Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зайнятості населення та безробіття для Міністерства праці України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.1993 N 289
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики 
    N 393 ( v0393202-05 ) від 30.11.2005 )
 
      Про затвердження форм державної статистичної
      звітності з питань зайнятості населення та
      безробіття для Міністерства праці України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
               Міністерства статистики
        N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96
        N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
   1. За поданням Міністерства праці України затвердити форми
державної статистичної звітності по працевлаштуванню і зайнятості
населення та інструкції по їх складанню для районних, міських,
обласних, республіканського органів служби зайнятості, а також
підприємств, установ і організацій і ввести їх в дію з січня 1994
року:
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 1-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від  30.05.96  )  -  N  1-ПН  (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (місячна) та Інструкцію по її розробці та поданню;
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 2-ПН
на підставі Наказу Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 )
від  30.05.96  )  -  N  2-ПН  (працевлаштування) "Звіт про
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби
зайнятості" (за I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) та
Інструкцію по її розробці та поданню;
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 3-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 3-ПН "Звіт про потребу в працівниках" (місячна);
   ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми N 4-ПН
на підставі Наказу Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від
31.12.97 ) - N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників" (при
необхідності);
   - Інструкція щодо заповнення і подання державної статистичної
звітності за формами N N 3-ПН, 4-ПН.
 
   2. Затвердити типову форму первинної облікової документації
N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників" та Інструкцію по її
застосуванню та заповненню.
 
   3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності:
   - N N 1-ПН, 2-ПН на центри зайнятості всіх рівнів;
   - N N 3-ПН, 4-ПН і типову форму N ПН-1 на підприємства,
установи, організації незалежно від форми власності і відомчої
підпорядкованості.
 
   4. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної
статистичної звітності та первинного обліку, інструкціями по їх
розробці і заповненню, а також збирання та обробка інформації про
працевлаштування і зайнятість населення здійснюється Мінпраці
України.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 28 січня 1993 року N 7 ( v0007207-93 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності для Мінпраці України".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 І.В.Хайнацька
 
 
 
   (  Форма  N 1-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )
 
 
 
 
 
   (  Форма  N 2-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства статистики N 163 ( v0163207-96 ) від 30.05.96 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (  Форма  N 3-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
 
 
   (  Форма  N 4-ПН втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату N 120 ( v0120202-97 ) від 31.12.97 )
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   28.12.1993 N 289
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення і подання державної статистичної
     звітності за формами N 3-ПН "Звіт про наявність
    вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу
     в працівниках станом на ____________" і N 4-ПН
        "Звіт про вивільнення працівників"
 
 
           1. Загальні положення
 
   Підприємства, установи  і  організації,  розташовані  на
території України, на виконання статті 20 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) *) беруть участь у реалізації
державної політики зайнятості.
 
---------------
   *) Надалі - Закону України.
 
   1.1. Відповідно до пункту 3 цієї  статті  підприємства,
установи і організації **), розташовані на території відповідного
регіону, незалежно від форм власності і господарювання та відомчої
підпорядкованості, щомісячно в повному обсязі подають державній
службі зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць
(вакантних посад) за формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних
робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках станом на
____________".
 
---------------
   **) Надалі - підприємства.
 
   1.2. Згідно з пунктом  4  вищенаведеної  статті  Закону
( 803-12 ) у разі вивільнення працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі  ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням
чисельності або штату працівників підприємства, незалежно від форм
власності, не пізніше як за два місяці до вивільнення в письмовій
формі повідомляють про це державну службу зайнятості, вказуючи
підстави  і  строки  вивільнення,  найменування  професій,
спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці.
   Ці показники наводяться у державній статистичній звітності за
формою N 4-ПН "Звіт про вивільнення працівників".
 
   1.3. Відповідно до статті 19 (пункт 2) Закону  України
( 803-12 ) державна служба зайнятості має право одержувати від
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності,
крім статистичних даних про наявність вакантних робочих місць,
характер і умови праці на них, про всіх прийнятих працівників,
також інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва
і праці, інші заходи, що можуть призвести  до  вивільнення
працівників.
 
     2. Порядок складання і подання державній службі
     зайнятості державної статистичної звітності за
      формою N 3-ПН "Звіт про наявність вільних
      робочих місць (вакантних посад) та потребу в
      працівниках станом на ____________ 19__ р."
 
   Звіт за формою N 3-ПН подається підприємствами, незалежно від
форм власності і господарювання, місцевому центру зайнятості 28
числа щомісячно. У разі необхідності термінового заміщення наявних
вільних робочих місць і вакантних посад, що виникли у міжзвітний
період  у зв'язку із звільненням працівників, дані про них
подаються додатково, в міру їх виникнення.
   У графі  Б  найменування  професії,  посади зазначається
відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій робітників,
посад службовців і тарифних розрядів (ЗКППТР), затвердженого
постановою колишнього Державного комітету СРСР по стандартах від
27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987 року. Найменування
професій і посад розміщуються суворо в порядку зростання кодів.
   У графі В проставляється тарифний розряд, категорія чи клас
відповідної професії, посади (відповідно до графи 2).
   У графі  1 показується кількість вільних робочих місць,
вакантних посад по відповідній професії, посаді.
   У графі 2 наводиться загальна потреба в працівниках для
заміщення вільних робочих місць і вакантних посад з однаковими
умовами праці. Потреба для заміщення робочих місць і вакантних
посад, які мають відмінності в умовах праці, виділяється окремими
рядками.
   У графі 3 (із графи 5) вказується потреба в працівниках
жіночої статі. У разі, коли вільні робочі місця і вакантні посади
можуть комплектуватись особами як жіночої, так і чоловічої статі,
то заповнюється тільки графа 5, графа 6 не заповнюється.
   У графі 4  проставляється  потреба  в  працівниках  для
комплектування вільних робочих місць і вакантних посад в рахунок
річної броні, встановленої місцевими державними адміністраціями
відповідно до статті 5 Закону ( 803-12 ), для працевлаштування
громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці, а також за рахунок пенсіонерів,
учнів, студентів. Потреба зазначаться по кожній категорії громадян
окремо під такими шифрами:
   1 - жінки, які мають дітей віком до 6 років; одинокі матері
за наявністю дитини віком до 14 років або дітей-інвалідів;
   2 - молодь, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні
навчально-виховні заклади і не отримала направлення на роботу, а
також інші особи молодше 21 року;
   3 - особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58
років, жінки - 53 років);
   4 - громадяни, які з поважних причин більше одного року не
мають роботи;
   5 - особи, звільнені з установ, що виконують покарання, або
здійснюють примусове лікування;
   6 - особи, яким виповнилось п'ятнадцять років і які за згодою
батьків або особи, яка їх замінює, приймаються на роботу на
спеціалізовані робочі місця.
   Крім того,  при  можливості  працевлаштування  інваліда,
пенсіонера, учня або студента у вільний від навчання час необхідно
навести потребу в працівниках по кожній категорії цих громадян за
шифрами:
   7 - пенсіонери;
   8 - учні, які виявили бажання працювати у вільний від
навчання час;
   9 - студенти;
   10 - інваліди.
 
   Наприклад: Потреба підприємства у верстатниках  (гр.  2)
складає 10 чол. (гр. 5), в тому числі по квоті (гр. 7) всього
4 чол., з них по шифрах: 5-1 чол., 3-2 чол., 6-1 чол.
 
   У графі 5 наводяться вимоги щодо освіти громадянина для
заміщення відповідного робочого місця (посади): вища, професійна,
повна  загальна середня, неповна загальна середня, початкова
(відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
   У графі  6  проставляється  спеціальність громадянина за
дипломом.
   У графі 7 вказується характер роботи: постійна  робота,
тимчасова, сезонна, з неповним робочим днем (тижнем), на дому, за
сумісництвом. Умови праці: важкі, шкідливі, нормальні.
   У графі 8 відображаються режим роботи і змінність: робота в
одну, дві і три зміни, час початку і закінчення роботи, робота
тільки в нічну зміну і т. д.
   У графі 9 зазначається середньомісячна  заробітна  плата
(доход) по кожній професії, посаді, який відповідає розряду,
класу, категорії робітника або службовця, який склався за останній
рік.
   У графі 10 вказується система оплати праці:  погодинна,
погодинно-преміальна, проста відрядна, відрядно-преміальна і ін.
   У графі 11 робиться примітка про наявність пільгових умов -
надання  житла, місць для дітей у дошкільних закладах, баз
відпочинку тощо.
   У довідковій частині:
   У рядку 12 щомісячно  показується  спискова  чисельність
працівників, в тому числі робітників.
   У рядку 14 відображається кількість нових робочих місць, які
передбачається ввести в дію у поточному році - всього, в т. ч. за
рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення. Дані
подаються один раз на рік - 28 січня поточного року, а також у
разі виникнення змін.
   У рядку 16 вказується число введених у дію робочих місць у
звітному періоді, з них за рахунок Державного фонду сприяння
зайнятості населення. Дані подаються щоквартально - 28 числа
останнього місяця кварталу.
   У рядку 18 наводяться дані про потребу в працівниках для
комплектування нових робочих місць в поточному  році.  Дані
подаються  станом  на  28 січня поточного року з наступним
коригуванням у разі зміни потреби.
   У рядку 19 зазначається кількість фактично прийнятих осіб на
нові робочі місця у звітному періоді - всього, з них  за
направленням служби зайнятості. Дані подаються один раз на квартал
станом на 28 число останнього місяця кварталу.
 
     3. Порядок складання і подання державній службі
   зайнятості державної статистичної звітності за формою
      N 4-ПН "Дані про вивільнення працівників"
 
   Звіт за формою N 4-ПН складають підприємства, установи,
організації, незалежно від форм власності, на яких здійснюється
вивільнення працівників, і в письмовій формі повідомляють про це
державну службу зайнятості за два місяці до вивільнення.
   У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх
громадян, які підлягають вивільненню.
   У графі 5 найменування  професії,  посади  вивільнюваних
зазначаться відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій
робітників, посад службовців і тарифних  розрядів  (ЗКППТР),
затвердженого постановою колишнього Державного комітету СРСР по
стандартах від 27.08.86 N 016 і введеного в дію з 1 січня 1987
року. Найменування професій і посад розміщуються суворо в порядку
зростання кодів.
   У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до
вищезгаданого класифікатора (ЗКППТР).
   У графі  7  зазначається  кваліфікація  вивільнюваного
працівника.
   У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход).
   У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, по якій
робітник (службовець) працював до моменту вивільнення.
   У графі 11 зазначаються дані щодо місця фактичного проживання
вивільнюваного працівника, якщо воно не співпадає з адресою, за
якою його прописано.
   У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного
працівника, зокрема: належність його до категорії осіб, які
потребують спеціальних робочих місць (підлітки, особи з обмеженою
працездатністю та ін.), пенсійний вік, інвалідність, побажання
громадянина відносно нової роботи: характеру (постійна, тимчасова,
сезонна, з неповним робочим  днем,  тижнем,  на  дому,  за
сумісництвом), режиму - змінності (в одну, дві, три зміни),
середньомісячного доходу та ін.
   Довідкова інформація  наводиться на основі даних відділу
кадрів.
   Організаційними причинами  вивільнення  працівників можуть
бути:  скорочення  штатів,  зміна  структури  управління,
реорганізація,  перепрофілювання  та  ліквідація підприємства,
установи, організації та інші, що можуть призвести до вивільнення.
   Відповідно до  пункту  2 статті 19 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) державна служба зайнятості, у
разі утруднення наступного влаштування вивільнюваних працівників,
має право вносити пропозиції до місцевих державних адміністрацій
про зупинення на строк до шести місяців рішення підприємств про
вивільнення працівників з одночасною  частковою  або  повною
компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою.
   Розміри витрат та пільги по оподаткуванню, що компенсуються
або надаються підприємствам, установам, організаціям у випадках,
передбачених цим пунктом, відповідно до законодавства України,
визначаються рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади
за поданням координаційних комітетів сприяння зайнятості.
 
               * * *
 
   Форми державної статистичної звітності  розробляються  на
основі документів первинного обліку. Основними формами первинної
облікової документації є накази (розпорядження) про прийняття на
роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору
(контракту), особисті картки.
   Основними вимогами при розробці форм є: достовірність даних,
повнота заповнення, своєчасність подання.
 
 Державний центр зайнятості
 Міністерства праці України
 
 
Кому подається _________________ Типова форма N ПП-1
        назва та адреса
________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
      одержувача       Наказ Мінстату України
                 28.12.1993 N 289
Міністерство (відомство),
комітет ________________________ Код за ЗКУД ___________________
________________________________
МДО, концерн, асоціація ________ Подають підприємства, установи і
Підприємство, установа,      організації службі зайнятості -
організація ____________________ щодекадно (при наявності
________________________________ прийнятих працівників)
Адреса _________________________
Форма власності ________________
Вид діяльності _________________
 
 
              ВІДОМОСТІ
          про прийнятих працівників
 
         станом на ____________ 199_ р.
 
------------------------------------------------------------------
| Код |Прізвище,|Найменування|  Код  |Номер та  |прийнятий за |
|рядка|ім'я, по |професії,  |професії,|дата    |направленням |
|   |батькові |посади за  |посади за|наказу про |служби    |
|   |     | ЗКППТР   | ЗКППТР |зарахування|зайнятості, |
|   |     |      |     | на роботу |на загальній |
|   |     |      |     |      |підставі, в |
|   |     |      |     |      |рахунок 5%  |
|   |     |      |     |      |квоти та ін. |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| А |  1  |   2   |  3  |   4   |  5     |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 1 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 2 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 3 |     |      |     |      |       |
|-----+---------+------------+---------+-----------+-------------|
| 4 |     |      |     |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 19__ р.
 _________________________________________________  Керівник ____
 прізвище, ініціали, посада і N телефону виконавця
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   28.12.1993 N 289
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   по застосуванню та заповненню типової форми первинного
    обліку N ПН-1 "Відомості про прийнятих працівників"
 
 
   Форма введена на виконання Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (ст. 20, п. 3) і розповсюджується на
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності
та відомчої підпорядкованості.
 
   Форма заповнюється на підставі наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу (типова ф. N Т-1) в одному примірнику та
щодекадно  (при  наявності  прийнятих  працівників) подається
державній службі зайнятості.
 
   У графі 1 наводяться прізвища, імена та по батькові всіх
прийнятих на роботу громадян за декаду.
 
   У графі 2 найменування професій, посад, на які прийняті
громадяни, вказується відповідно до Загальносоюзного класифікатора
професій  робітників,  посад  службовців і тарифних розрядів
(ЗКППТР), затвердженого постановою колишнього Державного комітету
СРСР по стандартах від 27.08.87 N 916 і введеного в дію з 1 січня
1987 року.
 
   У графі 3 проставляється код професії, посади відповідно до
вищевказаного класифікатора (ЗКППТР).
 
   У графі 4 проставляються номер та дата наказу про прийняття
на роботу громадянина.
 
   У графі 5 вказується підстава прийняття громадянина  на
роботу: за направленням служби зайнятості, на загальній підставі,
в рахунок 5% квоти тощо.
 
   Відомості про прийнятих працівників підписуються керівником
підприємства (установи, організації).
 
 Державний центр зайнятості
 Міністерства праці України

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка