Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації Закону України "Про Цивільну оборону України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 1993 р. N 1055
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
        Про заходи щодо реалізації Закону
       України "Про Цивільну оборону України"
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 294 ( 294-96-п ) від 04.03.96 )
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
 
   Відповідно до Закону України "Про Цивільну оборону України"
( 2974-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 14, ст.
124) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити положення про Штаб Цивільної оборони України і
про територіальні штаби цивільної оборони (додаються).
   2. Дозволити штабу Цивільної оборони України мати трьох
заступників начальника Штабу, в тому числі одного першого.
   3. Установити:
   для керівного складу Штабу  Цивільної  оборони  України
граничні військові звання згідно з додатком;
   граничну чисельність працівників центрального апарату Штабу
Цивільної оборони України у кількості 250 одиниць, у тому числі 85
військовослужбовців;
   загальну чисельність військовослужбовців штабів Республіки
Крим, областей, а також міст, які віднесені до груп з цивільної
оборони, районів цих міст у кількості 450 одиниць.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1992 р. N 356 ( 356-92-п )
"Питання Штабу Цивільної оборони України".
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
   Інд.33
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 грудня 1993 р. N 1055
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Штаб Цивільної оборони України
   1. Штаб Цивільної оборони України (надалі - Штаб)  є
центральним органом державної виконавчої влади,  підвідомчим
Кабінетові Міністрів України.
   2. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України,  рішеннями  Ради  оборони
України, декретами, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України,  рішеннями  начальника  Цивільної  оборони
України, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями Штабу є:
   забезпечення розроблення і реалізації заходів щодо захисту
населення від наслідків надзвичайних ситуацій та керівництво
діяльністю органів управління, військ цивільної  оборони  і
підпорядкованих йому спеціалізованих формувань;
   організація та  здійснення  контролю  за  виконанням
законодавства України з питань захисту населення, запобігання
надзвичайним ситуаціям і вжиття заходів у разі їх виникнення;
   координація діяльності органів державної виконавчої влади, що
залучаються до виконання завдань, пов'язаних з безпекою населення
та забезпечення його життєдіяльності під  час  надзвичайних
ситуацій.
   4. Штаб відповідно до покладених на нього завдань:
   1) розробляє і впроваджує в практику правовий, економічний та
військово-спеціальний механізм виконання заходів щодо захисту
населення від наслідків надзвичайних ситуацій у діяльності штабів,
установ, організацій, військ, спеціалізованих і невоєнізованих
формувань цивільної оборони;
   2) організовує і  забезпечує  проведення  оперативної,
спеціальної та мобілізаційної підготовки штабів, установ, військ,
спеціалізованих і невоєнізованих формувань цивільної оборони, а
також підготовку населення України до дій  у  надзвичайних
ситуаціях;
   3) організовує морально-психологічне та військово-патріотичне
виховання особового складу військ Цивільної оборони України,
забезпечує їх життєдіяльність, правовий та соціальний захист
військовослужбовців і членів їхніх сімей;
   4) розробляє разом із заінтересованими органами державної
виконавчої влади і вносить до Кабінету  Міністрів  України
пропозиції щодо вдосконалення Цивільної оборони  України  і
державної системи запобігання та дій у надзвичайних ситуаціях;
   5) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції  щодо
граничної чисельності військовослужбовців і службовців у штабах та
військах, кількості військових частин цивільної оборони в мирний і
воєнний час; забезпечує в межах своїх повноважень розстановку
кадрів,  присвоєння  військових   звань,    нагородження
військовослужбовців і працівників цивільної оборони;
   6) розробляє вимоги до створення і виготовлення засобів
захисту населення, спеціальної техніки та озброєння  військ
цивільної  оборони,  виступає   замовником    проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за тематикою
цивільної оборони, здійснює контроль за якістю розробок  і
проведенням державних випробувань нової та модернізованої техніки
для оснащення військ і формувань Цивільної оборони України;
   7) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції  щодо
задоволення потреб цивільної оборони в техніці, зброї, засобах
індивідуального захисту та іншому спеціальному майні,  щодо
матеріально-технічного забезпечення у надзвичайних ситуаціях і
створення матеріальних резервів для цієї мети, виділення коштів
для потреб цивільної оборони; організовує поставку та ефективне
застосування техніки, зброї і засобів індивідуального захисту,
сприяє створенню умов для їх базування, розміщення й ремонту,
звітує перед Кабінетом Міністрів України  про  використання
зазначених коштів;
   8) виступає в установленому порядку замовником і здійснює із
залученням підрядних організацій будівництво сховищ, житла та
інших споруд, зокрема службових приміщень, для забезпечення потреб
Штабу і військ Цивільної оборони України;
   9) здійснює в межах, установлених законодавством, функції
управління загальнодержавним майном  територіальних  органів
управління, військ цивільної оборони і підпорядкованих  йому
спеціалізованих формувань;
   10) вживає заходів для розвитку зв'язків з органами цивільної
оборони держав, з якими укладено відповідні договори, сприяє
розширенню міжнародних відносин у галузі захисту  людей  у
надзвичайних ситуаціях;
   11) здійснює редакційно-видавничу діяльність.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
 
   5. Штаб у межах наданої йому компетенції видає накази та
директиви, організовує і контролює їх виконання.
   У разі потреби Штаб разом з відповідними міністерствами та
відомствами видає спільні акти.
   6. Штаб очолює начальник, який призначається  Кабінетом
Міністрів України з числа військовослужбовців і є заступником
Начальника Цивільної оборони України.
   Начальник Штабу має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України.  Обов'язки  заступників
визначає начальник Штабу.
   Начальник Штабу несе персональну  відповідальність  за
виконання покладених на Штаб завдань і здійснення ним своїх
функцій.
   7. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів розвитку науки і техніки у галузі цивільної
оборони та вирішення інших питань науково-технічного прогресу при
Штабі може бути утворена науково-технічна рада.
   Склад ради та положення про неї затверджуються начальником
Штабу.
   8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Штабу затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Структура центрального  апарату  Штабу  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються начальником Штабу.
   9. Штаб є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 грудня 1993 р. N 1055
 
( Положення втратило чинність  в  частині,  яка  стосується
територіальних штабів цивільної оборони в областях, містах Києві
та Севастополі, районах, районах у містах Києві та Севастополі на
підставі Постанови КМ N 294 ( 294-96-п ) від 04.03.96 )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про територіальні штаби цивільної оборони
   1. Територіальні штаби цивільної оборони (надалі - штаби)
створюються в Республіці Крим, областях, містах, районах, районах
у містах, селищах, сільрадах.
   Обласні, Київський та Севастопольський міські,  районні,
районні у містах Києві та Севастополі штаби входять до складу
місцевих державних адміністрацій  за  принципом  подвійного
підпорядкування.
   Штаби в межах своєї компетенції здійснюють управління в
галузі захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.
   2. Штаби в межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечують виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,  наказів
Начальника Цивільної оборони України і Штабу Цивільної оборони
України, розпоряджень Представників Президента України, рішень
місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів.
   3. Основними завданнями штабів є:
   розроблення і реалізація заходів щодо захисту населення від
наслідків  надзвичайних  ситуацій,  керівництво  діяльністю
підпорядкованих органів управління і сил цивільної оборони;
   здійснення контролю за станом  цивільної  оборони  на
відповідній території;
   координація діяльності місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання
завдань, пов'язаних з безпекою населення та забезпеченням його
життєдіяльності під час надзвичайних ситуацій.
   4. Штаби відповідно до покладених на них завдань:
   1) забезпечують постійну готовність підпорядкованих органів і
пунктів управління, систем оповіщення та зв'язку, сил і засобів
цивільної оборони до дій у надзвичайних ситуаціях;
   2) здійснюють керівництво силами цивільної оборони під час
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організовують  і
підтримують постійну взаємодію з відомчими органами управління і
силами, які залучаються до спільних дій;
   3) забезпечують реалізацію права громадян на захист життя і
здоров'я від наслідків надзвичайних ситуацій;
   4) розробляють і подають на  затвердження  відповідним
державним адміністраціям та виконкомам місцевих Рад народних
депутатів плани цивільної оборони на мирний та воєнний час, її
розвитку та вдосконалення, контролюють реалізацію цих планів;
   5) організовують і проводять підготовку керівного складу
органів управління, формувань цивільної оборони і населення до дій
у надзвичайних ситуаціях, контролюють виконання мобілізаційного
завдання;
   6) забезпечують проведення навчань, тренувань і комплексних
перевірок стану цивільної оборони у містах, районах та інших
населених пунктах, на об'єктах усіх форм власності;
   7) здійснюють контроль за станом цивільної оборони  на
підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та
виконанням ними річних планів підготовки з цивільної оборони;
   8) погоджують плани зниження рівня небезпеки виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах промисловості та їх сталого
функціонування, розробляють відповідні плани для області, міста,
району і контролюють їх виконання;
   9) погоджують питання розміщення створюваних підприємств та
інших об'єктів на відповідній території з урахуванням  норм
інженерно-технічних заходів цивільної оборони;
   10) організовують і проводять роботу, пов'язану із створенням
фонду захисних споруд і підтриманням їх готовності до використання
за призначенням;
   11) контролюють виконання планів  захисту  вододжерел,
продовольства, харчової сировини, фуражу та сільськогосподарських
тварин;
   12) організовують нагромадження, зберігання та поновлення
техніки й майна мобілізаційного резерву, непорушного запасу;
   13) формують замовлення на необхідні для цивільної оборони
матеріально-технічні засоби і реалізують їх через відповідні
планово-економічні та постачальницькі органи.
   5. Штаби у процесі виконання покладених на них функцій
взаємодіють з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади,  виконкомами  місцевих  Рад  народних  депутатів,
підприємствами,  установами  та  організаціями,  а  також  з
об'єднаннями громадян.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
   6. Штаби очолюють їх начальники.
   Штаби Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
їхніх районів, інших міст, віднесених в установленому порядку до
груп з цивільної оборони, і районів цих міст очолюють начальники,
які призначаються із числа військовослужбовців Штабом Цивільної
оборони України за погодженням із  Головою  Ради  Міністрів
Республіки Крим, Представником  Президента  України,  головою
виконкому місцевої Ради народних депутатів.
   Начальники штабів є заступниками начальників  цивільної
оборони, виконують їхні обов'язки в разі їх відсутності і несуть
персональну відповідальність за організацію цивільної оборони в
межах відповідної території, готовність розташованих на  ній
органів управління і сил цивільної оборони до дій у надзвичайних
ситуаціях.
   7. Начальники штабів:
   організовують діяльність штабів та  їхніх  підрозділів,
забезпечують постійну готовність штабів до дій у надзвичайних
ситуаціях, дотримання фінансової дисципліни;
   керують усіма видами підготовки підпорядкованого особового
складу в інтересах виконання в установлені терміни завдань, що
розв'язуються штабом, і мобілізаційних завдань;
   видають у межах своєї компетенції накази, що є обов'язковими
для виконання місцевими органами управління цивільної оборони та
підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм
власності, організовують і контролюють їх виконання.
   Начальники штабів мають право:
   представляти в місцевих державних адміністраціях, виконкомах
місцевих Рад народних депутатів, на підприємствах, в установах і
організаціях інтереси цивільної оборони;
   брати участь у роботі місцевих державних адміністрацій,
виконкомів місцевих Рад народних депутатів під час розгляду
питань, пов'язаних з діяльністю штабів цивільної оборони і сил,
які створюються для запобігання надзвичайним  ситуаціям  і
ліквідації їх наслідків;
   подавати у передбачених законодавством  випадках  Раді
Міністрів Республіки Крим, відповідним державним адміністраціям,
виконкомам місцевих Рад народних депутатів  пропозиції  про
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях, що
призвели до надзвичайної ситуації;
   видавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям
незалежно від форм власності про заміщення посад працівників
цивільної оборони.
   Начальники штабів областей, міст Києва і Севастополя мають
право також подавати в установленому порядку пропозиції щодо
призначення на посади, присвоєння чергових військових звань,
звільнення з військової служби військовослужбовців підпорядкованих
штабів.
   8. За рішенням відповідного Представника Президента України
начальники штабів областей, міст Києва і Севастополя, районів,
районів у містах Києві та Севастополі можуть входити до складу
колегій адміністрацій.
   9. Гранична чисельність працівників штабів (крім посад, що
комплектуються військовослужбовцями) визначається Радою Міністрів
Республіки Крим, Представниками Президента України, виконкомами
Рад народних депутатів з урахуванням екологічних і техногенних
особливостей територій та відповідно до розрахункової мінімальної
чисельності, що визначається Штабом Цивільної оборони України.
   10. Штаби забезпечуються службовими приміщеннями, складськими
площами, службовим автотранспортом за рахунок  фондів  Ради
Міністрів Республіки Крим, відповідної місцевої адміністрації та
органів місцевого самоврядування.
   11. Штаби Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки  в
установах банків, печатки із зображенням Державного герба України
і своїм найменуванням.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1543 ( 1543-96-п ) від 23.12.96 )
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 20 грудня 1993 р. N 1055
          ГРАНИЧНІ ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ
       керівного складу Штабу Цивільної оборони
               України
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Найменування посади      |  Граничне військове
                   |     звання
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Начальник Штабу - заступник       генерал - полковник
 Начальника Цивільної оборони
 України
 
 Перший заступник начальника Штабу    генерал - лейтенант
 Цивільної оборони України
 
 Заступник начальника Штабу        генерал - майор
 
 Начальник управління           полковник
 
 Начальник самостійного відділу      полковник
 
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка