Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про формування кадрового резерву для державної служби

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 19 грудня 1994 р. N 853
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 199 ( 199-2001-п ) від 28.02.2001 )
     Про Положення про формування кадрового резерву
            для державної служби
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 533 ( 533-96-п ) від 16.05.96 
    N 1333 ( 1333-97-п ) від 29.11.97 
    N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98
    N 2024 ( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
  
 
   Відповідно до статті 28 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про формування кадрового резерву для
державної служби, що додається.
   Установити, що формування кадрового резерву для апаратів
органів прокуратури,  судів,  дипломатичної  служби,  митного
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших здійснюється
відповідно до зазначеного Положення, якщо інше не передбачено
законами України.
 
   Прем'єр-міністр України          В. МАСОЛ
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України        І. ДОЦЕНКО
   Інд.49
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 грудня 1994 р. N 853
              ПОЛОЖЕННЯ
        про формування кадрового резерву для
             державної служби
   1. Кадровий резерв для державної служби (далі - кадровий
резерв) створюється для заміщення посад державних службовців, а
також для просування їх по службі.
   Робота, що проводиться з особами, зарахованими до кадрового
резерву, повинна сприяти підвищенню професійного рівня працівників
та підготовці їх до виконання функцій на майбутній посаді.
   2. Кадровий резерв формується із: ( Абзац перший пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від 29.11.97 )
   керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій,
сфера діяльності яких належить до компетенції даного державного
органу, та інших органів;
   працівників місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування; ( Абзац третій пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 2024 ( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
   випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю;
   державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли
стажування або рекомендовані для просування на більш  високі
посади;
   осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до
кадрового резерву;
   числа випускників вищих навчальних закладів, зарахованих на
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
державного управління, за поданням Головдержслужби. ( Пункт 2
доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою КМ N 533 ( 533-96-п )
від 16.05.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2024
( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
   3. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені
працівники, які успішно справляються з  виконанням  службових
обов'язків, проявляють ініціативу, мають організаторські здібності
і необхідний досвід роботи, успіхи у навчанні.
   Зарахування працівника до кадрового резерву провадиться за
його згодою. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється
керівництво за місцем роботи зарахованого працівника. ( Абзац
другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
1333 ( 1333-97-п ) від 29.11.97 )
   На кожну посаду державного службовця - керівника формується
кадровий резерв у кількості не менше двох осіб, а за посадами
спеціалістів складаються списки осіб, що включаються до резерву з
урахуванням фактичної потреби. ( Абзац третій пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від 29.11.97, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2024 ( 2024-99-п ) від
29.10.99 )
   Зарахування до кадрового резерву провадиться  керівником
відповідного державного органу за пропозиціями його заступників та
керівників структурних підрозділів, а також за погодженням з
іншими органами, якщо призначення на посади, на які формується
кадровий резерв, передбачає погодження кандидатур з цими органами.
( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1333
( 1333-97-п ) від 29.11.97, із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 2024 ( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
   Форма списку осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву,
додається.
   Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, щорічно у
грудні  переглядається  керівником державного органу. У разі
необхідності цей список може переглядатися протягом року. ( Абзац
шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від
29.11.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2024
( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
   Головдержслужба аналізує пропозиції центральних та місцевих
органів виконавчої влади щодо формування кадрового резерву на
посади державних службовців, призначення на які здійснюється
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, а
також Кабінетом Міністрів України, і узагальнений матеріал подає
щороку в I кварталі на розгляд Кабінету Міністрів України. Цей
матеріал  Управління  кадрового забезпечення апарату Кабінету
Міністрів України опрацьовує, погоджує з Віце-прем'єр-міністрами
та подає на затвердження Прем'єр-міністру України список кадрового
резерву.  У  разі необхідності центральні та місцеві органи
виконавчої влади можуть протягом року подавати до Головдержслужби
пропозиції про внесення змін до списку кадрового резерву для
узагальнення і подання Кабінету Міністрів України. ( Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від
29.11.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2024
( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
   Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на
яких передбачає доступ до державної таємниці, стосовно осіб, які
не мають оформленого в установленому порядку допуску до державної
таємниці, розглядається питання щодо можливості надання їм такого
допуску згідно із законодавством. ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від 29.11.97 )
   4. З працівниками, зарахованими  до  кадрового  резерву,
керівники державних органів і структурних підрозділів їхнього
апарату проводять роботу згідно із затвердженими ними особистими
річними планами, в яких передбачається:
   систематичне навчання шляхом самоосвіти;
   періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних
навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);
   участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з відповідних
проблем та питань діяльності державних органів і структурних
підрозділів;
   стажування у відповідному державному органі терміном до двох
місяців;
   заміщення на період відсутності державного службовця посади,
на яку зараховано працівника до кадрового резерву;
   участь у підготовціі проектів актів законодавства та інших
нормативних документів тощо;
   вивчення і аналіз виконання  законів  України,  постанов
Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, в тому числі
на місцях.
   5. Організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового
резерву міністерств, інших центральних та  місцевих  органів
виконавчої влади здійснює Головдержслужба.
   Кадрові служби органів, на яких поширюється чинність Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), систематично аналізують
та узагальнюють практику формування кадрового резерву і роботи з
ним, вносять пропозиції керівництву відповідного органу щодо
вдосконалення цієї роботи, контролюють виконання особистих планів
підготовки та підвищення кваліфікації.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1333 ( 1333-97-п ) від
29.11.97 )
   6. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано
працівника, стає вакантною, то він має переважне право на її
заміщення при проведенні конкурсу. Просування по службі державного
службовця, який зарахований до кадрового резерву чи  пройшов
стажування або є випускником Української Академії державного
управління при Президентові України, може  здійснюватися  за
рішенням керівника відповідного державного органу поза конкурсним
відбором. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 299 ( 299-98-п ) від 17.03.98 )
   7. Керівник державного  органу несе відповідальність  за
ефективну  підготовку  і використання кадрового резерву. При
заміщенні вакантної посади керівник державного органу в поданні на
призначення кандидата на цю посаду повинен зазначати, чи перебував
він у кадровому резерві на цю посаду і протягом якого періоду.
   Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з
його власної ініціативи або за мотивованою пропозицією керівника
відповідного державного органу.
( Положення доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 2024
( 2024-99-п ) від 29.10.99 )
                      Додаток
               до Положення про формування кадрового
                 резерву для державної служби
                        ЗАТВЕРДЖУЮ
                    Керівник державного органу
                    "___" ____________ 199 р.
               СПИСОК
      осіб, зарахованих до кадрового резерву для
             державної служби
      __________________________________________
         (найменування державного органу)
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Посада, на   |     На посаді працює
 п/п|яку пропонується|———————————————————————————————————————————
  |резерв     |Прізвище, |Рік   |Освіта,  |Стаж|Ранг
  |        |ім'я,   |народжен-|коли і що |ро- |
  |        |по батькові|ня    |закінчив, |боти|
  |        |      |     |спеціаль- |на |
  |        |      |     |ність*  |по- |
  |        |      |     |     |саді|
 ———+————————————————+———————————+—————————+——————————+————+—————
 1 |    2    |   3   |  4  |   5  | 5 | 7
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
                        Продовження
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |         Резерв
 п/п|————————————————————————————————————————————————————————————
  |Прізвище, |Рік   |Освіта, |Коли  |Посада,|Стаж |Ранг
  |ім'я,   |народжен-|коли і що|зарахо-|яку зай|роботи|
  |по батькові|ня    |закінчив,|вано  |має,  |на по-|
  |      |     |спеціаль-|до ре- |місце |саді |
  |      |     |ність*  |зерву |роботи |   |
  |      |     |     |    |    |   |
 ———+———————————+—————————+—————————+———————+———————+——————+—————
 1 |   8   |  9  |  10  | 11  | 12  | 13  | 14
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
   Начальник підрозділу
   (що займається питаннями кадрів)
   ————————————————————————————————
 *) За наявності наукового ступеня або вченого звання  дані
заносяться до граф 5 і 10.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка