Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння кваліфікації судового експерта експертно-кваліфікаційними комісіями науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 32/5 від 22.12.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 грудня 1995 р.
 vd951222 vn32/5           за N 473/1009
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінюсту
    N 285/7-А ( z0283-97 ) від 15.07.97 )
       Про затвердження Інструкції про порядок
       присвоєння кваліфікації судового експерта
       експертно-кваліфікаційними   комісіями
       науково-дослідних  інститутів  судових
       експертиз Міністерства юстиції України
 
   Відповідно до статті  16  Закону  України  "Про  судову
експертизу" ( 4038-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння кваліфікації
судового   експерта   експертно-кваліфікаційними   комісіями
науково-дослідних  інститутів  судових  експертиз Міністерства
юстиції України, що додається.
   2. Директорам науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції  України  забезпечити  своєчасний розгляд
матеріалів щодо присвоєння кваліфікації судового експерта та
ретельне вивчення рівня професійної підготовки осіб, які бажають
отримати зазначену кваліфікацію.
   3. Контроль виконання вимог цієї Інструкції покласти на
управління експертного забезпечення правосуддя (Палій В.М.).
 
 Заступник Міністра
 юстиції України                   М.І.Хандурін
 
                     Затверджено
               наказом Міністерства юстиції України
               від 22.12.95 р. N 32/5
              Інструкція
     про порядок присвоєння кваліфікації судового
     експерта експертно-кваліфікаційними комісіями
     науково-дослідних інститутів судових експертиз
         Міністерства юстиції України
          1. Загальні положення
   1. Відповідно до статей 9, 10, 15, 16 та 17 Закону України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ) ця Інструкція визначає порядок
проведення атестації з метою присвоєння кваліфікації судового
експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції України (далі - Мінюст) та підприємницьких
структур і громадянам, а також фахівцям інших державних установ за
проханням посадових осіб цих установ.
   2. Кваліфікацію   судового    експерта    присвоюють
експертно-кваліфікаційні  комісії  (ЕКК),  які  працюють  в
науково-дослідних інститутах судових експертиз Мінюсту (далі -
інститути)  відповідно  до  Положення про них, затвердженого
Мінюстом, та з врахуванням зон обслуговування цих інститутів. В
окремих  випадках  за дозволом Мінюсту, атестація може бути
проведена ЕКК інституту з іншої зони обслуговування. Перелік
інститутів, в яких діють ЕКК, додається (додаток N 1).
   3. Фахівці державних установ повинні мати вищу освіту, пройти
відповідну підготовку в галузі судової експертизи, знати чинне
законодавство та інші нормативні акти, які регулюють порядок
призначення і проведення судових експертиз.
   4. Фахівці підприємницьких структур і громадяни повинні мати
підготовку з наукових, технічних або інших спеціальних галузей
знань, з яких вони мають намір атестуватись як судові експерти,
володіти правовими основами судової експертизи.
   5. Фахівці, яким присвоєна кваліфікація судового експерта,
вносяться до Реєстру атестованих судових експертів державних і
підприємницьких  структур  та  громадян  згідно  з  чинним
законодавством.
    2. Порядок присвоєння кваліфікації судового експерта
   6. Кваліфікація судового експерта присвоюється з дозволом
проведення певного виду експертиз і експертної спеціальності.
   Перелік основних  видів  судових  експертиз і експертних
спеціальностей, по яких в інститутах присвоюється кваліфікація
судового експерта, додається (додаток N 2).
   У випадках, коли виникає потреба присвоєння кваліфікації
судового  експерта  з  інших  видів експертиз та експертних
спеціальностей, ЕКК має право провести таку атестацію, залучивши
до свого складу двох фахівців з відповідної галузі знань.
   7. Питання про присвоєння кваліфікації судового експерта
фахівцям державних установ розглядаються на засіданнях ЕКК за
поданням посадових осіб цих установ. Подання повинно містити
обгрунтовані  пропозиції  про  можливість  присвоєння фахівцю
відповідної кваліфікації судового експерта.
   Питання про  присвоєння  кваліфікації  судового  експерта
фахівцям підприємницьких структур і громадянам розглядаються на
засіданнях ЕКК за їх заявою.
   8. До подання та заяви про присвоєння кваліфікації судового
експерта додають такі документи:
   - копію диплома про освіту;
   - витяг з трудової книжки;
   - довідку про одержану підготовку з відповідного виду судової
експертизи або експертної спеціальності (при наявності);
   - реферати з правових основ судової експертизи та по темі з
тих видів судової експертизи або експертної спеціальності, з яких
атестується фахівець, а також проекти висновків  відповідних
експертиз;
   - квитанцію про оплату за атестацію (за винятком фахівців
інститутів Мінюсту).
   Паспорт або документ, що його замінює, подається особисто.
   9. ЕКК організовує попереднє рецензування поданих рефератів
та проектів висновків експертів. Рецензії на реферати та проекти
висновків додаються до протоколу засідання комісії.
   10. ЕКК  проводить атестацію судових експертів згідно з
програмою кваліфікаційних  іспитів,  розробленої  комісією  та
затвердженої її головою.
   11. Рішення ЕКК викладається в письмовій формі, підписується
головуючим та членами комісії, які брали участь у засіданні.
   12. Фахівці складають письмовий (реферат та проекти висновків
експерта) та усний (співбесіда) екзамени.
   13. Залежно від рівня професійних знань, стажу і досвіду
фахівця ЕКК приймає одне з таких рішень:
   - про присвоєння кваліфікації судового експерта;
   - про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації;
   - про відмову в присвоєнні кваліфікації судового експерта.
   В окремих випадках ЕКК може прийняти рішення про позбавлення
кваліфікації судового експерта, або визнати його таким, що втратив
кваліфікацію. Умови та порядок позбавлення або втрати кваліфікації
судового експерта визначаються у розділі 4 цієї Інструкції.
  14. Рішення ЕКК може бути оскаржене в Мінюст, який перевіряє
обгрунтованість скарги. Для чого він доручає іншій ЕКК перевірити
знання фахівця, який атестується, і приймає відповідне рішення.
  15. Якщо  ЕКК прийняла рішення про відмову в присвоєнні
кваліфікації судового експерта, фахівець має право через 6 місяців
в  загальному  порядку знову подати документи для повторної
перевірки його знань та присвоєння кваліфікації судового експерта.
Повторна атестація проводиться ЕКК, що вперше проводила атестацію
судового експерта.
  16. Фахівцям,  які отримали експертну підготовку в інших
галузевих установах або закладах, кваліфікація судового експерта
присвоюється у відповідності з цією Інструкцією.
   3. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта
   17. У відповідності з рішенням ЕКК видається "Свідоцтво" про
присвоєння кваліфікації судового експерта. Свідоцтво підписується
головою  ЕКК  та  секретарем комісії і завіряється печаткою
інституту, в якому працює комісія.
   18. Термін дії свідоцтва продовжується після підтвердження
експертом своєї кваліфікації, про що робиться відповідна відмітка
у свідоцтві.
   19. Фахівцю, який має кваліфікацію судового експерта  і
одержав необхідну підготовку для проведення іншого виду судової
експертизи або з іншої  експертної  спеціальності,  рішенням
відповідної ЕКК може бути додатково надане право проведення такого
виду експертиз або за такою експертною спеціальністю.
   Згідно з рішенням комісії до "Свідоцтва" про присвоєння
кваліфікації судового експерта  видається  доповнення.  Форми
"Свідоцтва" та доповнення до нього затверджуються Мінюстом.
   4. Позбавлення або втрата кваліфікації судового експерта
   20. Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати
місце внаслідок скоєння судовим експертом злочину або службового
проступку, що призвело до втрати довір'я до нього, а також
визнання його не відповідним займаній посаді або у разі засудження
судового експерта чи визнання судом цієї особи недієздатною.
  21. Рішення про позбавлення кваліфікації судового експерта
приймає ЕКК, що проводила атестацію судового експерта, за своєю
ініціативою або за поданням Мінюсту.
  22. Після позбавлення кваліфікації судового експерта свідоцтво
про її присвоєння вилучається ЕКК, що проводила атестацію.
  23. Кваліфікація судового експерта вважається втраченою після
закінчення строку дії свідоцтва, якщо він не продовжений.
  24. Особи,  позбавлені  кваліфікації  і  ті, що втратили
кваліфікацію  судового  експерта,  виключаються  із  Реєстру
атестованих  судових  експертів  державних та підприємницьких
структур та громадян.
                     Додаток N 1
               до Інструкції про порядок проведення
               атестації  судового    експерта
               експертно-кваліфікаційними комісіями
               Міністерства  юстиції   України,
               затвердженої  наказом Міністерства
               юстиції України
               від 22.12.95 р. N 32/5
 
               Перелік
     науково-дослідних інститутів судових експертиз
        Мінюсту України, в яких діють ЕКК
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N п/п|Назва інституту, адреса,   |  Зона обслуговування  |
|   |телефон            |(республіка,область,місто)|
|——————|——————————————————————————————|——————————————————————————|
|  1 |       2        |       3      |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
  1.  Київський науково-дослідний  Вінницька, Житомирська,
     інститут судових експертиз  Київська, Тернопільська,
     252025, м.Київ-25,       Хмельницька, Черкаська,
     вул.В.Житомирська,19      Чернігівська, м.Київ.
     тел.212-21-91
 
  2.  Харківський науково-дослідний Автономна Республіка Крим,
     інститут судових експертиз  Дніпропетровська,
     310163, м.Харків-163,     Запорізька, Полтавська,
     вул.Золочевська,8-А,      Сумська, Харківська.
     тел.70-27-88
 
  3.  Одеський науково-дослідний   Кіровоградська,
     інститут судових експертиз   Миколаївська, Одеська,
     270026, м.Одеса-26,      Херсонська.
     вул.Ланжеронівська,21,
     тел.24-90-55
 
  4.  Львівський науково-дослідний  Волинська, Закарпатська,
     інститут судових експертиз   Івано-Франківська,
     290004, м.Львів-4,       Львівська, Ровенська,
     пл.Воз'єднання,7,       Чернівецька.
     тел.72-66-68
 
  5.  Донецький науково-дослідний  Донецька, Луганська
     інститут судових експертиз
     340102, м.Донецьк-102,
     вул.Ливенка,4,
     тел.90-14-39
 
                      Додаток N 2
               до Інструкції про порядок проведення
               атестації  судового    експерта
               експертно-кваліфікаційними комісіями
               Міністерства  юстиції   України,
               затвердженої  наказом Міністерства
               юстиції України
               від 22.12.95 р. N 32/5
 
               Перелік
    основних видів судових експертиз та експертних
    спеціальностей, по яких присвоюється кваліфікація
    судового експерта в науково-дослідних інститутах
     судових експертиз Міністерства юстиції України
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |NN|Види судових експертиз |Індекси  |Види експертних     |
 | |            |експертних|спеціальностей     |
 | |            |спеціаль- |            |
 | |            |ностей  |            |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   I. Криміналістичні:
 
  1. Почеркознавча і авторо- 1.1.   Дослідження почерку і
   знавча експертизи         підписів;
                1.2.   Дослідження мови.
 
  2. Технічна експертиза   2.1.   Дослідження реквізитів
   документів             документів;
                2.2.   Дослідження матеріалів
                     документів;
                2.3.   Дослідження друкарських
                     форм.
 
  3. Балістична експертиза  3.1.   Дослідження вогнепальної
                     зброї;
                3.2.   Дослідження боєприпасів
                     і слідів пострілу.
 
  4. Трасологічна експертиза 4.1.   Дослідження слідів
                     людини;
                4.2.   Дослідження знарядь,
                     агрегатів, інструментів,
                     холодної зброї і залише-
                     них ними слідів, іденти-
                     фікація цілого по час-
                     тинах;
                4.3.   Дослідження змінених
                     номерів та знищених
                     рель'єфних знаків.
 
  5. Вибухово-технічна    5.1.   Дослідження вибухових
   експертиза             речовин, продуктів
                     вибуху та пострілу;
                5.2.   Дослідження вибухових
                     пристроїв.
 
  6. Фототехнічна і портретна 6.1.   Дослідження фото-, кіно-
   експертизи             обладнання, фотозобра-
                     жень і матеріалів;
                6.2.   Ідентифікація особи за
                     ознаками зовнішності по
                     фотознімках.
 
  7. Експертиза фоно- та   7.1.   Дослідження матеріалів
   відеозапису            і засобів відео-, звуко-
                     запису.
    II.
 
  8. Експертиза матеріалів,  8.1.   Дослідження лакофарбових
   речовин та виробів         матеріалів і покриття;
                8.2.   Дослідження полімерних
                     матеріалів, пластмас і
                     виробів з них;
                8.3.   Дослідження волокнистих
                     матеріалів і виробів з
                     них;
                8.4.   Дослідження нафтопродук-
                     тів і паливно-мастильних
                     матеріалів;
                8.5.   Дослідження скла, кера-
                     міки та виробів з них;
                8.6.   Дослідження наркотичних
                     та сильнодіючих речовин;
                8.7.   Дослідження спиртоміст-
                     ких сумішей;
                8.8.   Дослідження грунтів;
                8.9.   Дослідження металів і
                     сплавів.
    III.
 
  9. Біологічна експертиза  9.1.   Дослідження об'єктів
                     рослинного походження;
                9.2.   Дослідження об'єктів
                     тваринного походження.
   IV.
 
 10. Інженерно-технічна   10.1.   Дослідження обставин
   експертиза             дорожньо-транспортної
                     події;
               10.2.   Дослідження технічного
                     стану транспортних за-
                     собів;
               10.3.   Дослідження деталей
                     транспортних засобів;
               10.4.   Транспортно-трасологі-
                     чні дослідження;
               10.5.   Дослідження причин та
                     наслідків порушення
                     вимог техніки безпеки;
               10.6.   Дослідження об'єктів
                     нерухомості, будівель-
                     них матеріалів, конст-
                     рукцій та відповідних
                     документів;
               10.7.   Визначення порядку
                     користування земельними
                     ділянками;
               10.8.   Дослідження причин ви-
                     никнення та поширення
                     пожеж;
               10.9.   Дослідження агрегатів і
                     програмного забезпечення
                     ЕОМ та електронно-побу-
                     тової техніки.
    V.
 
 11. Економічна експертиза  11.1.   Дослідження документів
                     бухгалтерського обліку
                     і звітності;
               11.2.   Дослідження документів
                     про фінансово-кредитні
                     операції;
               11.3.   Дослідження документів
                     про економічну діяль-
                     ність підприємств і
                     організацій.
    VI.
 
 12. Товарознавча, в т.ч.  12.1.   Дослідження якостей
   автотоварознавча,         товарів народного е
   кспертиза             споживання і визначення
                     їх вартості;
               12.2.   Визначення вартості
                     автомототранспорту,
                     розміру нанесеного
                     збитку власнику тран-
                     спортного засобу.
    VII.
 
 13. Екологічна експертиза  13.1.   Дослідження наявності
                     шкідливих речовин в
                     навколишньому середо-
                     вищі.
 
 14. Психологічна експертиз 14.1.   Встановлення стану
                     психіки людини.
    VIII.
 
 15. Інші види досліджень
 
Примітка. Перелік може бути доповнений вченими радами інститутів,
     з наступним повідомленням Мінюсту.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка