Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про Державний комітет УРСР по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
         від 2 листопада 1990 р. N 333
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 327 ( 327-92-п ) від 11.06.92 )
 
      Про затвердження Тимчасового положення про
      Державний комітет УРСР по захисту населення
      від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про Державний комітет УРСР
по захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(додається).
 
   2. Державному  комітетові УРСР по захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС уточнити з урахуванням
практичного досвіду роботи функції, права та взаємовідносини з
заінтересованими міністерствами, відомствами, облвиконкомами і до
кінця 1991 року подати Раді Міністрів УРСР проект Положення про
Комітет, погоджений з Міністерством юстиції УРСР,  Державним
комітетом  УРСР  по  економіці, Міністерством фінансів УРСР,
Державним  комітетом  УРСР  по  екології  і  раціональному
природокористуванню.
 
 
     В. о. Голови
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 33
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                  від 2 листопада 1990 р. N 333
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний комітет УРСР по захисту населення
      від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 
 
   1. Державний комітет УРСР по захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС (Держкомчорнобиль УРСР) є центральним
органом державного управління республіки і підлягає Раді Міністрів
УРСР.
 
   Держкомчорнобиль УРСР здійснює свою діяльність відповідно до
наданих йому повноважень, несе відповідальність за ефективну
реалізацію покладених на нього завдань і взаємодіє з державними
органами управління, місцевими Радами народних депутатів, іншими
заінтересованими органами, а також громадськими організаціями у
питаннях,  пов'язаних  з  ліквідацією  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС і захисту людей від їх впливу.
 
   2. Головними завданнями Держкомчорнобилю УРСР є:
 
   розв'язання всього  комплексу  проблем  щодо  ліквідації
наслідків зазначеної аварії і захисту людей від їх впливу, а також
координацію  діяльності  з  цих  питань  наукових, медичних,
господарських та інших установ і організацій;
 
   фінансування всіх  робіт,  науково-технічних  проектів  і
тематичних  розробок  у республіці, пов'язаних з ліквідацією
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 
   проведення аналізу та експертизи вказаних науково-технічних
проектів і розробок;
 
   координація виконання  робіт  по  ліквідації  наслідків
чорнобильської катастрофи і контроль за їх матеріально-технічним
забезпеченням;
 
   здійснення науково-технічних і економічних зв'язків з іншими
союзними республіками і закордонними організаціями з питань, що
належать до компетенції Комітету;
 
   координація роботи  облвиконкомів, міністерств і відомств
УРСР, а також розташованих на території республіки підприємств і
організацій, незалежно від їх підпорядкованості, по переселенню
громадян з забруднених радіоактивними речовинами населених пунктів
і створенню для них необхідних економічних і соціально-побутових
умов у інших місцях проживання та працевлаштування;
 
   виявлення, збереження  та  охорона  пам'яток  історії,
архітектури,  культури  на  відселених територіях, повернення
українському народу всього, що  становить  його  національне
надбання.
 
   3. Держкомчорнобиль УРСР відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   готує і подає до Ради Міністрів УРСР пропозиції про розподіл
коштів, що виділяються на здійснення капітального будівництва,
розв'язання науково-технічних проблем, виконання дезактиваційних
робіт та інших заходів щодо захисту населення, яке постраждало від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також  припинення
фінансування в необхідних випадках;
 
   організує підготовку проектів цільових програм і пропозицій з
питань ліквідації наслідків аварії та  радіаційного  захисту
населення і подає їх Раді Міністрів УРСР;
 
   організує створення банків даних по переселенню громадян із
забруднених  районів,  радіаційному  забрудненню,  похованню
матеріалів і техніки, медичному обстеженню населення тощо;
 
   видає за погодженням з місцевими Радами народних депутатів,
органами охорони здоров'я та Українським координаційно-геологічним
правлінням  "Укргеологія" дозвіл на поховання на забруднених
територіях техніки, матеріалів, речовин та інших радіоактивних
відходів;
 
   створює єдину  систему  радіоекологічного  інформування
населення республіки з широким використанням даних радіаційного
забруднення, екологічної та медичної статистики, залучаючи для
цього всі засоби масової інформації, ліквідує всяку таємність у
цій справі;
 
   видає в  установленому  порядку  дозвіл  на використання
відселених територій (у тому числі в зоні Чорнобильської АЕС),
розташування  на  них  виробництв  сільськогосподарського або
промислового призначення;
 
   розглядає пропозиції підприємств, установ, організацій та
окремих осіб щодо розробки і реалізації заходів, спрямованих на
ліквідацію наслідків аварії, та сприяє їх практичному здійсненню;
 
   готує аналітичні матеріали про стан ліквідації наслідків
аварії та захисту людей від її впливу, регулярно або за вимогою
інформує Раду Міністрів УРСР, Верховну Раду Української РСР та її
постійну комісію з питань чорнобильської катастрофи;
 
   здійснює заходи щодо міжнародного співробітництва в питаннях
чорнобильської катастрофи;
 
   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
входять до компетенції Комітету, розробляє пропозиції по його
вдосконаленню і подає їх до Ради Міністрів УРСР.
 
   4. Держкомчорнобиль УРСР має право:
 
   заслуховувати на засіданнях колегії інформацію та  звіти
керівників  міністерств  і  відомств  УРСР,  облвиконкомів,
підприємств, об'єднань, установ і організацій, незалежно від
їхньої відомчої підпорядкованості, про хід виконання планових
завдань і заходів, передбачених рішеннями Ради Міністрів УРСР по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту
населення від її впливу і перевіряти стан виконання пов'язаних з
цим робіт;
 
   одержувати від міністерств і відомств УРСР, підприємств,
об'єднань, установ і організацій довідкові  та  інформаційні
матеріали з питань чорнобильської аварії та захисту населення від
її впливу;
 
   залучати спеціалістів  за  погодженням  з  керівниками
підприємств, установ і організацій для проведення аналізу та
експертні науково-технічних проектів і розробок, а також участі в
проведенні перевірок виконання заходів щодо ліквідації наслідків
аварії та захисту населення від її впливу;
 
   здійснювати безпосередньо на місцях контроль за ходом робіт
по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту
населення від її впливу та  виконання  вимог  законодавства
республіки з цих питань;
 
   обмежувати, припиняти або забороняти проведення робіт на
радіоактивно  забруднених  територіях  внаслідок  аварії  на
Чорнобильській АЕС;
 
   вносити відповідним  міністерствам  і  відомствам  УРСР
пропозиції про необхідність підготовки і підвищення кваліфікації
спеціалістів служб радіаційного захисту і дезактивації території
та про навчання справі радіаційної безпеки робітників підприємств,
установ і організацій, розміщених в зоні дії наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
 
   визначати за погодженням із заінтересованими міністерствами і
відомствами  додаткові  науково-дослідні,  конструкторські  та
проектні роботи, необхідні для вирішення питань чорнобильської
катастрофи, з метою включення їх до планів відповідних організацій
в  установленому  порядку,  а  також  укладати  договори  з
науково-дослідними, конструкторськими та проектними організаціями
міністерств і відомств на проведення таких робіт;
 
   створювати або  виступати  співзасновниками  організацій,
асоціацій  або  підприємств,  діяльність  яких  безпосередньо
спрямована на реалізацію заходів щодо захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 
   5. Держкомчорнобиль УРСР утворює науково-технічну раду для
вирішення питань, що належать до компетенції Комітету, а також
експертну раду для розгляду проектів робіт з питань чорнобильської
катастрофи і аналізу результатів їх виконання.
 
   6. Держкомчорнобиль УРСР очолює Голова, який призначається
відповідно до Конституції УРСР Верховною Радою Української РСР.
 
   Голова Комітету  має  заступників,  яких  призначає Рада
Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками  Голови
провадиться Головою Комітету.
 
   Голова Держкомчорнобилю    УРСР   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови і
керівників структурних підрозділів  центрального  апарату  за
керівництво окремими ділянками діяльності Комітету.
 
   7. У Держкомчорнобилі УРСР утворюється колегія в складі
Голови Комітету, заступників Голови, а також керівників головних
управлінь Комітету.
 
   Колегія Комітету  на  своїх  засіданнях,  що проводяться
регулярно, розглядає  основні  питання  діяльності  Комітету,
перевірки виконання прийнятих рішень, добору і розстановки кадрів,
а також заслуховувати звіти керівників міністерств і відомств
УРСР, облвиконкомів, підприємств, об'єднань, установ і організацій
незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості з питань, що
входять до компетенції Держкомчорнобилю УРСР.
 
   У разі  виникнення  розбіжностей між Головою Комітету і
комітетом Голова проводить в життя своє рішення, доповідаючи про
розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в
свою чергу, можуть повідомити свою думку Раді Міністрів УРСР.
 
   Рішення колегії, що приймається за результатами розгляду
вказаних питань, проводяться в життя, як правило, постановами і
наказами Держкомчорнобилю УРСР.
 
   8. Рішення Держкомчорнобилю УРСР, прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами та
відомствами УРСР, об'єднаннями, підприємствами і організаціями
незалежно  від  їхньої  відомчої  підпорядкованості, а також
громадянами.
 
   9. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Комітету затверджуються Радою Міністрів УРСР.
 
   Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про
його структурні підрозділи затверджується Головою Комітету.
 
   10. Держкомчорнобиль УРСР є юридичного особою, має печатку з
зображенням Державного герба УРСР і з своїм найменуванням.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка