Законы Украины

Новости Партнеров
 

Статут Спілки аудиторів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
              С Т А Т У Т
 
 від 04.06.92             Зареєстровано Міністерством
   м.Київ              юстиції України
                    4 червня 1992 року
 vd920604               Свідоцтво N 251
              Перереєстровано 24 березня 1993 року,
              зі змінами і доповненнями, погодженими
              Мін'юстом України 19 травня 1995 року
              та 26 травня 1998 року
 
         Статут Спілки аудиторів України
   ( Зі змінами і доповненнями, внесеними 2 з'їздом САУ
    29 червня 1993 року, зі змінами і  доповненнями, 
    внесеними 3 з'їздом САУ  22 жовтня  1994 року,
    зі змінами і доповненнями, внесеними позачерговим
    з'їздом САУ 4 березня 1998 року )
    
 
   Прийнятий з'їздом аудиторів України 14 лютого 1992 року
протокол N 1, зі змінами 1 доповненнями, внесеними 2 з'їздом САУ
29 червня 1993 року, зі змінами і доповненнями, внесеними 3
з'їздом САУ 22 жовтня 1994 року, зі змінами і доповненнями,
внесеними  позачерговим  з'їздом  САУ 4 березня 1998 року
( n0002230-98 )
           1. Загальні положення
   1.1. Спілка  аудиторів  України  (надалі  -  Спілка)  є
Всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує
сертифікованих аудиторів України.
   1.2. Спілка  створена  на  підставі  Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону  України  "Про  аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) та інших законодавчих актів України. Повноваження
Спілки визначаються Законами України "Про аудиторську діяльність",
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) та цим Статутом.
   1.3. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
   1.4. У своїй діяльності Спілка не переслідує комерційних
цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку з
метою перерозподілу між своїми членами.
   1.5. Спілка аудиторів України  може  відкривати  місцеві
осередки (територіальні відділення) при наявності в них не менше
п'яти сертифікованих аудиторів, які є членами Спілки.
   1.6. У Спілці забезпечується демократизм внутрішньоспілкових
відносин. Спілка створена і діє на принципах самоврядування,
виборності та підзвітності керівних органів, аудиторів, законності
і гласності.
   1.7. Спілка не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх
членів та територіальних відділень, як і члени  Спілки  та
територіальні відділення не відповідають по зобов'язаннях Спілки.
   1.8. Спілка є юридичною особою. Має самостійний баланс,
печатку, штампи та символіку, зразки якої затверджуються Радою
Спілки і реєструються згідно з встановленим законодавством України
порядком, а також рахунки в установах банку (в тому числі
валютний).
   1.9. Місцезнаходження центральних керівних органів Спілки -
місто Київ.
 
            2. Мета та завдання
   2.1. Мета діяльності Спілки полягає в об'єднанні зусиль
аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів та сприяння
розвитку аудиторської діяльності в Україні.
   2.2. Для досягнення поставленої мети Спілка у визначеному
порядку вирішує такі завдання:
   - представляє законні інтереси своїх членів  в  органах
державної влади та управління України;
   - вносить пропозиції до органів влади і управління з питань
аудиторської діяльності;
   - сприяє дотриманню законності і проведенню профілактики
правопорушень серед своїх членів;
   - у разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні
національних програм соціально-економічного розвитку;
   - здійснює співробітництво з державними  і  громадськими
об'єднаннями, підприємствами і установами, а також з приватними
особами як на території України, так і за її межами з питань, що
відносяться до статутних завдань Спілки;
   - здійснює правовий і соціальний захист своїх членів;
   - забезпечує членів Спілки необхідними видами інформаційних,
консультативних та інших послуг;
   - інформує громадськість про роботу Спілки.
   2.3. Для виконання поставлених завдань Спілка в порядку,
встановленому чинним законодавством:
   - розробляє  на  основі  узагальнення  практики  науково
обгрунтовані  методи  та  рекомендації з питань аудиторської
діяльності;
   - бере участь у навчальній та просвітницькій діяльності,
сприяє підготовці кадрів, проведенню наукового  та  ділового
туризму, обміну досвідом, у тому числі за кордоном;
   - може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність
шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі
статусом юридичної особи, засновувати підприємства;
   - розвиває міжнародне співробітництво, бере участь у роботі
міжнародних громадських (неурядових) організацій;
   - створює цільові фонди для здійснення соціальних гарантій та
фінансової підтримки діяльності, що відповідає цілям та завданням
Спілки;
   - бере участь у об'єднанні інтелектуальних та матеріальних
ресурсів,  у  формуванні  системи інформаційного забезпечення
аудиторської діяльності;
   - створює спільні ради з аудиторськими організаціями інших
країн, представляє в них законні інтереси своїх членів, може
вступати  в  міжнародні  громадські  (неурядові)  організації
аудиторів;
   - організовує  видавництво  газет,  журналів,  учбової,
методичної та довідкової літератури, книг з питань аудиторської
діяльності.
   2.4. У  порядку,  встановленому  Законом  України  "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та цим Статутом, Спілка має
право:
   - делегувати своїх представників до Аудиторської  палати
України та достроково їх відкликати;
   - порушувати клопотання про припинення повноважень членів
Аудиторської  палати,  які  делеговані Міністерством фінансів
України, Головною державною  податковою  інспекцією  України,
Національним банком України, Міністерством статистики України та
Міністерством юстиції України;
   - вносити на розгляд Аудиторської палати проекти норм і
стандартів аудиту.
   3. Члени Спілки аудиторів України, їх права та обов'язки
   3.1. Спілка аудиторів України має фіксоване членство в особі
окремих аудиторів або їх колективів.
   3.2. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни
України, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут Спілки,
відповідно з ним виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують
членські внески. Колективними членами Спілки можуть бути трудові
колективи аудиторських фірм.
   3.3. Прийом  в  індивідуальні  члени Спілки здійснюється
територіальним відділенням Спілки на підставі письмової заяви
аудитора. Прийом у колективні члени Спілки здійснюється Радою
Спілки на підставі рішення трудового колективу аудиторської фірми.
Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання.
   3.4. Члени Спілки мають право:
   - добровільно вступати до Спілки та виходити з неї за
письмовою заявою;
   - обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;
   - брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Спілки;
   - вносити пропозиції щодо організації виконання Спілкою своїх
завдань;
   - звертатись за допомогою до Спілки для захисту  своїх
законних інтересів;
   - користуватися     інтелектуальним      надбанням,
матеріально-технічною,  інформаційною  та організаційною базою
Спілки, відповідно до обсягу свого вкладу в її створення.
   3.5. Члени Спілки зобов'язані:
   - брати активну участь у реалізації завдань Спілки, своєчасно
та якісно виконувати прийняті рішення;
   - інформувати Спілку про свою діяльність. Надавати пропозиції
щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними
заходами;
   - дотримуватися вимог Статуту Спілки, брати активну участь в
її діяльності, виконувати доручення і рішення керівних органів;
   - членам Спілки забороняється бути членами інших організацій,
які ставлять перед собою завдання, альтернативні САУ;
   - своєчасно сплачувати членські внески.
   3.6. За активну участь у роботі Спілки та вагомий внесок у
розвиток аудиту в Україні членам Спілки можуть присвоюватись
почесні звання Спілки аудиторів України, вони можуть заохочуватись
іншими засобами Спілки, а також представлятись до державних
нагород і почесних звань.
   3.7. За порушення цього Статуту до члена Спілки можуть бути
застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення зі
Спілки.
   3.8. Членство у Спілці припиняється у випадках:
   - виходу зі Спілки за письмовою заявою;
   - виключення зі Спілки.
   3.9. Підставами для виключення можуть бути:
   - невиконання вимог Статуту;
   - вчинення дій, що дискредитують діяльність аудитора;
   - непродовження строку дії сертифіката аудитора, або після
зупинення його дії.
   Виключення з членів  Спілки  здійснюється  територіальним
відділенням Спілки.
   Член Спілки має право протягом трьох місяців  оскаржити
рішення про його виключення в Раді Спілки, яка приймає з цього
питання остаточне рішення.
   Подання скарги  зупиняє виконання рішення територіального
відділення.
      4. Структура Спілки аудиторів України та її
             керівних органів
   4.1. Основою  діяльності  Спілки  є  добровільність  і
рівноправність її членів, самоврядування, законність і гласність.
Спілка будується за професійними та територіальними принципами.
   4.2. Основу Спілки  складають  територіальні  відділення,
місцеві осередки, які здійснюють свою роботу на підставі своїх
положень, що не суперечать Статуту Спілки,  приймаються  їх
керівними органами та затверджуються Радою Спілки.
   Територіальні відділення обирають свої керівні органи на
власних зборах. Чисельність керівного органу, форму його обрання,
строк повноважень, а також форми роботи визначаються зборами
територіального відділення, а також Положенням про відділення.
Територіальні відділення можуть набувати статусу юридичної особи в
разі їх реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.
   4.3. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд делегатів Спілки,
який скликається один раз на рік. Час та місце проведення, норми
представництва і порядок обрання делегатів встановлюється Радою
Спілки за місяць перед з'їздом. Позачерговий з'їзд скликається за
ініціативою  Ради  Спілки  або  вимогою  не  менше  третини
територіальних відділень.
   4.4. З'їзд вважається правомірним у разі присутності двох
третин обраних делегатів. Рішення з'їзду вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше ніж  половина  присутніх
делегатів.
   4.5. З'їзд Спілки:
   - розглядає та затверджує Статут Спілки, вносить зміни та
доповнення до нього;
   - обирає Президента Спілки, Раду Спілки, Ревізійну комісію та
Комісію з питань аудиторської етики терміном на чотири роки;
   - визначає головні напрямки діяльності Спілки;
   - розглядає апеляції на рішення Ради Спілки;
   - заслуховує і затверджує звіти Президента Спілки, Ревізійної
комісії та Комісії з питань аудиторської етики;
   - за поданням Ради Спілки припиняє діяльність територіальних
відділень (місцевих осередків) Спілки;
   - вирішує питання щодо реорганізації або ліквідації Спілки;
   - реалізує право власності на майно та  кошти  Спілки,
делегуючи право розпорядження в період між з'їздами Ради Спілки.
   4.6. В період між з'їздами керівним органом Спілки є Рада
Спілки, яка обирається на три роки. Кількісний склад Ради Спілки
визначається з'їздом. На засідання Ради Спілки запрошуються голови
регіональних  відділень (місцевих осередків) Спілки з правом
дорадчого голосу.
   Рада Спілки:
   - керує діяльністю Спілки в період між з'їздами;
   - скликає з'їзд Спілки, попередньо розглядає питання, які
виносяться на з'ізд;
   - здійснює господарське управління майном та коштами Спілки;
   - утворює постійні комісії, секції та групи для виконання
завдань, що стоять перед Спілкою;
   - приймає рішення про утворення територіальних відділень
(місцевих осередків) Спілки та координує їх діяльність;
   - робить подання на  з'їзд  про  припинення  діяльності
територіальних відділень;
   - затверджує  Положення  про  територіальні  відділення,
Ревізійну комісію та Комісію з питань аудиторської етики;
   - призначає виконавчого директора;
   - за  поданням  виконавчого  директора  затверджує  штат
Виконавчого комітету Спілки та затверджує Положення про нього;
   - затверджує бюджет та кошторис витрат;
   - затверджує зразки печатки, штампів, емблеми  та  іншу
символіку;
   - встановлює розміри вступних та членських внесків;
   - розглядає скарги про виключення з членів Спілки;
   - приймає рішення про присвоєння почесних  звань Спілки
аудиторів України;
   - відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) приймає рішення з питань делегування та призупинення
повноважень  членів  Аудиторської палати України з наступним
затвердженням на з'їзді;
   - приймає рішення про створення підприємств та організацій
для забезпечення положень Статуту Спілки;
   - приймає на свій розгляд інші питання, що випливають з цього
Статуту, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції
з'їзду.
   4.7. Засідання Ради Спілки проводяться не частіше одного разу
в два місяці і вважаються правомірними, якщо з'явилося не менше
двох третин членів Ради Спілки. Рішення Ради Спілки приймаються
простою більшістю голосів.
   4.8. Вищою  посадовою  особою  Спілки є Президент, який
обирається з'їздом на три роки. Президент є одночасно головою Ради
Спілки.
   Президент Спілки:
   - здійснює загальне керівництво Спілкою;
   - представляє Спілку  у  взаємовідносинах  з  державними
органами,  громадськими  всеукраїнськими  та  міжнародними
(неурядовими) організаціями;
   - скликає та організовує роботу Ради Спілки;
   - забезпечує виконання рішень з'їзду Спілки;
   - як перша особа має право підпису фінансових документів;
   - розглядає  всі інші питання, що стосуються діяльності
Спілки.
   4.9. Здійснення виконавчих функцій покладається на Виконавчий
комітет Спілки, працівники якого працюють на контрактній основі.
   Виконавчий комітет Спілки:
   - забезпечує виконання рішень Ради Спілки;
   - складає бюджет Спілки і подає його на затвердження Радою
Спілки;
   - забезпечує виконання фінансово-господарської  діяльності
Спілки.
   Очолює Виконавчий комітет Спілки виконавчий директор, який
працює на контрактній основі.
   Виконавчий директор:
   - здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню
діяльності Спілки;
   - укладає господарські договори;
   - підписує господарські документи і представляє Спілку з
питань, що відносяться до компетенції Виконавчого комітету;
   - в межах штатного розпису призначає та звільняє персонал
Виконавчого комітету Спілки.
   4.10. Ревізійна комісія:
   - проводить  ревізію  господарсько-фінансової  діяльності
Спілки;
   - готує та подає результати перевірок на засідання Ради і
з'їзду Спілки;
   - здійснює контроль за дотриманням керівними органами Спілки
вимог Статуту та інших нормативних документів Спілки.
   4.11. Комісія з питань етики обирається  з'їздом Спілки
терміном на п'ять років у складі п'яти осіб і підзвітна тільки
з'їзду.
   Комісія з питань етики діє на підставі Положення,  яке
затверджується Радою Спілки.
   4.12. Спілка,  створені  нею  установи  та  організації
зобов'язані вести оперативний бухгалтерський облік, статистичну
звітність, зареєструватись  в  органах  державної  податкової
адміністрації та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах,
передбачених законодавством.
        5. Кошти Спілки аудиторів України
   5.1. Кошти Спілки формуються з:
   - вступних та членських внесків Спілки;
   - добровільних внесків та відрахувань трудових колективів,
підприємств, організацій та громадян;
   - прибутків  від  видавничої,  господарської  та  іншої
комерційної діяльності, створених госпрозрахункових установ і
організацій, заснованих підприємств.
   5.2. Кошти Спілки не можуть перерозподілятись між членами
Спілки і використовуються у відповідності з чинним законодавством
на    проведення   заходів,   передбачених   Статутом,
організаційно-господарські потреби та утримання штатного апарату.
   5.3. Спілка  може мати у власності приміщення, споруди,
інвентар, обладнання, транспортні засоби, цінні папери, кошти
(також в іноземній валюті) та інше майно, необхідне для діяльності
Спілки, реалізації її цілей та завдань.
   5.4. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її
ліквідації, не можуть перерозподілятися між  її  членами  і
використовуються для виконання статутних завдань або благодійних
цілей, а у випадках, передбачених законодавством, актами та
рішенням суду спрямовуються в доход держави.
    6. Припинення діяльності Спілки аудиторів України
   6.1. Припинення діяльності Спілки може проводитися шляхом
реорганізації  або  ліквідації  у  відповідності  з  чинним
законодавством.
   6.2. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду
Спілки. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду або за
рішенням суду.
   6.3. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією Спілки,
створюється ліквідаційна комісія, яка контролює отримання коштів
від дебіторів для торгів та розпродаж майна Спілки.
   6.4. Після  припинення  діяльності  Спілки  одержане  у
безкоштовне  користування  або  в  оренду майно повертається
власникам.
 
 "Все о бухгалтерском учете" N 55(237) 20 июня 1998
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка