Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління з питань торгівлі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 грудня 1993 р. N 1042
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
      Про затвердження Положення про управління
       з питань торгівлі обласних, Київської та
     Севастопольської міських державних адміністрацій
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про управління з питань  торгівлі
обласних, Київської та Севастопольської  міських  державних
адміністрацій, що додається.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України            І. ДОЦЕНКО
   Інд.23
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 грудня 1993 р. N 1042
              ПОЛОЖЕННЯ
    про управління з питань торгівлі обласних, Київської
    та Севастопольської міських державних адміністрацій
 
   1. Управління з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської   міських    державних    адміністрацій
(надалі-управління) є місцевим органом державної виконавчої влади,
створюється Представником Президента України в області,  містах
Києві та Севастополі, підпорядковується МЗЕЗ і входить до складу
обласних, Київської та Севастопольської  міських  державних
адміністрацій за принципом подвійного підпорядкування.
   Управління реалізує державну політику щодо  забезпечення
населення товарами широкого вжитку та здійснює контроль  за
дотриманням вимог і правил торгівлі підприємствами торгівлі всіх
форм власності.
   2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МЗЕЗ
та інших центральних органів державної  виконавчої  влади,
розпоряджень Представника Президента України в області, містах
Києві та  Севастополі,  рішень  обласної,  Київської  та
Севастопольської міських Рад народних депутатів.
   3. Основними завданнями управління є:
   організація вивчення потреб торгівлі в матеріально-технічних
ресурсах, торговельно-технологічному обладнанні  та  надання
допомоги в їх задоволенні;
   сприяння виконанню рішень Кабінету Міністрів України щодо
постачання  товарів  широкого  вжитку  для  забезпечення
загальнодержавних потреб;
   здійснення контролю за дотриманням нормативно-технічних вимог
і правил торгівлі підприємствами торгівлі всіх форм власності;
   сприяння роздержавленню та приватизації  підприємств  і
організацій торгівлі, що перебувають у загальнодержавній  та
комунальній власності.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) аналізує торговельну діяльність, вивчає і прогнозує попит
населення на товари, розробляє  та  забезпечує  реалізацію
пріоритетних напрямів розвитку торгівлі на відповідній території;
   2) бере участь у формуванні державних ресурсів, визначенні
потреб у товарах широкого вжитку для задоволення попиту населення
та складанні регіонального замовлення на виробництво товарів, що
виготовляються на території області, міст Києва і Севастополя;
   3) організує  забезпечення  підприємств  торгівлі  та
громадського харчування різних форм власності товарами,  що
централізовано розподіляються з державних ресурсів, готує  заявки
на їх виробництво, постачання і розподіл між  споживачами,
повідомляє одержувачів про закріплення їх за постачальниками;
   4) бере участь у координації роботи промислових підприємств
області, міст Києва і Севастополя, підприємств оптової торгівлі,
пов'язаної з розширенням виробництва і постачанням  товарів
широкого вжитку, насиченням ними місцевого ринку,  організує
здійснення поставок цих товарів підприємствам роздрібної торгівлі
області, міст Києва і Севастополя та позаринковим споживачам;
   5) надає допомогу підприємствам торгівлі та громадського
харчування в пошуку додаткових товарних ресурсів,  укладанні
договорів на постачання товарів і залученні у  товарооборот
місцевих товарних ресурсів;
   6) організує проведення ярмарків, аукціонів для закупівлі та
продажу товарів на обласному (міському) рівні;
   7) готує пропозиції про формування державного замовлення на
постачання товарів народного  споживання,  організацію  та
забезпечення його виконання;
   8)  бере  участь  в  організації  міжобласних   і
зовнішньоекономічних  зв'язків,    сприянні    розширенню
експортно-імпортних і товарообмінних операцій,  вносить  до
обласної, Київської та Севастопольської  міських  державних
адміністрацій пропозиції про захист товарного ринку відповідної
території;
   9) готує пропозиції про створення обласного резерву товарів
на випадок стихійного лиха та інших непередбачених обставин.
Взаємодіє з відповідними місцевими органами державної виконавчої
влади з питань мобілізаційної підготовки, забезпечення оборонних
потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі в
умовах надзвичайних ситуацій;
   10) розробляє рекомендації щодо удосконалення форм і методів
торгівлі, організації фірмової та комісійної торгівлі, діяльності
ринків на території області, міст Києва і Севастополя;
   11) вживає заходів до забезпечення на території області, міст
Києва і Севастополя торговельного обслуговування  пільгового
контингенту населення;
   12) установлює категорійність підприємствам  громадського
харчування області, міст Києва і Севастополя;
   13)  розробляє  програми  інвестиційної  політики  і
науково-технічного прогресу в торгівлі області, містах Києві та
Севастополі, здійснює на договірних засадах з підприємствами
торгівлі різних форм власності  централізацію  коштів,  що
залишаються в їх розпорядженні, для  фінансування  заходів,
пов'язаних з розвитком матеріально-технічної бази,  виконанням
науково-технічних і соціальних програм;
   14) сприяє забезпеченню підприємств торгівлі, що перебувають
на території області, міст Києва і  Севастополя,  сучасною
торговельною технікою і обладнанням;
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
   15) готує пропозиції про створення,  реорганізацію  і
ліквідацію підприємств торгівлі, що належать до  комунальної
власності, а також зміну режиму роботи об'єктів торгівлі та
громадського харчування;
   16) розглядає пропозиції про  доцільність  приватизації
об'єктів державної власності,  пов'язаних  з  торговельним
обслуговуванням;
   17) за дорученням державної адміністрації аналізує діяльність
підприємств,   що    здійснюють    торговельну    та
торговельно-посередницьку діяльність,  і  готує  пропозиції
відповідним органам про необхідні зміни цих структур для створення
сприятливих умов конкуренції серед підприємств (підприємців) і
поліпшення торговельного обслуговування населення;
   18) вивчає порядок формування цін на товари і вносить
пропозиції про його вдосконалення;
   19) готує пропозиції про вдосконалення правового регулювання
торговельної діяльності та захисту прав споживачів;
   20) бере безпосередню участь у вирішенні питання про надання
ліцензій на проведення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами;
   21) здійснює разом з відповідними  органами  державної
виконавчої влади контроль за дотриманням підприємствами,  що
здійснюють торговельне обслуговування, установчих  документів,
нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, а також якістю і
безпечністю товарів народного споживання цих підприємств;
   22) надає методичну, консультативну і організаційну допомогу
відповідним підрозділам  районних  державних  адміністрацій,
виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам торгівлі
та громадського харчування різних форм власності з  питань
застосування норм і правил торгівлі та інших питань, що належать
до компетенції управління;
   23) надає у межах своєї компетенції відповідним органам
державної виконавчої влади інформацію з питань торгівлі  та
громадського харчування;
   24) сприяє забезпеченню підприємств торгівлі та громадського
харчування кваліфікованими кадрами, бере участь в організації
підготовки кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
   25) заслуховує звіти керівників  державних  підприємств
торгівлі та громадського харчування з питань, що належать до
компетенції управління;
   26) організує і бере участь у проведенні обласних нарад,
семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань координації та
роботи  суб'єктів  підприємницької  діяльності  у  сфері
виробництва товарів і їх реалізації, розвитку і впровадження нових
форм організації торгівлі та громадського харчування, підвищення
культури торговельного обслуговування населення;
   27) розглядає звернення і пропозиції органів  державної
виконавчої влади, господарських структур, громадських організацій,
засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до
компетенції управління, приймає щодо них рішення, проводить прийом
громадян.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )
   5. Управління має право:
   1) залучати на договірних засадах наукові  заклади  і
висококваліфікованих спеціалістів для розроблення організаційних
заходів з питань торгівлі та громадського харчування, створювати
для цього тимчасові наукові, експертні робочі групи і колективи;
   2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для виконання
покладених на управління завдань.
   6. Управління при виконанні покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами,  організаціями  і  громадськими
організаціями, розташованими на території області, міст Києва і
Севастополя.
   Рішення управління з питань торгівлі  та  громадського
харчування, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для
виконання підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади МЗЕЗ за поданням Представника Президента
України в області, містах Києві та Севастополі.
   Начальник управління має заступників, яких призначає на
посаду і звільняє з посади Представник Президента України в
області, містах Києві та Севастополі.
   8. Начальник управління:
   керує  діяльністю  управління,  несе    персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників начальника  управління,  керівників  структурних
підрозділів за керівництво окремими ланками управління, а також за
роботу підприємств і організацій, що перебувають у  віданні
управління;
   затверджує структуру, штатний розпис управління і кошторис
витрат на його утримання, а також положення про структурні
підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;
   видає у межах компетенції управління накази, організує і
контролює їх виконання;
   розпоряджається коштами у межах затвердженого  кошторису
витрат;
   призначає на посаду і звільняє з  посади  працівників
управління.
   9. Для погодженого вирішення питань в управлінні  може
утворюватися колегія у складі начальника (голова  колегії),
заступників начальника  управління за посадою, а також інших
працівників управління. Склад колегії затверджується МЗЕЗ.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій про
поліпшення діяльності та вирішення інших питань при управлінні
можуть створюватися наукові ради та комісії з представників
відповідних органів і підприємств за погодженням з ними.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання управління затверджуються Представником
Президента України в області, містах Києві та Севастополі у межах
граничної чисельності, фонду оплати праці  працівників  та
асигнувань на утримання обласної, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
   12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Реклама
РекламаНаша кнопка