Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАІНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 583 від 24.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 березня 1994 р.
 vd931224 vn583            за N 47/256
 
        Про затвердження Типового договору
        на обслуговування комерційним банком
            довірчого товариства
 
   На виконання вимог частини п'ятої статті 2 Декрету Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 23-93 "Про довірчі
товариства" та з метою створення умов для діяльності довірчих
товариств Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Типовий договір на обслуговування комерційним
банком довірчого товариства (додається).
 
 
 Голова Фонду
 державного майна
 України                     В.В.Прядко
 
 Перший заступник Голови
 Правління Національного
 банку України                  О.О.Веселовський
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              наказом Фонду державного майна України
              і Національного банку України
              від 24 грудня 1993 р/18 лютого 1994 р.
                      N 583/30
             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
        на обслуговування комерційним банком
            довірчого товариства
 
 м. _____________           "____" ______________ 199 р.
   Довірче товариство "_________________" (надалі - Товариство),
в особі __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Товариства, з одного боку, і
комерційний банк "_________________________" (надалі Банк) в особі
 _________________________________________________________________
               (посада)
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей
Договір про зазначене нижче.
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити такі
банківські операції (*):
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   1.2. Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк
приймає на зберігання такі види майна:
 _________________________________________________________________
   (грошові кошти, цінні папери, документи, що засвідчують
 _________________________________________________________________
          право власності довірителів)
   Передача майна на зберігання до Банку провадиться на підставі
підписаних сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити:
   опис майна,  переданого  на  зберігання,  його  вартість
(відповідно до домовленості сторін, оцінки аудиторської фірми,
чинних нормативних актів), дату та місце передачі, інші умови.
   З моменту підписання акт прийому-передачі є  невід'ємною
частиною цього Договору (Додаток N 1).
   1.3. При необхідності на окремі види банківських операцій
сторони можуть укласти додатковий договір.
            2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
   2.1. Встановлювати умови зберігання майна у Банку. Ці умови
мають такий зміст:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   2.2. Отримувати від Банку інформацію щодо виконання своїх
розпоряджень.
 ___________________________________
   (*) Предметом  договору  можуть  бути  операції  щодо:
відповідального зберігання грошових коштів, приватизаційних та
цінних паперів, а також інших документів, що засвідчують право
власності  Товариства  і  його довірителів; ведення рахунків
Товариства і його довірителів  за  письмовим  розпорядженням
довірених осіб; користування коштами, та цінними паперами за
угодою з Товариством.
   2.3. Інші права Товариства:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
           3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
   3.1. Надавати Банку письмові розпорядження щодо предмета
Договору. Розпорядження оформляються відповідно до вимог чинного
законодавства України.
   3.2. У тримісячний термін  після  реєстрації  Товариства
повністю сплатити внески засновників до статутного фонду.
   3.3. Передавати Банку  копію  дозволу  (ліцензії)  Фонду
державного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами.
   3.4. Надати Банку належним чином завірені копії установчих
документів   Товариства  (статуту,  установчого  договору,
реєстраційного свідоцтва), а також повідомляти Банк про всі зміни
і доповнення, які вносяться до статутних документів Товариства і
до складу довірених осіб, в 5-ти денний термін з моменту внесення
їх до державного реєстру, якщо ці зміни потребують перереєстрації
Товариства, а в інших випадках з моменту їх прийняття.
   3.5. Відшкодувати витрати Банку, пов'язані з виконанням його
функцій залежно від ______________________________________________
              (кількість або суми
 _________________________________________________________________
 здійснених операцій, терміну зберігання майна, інших показників)
у розмірі _______________________ (крб., відсотків). Перерахування
       (цифри прописом)
коштів Банку здійснюється до "___" число кожного місяця шляхом
оплати платіжних документів, що подаються Банком.
   3.6. Надати Банку згідно з чинним законодавством України
картки зразків підписів на довірених або уповноважених осіб, які
мають  право  давати  розпорядження від імені Товариства на
здійснення операцій з його майном та майном довірителів.
   3.7. Інші обов'язки Товариства:
 _________________________________________________________________
             4. ПРАВА БАНКУ
   4.1. Припиняти  ведення  рахунків  Товариства,  якщо  у
тримісячний термін після його реєстрації засновники повністю не
внесли кошти до статутного фонду Товариства.
   4.2. Не виконувати доручені  операції,  якщо  документи,
одержані  від  Товариства,  не  відповідають вимогам чинного
законодавства України.
   4.3. Вносити пропозиції Товариству з питань його діяльності
та брати участь у їх розгляді.
   4.4. За  письмовим  розпорядженням  Товариства  проводити
операції з використанням вільних _________________________________
                (грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на
таких умовах:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   4.5. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
Договору.
   4.6. Інші права Банку:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
            5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
   5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі
банківські рахунки (*):
 _________________________________________________________________
             (назви рахунків)
 ———————————————————
   (*) Відкриття  рахунків  для акумулювання приватизаційних
паперів і здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочинає
лише  після  отримання  від Товариства копії ліцензії Фонду
державного майна України на право здійснення представницької
діяльності з приватизаційними паперами. З моменту передачі копія
ліцензії стає невід'ємною частиною цього Договору.
   5.2. Здійснювати  банківські  операції  згідно  з чинним
законодавством України, на  підставі  письмових  розпоряджень
Товариства, узгоджених усіма довіреними особами, якщо інше не
передбачено установчим договором Товариства.
   5.3. Забезпечувати зберігання та своєчасне повернення майна
Товариства і його довірителів в термін __________ днів з моменту
звернення Товариства.
   5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства і його
довірителів,  які  суперечать  чинному законодавству, або не
регламентовані цим Договором та розпорядженнями Товариства.
   5.6. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, що
становить  комерційну  таємницю  Товариства.  Відповідальність
посадових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно з
чинним законодавством України.
   5.7. Надавати  Товариству до "___" числа кожного місяця
платіжні документи для відшкодування  витрат  за  здійсненні
банківські операції.
   5.8. Інші обов'язки Банку:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
          6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти іншій стороні у їх виконанні.
   6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення.
   6.3. Сторони  несуть  матеріальну  відповідальність  за
невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Збитки, що
заподіяні Товариству або Банку у цьому разі, відшкодовуються у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
   6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо
збитки  є  наслідком  дій, вчинених відповідно до письмових
розпоряджень Товариства.
             7. ІНШІ УМОВИ
   7.1. Спори, що виникають у ході виконання сторонами цього
Договору, які не врегульовані його умовами, підлягають розгляду у
порядку, встановленому чинним законодавством.
   7.2. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони
керуються чинним законодавством України.
   7.3. Додаткові умови:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
           8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до "___" _________________ 199 р.
   8.2. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
   8.3. В разі розірвання цього Договору в установленому порядку
Банк в тижневий строк передає Товариству або Банку-правонаступнику
майно, що знаходиться на відповідальному зберіганні, а також
перераховує залишки коштів, що належать Товариству та  його
довірителям, на рахунки попередньо повідомлені Товариством.
   8.4. У випадку припинення дії Договору Банк має право на
відшкодування своїх витрат щодо цього Договору раніш ніж він
поверне Товариству його майно, згідно домовленості між сторонами.
Відшкодування не може проводитись за рахунок майна довірителів.
   8.5. Зміни  до  умов  Договору  вносяться  за  взаємною
домовленістю сторін у письмовій формі.
   8.6. Строк дії Договору може бути продовжений на наступний
рік на підставі письмової угоди сторін.
         Повні юридичні адреси сторін:
   Товариство                    Банк
 ____________________             ____________________
 ____________________             ____________________
 ____________________             ____________________
 
 ____________________             ____________________
   підпис                     підпис
   Печатка                       Печатка
                        Додаток 1
                    до Типового  договору на
                    обслуговування комерційним
                    банком довірчого товариства
 
             ПРИМІРНИЙ АКТ
    прийому-передачі на зберігання комерційним банком
       майна довірителів довірчого товариства
 
   Складено "___"______________ 199 р. ________________________
                      (місце складання акту)
   Ми, що нижче  підписалися,   довірче     товариство
"_______________________________" (надалі - Товариство), в особі
 _________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з одного боку , і комерційний банк "_________________________"
(надалі - Банк) в особі __________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.
   Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно (*):
 _________________________________________________________________
              (опис майна)
   Загальна вартість майна складає ________________________ крб.
                     (сума - прописом)
   Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від "___"____________ 199 р.
   Майно передав               Майно прийняв
    Товариство                  Банк
 ______________________           ______________________
     підпис                   підпис
     Печатка                  Печатка
  __________________             __________________
   (*) Опис повинен передбачати перелік майна за його видами,
одиниці  виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна
вартість даного виду майна.
   Оцінка майна визначається на підставі домовленості сторін (у
тому числі - на підставі аудиторської оцінки) або у відповідності
з чинними нормативними документами.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка