Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національний комітет України з питань роззброєння

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про Національний комітет України з питань
              роззброєння
 
   1. Затвердити Положення про Національний комітет України з
питань роззброєння (додається).
   2. Для забезпечення діяльності Національного комітету України
з питань  роззброєння  збільшити  чисельність  працівників
центрального апарату Міністерства закордонних справ України на 33
одиниці.
   Міністерству фінансів України виділити у зв'язку з цим у 1993
році додаткові кошти, в тому числі у вільно конвертованій валюті.
   Міністерству оборони України відрядити 9 старших офіцерів для
роботи в Міністерстві закордонних справ України.
   3. Ввести до штатного розпису Міністерства оборони України
посаду заступника Голови Національного комітету України з питань
роззброєння - заступника начальника Головного штабу Збройних Сил
України.
   Призначити ГРЕЧАНІНОВА Вадима Олександровича  заступником
Голови Національного комітету України з питань роззброєння -
заступником начальника Головного штабу Збройних Сил України.
   4. Голові Національного комітету України з питань роззброєння
ТАРАСЮКУ Б. І.  подати у місячний строк  пропозиції  щодо
персонального складу Національного комітету України з питань
роззброєння.
   5. Міністерству зв'язку України забезпечити Національний
комітет України з питань роззброєння та інспекційні групи, що
перебувають на території України, телефонним зв'язком на рівні
урядового зв'язку другої категорії.
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 10 грудня 1992 року
   N 194/92-рп
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               Розпорядженням Президента України
               від 10 грудня 1992 року N 194/92-рп
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Національний комітет України з питань роззброєння
   1. Національний комітет України з питань роззброєння (далі -
НКР України) є міжвідомчим державним органом погодження  і
координації політики України в галузі роззброєння та контролю над
озброєнням.
   2. НКР України здійснює діяльність під загальним керівництвом
Міністерства закордонних справ України і є підзвітним Президентові
України.
   НКР України у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, іншими актами законодавства України, договорами
з питань міжнародної безпеки і роззброєння, учасником яких є
Україна, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями НКР України є:
   міжвідомча координація робіт з питань підготовки рекомендацій
щодо  визначення,  погодження  та  коригування  напрямів
зовнішньополітичної діяльності України в галузі роззброєння та
контролю над озброєнням;
   контроль за реалізацією договорів у галузі  міжнародної
безпеки і роззброєння, учасником яких є Україна;
   здійснення заходів для забезпечення виконання зобов'язань
України, пов'язаних з інспекційною діяльністю, відповідно до
договорів у галузі міжнародної безпеки і роззброєння на території
України та поза її межами.
   4. НКР України відповідно до покладених на нього завдань:
   аналізує і прогнозує вплив результатів виконання договорів з
питань роззброєння та контролю над озброєннями на національну
безпеку України;
   розробляє за участю відповідних центральних органів державної
виконавчої влади пропозиції щодо визначення, погодження  та
коригування напрямів зовнішньополітичної діяльності України в
галузі роззброєння, контролю над озброєннями, нерозповсюдження
зброї масового знищення і засобів її доставки, контролю над
експортом воєнних технологій;
   подає Президентові України пропозиції  щодо  координації
роботи відповідних органів державної  виконавчої  влади  для
виконання Україною підписаних нею договорів у галузі роззброєння
та контролю над озброєннями, контролює й аналізує  хід  їх
здійснення і подає Президентові України поточну інформацію та
щорічні доповіді про вжиті заходи щодо реалізації цих договорів;
   бере участь у забезпеченні іноземної інспекційної діяльності
на території України та інспекційної діяльності України  за
кордоном, здійснює контроль за виконанням органами державної
виконавчої влади на території України та  поза  її  межами
зобов'язань України, пов'язаних з інспекційною діяльністю, що
випливає з договорів у галузі роззброєння та контролю  над
озброєннями;
   організовує збір, опрацювання, аналіз та передачу інформації
та повідомлень, передбачених договорами в галузі роззброєння та
контролю над озброєннями, бере участь у розробці та затверджує
інструкції з цих патинь;
   утворює пункт комунікаційної мережі зв'язку НБСЄ (Нарада з
питань безпеки та співробітництва в Європі) та інших засобів
зв'язку і забезпечує його функціонування;
   бере участь у розробці проектів нормативних актів з питань
діяльності міністерств, інших центральних органів  державної
виконавчої влади України у сфері міжнародної безпеки, роззброєння
та контролю над озброєннями;
   погоджує з відповідними державними органами проекти директив
делегаціям України на міжнародних переговорах з питань роззброєння
та контролю над озброєннями, нерозповсюдження зброї масового
знищення і засобів її доставки, вносить на розгляд Президентові
України пропозиції щодо персонального складу цих делегацій та їх
глав; організовує і координує роботу  делегацій  під  час
переговорів;
   пропонує Президентові України кандидатури для затвердження
представників України в постійних міжнародних комісіях, комітетах
та групах, створюваних за договорами в галузі  роззброєння,
учасником яких є Україна (про обмеження систем протиракетної
оборони, ліквідацію ракет  середньої  та  меншої  дальності,
скорочення та обмеження стратегічних  наступальних  озброєнь,
звичайні збройні сили в Європі, відкрите небо);
   організовує проведення наукових досліджень з питань контролю
над озброєннями та роззброєнням, нерозповсюдження зброї масового
знищення і засобів її доставки, а також пов'язаних з ними проблем
підтримання миру і міжнародної безпеки;
   інформує державні органи України з питань роззброєння та
контролю над озброєннями;
   аналізує інформацію, що надходить від іноземних держав -
учасниць міжнародних договорів у галузі роззброєння, повідомлення
громадян, державних органів України, об'єднань громадян щодо
відповідності діяльності військових частин, підприємств, наукових
організацій зобов'язанням, узятим на себе Україною за  цими
договорами;
   вносить Президентові України пропозиції щодо зупинення дії
або скасування наказів міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, військових частин,  підприємств,
наукових організацій, що суперечать договорам України у галузі
роззброєння, контролю над озброєннями, нерозповсюдження зброї
масового знищення і засобів її доставки;
   встановлює і підтримує зв'язки з відповідними  органами
зарубіжних країн.
   5. НКР України має право:
   одержувати від органів державної виконавчої влади інформацію,
статистичні та інші аналітичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   залучати до вирішення  питань,  що  належать  до  його
компетенції, спеціалістів міністерств  та  інших  центральних
органів державної виконавчої влади, установ, організацій  за
погодженням з їх керівниками, а також провідних учених;
   проводити  в  установленому  порядку  міжнародні  та
внутрішньодержавні конференції, семінари, інші зустрічі з питань
роззброєння, контролю над озброєннями, зміцнення довір'я  і
безпеки.
   6. Голова НКР України, його заступник, члени Комітету та
співробітники виконавчих органів НКР України мають право при
виконанні своїх  обов'язків  безперешкодно  відвідувати  в
установленому порядку підприємства, установи, організації для
ознайомлення з матеріалами з питань, що належать до повноважень
НКР України.
   7. НКР України очолює Голова, який призначається Президентом
України.
   Головою НКР є заступник Міністра закордонних справ України за
посадою.
   Голова НКР має заступника, якого за його поданням призначає
Президент України.
   Заступником Голови НКР України є заступник  начальника
Головного штабу Збройних Сил України  за  посадою,  якому
підпорядковується Центр верифікації Збройних Сил України.
   8. НКР України утворюється у складі Голови, заступника
Голови, виконавчого секретаря та членів Комітету.
   Членами НКР України за посадами є перший заступник або
заступник керівника Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки    України,    Міністерства    машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії   України,
Міністерства промисловості України, Державного митного комітету
України, Командуючого Національною гвардією України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України, Державного
комітету України з ядерної та радіаційної безпеки, Національного
космічного агентства України, Академії наук України, а також
керівники інших центральних органів державної виконавчої влади,
перелік яких визначає Президент України.
   Персональний склад НКР України затверджується Президентом
України за поданням Голови Комітету.
   9. На засіданнях НКР України, які проводяться в  міру
необхідності, але не рідше одного разу на квартал, разглядаються
найважливіші питання діяльності Комітету та стану  виконання
міжнародних договорів у сфері роззброєння та  контролю  над
озброєннями, учасником яких є Україна.
   10. Функції виконавчих органів НКР  України  з  питань
міжвідомчої координації, переговорного механізму, контролю за
реалізацією міжнародних договорів України здійснює Управління
контролю над озброєннями та роззброєння (УКОР)  Міністерства
закордонних справ України, а з питань організації та забезпечення
інспекційної діяльності на території України та поза її межами, а
також збору, опрацювання і підготовки інформації та повідомлень
за міжнародними договорами, незалежно  від  підпорядкованості
відповідних об'єктів, - Центр верифікації Збройних Сил України.
   11. Голова НКР України, заступник Голови, члени НКР України
та співробітники виконавчих органів Комітету утримуються  за
рахунок коштів відповідних державних органів, де вони перебувають
на службі.
   12. НКР України є юридичною особою, має печатку та емблему із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                  М. ХОМЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка