------------------------
 
Примітка. Посадові  оклади  заступників керівників структурних
     підрозділів установлюються на 10-20 процентів  нижче
     посадового окладу відповідного керівника, керівників
     секторів - на 15-20 процентів нижче посадового окладу
     керівника  відповідного  структурного  підрозділу,
     помічників керівника Центру - на рівні посадового окладу
     головних спеціалістів.
 
 
                     Таблиця 2
             додатка до постанови Ради Міністрів УРСР
                від 29 жовтня 1990 р. N 324
 
             ПОСАДОВІ ОКЛАДИ
      службовців дирекції Республіканського центру
      виставок і ярмарків при Раді Міністрів УРСР
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Найменування посад        ¦Місячні посадові¦
¦                        ¦ оклади, крб. ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Старші: інспектор, статистик; завідуючі:    ¦   200-250  ¦
¦друкарським, копіювально-розмножувальним бюро ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Інспектор, статистик; завідуючі: експедицією, ¦   180-220  ¦
¦господарством, складом, касир         ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Комендант                   ¦   140-180  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Діловод, архіваріус              ¦   110-150  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Експедитор                   ¦   80-100   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Стенографістка I категорії           ¦   200-250  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Стенографістка II категорії, секретар-     ¦   150-200  ¦
¦стенографістка, друкарка I категорії, друкарка ¦        ¦
¦диктофонної групи               ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Друкарка II категорії, секретар-друкарка    ¦   130-180  ¦
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка