Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про затвердження Положення про Раду керівників митних служб держав-учасниць Співдружності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Рішення
     про затвердження Положення про Раду керівників
      митних служб держав-учасниць Співдружності
              (укр/рос)
 
     ( Рішення втратило чинність на підставі Рішення
      ( 997_856 ) от 30.05.2002 )
 
 
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав в цілях
підготовки пропозицій по практичним крокам у створенні Митного
союзу, координації взаємодії митних служб і уніфікації митного
законодавства і митних процедур,
 
   вирішила:
 
   затвердити Положення  про  Раду  керівників митних служб
держав-учасниць Співдружності (додається).
 
   Здійснено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   Затверджено
                   Рішенням Ради глав урядів
                   Співдружності Незалежних
                   Держав про затвердження
                   Положення про Раду
                   керівників митних служб
                   держав-учасниць
                   Співдружності
                   від 23 грудня 1993 року
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Раду керівників митних служб
         держав-учасниць Співдружності
 
           I. Загальні положення
 
   1. Рада керівників митних служб держав-учасниць Співдружності
(далі - Рада) засновується в цілях реалізації Договору про
створення Економічного союзу ( 997_035 ) (Москва, 24 вересня 1993
року).
 
   2. Рада в своїй діяльності керується угодами, укладеними в
рамках  Співдружності,  рішеннями  Ради  глав  урядів  і
Координаційно-консультативного Комітету Співдружності Незалежних
Держав, цим Положенням, а також Регламентом роботи Ради, який
затверджується Радою.
 
           II. Функції і права Ради
 
   3.Рада:
 
   при дотриманні внутрішньодержавних  процедур  виробляє  і
вносить пропозиції в області митної справи для розгляду на
засіданнях  Ради  глав  держав,  Ради  глав  урядів  і
Координаційно-консультативного Комітету Співдружності Незалежних
Держав:
 
   а) по практичним крокам у справі створення Митного союзу;
 
   б) з основних напрямів митної  політики  держав-учасниць
Співдружності, включаючи розробку єдиного зовнішнього митного
тарифу, заснованого на Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної
діяльності ( n0001410-92 ), порядок стягнення мита, застосування
мита, визначення країни походження товарів, оцінки товарів у
митних цілях;
 
   в) щодо міждержавних програм розвитку митної справи:
 
   розглядає проекти актів митного законодавства держав-учасниць
Співдружності і виробляє рекомендації щодо уніфікації митних
правил і процедур;
 
   організує обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі;
 
   координує взаємодію митних служб у сфері облаштування митних
кордонів, підготовки кадрів для митних органів, автоматизованих
інформаційних систем, митної статистики правоохорони, міжнародного
співробітництва;
 
   виконує інші функції відповідно до доручень Ради глав держав,
Ради глав урядів  і  Координаційно-консультативного  Комітету
Співдружності Незалежних Держав.
 
   4. Для здійснення своїх функцій Рада має право:
 
   звертатися до митної служби та інших відомств держав-учасниць
Співдружності, а також до органів галузевого співробітництва
Співдружності з проханням про надання необхідної інформації та про
направлення їх представників для підготовки матеріалів з питань,
що входять до компетенції Ради;
 
   створювати для підготовки проектів відповідних документів
робочі групи;
 
   вносити на розгляд Ради глав держав, Ради глав урядів і
Координаційно-консультативного комітету Співдружності Незалежних
Держав документи, підготовлені Радою;
 
   звертатися до  керівників  митних  служб  держав-учасниць
Співдружності стосовно питань виконання взятих на себе зобов'язань
щодо рішень і угод, учасниками яких вони є;
 
   вживати оперативних заходів з питань, що входять до її
компетенції.
 
     III. Склад, організація і порядок роботи Ради
 
   5. Членами Ради є керівники митних служб держав-учасниць
Співдружності. Кожен член Ради вправі визначити як представника
свого заступника, наділеного відповідними повноваженнями приймати
рішення і відповідальністю за їх реалізацію.
 
   Керівники митних  служб  держав,  що  не  є  учасниками
Співдружності,  або їх представники можуть бути присутні за
рішенням Ради на її засіданнях як спостерігачі.
 
   Рада обирає Голову на основі ротації.
 
   Рада має робочий апарат, функції якого виконує митна служба,
яку очолює Голова Ради.
 
   6. Голова Ради обирається простою більшістю голосів строком
на один рік.
 
   Голова Ради:
 
   керує роботою Ради щодо виконання завдань, що витікають з
угод, укладених у рамках Співдружності, рішень Ради глав держав і
Ради  глав  урядів,  Координаційно-консультативного  Комітету
Співдружності Незалежних Держав, а також цього Положення;
 
   представляє Раду на засіданнях Ради глав держав, Ради глав
урядів, Координаційно-консультативного Комітету та інших статутних
органів Співдружності;
 
   представляє Раду у відносинах з митними службами третіх країн
з питань, пов'язаних з її діяльністю;
 
   проводить засідання Ради;
 
   від імені Ради підписує і направляє документи;
 
   організовує роботу Ради між засіданнями;
 
   за згодою Ради  виконує  інші  функції,  необхідні  для
забезпечення роботи Ради.
 
   7. Секретар Ради призначається Головою Ради строком на один
рік.
 
   Секретар Ради:
 
   забезпечує проведення засідань Ради;
 
   організовує підготовку матеріалів Ради;
 
   керує діяльністю робочого апарату Ради;
 
   виконує за дорученням Голови Ради інші функції, необхідні для
забезпечення роботи Ради.
 
   8. Засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не
рідше одного разу на три місяці, як правило, в державі-учасниці
Співдружності, керівник митної служби якої є Головою Ради.
 
   9. Рішення Ради приймаються за спільною згодою її членів або
їх представників, що присутні на засіданні Ради. Будь-яка митна
служба може заявити про свою незацікавленість в тому чи іншому
питанні, що не повинно розглядатись як перешкода для прийняття
рішення.
 
   При прийнятті рішення кожний член Ради або його представник
має один голос.
 
   З процедурних питань рішення приймаються простою більшістю
голосів. У випадку, якщо голоси розділяються порівну, вирішальним
є голос Голови або його представника.
 
   За спільною згодою Рада має право встановлювати інший порядок
голосування.
 
   Рішення Ради  носять  рекомендаційний  характер.  Це  не
перешкоджає митним  службам  на  узгодженій  основі  або  в
односторонньому порядку брати на себе зобов'язання щодо виконання
того чи іншого рішення.
 
   10. Робочою мовою Ради є російська мова.
 
               Решение
     об утверждении Положения о Совете руководителей
    таможенных служб государств-участников Содружества
 
         (Ашгабат, 23 декабря 1993 года)
       (в ред. Решения от 26.07.96 ( 997_294 )
 
 
   Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в
целях подготовки предложений по практическим шагам в деле создания
Таможенного союза, координации взаимодействия таможенных служб и
унификации таможенного законодательства и таможенных процедур,
решил:
 
   утвердить Положение о Совете руководителей таможенных служб
государств-участников Содружества (прилагается).
 
   Совершено в  г. Ашгабате 23 декабря 1993 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам,  подписавшим  настоящее  Решение,  его
заверенную копию.
 
                             (Подписи)
 
                            Приложение
 
                      Утверждено
                      Решением Совета  глав
                      правительств
                      Содружества Независимых
                      Государств      об
                      утверждении Положения о
                      Совете  руководителей
                      таможенных    служб
                      государств-участников
                      Содружества
                      от 23 декабря 1993 года
 
              Положение
       о Совете руководителей таможенных служб
        государств-участников Содружества
 
            I. Общие положения
 
   1. Совет руководителей таможенных служб государств-участников
Содружества (далее - "Совет") учреждается в целях реализации
Договора о создании Экономического союза ( 997_035 ) (Москва, 24
сентября 1993 года).
   2. Совет  в  своей  деятельности руководствуется Уставом
Содружества Независимых Государств ( 997_033 ), соглашениями,
заключенными в рамках  Содружества,  решениями  Совета  глав
государств,  Совета  глав  правительства,  Межгосударственного
экономического  комитета  Экономического  союза  и  настоящим
Положением.
 
          II. Функции и права Совета
 
   3. Совет:
   при соблюдении внутригосударственных процедур вырабатывает и
вносит предложения в области таможенного дела для рассмотрения на
заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и
Межгосударственного экономического комитета Экономического союза:
   а) по практическим шагам в деле создания Таможенного союза;
   б) по   основным   направлениям  таможенной  политики
государств-участников Содружества, включая разработку  единого
внешнего таможенного тарифа, основанного на Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ( n0001410-92 ), порядок взимания
таможенных  пошлин, применения таможенных пошлин, определения
страны происхождения товаров, оценки товаров в таможенных целях;
   в) по  межгосударственным программам развития таможенного
дела:
   рассматривает проекты  актов  таможенного законодательства
государств-участников Содружества и вырабатывает рекомендации по
унификации таможенных правил и процедур;
   организует обмен данными  таможенной  статистики  внешней
торговли;
   координирует взаимодействие таможенных  служб  в  области
обустройства таможенных границ, подготовки кадров для таможенных
органов, автоматизированных информационных систем,  таможенной
статистики, правоохранения, международного сотрудничества;
   осуществляет контроль за выполнением таможенными службами
государств-участников Содружества принятых на себя в соответствии
с решениями Совета обязательств;
   выполняет иные функции в соответствии с поручениями Совета
глав государств, Совета глав правительств и Межгосударственного
экономического комитета Экономического союза.
   4. Для осуществления своих функций Совет имеет право:
   обращаться в  таможенные  службы  и  иные  ведомства
государств-участников Содружества, а также в органы отраслевого
сотрудничества Содружества с просьбой о предоставлении необходимой
информации и о направлении их представителей для подготовки
материалов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
   создавать для подготовки проектов соответствующих документов
рабочие группы;
   вносит на рассмотрение Межгосударственного  экономического
комитета Экономического союза и, в установленном порядке, Совета
глав правительств и Совета глав государств СНГ подготовленные
Советом документы по вопросам, требующим решения этих органов;
   обращаться к    руководителям    таможенных    служб
государств-участников Содружества по вопросам выполнения взятых на
себя обязательств по решениям и соглашениям, участниками которых
они являются;
   принимать оперативные меры по вопросам, входящим в  его
компетенцию.
 
     III. Состав, организация и порядок работы Совета
 
   5. Членами Совета являются руководители таможенных служб
государств-участников Содружества. Каждый член  Совета  вправе
определить  в  качестве  представителя  своего  заместителя,
наделенного соответствующими полномочиями принимать решения и
ответственностью за их реализацию.
   Руководители таможенных служб государств,  не  являющихся
участниками Содружества, или их представители могут присутствовать
по решению Совета на его заседаниях в качестве наблюдателей.
   В состав  Совета  с правом совещательного голоса входит
директор департамента развития торгово-экономических отношений
Межгосударственного экономического комитета Экономического союза.
   6. Председатель Совета избирается на основе ротации из числа
членов Совета простым большинством голосов сроком на один год.
   Председатель Совета:
   руководит работой Совета по выполнению задач, вытекающих из
соглашений, заключенных в рамках Содружества, решений Совета глав
государств  и  Совета  глав правительств, Межгосударственного
экономического комитета Экономического союза, а также настоящего
Положения;
   представляет Совет на заседаниях Совета глав государств,
Совета  глав  правительств, Межгосударственного экономического
комитета Экономического  союза  и  других  уставных  органов
Содружества;
   представляет Совет в отношениях с  таможенными  службами
третьих стран по вопросам, связанным с его деятельностью;
   проводит заседания Совета;
   от имени Совета подписывает и направляет документы;
   организует работу Совета между заседаниями;
   с согласия Совета выполняет иные функции, необходимые для
обеспечения работы Совета.
   Совет имеет  рабочий аппарат, функции которого выполняет
таможенная служба, возглавляемая  председателем  Совета,  при
взаимодействии  с департаментом развития торгово-экономических
отношений   Межгосударственного   экономического   комитета
Экономического союза.
   7. Секретарь Совета назначается председателем Совета сроком
на один год.
   Секретарь Совета
   обеспечивает проведение заседаний Совета;
   организует подготовку материалов Совета;
   руководит деятельностью рабочего аппарата Совета;
   выполняет по поручению председателя Совета иные функции,
необходимые для обеспечения работы Совета.
   8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного  раза  в  три  месяца,  как  правило,  в
государстве-участнике Содружества, руководитель таможенной службы
которого является председателем Совета.
   Заседание Совета  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее половины членов Совета или их полномочных
представителей.
   9. Совет принимает решения:
   - распорядительного характера  по  вопросам,  добровольно
переданным ему  таможенными  службами  государств-участников
Содружества;
   - обязательность   исполнения   которых  подтверждается
соответствующими решениями правительств;
   - рекомендательного характера.
   При принятии решения каждый член Совета или его полномочный
представитель имеет один голос. Решения Совета принимаются с
общего согласия его членов либо их полномочных представителей,
присутствующих на заседании Совета, за исключением следующих
случаев:
   а) по конкретным вопросам, требующим значительных финансовых
затрат, решения Совета принимаются квалифицированным большинством
голосов с учетом экономического потенциала государств. В этом
случае распределение голосов определяется в  соответствии  с
порядком, установленным приложением 2 к Соглашению о создании
Межгосударственного экономического комитета Экономического союза;
   б) по  процедурным  вопросам решения принимаются простым
большинством голосов. В случае если голоса разделяются поровну,
решающим  является  голос  председателя или его полномочного
представителя.
   Любая таможенная   служба  может  заявить  о  своей
незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно
рассматриваться как препятствие для принятия решения.
   С общего согласия Совет имеет право устанавливать  иной
порядок голосования.
   10. Рабочим языком Совета является русский язык.
 
   Договаривающиеся стороны:
   Азербайджан
   Армения
   Белоруссия
   Грузия
   Казахстан
   Киргизия
   Молдавия
   Россия
   Таджикистан
   Туркмения
   Узбекистан
   Украина
 
 Первоначальный текст документа
 опубликован в издании:
 Информационный вестник
 Совета глав государств и Совета глав
 правительств СНГ "Содружество", N 5, 1993.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка