Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               ЗАКОН
      СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
 
 N 1818-1 від 10.12.90
 vd901210 vn1818-1
 
     Про професійні спілки, права та гарантії їхньої
              діяльності
 
       (Відомості ВР СРСР 1990, N 51, ст.1107)
 
 ( Вводиться в дію Постановою ВР СРСР N 1819-1 ( v1819400-90 )
  від 10.12.90, ВР СРСР 1990, N 51, ст.1108 )
 
          РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Стаття 1. Професійні спілки
   Професійна спілка (профспілка) є добровільною громадською
організацією,  яка  об'єднує  трудящих,  зв'язаних  спільними
інтересами за родом їхньої діяльності як у виробничій, так і в
невиробничій сферах, для захисту трудових і соціально-економічних
прав та інтересів своїх членів.
   Стаття 2. Право на об'єднання у професійні спілки
   Трудящі, а також особи, які навчаються у вищих і середніх
спеціальних навчальних закладах*, без будь-якої різниці мають
право добровільно створювати за своїм вибором і без попереднього
дозволу профспілки, а також право вступати у профспілки за умови
додержання статутів. Трудящі мають право створювати профспілки на
підприємствах, в установах, організаціях та на інших місцях
роботи**.
 
————————————————————————
   * Далі йменуються - трудящі.
   ** Підприємства  (об'єднання),  установи,  організації,
незалежно від форм власності і господарювання, вищі і середні
спеціальні навчальні заклади, професійно-технічні училища далі
йменуються підприємствами, а органи управління - адміністрацією.
Під іншими місцями роботи мається на увазі індивідуальна та інша
трудова діяльність.
   Порядок вступу непрацюючих пенсіонерів у члени профспілки або
виходу з неї регулюється статутами профспілок.
   Профспілки на добровільних засадах можуть створювати союзні,
республіканські та інші територіальні й галузеві об'єднання, а
також вступати до них.
   Статути (положення) профспілок  реєструються  в  порядку,
встановленому для громадських об'єднань. Реєструючий орган не
здійснює контролю за створенням і діяльністю профспілок.
   Усі профспілки користуються рівними правами.
   Стаття 3. Незалежність професійних спілок
   Профспілки є незалежними у своїй діяльності від органів
державного управління, господарських органів, політичних та інших
громадських організацій, вони їм не підзвітні і не підконтрольні.
Забороняється будь-яке втручання,  спроможне  обмежити  права
профспілок або перешкодити їх здійсненню, якщо інше не передбачено
законом.
   Профспілки самостійно  розробляють  і  затверджують  свої
статути,  визначають  структуру,  обирають  керівні  органи,
організовують  свою діяльність, проводять збори, конференції,
пленуми, з'їзди.
   Профспілки відповідно до своїх статутних цілей і завдань
мають право співробітничати з профспілками інших країн, за своїм
вибором вступати в міжнародні та інші профспілкові об'єднання й
організації.
   Стаття 4. Заборона  дискримінації  громадян  за  ознакою
        належності до професійних спілок
   Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою
якогось обмеження трудових, соціально-економічних, політичних,
особистих прав і свобод громадян, гарантованих законодавством.
Забороняється обумовлювати прийом на роботу, просування по роботі,
а також звільнення трудящих належністю до певної профспілки,
вступом або виходом з неї.
   Стаття 5. Припинення  або заборона діяльності професійних
        спілок
   Припинення діяльності профспілки здійснюється за рішенням її
членів у порядку, що визначається статутом.
   У випадках,  коли  діяльність  профспілок,  їх об'єднань
суперечить Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних
республік, її може бути заборонено відповідно рішеннями Верховного
Суду СРСР, Верховних Судів союзних або автономних республік за
поданнями Генерального прокурора СРСР, прокурорів союзних або
автономних республік. Заборона діяльності профспілки за рішенням
будь-яких інших органів не допускається.
   Стаття 6. Законодавство  про професійні спілки, права та
        гарантії їхньої діяльності
   Законодавство про профспілки, права та  гарантії  їхньої
діяльності складається з цього Закону, який визначає основи
правового становища цих громадських організацій, інших актів
законодавства Союзу РСР, союзних і автономних республік.
   Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах СРСР,
органах  внутрішніх  справ, Комітету державної безпеки СРСР,
внутрішніх, залізничних військах, інших військових формуваннях
визначаються законодавством про ці формування.
   Законодавство союзних і  автономних  республік  не  може
обмежувати права профспілок, встановлені законодавством СРСР.
      РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПРАВА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
   Стаття 7. Права професійних спілок на законодавчу ініціативу
        та участь у нормотворчості
   Союзним та республіканським об'єднанням профспілок належить
право законодавчої ініціативи у відповідних найвищих органах
державної влади Союзу РСР, союзних і автономних республік, вони
беруть участь у розробленні законодавчих актів з питань праці та
соціально-економічних питань.
   Профспілки мають право вносити пропозиції про прийняття інших
нормативних актів з питань праці та соціально-економічних питань,
а також проекти актів у відповідні органи державного управління,
господарські і кооперативні органи.
   Нормативні акти, які зачіпають трудові і соціально-економічні
права й інтереси трудящих, приймаються державними і господарськими
органами  управління  з  попереднім повідомленням відповідних
профспілок не менш як за тиждень.
   Стаття 8. Права професійних спілок щодо захисту права на
        працю
   Профспілки захищають право своїх членів на працю, беруть
участь у розробленні державної політики зайнятості. Пропонують
заходи  щодо  соціального захисту осіб, які вивільнюються з
підприємств,  визначувані  колективним  договором  на  основі
законодавства.
   Ліквідація підприємства та його структурних  підрозділів,
повне  або  часткове  зупинення  виробництва  з  ініціативи
адміністрації, власника або уповноваженого ним органу управління,
які тягнуть за собою скорочення робочих місць або погіршення умов
праці,  можуть  здійснюватися  лише  за  умови  попереднього
повідомлення, не менш як за три місяці, відповідних профспілок і
проведення з ними переговорів щодо додержання прав та інтересів
трудящих.
   Профспілки здійснюють  контроль  за  станом  зайнятості,
додержанням законодавства про гарантії в галузі зайнятості.
   Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації може
бути  проведено  лише  за  попередньою  згодою  відповідного
профспілкового комітету, відповідно до законодавчих актів Союзу
РСР, союзних і автономних республік.
   Стаття 9. Права професійних спілок на ведення переговорів та
        укладення колективних договорів, угод
   Профспілки мають переважне право на ведення  колективних
переговорів з адміністрацією, власником або уповноваженим ним
органом управління та укладення колективних договорів, угод,
контролюють їх виконання.
   Адміністрація, власник або уповноважений ним орган управління
зобов'язані вести переговори про укладення колективного договору,
угоди, якщо профспілки виступають з такою пропозицією.
   Стаття 10. Права професійних спілок щодо соціального захисту
        трудящих
   Права профспілок у галузі умов та оплати праці, охорони і
безпеки на виробництві, житлових умов, соціального страхування й
охорони здоров'я трудящих, пенсійного забезпечення регулюються
відповідним законодавством Союзу РСР, союзних  і  автономних
республік.
   Союзні і республіканські об'єднання профспілок у межах своєї
компетенції беруть участь у розробленні заходів щодо соціального й
економічного захисту трудящих, визначення основних  критеріїв
життєвого рівня, розмірів компенсацій залежно від зміни індексу
цін, здійснюють контроль за додержанням законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму і своєчасним переглядом розмірів пенсій,
стипендій, допомоги залежно від зростання цін.
   Об'єднання профспілок можуть укладати в цих питаннях угоди з
відповідними державними і господарськими органами.
   Стаття 11. Права професійних спілок щодо здійснення контролю
        за  додержанням законодавства  про  працю  та
        професійні спілки
   Профспілки контролюють додержання адміністрацією, власником
або уповноваженим ним органом управління законодавства про працю
та профспілки, мають право вимагати усунення виявлених порушень.
Адміністрація зобов'язана розглядати їхні подання про усунення
порушень законодавства про працю та профспілки  і  протягом
місячного строку повідомляти профспілці про результати розгляду.
   Профспілки мають право на просьбу своїх членів та інших
трудящих, а також з власної ініціативи звертатися до суду з
позовною заявою на захист їхніх трудових прав.
   Для цього профспілки можуть мати інспекції, служби правової
допомоги та інші необхідні органи.
   Стаття 12. Права  професійних  спілок  у розгляді трудових
        спорів
   Профспілки розглядають індивідуальні трудові спори членів
профспілки з адміністрацією і приймають щодо них  постанови
відповідно до законодавства.
   Профспілки беруть участь у розгляді колективних трудових
спорів у питаннях, пов'язаних з порушенням чинного законодавства
про працю, умов колективного договору, угоди, встановленням нових
або зміною існуючих соціально-економічних умов праці й побуту.
   Стаття 13. Права професійних спілок на одержання інформації з
        питань праці та соціально-економічного розвитку
   Профспілки мають  право  безплатно   одержувати   від
адміністрації, а також від органів державного і господарського
управління інформацію з  питань,  пов'язаних  з  працею  та
соціально-економічним розвитком, у межах встановленої статистичної
звітності.
   Стаття 14. Права професійних спілок контролювати виконання
        адміністрацією колективного договору
   Профспілки мають  право  у разі прийняття адміністрацією
рішення, що  порушує  умови  колективного  договору,  внести
адміністрації подання про усунення цих порушень, яке розглядається
у тижневий строк. У разі відмови адміністрації задовольнити ці
вимоги профспілок або недосягнення угоди між ними в зазначений
строк розбіжності розглядаються відповідно до законодавства про
вирішення колективних трудових спорів.
   Стаття 15. Права професійних спілок на оголошення страйку
   Профспілки мають право на організацію і проведення страйків
відповідно до законодавства.
      РОЗДІЛ III. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
   Стаття 16. Обов'язки адміністрації, державних і господарських
        органів, громадських організацій та службових осіб
        щодо професійних спілок
   Адміністрація, державні і господарські органи, громадські
організації,  службові  особи  зобов'язані  додержувати  прав
профспілок, сприяти їхній діяльності. Зазначені органи та особи за
порушення  прав  профспілок або перешкоджання їхній законній
діяльності несуть відповідальність у  порядку,  встановленому
законодавством. Адміністрація, державні і господарські органи,
службові особи не  мають  права  перешкоджати  представникам
профспілок відвідувати підприємства, на яких працюють їх члени,
для реалізації статутних завдань і наданих законодавством прав.
   Стаття 17. Гарантії для обраних до органів професійних спілок
        трудящих, не звільнених від виробничої роботи
   Працівників, обраних до складу профспілкових органів і не
звільнених від виробничої  роботи,  не  може  бути  піддано
дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами
якого вони є, керівників профспілкових органів у підрозділах
підприємства - без попередньої згоди відповідного профспілкового
органу на підприємстві, а керівників профспілкових органів на
підприємстві,   профорганізаторів  -  органу  відповідного
профспілкового об'єднання.
   Увільнення з ініціативи адміністрації осіб, обраних до складу
профспілкових органів і не звільнених від виробничої роботи,
допускається окрім додержання загального порядку звільнення лише
за попередньою згодою профспілкового органу, членами якого вони є,
а голів та членів профспілкових органів на підприємстві, крім
того, - лише за згодою відповідного об'єднання  профспілок.
Звільнення  профспілкових  організаторів  і  профгрупоргів  з
ініціативи адміністрації допускається лише за згодою  органу
відповідного профспілкового об'єднання.
   Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від
своєї виробничої роботи, надається на умовах, що визначаються
колективним договором, угодою, вільний від  роботи  час  із
збереженням  середнього  заробітку  для виконання громадських
обов'язків в інтересах колективу, а також на  час  їхнього
короткострокового профспілкового навчання.
   Члени виборних  профспілкових  органів  звільняються  від
виробничої роботи з оплатою в розмірі середнього заробітку за
рахунок коштів профспілки на час участі делегатами у з'їздах,
конференціях, що скликаються профспілками, а також у роботі їх
пленумів та президій.
   Стаття 18. Гарантії для обраних до органів професійних спілок
        трудящих, звільнених від виробничої роботи
   Працівникам, звільненим  від роботи внаслідок обрання на
виборні посади у профспілкових органах, надається після закінчення
їхніх виборних повноважень колишня робота (посада), а при її
відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за
згодою працівника, на іншому підприємстві.
   При неможливості  надання  відповідної  роботи  (посади)
адміністрація підприємства за колишнім місцем роботи, а у разі
ліквідації підприємства профспілка зберігає за працівником його
середній заробіток на період працевлаштування, але не більше шести
місяців, а в разі навчання при перекваліфікації - на строк до
одного року.
   Стаття 19. Гарантії права на працю працівникам, що обиралися
        до профспілкових органів
   Увільнення з  ініціативи  адміністрації  працівників,  що
обиралися  до  складу профспілкових органів, не допускається
протягом двох років після закінчення виборних повноважень, крім
випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником
винних дій, за  які  законодавством  передбачено  можливість
звільнення. В цих випадках звільнення провадиться в порядку,
передбаченому частиною другою статті 17.
   Стаття 20. Майнові та фінансові права професійних спілок і
        підвідомчих їм підприємств
   Профспілки та їхні органи відповідно до законодавства є
юридичними особами.
   Профспілки володіють, користуються і розпоряджаються майном
та коштами, що належать їм на правах власності.
   Профспілки не  відповідають  за зобов'язаннями державних,
господарських, кооперативних та інших громадських організацій, які
у свою чергу не відповідають за зобов'язаннями профспілок.
   Джерела, порядок  формування  та  використання  коштів
профспілкового бюджету визначаються статутами профспілок.
   Фінансова діяльність профспілок, що провадиться відповідно до
їхніх  статутів,  за  винятком  комерційної  діяльності,  не
контролюється державою.
   Джерела доходів  підприємств та організацій, що належать
профспілкам, розміри одержаних ними коштів і сплата податків
контролюються  державними  фінансовими органами і податковими
інспекціями відповідно до законодавства.
   Профспілки відповідно до їхніх статутних цілей і завдань
мають право у встановленому порядку провадити зовнішньоекономічну
діяльність, створювати профспілкові банки, страхові й акціонерні
товариства, спільні комерційні підприємства, займатися видавничою
діяльністю,   формувати   необхідні   фонди  солідарності,
культурно-освітні та інші необхідні фонди.
   Стаття 21. Обов'язки підприємства щодо створення матеріальних
        умов для діяльності професійних спілок
   Адміністрація підприємства  надає профспілкам у безплатне
користування необхідне для їхньої діяльності обладнане приміщення,
умови надання якого визначаються рішенням трудового колективу з
участю адміністрації та профспілок.
   Відповідно до рішення, прийнятого при укладенні колективного
договору,  підприємство  передає  у  безплатне  користування
профспілкам будинки, приміщення, споруди та інші об'єкти, які
перебувають на балансі підприємства, а також бази відпочинку,
дитячо-юнацькі та інші оздоровчі табори, необхідні для організації
відпочинку, ведення культурно-освітньої, фізкультурно-оздоровчої
роботи з трудящими та їхніми сім'ями.
   Підприємство відраховує  профспілкам  кошти  в  розмірі,
встановленому законодавством на цілі, що визначаються колективним
договором.
   Створення інших матеріальних умов для діяльності профспілок,
що діють на підприємстві, регулюється колективним  договором
(угодою).
 
   Президент
   Союзу Радянських Соціалістичних Республік     М.ГОРБАЧОВ
   Москва, Кремль, 10 грудня 1990 р.
      N 1818-1.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка