Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил продажу товарів тривалого користування в кредит

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 169 від 18.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 грудня 1995 р.
 vd951218 vn169            за N 487/1023
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
    N 421 ( z0481-98 ) від 10.07.98 )
    
       Про затвердження Правил продажу товарів
         тривалого користування в кредит
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
      N 200 ( z0187-96 ) від 09.04.96
      N 217 ( z0160-97 ) від 11.04.97 )
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від
8 лютого 1995 року N 108 ( 108-95-п ) "Про порядок  заняття
торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування
населення" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити погоджені з Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, Державним комітетом України у
справах захисту прав споживачів, Укоопспілкою Правила продажу
товарів тривалого користування в кредит, що додаються.
   2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі спільно
з Головним договірно-правовим управлінням зареєструвати Правила
продажу товарів тривалого користування в кредит  в Міністерстві
юстиції України.
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 14.04.92
N 18 "Про продаж товарів у кредит".
 
 Міністр                          С.Осика
 
                     Затверджено
                наказом  Міністерства  зовнішніх
                економічних зв'язків і  торгівлі
                України від 18 грудня 1995 року
                N 169
              Правила
     продажу товарів тривалого користування в кредит
   1. Ці Правила регламентують порядок  продажу  громадянам
товарів тривалого користування в кредит (з розстрочкою платежу)
господарюючими суб'єктами усіх форм власності, які здійснюють
роздрібний продаж  товарів  і  пройшли державну реєстрацію в
установленому порядку.
   До товарів тривалого користування відносять непродовольчі
товари, що мають тривалі строки служби (придатності).
   2. Продаж товарів у кредит здійснюється:
   в підприємствах роздрібної торгівлі, що  відносяться  до
державної власності, перелік яких затверджується Міністерством
торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків Автономної Республіки
Крим, управліннями з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   в підприємствах роздрібної торгівлі споживчої кооперації,
перелік яких затверджується  правліннями  райспоживспілок  та
районних споживчих товариств;
   в підприємствах роздрібної торгівлі інших форм власності
(зокрема тих, що відносяться до власності громадян, юридичних
осіб,  господарюючих  товариств,   громадських   об'єднань
(організацій), спільних підприємств, іноземних громадян, іноземних
юридичних осіб тощо) відповідно до статутів цих підприємств.
   3. Продаж товарів у кредит здійснюється громадянам, які
постійно мешкають у місті,  іншому  населеному  пункті,  де
знаходиться господарюючий суб'єкт.
   Робітники і службовці, які уклали трудовий договір на час
виконання певної роботи, а прописані в іншому місті, населеному
пункті, також можуть придбати товари в кредит за місцем прописки,
а у випадках, коли строки дії трудового договору перевищують
строки розрахунків за кредит, - за місцем роботи, але за згодою
сторін.
   Громадяни, які проживають у сільських населених пунктах, де
немає підприємств  роздрібної  торгівлі,  що  продають товари
тривалого користування в кредит, мають право придбавати ці товари
в кредит у будь-якому підприємстві роздрібної торгівлі даного
району, визначеному  відповідним  правлінням  райспоживспілки,
районного споживчого товариства.
   4. Перелік товарів тривалого користування, що продаються у
кредит, визначає господарюючий суб'єкт відповідно до Орієнтовного
переліку товарів тривалого користування, що рекомендовані для
продажу в кредит (додаток N 1).
   5. Відносини сторін регулюються договором-зобов'язанням (далі
-  договір),  відповідно  до  якого  господарюючий  суб'єкт
зобов'язується  продати  обумовлений  договором  товар,  а
громадянин-покупець - провести розрахунки за товар у строки і в
розмірах, передбачених договором.
   6. Продавець зобов'язаний передати покупцю товари (в тому
числі імпортні), які за якістю відповідають вимогам нормативних
документів, умовам договору (контракту), а також інформації про
товари, що надаються виготівником (продавцем).
   7. На товари, придбані в кредит, поширюються гарантійні
строки користування і порядок обміну, встановлені для товарів, що
купуються в роздрібній торговельній мережі з розрахунком на місці.
   8. Продаж товарів у кредит і сплата внесків провадяться за
цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари,
аналогічні проданим у кредит, не тягне за собою перерахунку.
   У випадку  придбання товару неналежної якості та вимоги
споживача розірвати договір, розрахунки з ним у разі підвищення
ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час
пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни - виходячи
з вартості товару на час купівлі.
   Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не
провадиться.
   Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої
моделі перерахунок вартості провадиться виходячи з цін, що діяли
на час обміну.
   9. Передача покупцеві товарів, що придбаваються в кредит,
здійснюється при оплаті не менше як 25 процентів їх вартості, а
товарів за ціною понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - не менше як 50 процентів.
   Решта вартості товарів сплачується покупцем у строк від 6 до
12 місяців, а товарів, ціна яких перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, - у строк до 2 років.
   10. Сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати
трьохмісячної заробітної плати (заробітку, стипендії, пенсії) при
продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців, шестимісячної
- при розстрочці платежу на 12 місяців, дванадцятимісячної - на
24 місяці.
   У випадках, коли вартість товару перевищує граничну суму
кредиту, різниця між вартістю товару та сумою наданого кредиту
повинна бути сплачена покупцем при отриманні товару за готівку,
або шляхом перерахунку грошових коштів у безготівковому порядку
через установи банку.
   11. При продажу товарів в  кредит з покупців на користь
господарюючого суб'єкта справляються проценти від суми наданого
кредиту, розмір яких встановлює господарюючий суб'єкт, але не вище
діючих ставок за банківські кредити.
   Наступна зміна ставок за банківські кредити не тягне за собою
перерахунку.
   Відсотки сплачуються у терміни погашення кредиту.
( Пункт 11 в редакції Наказу МЗЕЗ N 200 ( z0187-96 ) від
09.04.96 )
   12. За рішенням органів державної виконавчої влади інвалідам
Великої Вітчизняної війни та прирівняним до них за пільгами
громадянам, а також малозабезпеченим громадянам можуть  бути
встановлені пільги при продажу товарів тривалого користування в
кредит з відшкодуванням підприємствам торгівлі додаткових витрат,
що виникають у зв'язку з цим, за рахунок коштів відповідних
бюджетів, кредитних спілок, благодійних фондів, спонсорів тощо.
   13. Продаж товарів у кредит проводиться при пред'явленні
покупцем паспорта (для військовослужбовців - посвідчення особи) і
довідки з місця роботи (навчання), або з органу, що виплачує
пенсію.
   Довідки  для  придбання  товарів  у  кредит видаються
адміністрацією підприємства (установи, організації) лише  тим
особам, що працюють на даній роботі не менше 6 місяців.
   Випускникам вищих  навчальних  закладів  та  професійних
навчально-виховних  закладів, які працевлаштовані на підставі
посвідчення про направлення на роботу, військовослужбовцям, що
звільнені у запас після закінчення служби, а також аспірантам
довідки для придбання товарів у кредит можуть бути видані після
закінчення місяця від дня прийняття їх на роботу (навчання).
   Довідки не повинні видаватися студентам, учням, працівникам,
в яких утримання за виконавчими документами складають 50 процентів
заробітної плати (заробітку,  стипендії,  пенсії),  а  також
працівникам, які підлягають звільненню  зв'язку з ліквідацією,
реорганізацією та іншими причинами.
   У тих випадках, коли з осіб, які купують товари у кредит,
утримання за виконавчими листами та іншими виконавчими документами
проводяться у розмірі менш 50 процентів їх заробітної плати
(заробітку, стипендії, пенсії), господарюючий суб'єкт при продажу
товарів у кредит зменшує суму кредиту з таким розрахунком, щоб
загальна сума утримань за виконавчими листами, а також  на
погашення кредиту, що надається, не перевищувала 50 процентів
заробітної плати (заробітку, стипендії, пенсії).
   Бланки довідок для оформлення кредиту (додаток N 2) повинні
мати друкарську нумерацію і підлягати зберіганню і обліку як
документи суворої звітності.
   Дані про прописку  покупця  господарюючий  суб'єкт  може
перевірити в адресному бюро.
   14. Підприємства (установи, організації) можуть  видавати
працівникам (аспірантам) і пенсіонерам лише одну довідку на
придбання товарів тривалого користування у кредит.
   15. Наступного разу довідка може бути видана працівникам
(аспірантам) тільки після повного розрахунку за товари, придбані в
кредит за раніше одержаною довідкою, а пенсіонерам - після
пред'явлення ними договору-зобов'язання з відміткою торговельного
підприємства про повний розрахунок за товари, придбані за раніше
одержаною довідкою.
   Керівники і головні (старші) бухгалтери підприємств (установ,
організацій) несуть персональну відповідальність за порушення
встановленого порядку зберігання, видачі та обліку довідок на
придбання товарів тривалого користування у кредит.
   16. Договір-зобов'язання (додаток N 3) складається у трьох
примірниках: перший - залишається у господарюючого суб'єкта,
другий  -  передається  покупцеві,  третій  -  підприємству
(організації, установі), що видало довідку.
   У випадках  розрахунків з пенсіонерами та покупцями, що
здійснюють погашення кредиту шляхом внесення грошей готівкою в
касу підприємства торгівлі або шляхом безготівкового перерахунку
через банківські установи, договір-зобов'язання складається у двох
примірниках (один - залишається у господарюючого суб'єкта, другий
- передається покупцеві).
   17. На підставі письмового доручення покупця розрахунки за
придбані ним у кредит товари провадяться підприємством (установою,
організацією),  де  працює  (навчається)  покупець,  шляхом
відрахування  із  заробітної  плати  (стипендії)  працівника
(аспіранта)  суми чергового платежу в строки і в розмірах,
передбачених договором-зобов'язанням.
   При виплаті за чергову відпустку, допомоги по тимчасовій
непрацездатності та в інших подібних випадках розмір чергового
платежу може змінюватися пропорційно сумі виплати. Сума недоплати
включається у наступний платіж.
   Пенсіонери, студенти, учні вносять платежі за придбані в
кредит товари безпосередньо господарюючому суб'єкту готівкою.
   18. За несвоєчасне внесення покупцями чергових платежів за
придбані в кредит товари з них на користь господарюючого суб'єкта
стягується пеня у розмірі, який обумовлений договором і не
перевищує 1/365 частини встановленої процентної ставки за кредит
від простроченої суми за кожний день затримки. ( Пункт 18 в
редакції Наказу МЗЕЗ N 200 ( z0187-96 ) від 09.04.96 )
   19. Підприємства  (установи,  організації)  перераховують
господарюючому    суб'єкту    відраховані   згідно   з
договором-зобов'язанням суми один раз на місяць  в  строки,
визначені в дорученні.
   20. У разі звільнення працівника (аспіранта), який не оплатив
вартість товару, придбаного в кредит, адміністрація підприємства
(установи, організації) зобов'язана  утримати  з  нього  всю
заборгованість, що залишилась за товар, придбаний в кредит. При
цьому сума всіх утримань не повинна перевищувати граничної межі,
встановленої діючим законодавством.
   Якщо за  звільненим  з  роботи  покупцем  залишається
заборгованість, адміністрація підприємства (установи, організації)
зобов'язана в 5-денний строк надіслати господарюючому суб'єкту, з
яким ведуться розрахунки за продані в кредит товари, третій
примірник договору-зобов'язання разом з довідкою про звільнення, а
у разі переведення працівника (аспіранта) на інше підприємство
(установу, організацію) - вказати його  нове  місце  роботи
(навчання).
   Якщо підприємство торгівлі  звертається  до  підприємства
(установи,   організації)   з  проханням  про  пересилку
договору-зобов'язання за новим місцем роботи (навчання) покупця,
то пересилка доручення-зобов'язання повинна бути проведена у
5-денний строк від дня отримання письмового доручення підприємства
торгівлі.
   21. У разі неповного відрахування з покупців на підставі
письмових доручень  чергових  платежів  за  товари  тривалого
користування, придбані в кредит, з вини підприємства (установи,
організації) або  несвоєчасного  перерахування  господарюючим
суб'єктам відрахованих сум на погашення кредиту, а також порушення
строку повідомлення господарюючим  суб'єктам  про  осіб,  які
звільнилися з роботи і мають заборгованість за куплені в кредит
товари, підприємства (установи, організації) сплачують відповідним
господарюючим суб'єктам пеню в розмірі, який обумовлений договором
і не перевищує 1/365 частини встановленої процентної ставки за
кредит від простроченої суми за кожний день затримки. ( Пункт 21
в редакції Наказу МЗЕЗ N 200 ( z0187-96 ) від 09.04.96 )
   22. В окремих випадках, коли покупець не сплатив чергового
платежу за придбані в кредит товари в строк, зазначений в
договорі-зобов'язанні, з поважних причин (хвороба або смерть
членів сім'ї, перебування на військовій перепідготовці тощо),
керівник господарюючого суб'єкта може надати відстрочку платежів,
але не більше ніж на 2 місяці, про що надсилається повідомлення на
місце роботи (навчання) покупця.
   Якщо покупцем допущено прострочення сплати трьох чергових
платежів, вся сума заборгованості та пеня від простроченої суми за
кожний день прострочення можуть бути стягнені в примусовому
порядку незалежно від настання строку чергових платежів. Стягнення
цих сум проводиться в примусовому порядку шляхом  отримання
виконавчого напису нотаріальної контори.
   23. У випадках, коли покупець виїхав з постійного місця
проживання, несплативши заборгованості за придбані в кредит товари
і не повідомивши адреси свого нового місця проживання,  і,
незважаючи на вжиті заходи, не було можливості встановити місце
проживання боржника, господарюючий суб'єкт передає  матеріали
(заяву, довідку підприємства, установи, організації про звільнення
з роботи (навчання) працівника (аспіранта), довідку адресного бюро
про непроживання в даному місті або іншому населеному пункті,
виконавчий напис) в народний суд для вирішення питання про розшук
боржника.
   24. Бухгалтерський облік і звітність по продажу товарів у
кредит  здійснюється  господарюючим суб'єктом в установленому
порядку.
   Господарюючий суб'єкт при продажу товарів у кредит включає у
звіт про роздрібний товарообіг повну вартість проданих товарів.
Грошові суми, фактично отримані від покупців у рахунок погашення
кредиту за продані товари, відображаються у звіті про роздрібний
товарообіг окремим рядком.
                       Додаток N 1
                  до Правил  продажу  товарів
                  тривалого користування в кредит
       Орієнтовний перелік товарів тривалого
      користування для продажу громадянам в кредит
   Телерадіоапаратура побутова
   Електропобутові товари
   Музичні інструменти
   Кінофотоапаратура
   Меблі
   Товари для новонароджених
   Дитячі коляски
   Садові будинки
   Стандартні будинки з комплектами деталей до них
   Будівельні матеріали
   Сантехнічні товари
   Тканини
   Одяг
   Взуття
   Килимові вироби
   Тюлегардинні вироби
   Вироби із кришталю, фарфору, фаянсу
   Хутряні вироби
   Транспортні засоби
   Технічні засоби  та  устаткування, що використовуються в
особистих та фермерських (селянських) господарствах
   Газові плити
   Побутові прилади обліку споживання енергетичних ресурсів
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
N 217 ( z0160-97 ) від 11.04.97 )
                       Додаток N 2
                  до  Правил  продажу  товарів
                  тривалого користування в кредит
 
   Штамп підприємства
   (установи, організації)
              Дійсна протягом 15 днів від дня видачі
 
             Довідка N_____
         для придбання товарів у кредит
 
 
   Видана гр. __________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
у тому, що він (вона) дійсно постійно працює, навчається в
аспірантурі, являється пенсіонером _______________________________
__________________________________________________________________
     (посада, повна назва підприємства (установи,
__________________________________________________________________
      організації), органу, що назначив пенсію)
__________________________________________________________________
з "_____ " ________ 19___ р.
   За останні  три календарні місяці роботи середньомісячна
заробітна плата разом з натуральною  (заробіток,  стипендія)
становила __________________________ крб.
       (вказати прописом)
   У тому, що йому (їй) сплачується пенсія у розмірі
_____________________________________________________________ крб.
            (вказати прописом)
   Пенсія встановлена пожиттєво або терміном до "___"___ 19__ р.
   Із указаної заробітної плати (заробітку, стипендії, пенсії)
утримується щомісячно за виконавчими листами та іншими виконавчими
документами у розмірі _______ процентів.
   Постійно прописаний і проживає за адресою: __________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Має паспорт серії ________ N ________________ виданий _______
   відділенням міліції _________________________________________
   "___" _______ 19__ р.
   Пенсійне посвідчення N ____________ видане __________________
   _____________________________________________________________
   (найменування  установи, що видала пенсійне посвідчення)
   Дата _________
   Адміністрація підприємства  (установи,  організації)  за
проханням особи, що оформила покупку товарів у кредит, буде
утримувати з його заробітної плати (заробітку, стипендії) в
покриття чергових платежів за оформлений кредит суму, що вказана в
дорученні-зобов'язанні, та перераховувати підприємству торгівлі,
що надав кредит.
       Доручення-зобов'язання (зобов'язання)
   гр. _________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   для утримання із заробітної плати (заробітку, стипендії)
   вислати за адресою: місто ________________ вулиця ___________
   будинок N ______ телефон N _________________
            Керівник __________________
       Головний бухгалтер __________________
   М.П.
                       Додаток N 3
                  до  Правил продажу  товарів
                  тривалого користування в кредит
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Шифр під -|Довідка  |Цех   |Табельний|Сума   |Місяць і рік|
 |приємства |——————————|(відділ)|номер  |місячного|останнього |
 |     |дата|номер|    |     |внеску  |внеску   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
            Договір-зобов'язання
   від "_____" ______ 19__ р. N ___
   Мною, гр. ____________________________________ придбаний товар
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
      (найменування товару, марка, заводський N)
________________________________________________________________ в
кредит з розстрочкою платежу на ____________ місяців за роздрібною
ціною _________________________ крб. та з відрахуванням на користь
      (вказати прописом)
підприємства торгівлі _____ % від суми наданого кредиту.
   Внесено готівкою при отриманні товару ____________ % вартості
товару в сумі __________________________ крб.
         (вказати прописом)
   Крім того, внесено __________________ % за надання розстрочки
платежу ___________________________ крб.
       (вказати прописом)
   Всього внесено готівкою при отриманні товару ________________
________________________ крб.
   (вказати прописом)
   Суму, що залишилась несплаченою ________________ крб. доручаю
                  (вказати прописом)
_________________________________________________________________
  (найменування та адреса підприємства (установи, організації)
__________________________________________________________________
     де працює, навчається покупець, номер телефону)
_______________________________________________________ утримувати
з моєї заробітної плати (заробітку, стипендії) щомісячно рівними
долями по ______________________________ крб. до повного погашення
       (вказати прописом)
заборгованості з "____ " __________ 19__ р. до
"___ " __________ 19___ р.
   Зобов'язуюсь виплачувати щомісячними внесками підприємству
торгівлі, що надало кредит, по ______________________________ крб.
                   (вказати прописом)
(для пенсіонерів та інших покупців, які розраховуються за наданий
кредит шляхом внесення готівки до каси підприємства торгівлі або
перерахування  йому  грошових  коштів  шляхом  безготівкових
розрахунків через банківські установи).
   У разі мого звільнення з роботи (відрахування з аспірантури)
я зобов'язуюсь чергові платежі вносити у встановлені строки
готівкою до каси підприємства торгівлі, що надало кредит, або
перерахування  йому  грошових коштів у порядку безготівкових
розрахуків через банківські установи, а при переході на нове місце
роботи  повідомити  цьому  підприємству торгівлі найменування
підприємства (установи, організації) та його адресу для пересилки
договору-зобов'язання на суму заборгованості, що залишилась, за
новим місцем роботи. За несвоєчасне внесення чергових платежів я
зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі _____________________________
від простроченої суми за кожний день прострочки.
Примітка. Договір-зобов'язання заповнюється у трьох примірниках:
     перший - залишається у господарюючого суб'єкта, другий -
     передається  покупцеві,  третій  -  підприємству
     (організації,  установі),  де  працює  (навчається)
     покупець, що видало довідку.
   У випадках розрахунків з пенсіонерами та іншими покупцями, що
не працюють та здійснюють погашення кредиту шляхом внесення грошей
готівкою в касу підприємства торгівлі або шляхом безготівкового
перерахунку  через  банківські  установи, договір-зобов'язання
складається  у  двох  примірниках  (один  -  залишається  у
господарюючого суб'єкта, другий передається покупцеві).
__________________________________________________________________
   (найменування підприємства торгівлі, що надало кредит)
   N _____________ в _____________________ відділенні банку з
 
відміткою "В рахунок погашення заборгованості" гр. _______________
__________________________________________________________________
          (прізвище, імя, по батькові)
за товар, придбаний в кредит в підприємстві торгівлі______________
__________________________________________________________________
        (найменування підприємства торгівлі)
за договором-зобов'язанням _________________.
              (дата, номер)
   Особою, яка  підписала  договір-зобов'язання  пред'явлений
паспорт серії __________ N _______ виданий "____"_________19__ р.
_______________________ відділенням  міліції __________________ ,
прописаний в місті ______________________ по вулиці ___________
будинок N ___________ кв. N ________.
   Пенсійне посвідчення N _________ видане ___________________
__________________________________________________________________
   (найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)
дата ___________.
   Домашній телефон N ____________
   Документ перевірив ________________
              (підпис)
   Керівник підприємства торгівлі ____________
                   (підпис)
   Головний бухгалтер ______________________
              (підпис)
   Покупець ______________________
           (підпис)
 
           Відмітки про погашення
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |  Дата внеску    |  Сума внеску  |Відмітка про пога- |
 |            |          |шення       |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 | 1. до ________________|          |          |
 |  число, місяць, рік |          |          |
 |            |          |          |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 | 2. до ________________|          |          |
 |  число, місяць, рік |          |          |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 | 3.          |          |          |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 | 4.          |          |          |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 |            |          |          |
 |———————————————————————|———————————————————|———————————————————|
 |12.          |          |          |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Всього:
   Головний бухгалтер _____________________
                (підпис)
   До відома покупців, що вносять чергові внески готівкою до
каси підприємства торгівлі.
   При сплаті  підприємству  торгівлі,  що оформило кредит,
чергових внесків готівкою для підтвердження внесеної сплаченої
суми вимагайте тільки механічного відтиску чека безпосередньо на
договорі-зобов'язанні за допомогою контрольно-касового апарату та
підпису касира  (інші  відмітки  та розписки щодо уплати та
виправлення суми на відтиску чека вважаються недійсними).
   При відсутності касового апарату для підтвердження сплаченої
суми вимагайте тільки касову квитанцію форми КО-1, що завірена
печаткою підприємства торгівлі, що надало кредит, та підписом
касира.
   Для відміток щодо сплати чергових внесків в рахунок погашення
суми наданого кредиту ____________________________________________
__________________________________________________________________
   За даним зобов'язанням платежі погашені повністю.
   Керівник підприємства торгівлі ______________________
                      (підпис)
   Головний бухгалтер _________________
              (підпис)
                        Вірно:
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка