Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державну експертизу умов праці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 1 грудня 1990 р. N 357
                Київ
        Про Державну експертизу умов праці
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 567 ( 567-93-п )  від 24.07.93 
      N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
 
    ( У тексті слова "УРСР", "Української РСР" замінено
     словом "України"  згідно  з  Постановою  КМ
     N 567 ( 567-93-п ) від 24.07.93 )
 
   Рада Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Створити в системі Міністерства праці України Державну
експертизу умов праці у складі:
   Державної експертизи умов праці України;
   державних експертиз умов праці областей, міст  Києва  і
Севастополя.
   Затвердити Положення про Державну експертизу умов праці, що
додається.
   2. Міністерству праці України, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам забезпечити до 1 січня 1991 р.
створення державних експертиз умов праці, зазначених у пункті 1
цієї постанови.
   Створити при необхідності у складі державних експертиз умов
праці лабораторії експертизи умов праці.
   3. Встановити чисельність Державної експертизи умов праці
України у кількості 12 одиниць, збільшивши відповідно граничну
чисельність працівників центрального апарату Міністерства праці
України і фонд оплати праці працівників цього апарату на 64 тис.
крб. на рік.
   Фінансування діяльності Державної експертизи  умов  праці
України здійснювати за рахунок коштів республіканського бюджету, а
державних експертиз умов праці областей, міст Києва і Севастополя
- за рахунок місцевих бюджетів.
   4. Рекомендувати    облвиконкомам,    Київському   і
Севастопольському  міськвиконкомам  встановити   чисельність
працівників  державних  експертиз  умов праці в кількості від
3 до 7 чоловік (залежно від числа зайнятих в несприятливих умовах
праці), збільшивши відповідно граничну чисельність та фонд оплати
праці працівників підпорядкованих їм управлінь (відділів) по праці
і соціальних питаннях.
   5. Встановити,  що органи державного санітарного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України за замовленням Державної
експертизи умов праці проводять на підприємствах, в установах,
організаціях санітарно-гігієнічні дослідження і готують відповідні
висновки.
   6. Державному комітетові України по економіці, Міністерству
фінансів України при розробці проектів планів економічного і
соціального розвитку та бюджету передбачати виділення Державній
експертизі умов праці необхідних  асигнувань  на  проведення
науково-дослідних робіт та придбання персональних ЕОМ.
 
   Голова Ради Міністрів України           В.ФОКІН
   Керуючий Справами Ради Міністрів України     В.ПЄХОТА
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                 постановою Ради Міністрів України
                   від 1 грудня 1990 р. N 357
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Державну експертизу умов праці
 
   1. Основними завданнями Державної експертизи умов праці є:
   а)  забезпечення  реалізації  державної  політики  щодо
соціального  захисту  працюючих,  зайнятих  на  роботах  з
несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах і
організаціях, незалежно від  форм  власності  та  видів  їх
діяльності*, а також у окремих осіб; 
--------------
   * Надалі - підприємства, коли не обумовлено інше.
( Підпункт "а" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п )
від 24.07.93 )
   б) здійснення державного контролю за:
   правильністю застосування  списків  виробництв,  робіт,
професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові
пенсії та надаються додаткові відпустки;
   наданням працівникам підприємств відповідно до законодавства
пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;
   якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та
віднесенням їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці,
особливо робочих місць, де застосовується праця жінок;
   в) підготовка  висновків  про  обгрунтованість пропозицій
підприємств щодо змін у списках виробництв, робіт, професій, посад
і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення та
додаткові відпустки;
   г) участь  у  розгляді  спорів  між  адміністрацією  та
працівниками підприємств про надання пільгових пенсій і додаткових
відпусток;
   д) участь у розробці проектів нормативних актів про охорону
праці; ( Підпункт "д" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567
( 567-93-п ) від 24.07.93 )
   є) розгляд і видача за погодженням з профспілковими органами
висновків про встановлення та зміну підприємствам диференційних
тарифів соціального страхування  залежно  від  небезпечності,
шкідливості, важкості робіт та стану інших факторів умов праці;
   ж) визначення порядку та здійснення контролю за якістю
проведення атестації робочих  місць  щодо  їх  відповідності
нормативним  актам  про охорону праці. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом "ж" згідно з Постановою КМ N 567 ( 567-93-п ) від
24.07.93 )
   2.  Державна  експертиза умов праці входить до системи
Міністерства праці України і складається з:
   Державної експертизи умов праці України;
   державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм.
Києва та Севастополя, що входять до складу управлінь (відділів) по
праці і соціальних питаннях відповідних державних адміністрацій.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від
24.07.93 )
   3. Державна експертиза умов праці має право:
   провадити експертизу умов праці на підприємствах незалежно
від  форм  власності  та  їх  відомчої належності і давати
розпорядження про усунення виявлених порушень;
   замовляти органам державного санітарного нагляду Міністерства
охорони  здоров'я  України  проведення  на  підприємствах
санітарно-гігієнічних  досліджень  та  підготовку  відповідних
висновків;
   разом з  іншими  органами державного нагляду і контролю
забороняти експлуатацію виробничих об'єктів та робочих місць при
порушенні санітарних норм і правил до проведення необхідних
санітарних заходів;
   перевіряти на підприємствах документацію про встановлення
працівникам  пільгових  пенсій  і  додаткових  відпусток  на
відповідність її чинному законодавству;
   при виявленні порушень чинного законодавства, що ущемлюють
права  працівників  на  отримання  пільг  та компенсацій за
несприятливі умови праці,  давати  адміністрації  підприємств
розпорядження про усунення цих порушень;
   вносити до органу, який призначив пільгову пенсію, пропозиції
про стягнення з підприємств грошових сум, виплачених у зв'язку з
обгрунтованим віднесенням робочого місця до списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення;
   вносити адміністрації підприємств подання про припинення дії
прийнятих на підприємстві рішень з питань пільгового пенсійного
забезпечення і надання додаткових відпусток, що не відповідають
чинному законодавству;
   безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації
і  кооперативи незалежно від форм власності та їх відомчої
належності.
   4. Державна експертиза умов праці здійснює свою діяльність у
взаємодії з органами державного санітарного нагляду, соціального
захисту населення, Пенсійного фонду, соціального страхування,
інспекціями Державного комітету України по нагляду за охороною
праці та іншими органами державного нагляду, профспілками і
відповідними місцевими державними адміністраціями.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від
24.07.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497
( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
   5. Працівники служби  Державної  експертизи  умов  праці
зобов'язані:
   забезпечувати якісне проведення експертизи умов праці та
об'єктивність її результатів;
   подавати методичну допомогу підприємствам в оцінці умов праці
з метою правильного встановлення пільгових пенсій і надання
додаткових відпусток;
   через профспілкові комітети підприємств доводити до відома
трудових колективів результати експертизи умов праці;
   інформувати керівників підприємств, а при необхідності вищі
органи управління про виявлені порушення порядку встановлення
пільгових пенсій і надання додаткових відпусток для вжиття заходів
щодо їх усунення, вносити пропозиції про притягнення винних до
відповідальності;
   аналізувати практику застосування списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові
пенсії та надаються додаткові відпустки, і вносити пропозиції про
їх удосконалення;
   надавати  органам, що призначають та виплачують пенсії,
висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на
пенсію на пільгових умовах. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002 )
   6.  Структура,  чисельність та штатний розпис Державної
експертизи умов праці України затверджуються Міністром праці
України, а державних експертиз умов праці Республіки  Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя - відповідно Радою Міністрів
Республіки Крим,  обласними,  Київською  та  Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від
24.07.93 )
   7.  Керівник  Державної  експертизи  умов праці України
призначається Міністром праці України, а керівники державних
експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя - відповідно Радою  Міністрів  Республіки  Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-93-п ) від
24.07.93 )
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка