Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

            Д Е К Л А Р А Ц I Я
 
       Про загальні засади державної молодіжної
            політики в Україні
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.166 )
 
 { Iз змінами, внесеними згідно із Законами
  N 655-XIV ( 655-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.220
  N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }
 
 
           I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Державна  молодіжна політика в Україні є пріоритетним і
специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється:
   в інтересах молодої людини, суспільства, держави;
   з  урахуванням  можливостей  України,  її  економічного,
соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду
державної підтримки молоді.
   Ця Декларація є основою для подальшого розвитку державної
молодіжної політики, її правової бази, практичної діяльності
органів  державної влади і управління, яка спрямовується на
сприяння повноцінного розвитку молодих громадян України.
   Головним гарантом здійснення державної молодіжної політики є
Україна як суверенна держава.
 
       II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ
            МОЛОДIЖНОЇ ПОЛIТИКИ
 
   2. Державна молодіжна політика - це системна діяльність
держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що
здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить
за  мету  створення   соціально-економічних,   політичних,
організаційних,  правових  умов  та  гарантій  для життєвого
самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку
молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах,
так і в інтересах України.
 
   3. Головними завданнями державної молодіжної політики є:
   вивчення становища молоді, створення необхідних умов для
зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і
свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для
повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;
   допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх
творчих можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат
до  активної  участі  у  національно-культурному  відродженні
українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій
та національно-етнічних особливостей;
   залучення молоді до активної участі в економічному розвитку
України;
   надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по
навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній
підготовці;
   координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів,
що працюють з молоддю.
 
   4. Головними принципами державної молодіжної політики є:
   повага до поглядів молоді та її переконань;
   надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у
формуванні й реалізації політики та програм,  що  стосуються
суспільства взагалі і молоді зокрема;
   правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все
осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних
стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення
та розвитку;
   сприяння ініціативі та активності молоді в усіх  сферах
життєдіяльності суспільства.
 
   5.  Державна молодіжна політика поширюється на громадян
України віком від 14 до 28 років  незалежно від походження,
соціального і майнового стану, расової і національної належності,
статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять
і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи,
соціальні інститути та об'єднання молодих громадян. ( Пункт 5
розділу II  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 655-XIV
( 655-14 ) від 13.05.99 )
 
    III. ГОЛОВНI НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДIЖНОЇ ПОЛIТИКИ
 
   6. Головними  напрямами державної молодіжної політики в
Україні є:
   розвиток і захист  інтелектуального  потенціалу  молоді,
поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти,
спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;
   забезпечення  зайнятості молоді, її правового захисту з
урахуванням економічних інтересів, професійних  і  соціальних
можливостей суспільства;
   створення умов для оволодіння духовними  і  культурними
цінностями українського народу та для безпосередньої  участі
молодих  людей  у їх відродженні і розвитку, в охороні та
відтворенні навколишнього природного середовища;
   формування  у  молоді  почуття  національної  гордості,
патріотизму, готовності захищати суверенітет України;
   охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби в
духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які б
забезпечували здоровий генофонд народу України.
 
   7. Державна  молодіжна політика в Україні щодо освіти,
соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного,
культурного,  фізичного  потенціалу  молоді та функціонування
молодіжних організацій визначається законодавством України.
 
     IV. МЕХАНIЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ДЕРЖАВНОЇ
          МОЛОДIЖНОЇ ПОЛIТИКИ В УКРАЇНI
 
   8. Державна молодіжна політика формується та реалізується
шляхом:
   прийняття  законодавчих актів, рішень державних органів,
спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики;
   проведення у Верховній Раді України щорічних слухань про
становище молоді та підготовки доповіді з цього питання Верховній
Раді України, Президенту України;
   діяльності в органах державної влади та управління всіх
рівнів структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді;
   створення  соціальних  служб  для  молоді та підготовки
соціальних працівників;
   розробки та реалізації державних цільових програм з питань
молодіжної політики; { Абзац шостий пункту 8 розділу IV із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від
09.02.2006 }
   виділення у державному та місцевих бюджетах цільових коштів
на  фінансування  державної  молодіжної  політики,  залучення
матеріальних і фінансових ресурсів  підприємств,  установ  і
організацій,  об'єднань громадян, заінтересованих у роботі з
молоддю;
   утворення спеціальних фондів.
 
 
 м. Київ, 15 грудня 1992 року
     N 2859-XII

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка