Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у зв"язку з удосконаленням системи державного управління

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


              З А К О Н
      СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
 
 N 1861-I від 26.12.90
 
 vd901226 vn1861-I
        Про зміни і доповнення Конституції
    (Основного Закону) СРСР у зв'язку з удосконаленням
         системи державного управління
 
   З'їзд народних депутатів СРСР п о с т а н о в л я є:
   Внести до   Конституції   (Основного   Закону)   СРСР
( n0001400-77 ) такі зміни і доповнення:
   1. Доповнити статтю 34 частиною третьою такого змісту:
   "Пільги окремим категоріям громадян установлюються тільки на
підставі закону. Ніхто в СРСР не може користуватися незаконними
привілеями".
   2. У частині першій статті 77 слова "Уряді СРСР" замінити
словами "Кабінеті Міністрів СРСР".
   3. Із статті 91 виключити друге речення частини другої.
   4. У частині четвертій статті 96 слова "Ради Міністрів СРСР"
замінити словами "Кабінету Міністрів СРСР", виключити слова "і
державні арбітри".
   5. У частині третій статті 108:
   пункт 7 виключити;
   у пункті 8 виключити слова "Голови  Комітету  народного
контролю СРСР", а слова "Головного державного арбітра СРСР"
замінити словами "Голови Вищого арбітражного суду СРСР";
   пункти 8, 9, 10, 11 вважати відповідно пунктами 7, 8, 9, 10.
   6. У статті 113:
   пункти 2, 3, 4 і 18 викласти в такій редакції:
   "2) на пропозицію Президента СРСР утворює і  ліквідовує
міністерства СРСР та інші центральні органи державного управління
СРСР;
   3) за поданням Президента СРСР затверджує Прем'єр-міністра,
дає згоду на сесії або відхиляє кандидатури членів Кабінету
Міністрів СРСР та членів Ради безпеки СРСР, дає згоду  на
увільнення від посади зазначених осіб;
   4) обирає Верховний Суд СРСР, Вищий арбітражний суд СРСР,
призначає Генерального  прокурора  СРСР,  затверджує  колегію
Прокуратури Союзу РСР, призначає Голову Контрольної палати СРСР";
   "18) має право скасовувати акти Кабінету Міністрів СРСР у
разі невідповідності їх Конституції СРСР і законам СРСР";
   доповнити статтю новим пунктом такого змісту, умістивши його
після пункту 19:
   "у період  між З'їздами народних депутатів СРСР приймає
рішення про проведення всенародного голосування  (референдуму
СРСР)";
   пункт 20 вважати пунктом 21.
   7. У частині першій статті 114 слова "Раді Міністрів СРСР"
замінити словами "Раді Федерації", слова "Головному державному
арбітру СРСР" замінити словами "Вищому арбітражному суду СРСР", а
слова "Комітету народного контролю СРСР" виключити.
   8. Доповнити статтю 118 частиною четвертою такого змісту:
   "Рішення Президії Верховної Ради СРСР оформляються у вигляді
постанов".
   9. Частину другу статті 121 викласти в такій редакції:
   "Призначення та обрання службових осіб до складу Кабінету
Міністрів СРСР, Верховного Суду СРСР, Вищого арбітражного суду
СРСР, колегії Прокуратури Союзу РСР, а також Голови Контрольної
палати СРСР провадиться при наявності  висновку  відповідних
постійних комісій палат або комітетів Верховної Ради СРСР".
   10. У статті 122 слова "Раді Міністрів СРСР" замінити словами
"Кабінетові Міністрів СРСР".
   11. У статті 124:
   у пункті 4 слова "Ради Міністрів СРСР" замінити словами
"Кабінету Міністрів СРСР";
   у пункті 5 слова "Ради Міністрів СРСР", "Комітету народного
контролю СРСР", "Головного державного арбітра СРСР" замінити
відповідно словами "Кабінету Міністрів СРСР", "Контрольної палати
СРСР", "Вищого арбітражного суду СРСР";
   у частині восьмій слова "або Раду Міністрів СРСР" замінити
словами "до Президента СРСР, у Кабінет Міністрів СРСР".
   12. Частини другу і третю статті 125 викласти в такій
редакції:
   "Верховна Рада СРСР керує діяльністю Контрольної палати СРСР,
періодично  заслуховує  її звіти про результати контролю за
надходженням  та  витрачанням  коштів  союзного  бюджету  і
використанням загальносоюзної власності.
   Організація та порядок діяльності Контрольної палати СРСР
визначаються законом СРСР".
   13. У статті 127-3:
   пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4) очолює систему органів державного управління і забезпечує
їхню взаємодію з найвищими органами державної влади СРСР";
   пункт 6 вважати пунктом 7, виключивши з нього слова "Голови
Ради Міністрів СРСР", "Голови Комітету народного контролю СРСР" і
замінивши  слова "Головного державного арбітра СРСР" словами
"Голови Вищого арбітражного суду СРСР";
   пункт 7 вважати пунктом 6, виклавши його в такій редакції:
   "6) з урахуванням думки Ради федерації і за погодженням з
Верховною Радою СРСР формує Кабінет Міністрів СРСР, вносить до
його складу зміни, представляє Верховній Раді СРСР кандидатуру на
пост Прем'єр-міністра; за погодженням з Верховною Радою СРСР
увільнює від посади Прем'єр-міністра та членів Кабінету Міністрів
СРСР";
   пункт 9 викласти в такій редакції:
   "9) вправі скасовувати постанови і розпорядження Кабінету
Міністрів СРСР, акти міністерств СРСР, інших підвідомчих йому
органів; має право у питаннях, віднесених до відання Союзу РСР,
припиняти виконання постанов і розпоряджень Рад Міністрів союзних
республік у випадках порушення ними Конституції СРСР і законів
СРСР";
   доповнити статтю пунктом 9-1 такого змісту:
   "9-1)  очолює  Раду  безпеки СРСР, на яку покладається
вироблення рекомендацій щодо проведення у життя загальносоюзної
політики в галузі обороноздатності країни, підтримання її надійної
державної, економічної та екологічної безпеки, подолання наслідків
стихійних  лих  та інших надзвичайних ситуацій, забезпечення
стабільності і правового порядку в суспільстві. Члени Ради безпеки
СРСР призначаються Президентом СРСР з урахуванням думки Ради
Федерації і за погодженням з Верховною Радою СРСР".
   14. Статтю 127-4 викласти в такій редакції:
   "Стаття 127-4. За пропозицією кандидата у Президенти СРСР і
разом з ним обирається Віце-президент СРСР. Віце-президент СРСР
виконує за дорученням Президента СРСР окремі його повноваження і
заміщає Президента СРСР у разі його відсутності і неможливості
здійснення ним своїх обов'язків.
   Віце-президент СРСР не може бути народним депутатом".
   15. Статті 127-5, 127-6 і 127-9 виключити.
   16. Статті 127-7, 127-8 вважати відповідно статтями 127-5,
127-6.
   17. Статтю 127-10 вважати статтею 127-7, замінивши в ній
слова "до Голови Верховної Ради СРСР", "до Голови Ради Міністрів
СРСР" відповідно словами "до Віце-президента СРСР", "до Голови
Верховної Ради СРСР".
   18. Доповнити Конституцію СРСР новою главою  15-2 "Рада
Федерації" такого змісту:
              "Глава 15-2
             Рада Федерації
   Стаття 127-8. Президент СРСР очолює Раду Федерації, до складу
якої входять Віцепрезидент СРСР, президенти (найвищі державні
службові особи) республік. У засіданнях Ради Федерації мають право
брати участь найвищі державні службові особи автономних областей
та автономних округів з правом ухвального голосу у питаннях, що
зачіпають їхні інтереси.
   Рада Федерації  на  основі  визначених  З'їздом народних
депутатів СРСР напрямів внутрішньої і зовнішньої політики Союзу
РСР здійснює координацію діяльності найвищих органів державного
управління Союзу та республік, стежить за додержанням Союзного
Договору, визначає заходи щодо проведення в життя національної
політики Радянської держави, забезпечує участь  республік  у
вирішенні питань загальносоюзного значення, приймає рекомендації
щодо розв'язання спорів та врегулювання конфліктних ситуацій у
міжнаціональних відносинах.
   Питання, що зачіпають інтереси народів, які не мають своїх
національно-державних утворень, розглядаються в Раді Федерації з
участю представників цих народів.
   Стаття 127-9. Член Ради Федерації - найвища державна службова
особа республіки, представляючи і захищаючи її суверенітет та
законні  інтереси, бере участь у вирішенні всіх питань, що
вносяться на розгляд Ради Федерації.
   Член Ради Федерації забезпечує проведення в життя рішень Ради
Федерації  у відповідній республіці; контролює виконання цих
рішень; одержує від союзних органів та службових осіб  усю
необхідну інформацію; може опротестовувати рішення союзних органів
державного управління, які порушують встановлені законом права
республіки; за дорученням Президента СРСР репрезентує Союз РСР за
рубежем та здійснює інші повноваження.
   Стаття 127-10.  Рішення Ради Федерації приймаються більшістю
не менш як у дві третини голосів і оформляються указами Президента
СРСР.
   У засіданнях Ради Федерації може  брати  участь  Голова
Верховної Ради СРСР".
   19. Назву глави 16 викласти в такій редакції:
              "Глава 16
           Кабінет Міністрів СРСР".
   20. Статтю 128 викласти в такій редакції:
   "Стаття 128. Кабінет Міністрів СРСР є виконавчо-розпорядчим
органом Союзу РСР і підпорядковується Президентові СРСР".
   21. Статтю 129 викласти в такій редакції:
   "Стаття 129.  Кабінет  Міністрів  СРСР  складається  з
Прем'єр-міністра, його заступників та міністрів СРСР.
   Структура Кабінету Міністрів СРСР визначається за пропозицією
Президента СРСР Верховною Радою СРСР.
   У роботі Кабінету Міністрів СРСР можуть брати участь з правом
ухвального голосу глави урядів республік".
   22. Статтю 130 викласти в такій редакції:
   "Стаття 130. Кабінет Міністрів СРСР несе відповідальність
перед Президентом СРСР і Верховною Радою СРСР.
   Новоутворений Кабінет  Міністрів  СРСР  подає на розгляд
Верховної Ради СРСР програму майбутньої діяльності на строк своїх
повноважень.
   Кабінет Міністрів СРСР не рідше одного разу на рік звітує про
свою роботу перед Верховною Радою СРСР.
   Верховна Рада СРСР може  висловити  недовіру  Кабінетові
Міністрів СРСР, що тягне за собою його відставку. Постанова в
цьому питанні приймається більшістю не менш як у дві третини
голосів від загальної кількості членів Верховної Ради СРСР".
   23. Статтю 131 викласти в такій редакції:
   "Стаття 131. Кабінет Міністрів СРСР є правомочним вирішувати
питання державного управління, віднесені до відання Союзу РСР,
оскільки  вони  не входять, згідно з Конституцією СРСР, до
компетенції З'їзду народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР і
Ради Федерації".
   24. Статтю 132 викласти в такій редакції:
   "Стаття 132. Кабінет Міністрів СРСР забезпечує:
   проведення разом з республіками єдиної фінансової, кредитної
та грошової політики, заснованої на спільній валюті; складення і
виконання союзного бюджету; виконання загальносоюзних економічних
програм; створення міжреспубліканських фондів розвитку, фондів для
ліквідації наслідків стихійних лих та катастроф;
   управління разом з республіками єдиною паливно-енергетичною і
транспортною  системами  країни;   управління   оборонними
підприємствами,  космічними  дослідженнями, союзними системами
зв'язку та інформації, метеорології,  геодезії,  картографії,
геології, метрології та стандартизації; проведення погодженої
політики в галузі охорони природи,  екологічної  безпеки  і
природокористування;
   здійснення разом  с  республіками загальносоюзних програм
продовольства,  охорони  здоров'я,  соціального  забезпечення,
зайнятості  населення,  турботи про материнство і дитинство,
культури й освіти, фундаментальних  наукових  досліджень  та
стимулювання науково-технічного прогресу;
   вжиття заходів для гарантування оборони країни і державної
безпеки;
   реалізацію зовнішньої  політики  Союзу  РСР,  регулювання
зовнішньоекономічної  діяльності  Союзу  РСР,  координацію
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності республік,
митна справа;
   здійснення погоджених  з  республіками  заходів  щодо
забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності
і громадського порядку, боротьби із злочинністю".
   25. Статтю 133 викласти в такій редакції:
   "Стаття 133. Кабінет Міністрів СРСР на основі і на виконання
законів СРСР та інших рішень З'їзду народних депутатів СРСР,
Верховної Ради СРСР, указів Президента СРСР видає постанови і
розпорядження та перевіряє їх виконання. Постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів СРСР є обов'язковими для виконання на всій
території СРСР".
   26. Статтю 134 виключити.
   27. Статтю 135 викласти в такій редакції:
   "Стаття 135. Кабінет Міністрів СРСР об'єднує і спрямовує
роботу міністерств СРСР та інших підвідомчих йому органів.
   Для погодженого вирішення питань державного управління в
міністерствах та інших центральних органах державного управління
СРСР створюються колегії, до складу яких входять за посадою
керівники відповідних органів республік".
   28. Статтю 136 викласти в такій редакції:
   "Стаття 136. Компетенція Кабінету Міністрів СРСР, порядок
його діяльності, відносини з іншими державними органами, а також
перелік міністерств та інших центральних органів  державного
управління СРСР визначаються законом СРСР".
   29. У  статті  140 слова "постанов і розпоряджень Ради
Міністрів СРСР" замінити словами "актів Президента СРСР і Кабінету
Міністрів СРСР".
   30. Статтю 145 доповнити частиною другою такого змісту:
   "У системі  місцевого  самоврядування, крім місцевих Рад
народних депутатів, можуть діяти відповідно до законодавства
республік  органи територіального громадського самоврядування,
збори громадян, інші форми безпосередньої демократії".
   31. Статтю 149 викласти в такій редакції:
   "Стаття 149. Виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад
народних депутатів є виконавчі комітети чи інші органи, які ними
обираються.
   Виконавчі і розпорядчі органи місцевих Рад не рідше одного
разу на рік звітують перед Радами, які їх обрали, а також на
зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян".
   32. Статтю 150 викласти в такій редакції:
   "Стаття 150. Виконавчі і розпорядчі органи місцевих Рад
народних депутатів зобов'язані виконувати закони, укази Президента
СРСР, інші акти найвищих органів державної влади та управління
СРСР і республік, прийняті в межах їхньої компетенції.
   Виконавчі і розпорядчі органи місцевих Рад є безпосередньо
підзвітними як Раді, що їх обрала, так і вищестоящому виконавчому
і розпорядчому органові".
   33. Назву розділу VII викласти в такій редакції: "VII.
Правосуддя і прокурорський нагляд".
   34. Назву глави 20 викласти в такій редакції: "Глава 20.
Суди".
   35. Частину сьому статті 152 викласти в такій редакції:
"Суддів і  народних  засідателів  може  бути  відкликано  в
установленому законом порядку".
   36. Статтю 163 викласти в такій редакції:
   "Стаття 163.  Вирішення  господарських  спорів  в  СРСР
здійснюється Вищим арбітражним судом СРСР і створюваними  в
республіках відповідно до їхніх законів органами для вирішення
господарських спорів.
   Втручання будь-яких органів, організацій і службових осіб у
діяльність суддів щодо вирішення спорів не допускається.
   Організація і порядок діяльності Вищого арбітражного суду
СРСР визначаються законом СРСР".
   37. Статті 164, 166, 167, 168 викласти в такій редакції:
   "Стаття 164. Нагляд за точним і однаковим виконанням законів
СРСР  усіма  міністерствами  та  іншими  органами державного
управління, підприємствами, установами, організаціями, місцевими
Радами народних депутатів, їхніми виконавчими і розпорядчими
органами, політичними партіями, громадськими організаціями та
масовими  рухами,  службовими  особами,  а також громадянами
здійснюють Генеральний прокурор СРСР, прокурори союзних республік
і підпорядковані їм прокурори".
   "Стаття 166.  Прокурори республік призначаються найвищими
органами державної влади республік за погодженням з Генеральним
прокурором СРСР і є їм підзвітними. У діяльності по нагляду за
виконанням законів СРСР прокурори республік підпорядковані також
Генеральному прокуророві СРСР.
   Стаття 167. Строк повноважень Генерального прокурора СРСР -
п'ять років.
   Стаття 168. Органи прокуратури здійснюють свої повноваження
незалежно від будьяких місцевих органів.
   Організація і  порядок  діяльності  органів  прокуратури
визначаються законодавством Союзу РСР і союзних республік".
 
 
 Президент Союзу Радянських
 Соціалістичних Республік                М.ГОРБАЧОВ
 
 Москва, Кремль, 26 грудня 1990 року
         N 1861-I
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка