Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 грудня 1991 р. N 349
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
         Питання Лікувально-оздоровчого
      об'єднання при Кабінеті Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Лікувально-оздоровче об'єднання
при Кабінеті Міністрів України, що додається.
 
   2. Дозволити Лікувально-оздоровчому об'єднанню при Кабінеті
Міністрів України мати двох заступників начальника Об'єднання.
 
   3. Встановити  ліміт  на  утримання  службових  легкових
автомобілів для апарату Об'єднання у сумі 25 тис. карбованців.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 6 грудня 1991 р. N 349
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Лікувально-оздоровче об'єднання
         при Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів
України (надалі - Об'єднання) створено відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів  України від  31  липня  1991 р.  N 143
( 143-91-р ), є відомчим лікувально-оздоровчим комплексом у складі
лікувально-профілактичних й оздоровчих закладів, господарських
організацій.
 
   2. Об'єднання фінансується з республіканського бюджету з
урахуванням пайової участі міністерств і відомств України, Ради
Міністрів  Кримської  АРСР,  облвиконкомів,  Київського  і
Севастопольського міськвиконкомів, інших організацій, працівники
яких ним обслуговуються, безпосередньо Міністерством фінансів
України.
 
   В основних напрямах економічного і соціального розвитку й
республіканському  бюджеті  України  показники  з капітальних
вкладень, праці та матеріально-технічного постачання, асигнування
з бюджету передбачаються для Об'єднання окремим рядком.
 
   Розмір пайової участі міністерств і відомств України, Ради
Міністрів  Кримської  АРСР,  облвиконкомів,  Київського  і
Севастопольського  міськвиконкомів,  інших  організацій  у
фінансуванні лікувально-профілактичних й  оздоровчих  закладів
Об'єднання визначається залежно від кількості їхніх працівників,
які обслуговуються цими закладами.
 
   Вартість путівки в підвідомчі санаторії та будинок відпочинку
щорічно визначається Об'єднанням за погодженням з Міністерством
фінансів України з урахуванням витрат на утримання його закладів.
 
   3. Об'єднання є юридичного особою, має печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
   4. Головними завданнями Об'єднання є:
 
   забезпечення розвитку  за територіально-відомчим принципом
охорони здоров'я населення, якому подається медична допомога в
лікувально-профілактичних закладах Об'єднання;
 
   вивчення стану здоров'я населення, організація та контроль за
проведенням підвідомчими лікувально-профілактичними й оздоровчими
закладами  заходів  щодо  запобігання  хворобам,  зниження
захворюваності, інвалідності та смертності;
 
   зміцнення матеріально-технічної бази підвідомчих закладів і
господарських організацій.
 
   5. Об'єднання  у  своїй  діяльності  керується  чинним
законодавством і цим Положенням,  а  у  справі  організації
лікувально-профілактичної та санітарно-епідеміологічної роботи і
підвищення кваліфікації медичних кадрів - наказами та інструкціями
Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативними актами.
 
   6. Об'єднання відповідно до покладених на нього завдань:
 
   а) організує подання медичної допомоги населенню та його
санітарно-епідемічне благополуччя;
 
   б) забезпечує  лікування  і  відпочинок  населення  в
санаторно-курортних закладах, а також надає бюджетні путівки до
санаторіїв і будинків відпочинку відповідно до затвердженого
переліку посад і осіб, які обслуговуються закладами Об'єднання;
 
   в) здійснює керівництво і контроль за діяльністю підвідомчих
закладів  щодо  організації  та  підвищення  ефективності
лікувально-профілактичної роботи, проведення санітарно-гігієнічних
і санітарно-протиепідемічних заходів;
 
   г) розробляє    перспективні    плани    розвитку
лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів, проводить згідно
з чинним законодавством експертизу проектів і затверджує проектну
документацію на будівництво цих закладів, вирішує в межах своєї
компетенції інші питання, пов'язані з їх капітальним будівництвом
і  капітальним  ремонтом; у встановленому порядку розподіляє
капітальні вкладення та забезпечує виконання завдань по введенню в
дію об'єктів і основних фондів;
 
   д) подає  підвідомчим  закладам  організаційно-методичну
допомогу в справі підвищення якості та рівня культури медичного
обслуговування, удосконалення методів господарювання;
 
   є) організує  підготовку  та  підвищення  кваліфікації
працівників, проводить їх атестацію;
 
   ж) забезпечує проведення наукових  досліджень,  вивчення,
узагальнення  і впровадження в закладах Об'єднання передових
методів роботи, діагностики й лікування;
 
   з) організує постачання підвідомчих закладів будівельними
матеріалами, технологічним і медичним обладнанням, медикаментами,
виробами медичної техніки;
 
   і) фінансує підвідомчі заклади в установленому порядку;
 
   к) здійснює в установленому  порядку  зовнішньоекономічну
діяльність, експорт та імпорт товарів (послуг);
 
   л) проводить роботу по поліпшенню умов праці, додержанню
правил з техніки безпеки,  вимог  виробничої  санітарії  та
метрології;
 
   м) організує  первинний  облік у підвідомчих закладах і
господарських організаціях, одержує в  установленому  порядку
статистичну  і  бухгалтерську  звітність,  складає  зведені
бухгалтерські звіти й баланси, забезпечує своєчасне подання їх
відповідним органам, регулярно проводить ревізії та перевірки;
 
   н) проводить   роботу   по  поліпшенню  житлових  і
культурно-побутових умов працівників підвідомчих  закладів  і
господарських організацій, а також їх оздоровленню;
 
   о) створює, реорганізує та ліквідує заклади в установленому
порядку.
 
   7. Об'єднанню для виконання покладених на нього завдань і
обов'язків надається право:
 
   а) дозволяти  підвідомчим  закладам  і  господарським
організаціям  списувати  з  їхніх  балансів  основні  фонди,
перерозподіляти  між  цими  закладами, а також передавати в
установленому порядку державним підприємствам, організаціям і
закладам безплатно з балансу на баланс демонтоване, зайве і
невикористовуване обладнання, транспортні засоби та інше майно;
 
   б) передавати  державним  підприємствам,  організаціям  і
закладам  безплатно з балансу на баланс будівлі та споруди
незалежно від їхньої вартості в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
 
   в) реалізовувати при наявності вільних місць у підвідомчих
санаторіях і будинку відпочинку безіменні путівки за клопотанням
організацій, підприємств і установ;
 
   г) обмінюватися  санаторно-курортними  путівками з іншими
відомствами за рахунок обмінного фонду.
 
   8. Об'єднання очолює начальник, який призначається Кабінетом
Міністрів України.
 
   Начальник Об'єднання має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України.
 
   9. Начальник Об'єднання:
 
   керує діяльністю  Об'єднання   і   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
 
   відповідно до чинного законодавства приймає на роботу та
звільняє з роботи працівників Об'єднання, керівників підвідомчих
закладів і господарських організацій, видає в межах компетенції
Об'єднання накази та інструкції,  затверджує  положення  про
підвідомчі Об'єднанню заклади і господарські організації;
 
   розпоряджається майном і коштами Об'єднання;
 
   затверджує договори  з  організаціями,  підприємствами  й
установами про  співробітництво  та  взаємодопомогу,  укладає
відповідно  до  законів  України зовнішньоекономічні договори
(контракти) на закупівлю нових медичних технологій, медичного
обладнання, апаратури, медикаментів та інших товарів для потреб
закладів охорони здоров'я, на надання медичних послуг.
 
   10. В Об'єднанні створюються вчена рада і постійно діюча
атестаційна комісія.
 
   Персональний склад ученої ради і положення про неї, склад
постійно діючої атестаційної комісії затверджуються начальником
Об'єднання.
 
   11. Структура  й штати апарату Об'єднання затверджуються
начальником Об'єднання в межах погодженого  з  Міністерством
фінансів України кошторису витрат на його утримання.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка