Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок проведення одноразової атестації працівників органів державної виконавчої влади

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 1993 р. N 1048
                Київ
        Про порядок проведення одноразової
       атестації працівників органів державної
             виконавчої влади
    ( Постанова втратила чинність в частині атестації
     державних службовців на підставі Постанови КМ
     N 950 ( 950-96-п ) від 14.08.96 )
   На виконання Указу Президента України від 15 жовтня 1993 р. N
459/93 "Про заходи щодо підвищення рівня роботи органів державної
виконавчої   влади"    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про порядок проведення  одноразової
атестації працівників органів державної виконавчої влади, що
додається.
   Доручити Міністерству праці  давати  роз'яснення  щодо
застосування цього Положення.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
   Інд.26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 грудня 1993 р. N 1048
              Положення
        про порядок проведення одноразової
         атестації працівників органів
          державної виконавчої влади
 
            Загальні положення
   1. З метою підвищення рівня роботи органів  державної
виконавчої влади проводиться одноразова атестація (надалі  -
атестація) працівників Адміністрації Президента України, апарату
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій
(надалі - органи державної виконавчої влади), під час якої
оцінюються їхні професійні та організаційні якості.
   2. Атестації не підлягають працівники органів державної
виконавчої влади, які:
   призначені на посаду Президентом України, Кабінетом Міністрів
України чи вищестоящим органом;
   прийняті на роботу на конкурсній основі;
   працюють в органі державної виконавчої влади за сумісництвом;
   віднесені до категорії технічного і обслуговуючого персоналу.
   3. Молоді спеціалісти, працівники, з якими укладено строковий
трудовий договір, і вагітні жінки підлягають атестації тільки за
їх згодою. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, родах
і догляду за дитиною, підлягають атестації після виходу на роботу.
 
          Порядок проведення атестації
   4. Для організації та проведення атестації наказом керівника
органу державної виконавчої влади (надалі - керівник) утворюється
атестаційна комісія (надалі - комісія). Головою комісії, як
правило, призначається заступник керівника. У роботі комісії може
брати участь представник уповноваженого на представництво трудовим
колективом профспілкового чи іншого органу.
   Склад комісії повинен забезпечувати об'єктивний розгляд та
професіональну оцінку роботи, професійних та  організаційних
якостей працівника, який атестується, принциповий підхід  у
підготовці рекомендацій щодо подальшого використання його досвіду
і знань у роботі органів державної виконавчої влади.
   5. Конкретні терміни, а також графік проведення атестації
затверджуються наказом керівника і  доводяться  до  відома
працівників, які атестуються.
   Атестація працівників - керівників структурних підрозділів
органу державної виконавчої влади, за винятком  працівників,
зазначених у пункті 2 цього Положення, передує атестації інших
працівників цих підрозділів.
   6. На кожного працівника, який підлягає атестації, до комісії
не пізніш як за два тижні подається характеристика, складена і
підписана його безпосереднім керівником.
   Працівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на
нього характеристикою. У разі коли він не згоден з відомостями, що
відображені в характеристиці, керівник вносить її на обговорення
колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом  з
характеристикою подаються до комісії.
   7. На засідання комісії запрошуються  працівник,  який
атестується, та його безпосередній керівник.
   Якщо працівник не з'явився на засідання комісії, комісія має
право провести атестацію у його відсутність.
   8. На підставі всебічного розгляду роботи,  професійної
компетентності працівника і його ділових якостей комісія шляхом
відкритого голосування приймає одне з таких рішень:
   відповідає займаній посаді;
   не відповідає займаній посаді.
   Атестованими вважаються працівники, які визнані комісією
такими, що відповідають займаній посаді.
   Одночасно комісія шляхом відкритого голосування може приймати
одну з таких рекомендацій:
   у разі прийняття рішення про відповідність  працівника
займаній посаді - про його зарахування до кадрового резерву на
зайняття більш високої посади чи необхідність підвищення ним
кваліфікації;
   у разі прийняття рішення про невідповідність працівника
займаній посаді - про його переведення на іншу посаду, що
відповідає рівню його кваліфікації, або звільнення з роботи.
   Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.
   9. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 її складу. Рішення і рекомендація комісії
приймаються стосовно кожного працівника, який атестується, простою
більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться на
закритому засіданні комісії.
   10. Результати заносяться до атестаційного листа (зразок
додається), що підписується головою і членами комісії, які брали
участь у голосуванні, і повідомляються  працівникові,  який
атестувався, одразу після її проведення.
   Атестаційний лист складається в одному  примірнику  і
зберігається в особистій справі працівника.
 
         Наслідки атестації та вирішення
             спірних питань
   11. За результатами атестації та з урахуванням пропозицій
комісії керівник згідно з чинним законодавством приймає відповідне
рішення щодо кожного працівника, який атестувався.
   12. Рішення про переведення працівника за його згодою на іншу
посаду або про звільнення з посади приймається керівником у
двомісячний термін з дня його атестації. Прийняття такого рішення
після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби
працівника, а також перебування його у відпустці в цей термін не
зараховується.
   13. Працівник, визнаний за результатами атестації таким, що
не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи на підставі,
передбаченій пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
   14. Рішення комісії може бути  оскаржено  працівником
керівникові протягом 10 днів з дня його прийняття.
   15. Трудові спори, пов'язані з атестацією, в тому числі з
питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають
займаній посаді, розглядаються відповідно до чинного законодавства
про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
 
                            Додаток
                           до Положення
            АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
             I. Загальні дані
 
 Прізвище, ім'я, по батькові__________________________________
 Рік народження_______________________________________________
 Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент
 атестації)___________________________________________________
 Освіта (найменування закладу і рік закінчення)_______________
 _____________________________________________________________
 Спеціальність за освітою_____________________________________
 Науковий ступінь, вчене звання_______________________________
 Загальний трудовий стаж, у тому числі в апараті органів дер-
 жавної виконавчої влади______________________________________
           II. Результати атестації
     За підсумками голосування атестаційної комісії:
 відповідає займаній посаді  (за__________, проти__________)
 не відповідає займаній посаді (за__________, проти__________)
 Рішення атестаційної комісії_________________________________
 _____________________________________________________________
 ______________________________(за__________, проти__________)
 
 Голова атестаційної комісії__________________________(підпис)
   Члени комісії       ___________________________
                 ___________________________
                      (підписи)
   Дата атестації "  "_________________199___р.
   З результатами атестації ознайомлений_____________________
                      (підпис працівника,
                      який атестувався)
 ______________________
 Примітка. У разі коли голова чи член комісії мають іншу думку
      щодо  оцінки роботи професійних та організаційних
      якостей працівника, який атестувався, вони викладають
      її  письмово  у  довільній  формі  і додають до
      атестаційного листа.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка