Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
       Про державне замовлення для задоволення
         пріоритетних державних потреб
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9 )
 
 { Вводиться в дію Постановою ВР N 494/95-ВР від 22.12.95,
  ВВР, 1996, N 3, ст. 10 }
 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.28 
  N  762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
  N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   { У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки
    Крим" замінено словами "Рада міністрів Автономної
    Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно із
    Законом N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 }
 
 
 
   Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади
формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній)
основі замовлень держави на  поставку  (закупівлю)  товарів,
виконання робіт, надання  послуг  (далі  -  продукція)  для
задоволення пріоритетних державних потреб суб'єктами господарської
діяльності України всіх форм власності.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб
 
   1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в
товарах,  роботах  і  послугах,  необхідних  для розв'язання
найважливіших   соціально-економічних  проблем,  підтримання
обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на
належному  рівні  державних матеріальних резервів, реалізації
державних  і  міждержавних  цільових  програм,  забезпечення
функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок
Державного бюджету України. { Абзац перший частини першої статті 1
в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   Державне замовлення  -  це  засіб державного регулювання
економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі
складу  та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних
контрактів  на  її  поставку  (закупівлю) серед підприємств,
організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України
всіх форм власності. { Абзац другий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
   Державні  замовники  -  Верховна  Рада України та інші
центральні органи державної влади  України,  Рада  міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські  державні адміністрації, державні організації та інші
установи - головні розпорядники коштів державного бюджету. { Абзац
третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання
усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють
чи  поставляють  товари  (роботи,  послуги)  для задоволення
пріоритетних державних потреб. { Абзац четвертий частини першої
статті 1 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   Державний контракт  -  це  договір,  укладений державним
замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в
якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і
регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
   2.  Поставки  товарів, робіт і послуг для пріоритетних
державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного
бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для
цього. { Абзац перший частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   Обсяги коштів для закупівлі зазначених товарів, робіт і
послуг передбачаються в Законі про Державний бюджет України на
поточний  рік  та  визначаються  Кабінетом Міністрів України
відповідними  рішеннями про використання позабюджетних джерел
фінансування. { Абзац другий частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   3. Потреба в товарах, роботах і послугах, необхідних для
забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки
продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до
положень цього Закону. { Абзац перший частини третьої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
   Поставки товарів, робіт і послуг для виконання регіональних
програм забезпечуються за рахунок коштів республіканського бюджету
Автономної  Республіки  Крим  і  місцевих бюджетів, а також
позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети. { Абзац другий
частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням
і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності
органів  державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами  масової  інформації,  поставками  (закупівлею)  для
пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції,
продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших
спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими
актами законодавства України.
{ Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами  N  1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
   Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення
        контролю за його виконанням
{ Назва статті 2 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
 
   1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних
замовників. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99 )
   2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням
державного  замовлення,  розміщенням  поставок  продукції для
державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів
України визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги
та склад державного замовлення. { Абзац перший частини другої
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   Порядок  формування державного замовлення та пріоритетні
державні  потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99 )
   3. Державні замовники:
   здійснюють, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців
державного замовлення у порядку, встановленому Законом України
"Про  закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ); { Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   укладають з  виконавцями  державного  замовлення державні
контракти;
 
 
   { Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   {  Абзац п'ятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів
України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної
оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено законом, і
є відповідальними за задоволення пріоритетних державних потреб у
відповідних товарах, роботах і послугах.
{  Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
   5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного
замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається
на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти.
{ Частина п'ята статті 2 в редакції Законів N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99, N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   { Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   { Частину сьому статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
   8. Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю
або  частково на державній власності (державних підприємств,
установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді
яких контрольний  пакет  акцій  належить  державі,  орендних
підприємств, заснованих на державній власності), а також для
суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності -
монополістів на відповідному ринку продукції державні замовлення
на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання державного
замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям державного
замовлення.
 
   Стаття 3. Стимулювання виконання вітчизняними виробниками
        (резидентами) поставок товарів, робіт і послуг
        для пріоритетних державних потреб
 
   1. Стимулювання та захист вітчизняного виробника (резидента)
товарів, робіт і послуг - виконавця  державного  замовлення
здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
{  Стаття 3 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
 
   Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного
        замовлення
 
   1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 )
від 15.12.2005 }
 
   Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів
        державного бюджету
 
   1. Відповідальність  за  нецільове  використання  коштів
державного бюджету, передбачених для  забезпечення  виконання
державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із
законодавством.
{  Закон  доповнено статтею 5 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
   Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання
        державного замовлення
 
   1. Складання та подання звітності про виконання державного
замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
 
   2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про
виконання  державного замовлення та ефективність використання
коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).
{  Закон  доповнено статтею 6 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 грудня 1995 року
     N 493/95-ВР

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка