Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про надання позики (Реабілітаційна позика) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 22 грудня 1994 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Договір
            про надання позики
           (Реабілітаційна позика)
             між Україною та
      Міжнародним банком реконструкції та розвитку
           від 22 грудня 1994 року
 
     
    { Договір ратифіковано Законом України N 328 ( 328/94-ВР )
     від 24.12.94 }
 
 
 
   Дата ратифікації Україною:  24 грудня 1994 р.
   Набуття чинності для України: 21 березня 1995 р.
 
          ДОГОВIР ПРО НАДАННЯ ПОЗИКИ
 
                       Номер позики 3831 UA
 
   Договір від  22  грудня  1994 року, між Україною (далі
поіменована Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (далі поіменований Банк).
 
   Оскільки: (А) Банк отримав від Позичальника листа від 30
листопада 1994 року з викладом програми дій, мети та політики,
спрямованої на досягнення економічної стабілізації і на проведення
структурних  реформ  в  економіці  країни-Позичальника (надалі
поіменована  Програма) з підтвердженням  намірів  Позичальника
виконати таку програму, а також з проханням до Банку надати
допомогу у фінансуванні імпорту, який є необхідним під час такого
виконання та
 
   (Б) на основі, inter alia, вищенаведеного, Банк вирішив, в
підтримку Програми, надати таку допомогу Позичальнику через Позику
на умовах та на строк, викладених в даному Договорі,
 
   отже тепер сторони таким чином домовляються про слідуюче:
 
               СТАТТЯ I
 
          Загальні умови. Визначення
 
   Розділ 1.01. "Загальні умови стосовно позик та договорів про
надання гарантій" Банку від 1 січня 1985 року із змінами,
викладеними нижче (Загальні умови), є невід'ємною частиною цього
Договору:
 
   (а) Розділ 2.01, пункт 11 буде змінений і викладений в такій
редакції: "Проект означає імпорт та інші види діяльності, які
можуть фінансуватися з надходжень за Позикою у відповідності з
положеннями Додатка 1 до даної угоди про Позику",
 
   (б) Останнє речення Розділу 3.02 вилучено.
 
   (в) В Розділі 6.02 підпункт (и) перейменовано в підпункт (1),
а також додано новий підпункт (и) в такій редакції:
 
   (и) Надзвичайна ситуація виникне за умов, коли подальше
зняття з рахунку коштів Позики не відповідатиме положенням Статті
III, Розділу 3 Статей Договору Банку ( 996_028 )",та
 
   (г) Розділ 9.07 (в) буде змінений і викладений в такій
редакції:
 
   "(в) Не пізніше, ніж через шість місяців після Дати Закриття,
або іншої дати, узгодженої Позичальником і Банком, Позичальник
готує і надає Банку звіт в такому обсязі і детальному викладі,
який  обґрунтовано  може  запросити Банк, стосовно виконання
програми, про яку йдеться в Преамбулі до Договору про надання
Позики,  стосовно  виконання  Позичальником  і  Банком своїх
зобов'язань, відповідно взятих кожною з сторін в межах даного
Договору про Позику, та стосовно досягнення мети даної Позики."
 
   Розділ 1.02. Якщо тільки контекст не вимагає інакше, кілька
термінів, визначених в Загальних умовах та в Преамбулі мають
відповідне значення, а нижченаведені додаткові терміни мають таке
значення:
 
   (а) "Ринковий обмінний курс" означає (1) курс українського
карбованця, встановлений на Українській міжбанківській валютній
біржі, згідно повідомлення Національного банку, і (2) після
введення  національної грошової одиниці України, - її курс,
відповідно встановлений на Українській міжбанківській валютній
біржі, або будь-яким її правонаступником,
 
   (б) "Національний банк" означає Національний банк України,
 
   (в) "Керівник Проекту" означає керівника проекту, про якого
йдеться в Розділі 3.04 даного Договору, та
 
   (г) "СМТК"  означає  Стандартну  міжнародну   торгову
класифікацію, в Редакції 3 (СМТК, ред. 3), видану Організацією
Об'єднаних Націй в Статистичних звітах, Серія М, N 343 (1986).
 
              СТАТТЯ II
 
               Позика
 
   Розділ 2.01. Банк погоджується надати позику Позичальнику на
умовах і на строки, які викладені в цьому Договорі, або на які
посилається цей Договір про Позику, в різній валюті загальна
вартість якої має бути еквівалентна сумі у п'ятсот мільйонів
доларів США (500.000.000 доларів США), що становитиме суму зняття
з  рахунку надходжень коштів за Позикою, кожна сума зняття
оцінюватиметься Банком на дату такого зняття.
 
   Розділ 2.02. Сума Позики може зніматись з Рахунку Позики
згідно положень Додатка 1 до цього Договору.
 
   Розділ 2.03. Дата закриття має бути 30 червня 1996 року, або
пізніше як це визначить  Банк.  Банк  своєчасно  повідомить
Позичальника про таку пізнішу дату.
 
   Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку суму на підтвердження
своїх зобов'язань в розмірі трьох четвертих одного відсотка (3/4
від 1%) щорічно з основної суми Позики, яка не знімається час від
часу.
 
   Розділ 2.05. (а) Позичальник сплачує проценти з основної суми
Позики, яка знята і яка залишається час від часу на рахунку при
ставці для кожного процентного періоду, що дорівнює вартості
кваліфікованих позик, визначених у відповідності з попереднім
семестром плюс половина відсотка (1/2 від 1%). В певні дати,
зазначені в Розділі 2.06 цього Договору Позичальник сплачує
проценти, що наросли з основної суми, яка залишилась з дати
попереднього  процентного  періоду,  розрахованої за ставкою,
відповідною даному процентному періоду.
 
   (б) Так швидко як це можливо практично, по завершенні кожного
семестра Банк інформує Позичальника про Вартість кваліфікованих
позик, визначених у відповідності з даним семестром.
 
   (в) Стосовно цього розділу:
 
   (i) "Процентний період" означає 6-місячний період,  який
завершується на дату, яка безпосередньо передує кожній даті,
зазначеній в Розділі 2.06 цього Договору, починаючи з процентного
періоду в якому підписано Договір.
 
   (ii) "Вартість кваліфікованих позик" означає вартість, яку в
прийнятливих межах визначає Банк і виражає її у щорічних відсотках
від суми невикористаних позик Банку, наданих після 30 червня, 1982
року за винятком таких позик або їх частин, як зазначено вище, які
Банк вирішив фінансувати: (А) інвестиції Банку, та (Б) позики, які
Банк може надати після 1 липня 1989 року, процентна ставка яких
буде визначена інакше, ніж зазначено в пункті (а) цього Розділу.
 
   (iii) "Семестр" означає перші шість місяців або наступні
шість місяців календарного року.
 
   (г) В день, який може бути визначений Банком, але Позичальник
має отримати таке повідомлення не менше як за шість місяців,
пункти (а), (б) та (в) (iii) даного Розділу будуть змінені і
викладені в такій редакції:
 
   "(а) Позичальник сплачує процент з основної суми Позики, її
частин що періодично знімаються і, відповідно, залишаються, при
ставці для кожного кварталу, яка дорівнює вартості кваліфікованих
позик, визначених згідно попереднього кварталу, плюс половина
одного відсотка (1/2 від 1%). В кожну з дат, зазначених в Розділі
2.06 даного Договору, Позичальник сплачує проценти, які наросли з
основної суми, яка залишалась на попередній процентний період і
розрахованої згідно рівня, який застосовується в цьому процентному
періоді".
 
   "(б) Так швидко як це можливо практично по закінченню кожного
кварталу Банк сповіщає Позичальника про вартість кваліфікованих
позик, визначених у відповідності з таким кварталом".
 
   "(в) (iii)  "Квартал"  означає  тримісячний період, який
починається 1 січня, 1 квітня, 1 липня або 1 жовтня календарного
року".
 
   Розділ 2.06. Процент та інші нарахування сплачуються кожні
шість місяців відповідно 15 січня та 15 липня щороку.
 
   Розділ 2.07. Позичальник виплачує основну суму Позики у
відповідності з графіком поступового погашення, викладеного в
Додатку 2 до цього Договору.
 
              СТАТТЯ III
 
           Особливі зобов'язання
 
   Розділ 3.01. (а) Час від часу, на прохання іншої сторони,
Позичальник і Банк проводитимуть обмін думками стосовно прогресу,
досягнутого у виконанні Програми.
 
   (б) Кожному обміну думками передуватиме надання Позичальником
звіту для ознайомлення Банком і викладом ним зауважень стосовно
прогресу, досягнутого у виконанні Програми, в таких деталях, які
реально може запросити Банк.
 
   (в) Без  обмеження  положень пункту (а) даного Розділу,
Позичальник і Банк зобов'язується:
 
   (i) до дат визначених для цієї мети в листі, про який йдеться
в Декларативній частині (А) Преамбули до даного Договору, але за
будь-яких обставин не пізніше від 31 березня 1995 року, виконувати
систематичний перегляд прогресу, досягнутого у виконанні Програми
на таку дату, виходячи з заходів, мети, дій та графіка, зазначених
в такому листі, та
 
   (ii) в будь-який час до завершення періоду перегляду, про
який йдеться в підпункті (i) даного Розділу, а надалі - до, або
після використання коштів Позики, обмінюватись думками стосовно
будь-яких запропонованих дії Позичальника, які по суті можуть
призвести до результатів, зворотних меті Програми, або будь-яких
дій в межах Програми.
 
   Розділ 3.02. За виключенням випадків, коли Банк погодиться на
інше, закупівля товарів, які мають фінансуватися з надходжень
Позики буде керуватись положеннями Додатка 3 до даного Договору.
 
   Розділ 3.03. Позичальник забезпечує здійснення всіх місцевих
операцій, пов'язаних з використанням надходжень коштів Позики,
через Українську міжбанківську валютну біржу згідно ринкового
курсу.
 
   Розділ 3.04. Позичальник призначає керівника проекту, який
підпорядкований Віце-прем'єр-міністру з  питань  фінансів  та
діяльності банків. Рівень його кваліфікації, коло повноважень та
досвід мають задовольняти  Банк,  в  його  діяльності  йому
допомагатимуть персонал у відповідній кількості і консультанти,
кандидатури яких є прийнятними для Банку і які виступатимуть
радниками в питаннях використання коштів і бухгалтерського обліку.
 
   Розділ 3.05. Позичальник утворює міжвідомчий координаційний
комітет який відповідатиме за контроль та координацію втілення
Програми.
 
   Розділ 3.06. (а) Позичальник буде вести або забезпечить
ведення звітності необхідної для відображення - згідно належної
практики постійного ґрунтовного бухгалтерського обліку - видатків,
які фінансуються з надходжень коштів Позики.
 
   (б) Позичальник зобов'язується:
 
   (i) мати документацію та рахунки про які йдеться в пункті (а)
даного Розділу для аудиту кожного фінансового року згідно належних
принципів аудиту, які послідовно  застосовуються  незалежними
аудиторами, прийнятними для Банку,
 
   (ii) надавати в розпорядження Банку негайно після складання,
але, в будь-якому випадку, не пізніше ніж через шість місяців
після закінчення кожного такого року, звіт по результатам такого
аудиту проведеного зазначеними аудиторами в такому обсязі і такому
детальному викладі, які запросить Банк,
 
   (iii) надавати  Банку  іншу  інформацію такого характеру
стосовно зазначених документів та рахунків, а також результатів
аудиту, які реально, час від часу може запросити Банк.
 
   (в) Стосовно всіх витрат, по яким кошти знімались з Рахунку
Позики на основі звітів витрат, Позичальник зобов'язується:
 
   (i) вести або надати вказівку про ведення згідно пункту (а)
даного Розділу документації та рахунків, які відображали б такі
витрати,
 
   (ii) зберігати, принаймні  впродовж  одного  року  після
отримання Банком аудиторського звіту за фінансовий рік в якому
відбувалось зняття коштів з Рахунку Позики, всю документацію
(контракти, накази, рахунки-фактури, квитанції, чеки та інші
документи), які підтверджують такі витрати,
 
   (iii) надавати можливість представникам Банку перевіряти таку
документацію, і
 
   (iv) забезпечити включення такої документації та рахунків в
щорічний аудит про який йдеться в пункті (б) даного Розділу і звіт
про такий аудит має містити думку зазначених аудиторів щодо звітів
по витратах наданих протягом такого фінансового року, разом з
процедурою та внутрішнім контролем, пов'язаними з їх підготовкою,
що може служити обґрунтуванням відповідних знять з Рахунку.
 
              СТАТТЯ IV
 
      Додаткова умова призупинення дії Договору
 
   Розділ 4.01. У відповідності з Розділом 6.02 (1) Загальних
положень визначається нижченаведена додаткова умова, а саме -
виникнення ситуації, при якій виконання Програми або її значної
частини буде неможливим.
 
               СТАТТЯ V
 
      Дата вступу в силу, припинення дії договору
 
   Розділ 5.01. Дата, що наступає через дев'яносто (90) днів
після дати підписання цього Договору, цим визначається для цілей,
викладених в Розділі 12.04 Загальних умов.
 
              СТАТТЯ VI
 
         Представник Позичальника. Адреси
 
   Розділ 6.01. Міністр фінансів Позичальника призначається як
представник Позичальника відповідно до умов, викладених в Розділі
11.03 Загальних умов.
 
   Розділ 6.02. Нижченаведені адреси визначаються для цілей
зазначених в Розділі 11.01 Загальних умов:
 
   Для Позичальника:
 
   252008
   Україна
   Київ, вул. Грушевського 12/2
   Телекс: 131450
 
   Для Банку:
 
   Сполучені Штати Америки
   Вашингтон,
   округ Колумбія 20443
   вул. Н 1818,
   N.W.
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку
   Телеграфна адреса:    Телекс:
   INTBAFRAD        248423 (RCA)
   Вашингтон        82987 (FTCC) 64145 (WUI)
   округ Колумбія      197688 (TRT)
 
   На засвідчення цього сторони, які діють через своїх належним
чином  уповноважених  представників, погодились підписати цей
Договір від свого імені в окрузі Колумбія, Сполучені Штати Америки
в день і рік зазначені вище.
 
 За Україну               За Міжнародний банк
                    реконструкції та розвитку
 
 Уповноважений представник       Віце-Президент по регіону
                    Європи та Центральної Азії
 
                   ДОДАТОК 1
 
          ЗНЯТТЯ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ПОЗИКОЮ
 
   1. 3  врахуванням  положень,  які  наведені або на які
посилається даний Додаток, надходження коштів Позики  можуть
зніматися з Рахунку Позики для зроблених витрат (або, за умов
згоди Банку, для майбутніх витрат) у відповідності до розумної
вартості  товарів, необхідних впродовж здійснення Програми і
фінансованих з таких надходжень.
 
   2. Не заперечуючи положень пункту 1 наведеного вище, не
передбачається зняття з рахунку для:
 
   (а) покриття витрат на товари, включені до наведених нижче
груп або підгруп СМТК, або інших груп або підгруп, які підлягають
майбутньому перегляду СМТК, за визначенням Банком та інформуванням
Позичальника:
 
Група   Підгрупа  Опис найменувань
 
112 -         Алкогольні напої
 
121 -         Тютюн необроблений, тютюнові відходи
 
122    -      Тютюн оброблений (незалежно від наявності
            тютюнозамінників)
 
525    -      Радіоактивні та споріднені матеріали
 
667    -      Перлини, дорогоцінне та напівдорогоцінне
            каміння, необроблене або оброблене
 
718    718.7    Ядерні реактори, їх складові, елементи
            палива (стержні), без випромінювання для
            ядерних реакторів
 
728    728.43   Тютюнообробне обладнання
 
897    897.3    Ювелірні вироби з золота, срібла або
            платини (за винятком годинників і футлярів
            для них) та продукти виробництва ювелірів
            (каміння в оправі включно)
 
971    -      Золото, не грошове (за винятком золотої
            руди та концентратів)
 
   (б) покриття витрат у валюті країни-Позичальника, або витрат
на товари, які постачаються з території країни-Позичальника,
 
   (в) покриття витрат до дати підписання даного Договору, за
винятком тих знять з рахунку які в сумі не перевищують еквівалента
100.000 доларів США і можуть бути зробленими за рахунок виплат по
таким витратам до цієї дати, але після 23 серпня 1994 року,
 
   (г) покриття витрат на товари, поставлені згідно контракту,
який фінансує або погодилась фінансувати будь-яка національна або
міжнародна установа чи агенція, крім Банку, і
 
   (д) покриття витрат на товари для військових та суміжних
цілей, або предмети розкошу.
 
   3. Стосовно витрат, які фінансуються з надходжень Позики,
зняття з рахунку не здійснюється і не надаються зобов'язання по
виплаті Позичальнику або по розпорядженню Позичальника після 31
березня 1995 року, а також за умови що загальна сума надходжень,
знятих з Рахунку Позики і загальна сума таких зобов'язань досягне
еквівалента 250.000.000 доларів США, якщо тільки Банк не буде
задоволений  після  завершення  систематичного  перегляду, як
зазначено в Розділі 3.01 (в) цього Договору, що ґрунтується на
підтвердженні, наданому Банку, в тім що Позичальник прийняв на
таку дату заходи, зазначені в листі про  який  йдеться  в
декларативній частині (А) Преамбули до цього Договору.
 
   4. Якщо після обміну думками, про який йдеться в пункті 3,
Банк сповіщає Позичальника, що досягнутий прогрес і прийняті
заходи є незадовільними, і впродовж 90 днів після отримання такого
повідомлення Позичальник не досягає прогресу і не приймає заходів,
задовільних  для  Банку, тоді Банк може шляхом повідомлення
Позичальника анулювати незняту суму Позики, або будь-яку її
частину.
 
                   ДОДАТОК 2
 
           ГРАФIК ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ
 
Дата виплат              Виплата основної суми позики
                   (виражена в доларах США) (1)
 
Кожного 15 січня і 15 липня
починаючи з 15 липня 2000 року
по 15 липня 2011 року         20.835.000
та 15 січня 2012 року         20.795.000
_______________
   (1) Цифри наведені в цій колонці виражені в еквіваленті
долару США, визначеному на відповідну дату зняття коштів з
рахунку. Див. Загальні умови, Розділи 3.04 та 3.03.
 
          ПРЕМIЯ ЗА ДОСТРОКОВI ВИПЛАТИ
 
   У відповідності з Розділом 3.04 Загальних положень премія, що
виплачується за дострокову  виплату  основної  суми  Позики,
відповідатиме відсоткам, визначеним у відповідності до строків
попередньої виплати, зазначених нижче:
 
------------------------------------------------------------------
¦Час дострокових виплат      ¦Преміальна сума        ¦
¦                 ¦Відсоток (на рік) у відповідно¦
¦                 ¦до дня дострокової виплати  ¦
¦                 ¦Позики, помножений на:    ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Не більше трьох років до строку ¦0.18             ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Більше трьох років, але не більше¦0.35             ¦
¦шести років до строку      ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Більше шести років, але не більше¦0.65             ¦
¦11 років до строку        ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Більше 11 років, але не більше 15¦0.88             ¦
¦років до строку         ¦               ¦
¦---------------------------------+------------------------------¦
¦Більше 15 років до строку    ¦1.00             ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   ДОДАТОК З
 
              ЗАКУПIВЛЯ
 
   1. Контракти на закупівлю товарів вартістю, що  дорівнює
еквіваленту 3.000.000 доларів США мають надаватися на міжнародних
конкурсних засадах згідно  процедур,  які  відповідають  тим
процедурам, що викладені в Розділах I і II "Основні положення
закупівлі по позиках МБРР та кредитах МАР", опублікованих Банком в
травні 1992 року (Основні положення) та з врахуванням наступних
змін:
 
   (а) Пункт 2.8 Основних положень вилучається і замінюється
нижченаведеним:
 
   "2.8 Повідомлення та реклама
 
   Міжнародне співтовариство  своєчасно  сповіщається  про
можливість прийняти участь в конкурсі. Це  робиться  шляхом
рекламування  запрошень  надати заяви для внесення в список
учасників конкурсу, надіслати заяву на участь у попередньому
відборі або в конкурсі, така реклама має міститися принаймні в
одній загальнонаціональній газеті країни-Позичальника  і,  на
додаток, принаймні в одній з наведених нижче форм:
 
   (i) повідомлення у виданні Організації Об'єднаних Націй,
Форуму розвитку, діловому виданні, або
 
   (ii) реклама в газеті, періодичному виданні або в технічному
журналі, який розповсюджується в багатьох країнах, або
 
   (iii) повідомлення місцевих представників країн і территорій,
про які йдеться в Основних положеннях і які є потенційними
постачальниками необхідних товарів".
 
   (б) В кінці пункту 2.21 Основних положень додається наведене
нижче:
 
   "Як наступна альтернатива, документи на участь в конкурсі
можуть вимагати від учасника навести ціни в одній грошовій
одиниці, яка широко використовується в міжнародній торгівлі і
зазначена в документах на участь в конкурсі".
 
   (в) Пункти 2.55 та 2.56 Основних положень вилучаються.
 
   (г) Для контрактів з фіксованою ціною запрошення до конкурсу,
про який йдеться в пункті 2.13 Основних положень, передбачає, що
за умови підведення результатів конкурсу пізніше від визначеного
періоду їх чинності, конкурсна ціна переможця конкурсу зростатиме
за кожний тиждень затримки на два попередньо оголошені корекційні
коефіцієнти, які є прийнятними для Банку, один з них буде
використаний для всіх частин в іноземній валюті, а інший - для
частин конкурсної ціни  в  місцевій  грошовій  одиниці.  Це
збільшення не братиметься до уваги при підведенні результатів
конкурсу.
 
   (д) Для закупівлі товарів згідно даного пункту Позичальник
буде використовувати відповідні стандартні документи, випущені
Банком з такими змінами в них, які Банк визнає необхідними для
досягнення мети Проекту. Там, де банк не випустив відповідних
стандартних  документів  для  конкурсу,  Позичальник  буде
використовувати документи для конкурсу згідно міжнародно прийнятих
стандартних форм, узгоджених з Банком.
 
   2. Контракти на закупівлю товарів вартістю нижче еквівалента
3.000.000 доларів США надаватимуться:
 
   (а) закупівельним  організаціям  від  яких вимагатиметься
дотримання процедури громадських закупок країни-Позичальника для
імпорту товарів, на основі таких процедур і за умови, що такі
процедури будуть прийнятними для Банку, і
 
   (б) іншим  закупівельним  організаціям  з  встановленою
торговельною практикою, за умови, що такі контракти надаватимуться
на основі оцінки та порівняння котировки цін, отриманої від
поставників з принаймні двох країн, за виключенням випадків, коли
можна використати процедуру прямих контрактів, що буде прийнятним
для Банку і відповідатиме пункту 3.5 Основних положень.
 
   3. За умови попереднього ухвалення Банком, товари широкого
вжитку можуть закупатися через міжнародні ринки товарів, або через
інші канали закупівлі на конкурсних засадах, прийнятних для Банку
у відповідності до процедури, яка є прийнятною для Банку.
 
   4. По кожному контракту, про який йдеться в пункті 1 даного
Додатка Позичальник надаватиме Банку - до надання Банку перших
заяв на зняття коштів з Рахунку Позики - дві завірені копії такого
контракту  разом  з аналізом відповідних конкурсних заяв та
рекомендацій стосовно вибору, опис реклами та процедури тендеру,
що їх дотримувались та таку іншу інформацію, яку Банк може реально
попросити.
 
   5. По кожному контракту, про який йдеться в пунктах 2 та 3
даного Додатка, Позичальник надаватиме Банку - до надання Банку
перших заяв на зняття коштів з Рахунку Позики - такі документи та
інформацію, які Банк може реально попросити для підтримки заяв на
зняття коштів для такого контракту.
 
   6. Положення попереднього пункту 5  даного  Додатка  не
розповсюджуються на контракти, по яким зняття з Рахунку Позики
мають робитися на основі звіту про витрати.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.08362
EUR30.67172
RUB0.41712
PLN7.11014
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка