Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
 N 276 від 20.12.94
   м. Київ
                   Затверджено
                   наказом Міністерства
                   статистики України
                   від 20.12.94 р. N 276
 
 ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держкомстату
  N 139 ( v0139202-97 ) від 31.12.1997 )
              Положення
     про обласні, Київське та Севастопольське міські
           управління статистики
 
   1. Обласні, Київське та Севастопольське міські управління
статистики  (надалі  -  управління  статистики)  створюються
Міністерством  статистики  України  і  знаходяться  в  його
безпосередньому підпорядкуванні.
   Управління статистики у межах своєї компетенції забезпечує
реалізацію державної політики в галузі статистики  з  метою
одержання  достовірної  інформації  про  соціально-економічне
становище регіону.
   2. Управління статистики у межах повноважень, передбачених
цим Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов
Верховної Ради України, указів  і  розпоряджень  Президента,
декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та
нормативних актів Мінстату.
   3. Головними завданнями управління статистики є:
   реалізація державної політики в галузі статистики;
   збирання, розробка,  узагальнення  та  всебічний  аналіз
статистичної  інформації  про  процеси,  що  відбуваються  в
економічному і соціальному житті регіону; забезпечення гнучкості
форм та методів збору даних в умовах змін структури народного
господарства, органів управління, розвитку різних форм власності,
ринкових відносин;
   розробка, вдосконалення   і  впровадження  статистичної
методології, яка базується на результатах наукових досліджень,
міжнародних стандартах та рекомендаціях;
   забезпечення достовірності,  об'єктивності,  оперативності,
стабільності та цілісності статистичної інформації;
   забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених
статистичних даних у межах чинного законодавства.
   4. Управління статистики відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) організує і забезпечує збирання державної статистичної
інформації, ведення бюджетів сімей за їх згодою, проведення
переписів,  одноразових  обліків,  опитувань,  вибіркових,
монографічних та інших обстежень;
   б) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
рішень  органів  державної  виконавчої  влади,  місцевого  і
регіонального самоврядування з економічних і соціальних питань за
рахунок коштів замовника;
   в) аналізує структурну перебудову економіки, формування її
багатоукладності, технічне переоснащення народного господарства,
розвиток соціальної сфери, ринкові відносини,  міжрегіональні
зв'язки,  еквівалентність  обміну, формування ринку праці та
товарного ринку, фінансове становище, інвестиційні процеси, рівень
життя  населення,  соціальний  захист  громадян, ефективність
суспільного виробництва, тенденції зміни цін і тарифів, стан
навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних
заходів та інші процеси;
   г) організує і здійснює спостереження за динамікою цін і
тарифів на товари і послуги, розрахунки зведених індексів цін,
вивчає інфляційні процеси та громадську думку з найбільш гострих
проблем суспільно-політичного життя регіону;
   д) проводить обробку державної статистичної інформації на
базі єдиної методології і сучасної інформаційної технології;
   є) забезпечує  достовірність і об'єктивність статистичної
інформації, її адекватність  соціально-економічним  явищам  і
процесам;
   ж) забезпечує безплатно в установленому порядку статистичною
і аналітичною інформацією відповідні Ради народних депутатів,
місцеві органи державної  влади,  обласні  організації,  які
фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах виділених із
бюджету коштів на збирання та розробку цих даних,  наукові
установи, громадські об'єднання, інші юридичні особи; громадян - у
разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та
управління;
   з) забезпечує гласність статистичних даних, подає засобам
масової   інформації   поточні   та   річні   підсумки
соціально-економічного  становища регіону і галузей народного
господарства,  видає  статистичні збірники, бюлетені, огляди,
прес-випуски  та  інші  статистичні матеріали як на власній
поліграфічній базі, так і за господарськими угодами; проводить
прес-конференції та інші заходи;
   і) бере участь у розробці, вдосконаленні та впровадженні
методології  по  статистичних спостереженнях, які виконуються
відповідно до Плану статистичних робіт Мінстату України; розробляє
і впроваджує методологію по статистичних спостереженнях, які
виконуються на замовлення місцевих державних органів влади та
управління за їх рахунок;
   к) бере участь у впровадженні в практику основ організації
національного  рахівництва  та  в  міжнародному статистичному
співробітництві;
   л) затверджує  за погодженням з Мінстатом України форми
державної статистичної звітності та інструкції по їх заповненню,
які вводяться на замовлення обласних, районних і міських органів
влади та управління;
   м) встановлює коди і здійснює ведення Державного реєстру
звітних (статистичних) одиниць України;
   н) забезпечує видачу на платній основі зведеної державної
статистичної інформації юридичним і фізичним особам  на  їх
прохання, крім випадків, передбачених цим Положенням;
   о) забезпечує звітні одиниці статистичним інструментарієм,
бланками форм державної статистичної звітності, розробка яких
централізована в органах державної статистики;
   п) забезпечує збереження й захист статистичної інформації,
дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб,
знеособленість зібраних даних про фізичних осіб;
   р) проводить міжрегіональні статистичні зіставлення;
   с) координує діяльність районних, міських відділів статистики
та здійснює контрольні функції за їх діяльністю відповідно до
законодавства.
   5. Управління статистики має право:
   а) одержувати в установленому порядку безплатно від усіх,
розташованих  на території регіону юридичних осіб, включаючи
фінансові, банківські, митні служби, структурних одиниць, що не є
юридичними особами, головні організації яких розташовані за межами
регіону, осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, а також
громадських об'єднань та використовувати державну звітність і інші
необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані
(на будь-якій стадії їх розробки), а також пояснення, що додаються
до звітності;
   б) одержувати від банківських установ в 10-денний термін
інформації  про  відкриття  банківських  рахунків  суб'єктам
підприємницької,  некомерційної  діяльності  та  громадським
об'єднанням;
   в) проводити  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, підприємницької діяльності та
сімейного бюджету;
   г) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність статистичних даних.  Службові  особи
органів державної статистики мають право відвідувати згідно з
діючим порядком об'єкти, що перевіряються;
   д) одержувати від підприємств, організацій, установ, інших
юридичних осіб незалежно від форм власності та господарювання і
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, пояснення та інші
матеріали щодо виявлених порушень в обліку і звітності;
   є) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;
   ж) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від підприємств, установ, інших юридичних осіб та
осіб,  які  займаються  підприємницькою  діяльністю,  вносити
виправлення до державної статистичної звітності, а при невиконанні
цієї вимоги у визначені органами державної статистики строки
самостійно вносити їх з наступним повідомленням  відповідних
підприємств, організацій, установ, інших юридичних осіб та осіб,
які займаються підприємницькою діяльністю, для виправлення в
первинному  та бухгалтерському обліку, інших взаємопов'язаних
показниках;
   з) вносити пропозиції щодо притягнення службових осіб та
осіб, які займаються  підприємницькою  діяльністю,  винних  у
порушенні вимог  Закону  України  "Про  державну  статистику"
( 2614-12  ),  до  відповідальності,  передбаченої  чинним
законодавством;
   і) відповідно до чинного законодавства накладати штрафи на
службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю,
за порушення правил обліку та статистики;
   к) публікувати дані статистичних спостережень;
   л) виконувати на основі укладених угод  госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні,  обчислювальні  та  інші  роботи, що
оплачуються за рахунок замовників;
   м) надавати у користування на договірній основі технічні
засоби по обробці і передачі інформації, інші основні фонди
стороннім організаціям, підприємствам, фірмам;
   н) видавати і розповсюджувати статистичну інформацію  на
комерційній основі на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   о) залучати осіб, які не працюють в органах  державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
   6. Управління статистики при виконанні покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої
влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також
розташованими на відповідній території підприємствами, установами,
організаціями та громадськими об'єднаннями.
   7. Управління статистики очолює начальник, який відповідно до
чинного законодавства на конкурсній основі призначається на посаду
Міністерством статистики України та звільняється ним з посади.
   Начальник управління  статистики  має  заступників,  яких
відповідно до чинного законодавства на конкурсній основі він
призначає на посаду і звільняє з посади.
   Начальник управління   статистики   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним  функцій,  розподіляє  обов'язки  між  своїми
заступниками, визначає ступінь відповідальності їх та керівників
структурних підрозділів управління.
   8. Начальник  управління  керує  діяльністю  управління
статистики:
   відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і
звільняє з роботи працівників управління;
   затверджує положення про структурні підрозділи управління;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат;
   видає у межах компетенції управління статистики накази, які є
обов'язковими для виконання відповідними органами і посадовими
особами, організує і контролює їх виконання;
   забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і
скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають
скарги.
   У необхідних випадках управління статистики видає разом з
іншими органами управління спільні акти.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
повноважень  управління  статистики,  в управлінні статистики
створюється колегія у складі начальника управління статистики
(голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а
також інших працівників управління.
   Склад колегії  затверджується  Міністерством  статистики
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.
   10. Управління статистики утримується за рахунок державного
бюджету України. Статистичні спостереження, що проводяться за
Планом статистичних робіт, фінансуються за рахунок державного
бюджету. Додаткові роботи оплачуються замовником.
   Окремі підрозділи, а також тимчасові творчі колективи органів
державної статистики здійснюють свою діяльність на принципах
господарського розрахунку.
   Гранична чисельність  і  фонд  оплати  праці працівників
управління визначається Міністерством статистики України.
   Структура управління статистики затверджується Міністерством
статистики України.
   Штатний розпис  управління  затверджується  начальником
управління.
   11. Управління статистики є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки  в установах банків, печатку з зображенням
Державного герба і своїм найменуванням.
 
 "Інформаційний бюлетень Міністерства статистики України"
 N 2-3, 1995 р.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка