Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про річний звіт установ банків

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент бухгалтерського
           обліку та розрахунків
 
 N 17003/1165-6262 від 25.12.95
   м.Київ
 
 vd951225 vn17003/1165-6262
                 Кримському республіканському,
                 обласним управлінням НБУ
                 Комерційним банкам
 
    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Нацбанку
     N 12-111/1643-7426 ( v7426500-96 ) від 11.12.96 )
         Про річний звіт установ банків
 
 
   При цьому направляються вказівки про порядок складання та
подання бухгалтерського річного звіту установами банків, якими
належить керуватися, починаючи зі звіту про роботу банків за 1995
рік.
   З виданням цього листа втрачає силу лист Національного банку
України від 13 грудня 1994 року N 17003/967-6849.
 
 Заступник Голови Правління              В.М.Кравець
               Вказівки
     про порядок складання та подання бухгалтерського
       річного звіту установами банків України
              за 1995 рік
           1. Загальні положення
   1.1. Річний бухгалтерський звіт установи банків подають разом
з висновком аудиторської фірми (організації) в такому об'ємі:
   - Баланс (форма N 1)
   - Звіт про прибутки і збитки (форма N 2)
   - Використання прибутку (форма N 3)
   - Звіт про затрати на капітальні вкладення (форма N 3-а)
   - Звіт про наявність і рух основних засобів (форма N 4)
   - Звіт про розкрадання та прорахунки (форма N 113)
   До зведеного бухгалтерського річного звіту додається зведений
статистичний звіт про введені в дію об'єкти основних фондів і
використання капітальних вкладень (форма 2-кб (річна).
   Коротка пояснювальна  записка  до бухгалтерського річного
звіту.
   1.2. Зразки бланків по складанню річного звіту наведені в
додатках до листа. Бланки виготовляються  установами  банків
самостійно.
   Звертаємо Вашу увагу на те, що операції по заключних оборотах
проводитися у звітному році не будуть, тому всі розрахунки за 1995
рік,  включаючи  взаєморозрахунки  з  місцевими  бюджетами,
міністерствами, відомствами та установами, завершити до 31 грудня
поточного року.
   Враховуючи це, баланс (ф. N 1) подається станом на 1 січня в
мільйонах карбованців у складі річного звіту. Баланс (ф. N 1)
передається   Центральній   розрахунковій   палаті   в
загальновстановленому порядку, про строк передачі якого буде
повідомлено додатково.
   1.3. З метою своєчасного і якісного  складання  річного
бухгалтерського звіту, відділення банків проводять:
   - в кінці звітного року необхідну роботу, а також нараховують
і  відображають по відповідних рахунках проценти по виданих
кредитах за четвертий квартал (рік), проводять інвентаризацію всіх
грошових  коштів  та цінностей, основних засобів, інвентаря,
господарських та інших матеріалів, облік яких  ведеться  на
балансових та забалансових рахунках; іншу невідкладну роботу, з
тим, щоб дані річного звіту відображали фактичний стан відповідних
статей на 1 січня нового року.
   По результатах інвентаризації установи  банків  приймають
заходи по врегулюванню виявлених розбіжностей (лишки та недостачі
повинні бути відображені по балансу у звітному році), оформляють
документи на стягнення сум з винних осіб, списують з балансу в
межах повноважень вартість непридатних до застосування основних
засобів, господарського інвентаря та матеріалів;
   - проводять з робітниками та службовцями банку, а також з
підприємствами та організаціями розрахунки по підзвітних сумах,
включаючи вивірку підзвітних сум з підприємствами Міністерства
зв'язку та нотаріальними органами;
   - аналізують дебіторську та кредиторську заборгованість, що
значиться на рахунку N 904 по господарській діяльності, і рахунку
N 932 по капітальному будівництву з метою завершення розрахунків з
підприємствами та організаціями за виконані роботи та надані
послуги;
   - аналізують залишки рахунків NN 931, 937 і 940, приймають
заходи щодо реалізації зайвого і непотрібного господарського
інвентаря,  матеріалів  та  введення  в  дію невстановленого
обладнання.
   1.4. Статистична звітність, що надсилається у першій половині
січня, крім звітності про касові обороти, висилається установами
банків на один день пізніше встановлених строків. П'ятиденна
звітність про касові обороти повинна надсилатися у встановлені
строки.
   1.5. Відповідальність за своєчасне та  якісне  складання
річного звіту покладається на керівників та головних бухгалтерів
установ банків.
   1.6. По всіх без винятку особових рахунках клієнтів повинні
бути вручені або надіслані через підприємства зв'язку в перший
робочий день нового року виписки із особових рахунків з залишками
на 1 січня 1996 року.
   По всіх рахунках клієнтів повинні бути одержані письмові
підтвердження залишків їх особових рахунків станом на 1 січня
нового року (по даних виписок із особових рахунків).
   Для цього установи банків складають перевірочні відомості
залишків на 1 січня по всіх особових рахунках, по яких повинні
бути одержані підтвердження залишків на 1 січня, і при отриманні
підтверджень роблять у відомостях відповідні відмітки.
   Робота по отриманню підтверджень залишків рахунків повинна
бути закінчена до 20 січня 1996 року.
   В разі непідтвердження залишків рахунків, а також у випадку
розходжень даних обліку банку і обліку клієнтів, установи банків
повідомляють по підпорядкованості до 1 лютого 1996 року, вказуючи
причину  і  повідомляють про завершення роботи по одержанню
підтверджень залишків і врегулюванню розходжень.
   Комерційні банки  та їх установи отримують підтвердження
залишків по коррахунках в установах Національного банку  на
загальних умовах.
   1.7. Головний бухгалтер установи банку повинен  особисто
звірити всі звітні дані з даними балансу на 1 січня нового року, з
актами ревізій і інвентаризації грошових засобів, майна  та
матеріалів,  а  також перевірити їх повноту, наявність усіх
передбачених звітними формами  підписів  і  заповнення  всіх
реквізитів. Якщо інвентаризація проводилася станом не на 1 січня,
то її дані уточнюються по оборотах, які мали місце  після
інвентаризації.
   1.8. Усі форми річного звіту складаються  у  необхідній
кількості примірників.
   1.9. Примірник річного звіту, який залишається в установі
банку,  брошурується  разом  з  усіма відповідними до звіту
матеріалами, а також з рекламацією вищестоящої установи банку по
річному звіту, зберігається у сховищі або у вогнетривкій шафі до
складання звіту за наступний рік, після чого передається до
архіву.
   1.10. Річний звіт  подається:  Державним  спеціалізованим
комерційним Ощадним банком України, Державним експортно-імпортним
банком  України,   Українським   акціонерним   комерційним
промислово-інвестиційним  банком, Акціонерно-комерційним банком
соціального    розвитку    України,    Республіканським
акціонерно-комерційним банком "Україна" - Національному банку
України - до 10 березня.
   Інші комерційні  банки  подають  річні звіти відповідним
обласним управлінням Національного банку у встановлені  ними
строки.
   Комерційні банки встановлюють строки представлення річного
звіту своїм філіям самостійно.
   1.11. У зведені річні звіти включаються звіти ліквідованих, а
також новоутворених у звітному році установ, підприємств та
організацій банків.
       2. Особливості складання та заповнення
              окремих форм
   2.1. Річний баланс (форма N 1).
   2.1.1. Річний баланс (форма N 1) по залишках на кінець року,
передається центральній розрахунковій палаті Національного банку
України по каналах зв'язку у строки, які забезпечують подання
річного звіту у встановлений строк.
   2.2. Звіт про прибутки та збитки (форма N 2).
   2.2.1. Звіт про прибутки та збитки подається фінансовому
управлінню згідно встановлених строків.
   Річний звіт за формою N 2 та відображення доходів і витрат у
ній  по  статтях складається згідно з Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Правилами
користування  цим законом ( 247/95-ВР ) та Тимчасовими вказівками
щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України за діючою формою з урахуванням доповнень, відображених у
вказівках  фінансового  департаменту:   від   17.01.95 р.
N 33074/3-294, від 03.04.95 р. N 33004/71-1399 ( v1399500-95 ),
від 07.04.95 р. N 33004/75-1497 ( v1497500-95 ), від 06.06.95 р.
N 33004/143-2777 (п.1 перший абзац N рахунку 904433 замість
980703),  від  19.07.95 р.  N 33004/211-3504  (абзац 4 ...
відображаються по формі N 2 за символом В "Суми інших витрат, на
які зменшується оподатковуваний згорнутий балансовий прибуток"),
від 22.09.95 р. N 33004/287, від 22.09.95 р. N 33004/290-4574
( v4574500-95 ).
   При складанні форми необхідно звернути увагу:
   1) отримана плата за підкріплення кас комерційних банків
готівкою до 0,5 відсотків від її загальної суми, за електронні
розрахунки та поштові послуги відображаються за символом 022
рахунку 960 "Доходи і комісія по послугах, наданих банкам на
основі кореспондентських відносин";
   2) відсотки, отримані від працівників банку за користування
позичкою, відображати за символом 09 рахунку 960 "Інші доходи";
   3) штрафи,  отримані  за  порушення  умов  господарських
договорів, за невиконання комерційними банками та їх філіями
банківських  нормативів  тощо,  відносяться  на  доходи  від
позареалізаційних операцій; символ 10 рахунку 96, рахунок 969
"Штрафи, пені, неустойки одержані" не заповнюється;
   4) сплачені штрафні санкції відображаються за символом I
"Сплачені штрафні санкції, пені, неустойки"; символ 15 рахунку 97,
рахунок 979 "Штрафи, пені, неустойки сплачені" не заповнюється;
   5) витрати  на оренду нежитлових приміщень, утримання і
обслуговування цих приміщень відображаються за символом 14 рахунку
970 "Інші витрати";
   6) витрати на утримання і плата за проживання у гуртожитку
при наявності дозволу НБУ проводяться за рахунок прибутку по фонду
споживання;
   7) витрати  на  медичні  послуги та утримання медпункту
проводяться за рахунок прибутку по фонду накопичення;
   8) витрати  на  проведення капітального ремонту основних
засобів відображати за символом 11 рахунку 970 у сумі, що не
перевищує суму амортизаційних відрахувань і включена до символу 10
"Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів",
які в свою чергу відповідають рахунку 012.
   У випадку проведення капітального ремонту на  суму,  що
перевищує суму амортизаційних відрахувань, різниця відображається
на рахунку 904 (тимчасово, до остаточного  вирішення  цього
питання);
   9) відсотки по системі САРС-БОН відображати за символом 14
рахунку 970 "Інші витрати";
   10) у річному звіті рахунки N 96 і N 97 необхідно закрити на
980 рахунок. Рахунок 950 повинен відповідати згорнутому рахунку
980. Рахунок 980 у річному звіті показати у розгорнутому вигляді.
   Доводимо до відома, що вказівки по складанню нової форми N 2
з 01.01.96 р. будуть надіслані після їх затвердження.
   2.3. Використання прибутку (форма N 3).
   2.3.1. У довідці, наведеній у першій частині форми N 3
відображаються платежі та відрахування в бюджет. При розрахунках з
бюджетом необхідно мати на увазі законодавство України.
   2.3.2. У другій частині звіту відображаються відрахування до
централізованих  фондів  та  резервів,  у фонди накопичення,
споживання та інші фонди.
   2.4. Звіт про особисті витрати банків на капітальні вкладення
(форма N 3-а).
   Звертаємо увагу на те, що до звіту ф. 3-а обов'язково
додаються додатки 1, 2, 3, 4, 5 (тільки по Національному банку
України).
   2.4.1. Графа 1 звіту заповнюється на основі виділених та
отриманих коштів, включаючи невикористані залишки коштів  по
відповідних об'єктах на початок року.
   2.4.2. В графі 2 відображаються всі витрати звітного року по
капітальних  вкладеннях,  включаючи  незакінчені витрати, які
перейшли на наступний рік у залишках по рахунках NN 931, 932, 933,
937.
   Залишки минулих років, облік яких ведеться по рахунках
NN 931, 932, 933 та 937 у звіт ф. 3-а не включаються, оскільки
вони відображені у звітності за минулі роки.
   По символу 3027 показуються витрати, які проводилися за
рахунок коштів бюджету та пайовиків.
   2.4.3. Витрати госпрозрахункових підприємств та організацій
банку по придбанню інвентаря та обладнання показуються по символу
3044 тільки у графі 2. Ці витрати по рахунку N 93 в установах
банків не відображаються.
   2.5. Звіт про наявність та рух основних засобів (форма N 4).
   2.5.1. В період складання звіту ф. N 4 необхідно отримати від
установ банків (інших організацій) підтвердження по переданих їм
основних засобах, про що необхідно повідомити в пояснювальній
записці.
   Основні засоби, передані (одержані) банкам інших областей,
необхідно відобразити по символах NN 4114, 4211.
   Про причини розходжень даних символу 4112 звіту ф.4 з сумою
витрат на будівництво, реконструкцію та придбання з врахуванням
витрат, що переходять на 1 січня 1995 року, відображених в звіті
ф. 3-а (символ 3060) - необхідно пояснити.
   2.5.2. По символах 4112-4116, 4010 і 4020 показуються річні
обороти по відповідних рахунках, за винятком випадків транзитних,
помилкових та виправлених оборотів по цих рахунках.
   2.5.3. У другому розділі  звіту  залишок  рахунку N 923
відображається по символу 4322. Загальна площа службових (символ
4322) та житлових (символ 4328) будинків показується у повних
квадратних метрах.
   У символ 4328 включається  площа  житлових  будинків  і
гуртожитків учбових закладів банків.
   Житлова площа в особистому службовому будинку, якщо вона є,
відображається по символу 4328 і в символ 4322 не включається.
   2.5.4. Сума показників графи 1 по символах 4322 та 4328
ф. N 4 не повинна бути менше вартості будинків і споруд, яка
показана по балансовому рахунку N 920.
   2.5.5. Показники символу 4321 повинні відповідати загальним
даним символів 4322, 4324, 4326 та 4327; сума по символу 4325
повинна бути меншою від суми 4324.
   2.5.6. Сума по символах 4321 та 4328 повинна дорівнювати
даним символу 4040.
   2.6. Звіт про розкрадання та прорахунки (форма N 113).
   2.6.1. Заборгованість по розкраданнях,  розтратах,  інших
зловживаннях та прорахунках, облік якої ведеться в установах
банків на балансовому рахунку N 904 "Інші дебітори і кредитори",
повинна відповідати залишку цієї заборгованості на 1 січня 1994
року, відображеної у формі N 113 за символом 9 графи 6 (за
винятком заборгованості по сплаченому державному миту).
   2.7. Бухгалтерська пояснювальна записка до річного звіту.
   2.7.1. Пояснювальна записка повинна дати оцінку стану обліку
в установах банків та підпорядкованих йому підприємствах та
організаціях; розшифрувати залишки окремих рахунків та привести
деякі дані, які не відображені у звітності, але є важливими для
характеристики роботи установ банку.
   У записці обов'язково відображаються:
   2.7.2. Оцінка  результатів  інвентаризації  матеріальних
цінностей, облік яких ведеться на рахунках NN 920, 921, 931, 937,
940 та 942, дані про наявність непотрібних банку матеріальних
цінностей та заходах щодо ліквідації цих залишків в установах
банків та підлеглих підприємствах і організаціях.
   По рахунку N 937 слід розшифрувати вартість невстановленого
обладнання з відображенням дати його придбання  та  причини
невстановлення.
   2.7.3. Коротко  охарактеризувати   склад   дебіторської
заборгованості по рахунку N 904 та заходи щодо її зниження.
   Привести дані щодо характеру та давнини боргу, наявності
виконавчих листів на стягнення заборгованості, у якому становищі
знаходяться справи з боргами, які не забезпечені виконавчими
листами органів суду.
   2.7.4. Розшифрувати  основні  надходження  та  видатки,
відображені на рахунках NN 960 та 970 по статті "Інші надходження"
та "Інші видатки".
   2.7.5. Розшифрувати  кошти,  облік  яких  ведеться  на
позабалансовому рахунку N 9963, на кінець звітного року, згідно
з наведеною формою:
------------------------------------------------------------------
  Характер      |Символ| Сума  | Рік  |Наявність підт-
 заборгованості    |   |переданих|передачі |вердження залиш-
           |   | коштів |     |ку заборгованос-
           |   |     |     |ті генеральним
           |   |     |     |забудовником
----------------------+------+---------+---------+----------------
    1       |  2 |  3  |  4  |   5
----------------------+------+---------+---------+----------------
 Житлове будівництво | 01 |     |     |
 Будівництво службо- |   |     |     |
 вих будинків     | 02 |     |     |
 Будівництво обчис-  |   |     |     |
 лювальних центрів  |   |     |     |
 (комп'ютерних)    | 03 |     |     |
 Будівництво об'єк-  |   |     |     |
 тів соціально-куль- |   |     |     |
 турного призначення | 04 |     |     |
 Кошти, передані на  |   |     |     |
 інші цілі      | 05 |     |     |
----------------------+------+---------+---------+----------------
   Всього     |   |     |     |
  по рахунку N 9963 |   |     |     |
------------------------------------------------------------------
   Станом на 1 січня 1996 року необхідно звірити з генеральними
забудовниками  і одержати письмові підтвердження про залишки
заборгованості, яка знаходиться в залишку рахунку N 9963 "Кошти на
будівництво, передані в порядку дольової участі" див. додаток 6
(тільки по Національному банку України).
   2.7.6. До  статистичного  звіту  ф. 2-КБ додати перелік
об'єктів, зданих в експлуатацію у звітному році, з зазначенням у
ньому дати прийняття державною комісією, кошторисної та фактичної
вартості, кубатури будинку, а по житлових будинках - загальної
(корисної) площі та кількість квартир і перелік об'єктів, які
переходять на наступний рік з зазначенням загальної кошторисної
вартості та вартості виконаних робіт, у тому числі будівельно -
монтажних робіт.
   2.7.7. Привести  причини відхилень від нормального стану
окремих статей балансу і звітних даних (якщо є показники, не
передбачені у звіті, наприклад дебетові залишки по пасивних
рахунках та інше).
   2.7.8. Повідомити повноту отримання від клієнтів підтверджень
залишків по їх рахунках у банку (див. пункт 1.6 цього листа).
   2.7.9. Зробити короткий огляд роботи у звітному році щодо
поліпшення організації документообороту, нагляду, впровадження
нових  методів  автоматизації  обліково-операційної  роботи,
забезпечення зберігання цінностей.
   2.8. Особливості складання зведених звітів.
   2.8.1. Обласні управління Національного банку України та
вищестоящі комерційні банки забезпечують перевірку звітів, які
подають підзвітні установи банків, та складання зведених звітів.
   У зведені звіти включаються дані по усіх установах банків на
кінець звітного року, а також по закритих у цьому році установах
банків.
   2.8.2. Виправлення  в  річних звітах підвідомчих установ
здійснюються лише на підставі документальних даних, що є у
матеріалах звітів або додатково отримані від установ банків.
   2.8.3. Внесені  виправлення  у  річні  звіти  відділень
реєструються. Всі виправлення у відомостях річного звіту повинні
бути підтверджені підписами працівників, які перевіряли звіт та
головним бухгалтером або його заступником.
   2.8.4. Помилки у звітних даних, які мали місце при їх
перевірці,  порушення встановленого порядку складання річного
звіту, а також внесені виправлення у річний звіт відмічаються у
листі по звіту, який надсилається установі банку за підписами
керівника та головного бухгалтера.
   У листі даються відповідні вказівки щодо недоліків, які
встановлені при розгляданні звіту;  або  повідомляється,  що
зауважень до звіту не має.
   2.8.5. Залишки на рахунках на кінець року у зведеному балансі
повинні бути звірені з даними зведеного звітного балансу за
грудень.
   2.8.6. Зведені  бухгалтерські  річні  звіти  підписуються
керівником та головним бухгалтером, по ф 113 додатково начальником
управління (відділу) касових операцій (головним касиром).
 
 Заступник Голови Правління              В.М.Кравець
                        Затверджено
                    рішенням правління
        Додаток до балансу   Національного банку України
                    від 21.10.92 р. N 36
                       Погоджено
                з Міністерством статистики України
                               ------------
                                 коди
                     Форма N 3 по ЗКУД ------------
Найменування банку                Дата (рік) ------------
Його місце знаходження               по ЗКПО ------------
----------------------------------------------------------- ------------
 
Назва
вищестоящого банку                 по СПАТО
----------------------------------------------------------- -------------
Одиниця виміру: млн.крб.           N кор.рахунку -------------
                        (МФО)
                      контрольна сума -------------
           Використання прибутку
        1. Платежі та відрахування у бюджет
--------------------------------------------------------------------------
            |   |       |   Фактично внесено
   Найменування   |Код | Належить по |------------------------------
   показників    |стор.| розрахунку |на кінець звіт-|в т.ч. зайво
            |   |       |ного періоду  |внесено у ми-
            |   |       |        |нулому році,
            |   |       |        |зараховано в
            |   |       |        |рахунок плате-
            |   |       |        |жів звітного
            |   |       |        |року
-----------------------+-----+-------------+---------------+--------------
      1      | 2 |   3   |    4    |   5
-----------------------+-----+-------------+---------------+--------------
Відрахування від при- |   |       |        |
бутку:         |   |       |        |
 - в республіканський |   |       |        |
  бюджет       | 003 |       |        |
 - в місцеві бюджети  | 004 |       |        |
Прострочена заборгова- |   |       |        |
ність по платежах у  |   |       |        |
бюджет         | 005 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------
       Інші направлення використання прибутку
--------------------------------------------------------------------------
   Найменування    | код |    На кінець звітного періоду
   показників     | стор.|
-------------------------+------+-----------------------------------------
Відрахування:      |   |
 у централізовані фонди |   |
 і резерви        | 006 |
 у фонди виробничого і |   |
 соціального розвитку  | 007 |
 у фонд матеріального  |   |
 заохочення       | 008 |
 на благодійні цілі   | 009 |
 на інші цілі      | 010 |
-------------------------+------+-----------------------------------------
    Всього      | 015 |
--------------------------------------------------------------------------
   Керівник          Головний бухгалтер
                        Затверджено
                    рішенням правління
                    Національного банку України
                    від 21.10.92 р. N 36
                       Погоджено
                з Міністерством статистики України
                Звіт
        про затрати на капітальні вкладення
              за 1995 рік
                               -----------
                                 к о д и
                               -----------
                     Форма N 3А по ЗКУД -----------
Найменування банку і               Дата (рік) -----------
його місцезнаходження                по ЗКПО
---------------------------------------------------      -----------
 
Найменування
вищестоящого банку                 по ЗКПО
---------------------------------------------------      -----------
                             МФО -----------
 
 Одиниця виміру: млн.крб.          контрольна сума -----------
-------------------------------------------------------------------------
   Найменування затрат   | Символ |  Дозволено  | Використано
                |    | використати |
-------------------------------+--------+---------------+----------------
        А        |  Б  |    1    |    2
-------------------------------+--------+---------------+----------------
                |    |        |
 - будівництво житла     | 3023 |        |
 - будівництво службових   |    |        |
  будинків          | 3024 |        |
 - будівництво ОЦ       | 3025 |        |
 - будівництво об'єктів   |    |        |
  соціально-культурного   |    |        |
  призначення        | 3026 |        |
  ......................   | 3027 |        |
-------------------------------+--------+---------------+----------------
        Разом:     | 3030 |        |
-------------------------------+--------+---------------+----------------
  Придбання будинків     | 3041 |        |
  Придбання інвентаря і   |    |        |
  устаткування        | 3042 |        |
  .....................   | 3044 |        |
-------------------------------+--------+---------------+----------------
                |    |        |
-------------------------------+--------+---------------+----------------
    Всього капвкладень   | 3060 |        |
-------------------------------------------------------------------------
   Керівник           Головний бухгалтер
                         Додаток N 1
                        (до звіту ф. 3а)
              Розшифровка
     капітальних витрат перерахованих з балансового
    рахунку 933 по завершеному в 1995 році капітальному
   будівництву і придбанню основних засобів на рахунок 936
                           (в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
      Назва затрат      | Символ ф.3а |   Сума
-----------------------------------+---------------+--------------
 - будівництво житла        |   3023   |
 - будівництво житлових      |        |
  будинків            |   3024   |
 - будівництво КЦ         |   3025   |
 - будівництво об'єктів      |        |
  соціально-культурно-      |        |
  го призначення         |   3026   |
  ....................      |   3027   |
-----------------------------------+---------------+--------------
    Разом:           |   3030   |
-----------------------------------+---------------+--------------
  Придбання будівель       |   3041   |
  Придбання інвентаря       |        |
  і устаткування         |   3042   |
  ....................      |   3044   |
-----------------------------------+---------------+--------------
       Разом:        |   3050   |
-----------------------------------+---------------+--------------
  Всього затрат по        |        |
  закінчених об'єктах      |   3060   |
------------------------------------------------------------------
   Головний бухгалтер
                         Додаток N 2
                        (до звіту ф. 3а)
              Розшифровка
    фінансування капітальних вкладень по незакінчених
    об'єктах, що значаться на балансовому рахунку 936
          за станом на 01.01.1996 року
                        (в млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
               | Символ |     Сума
               | ф. 3а  |   по рахунку 936
               |     |
-----------------------------+---------+--------------------------
       1        |  2  |     3
-----------------------------+---------+--------------------------
 - будівництво житла    |  3023 |
 - будівництво службових  |     |
  будівель         |  3024 |
 - будівництво КЦ      |  3025 |
 - будівництво об'єктів   |     |
  соціально-культурно-   |     |
  го призначення      |  3026 |
  ....................   |  3027 |
-----------------------------+---------+--------------------------
        Разом:    |  3030 |
-----------------------------+---------+--------------------------
   Придбання будівель   |  3041 |
   Придбання інвентаря і  |     |
   устаткування      |  3042 |
   ...................... |  3044 |
-----------------------------+---------+--------------------------
      Разом:      |  3050 |
-----------------------------+---------+--------------------------
   Загальна сума фінан-  |     |
   сування по незакін-  |     |
   чених на 01.01.96 р.  |     |
   об'єктах        |  3060 |
------------------------------------------------------------------
   Головний бухгалтер
                          Додаток N 3
                        (до звіту ф. 3а)
              Розшифровка
      затрат капітальних вкладень по незакінчених
     об'єктах, що значаться в залишках на балансових
          рахунках 931, 932, 933, 937
         за станом на 1 січня 1996 року
                            в млн.крб.
------------------------------------------------------------------
  Назва затрат     |Символ ф.3а| Сума залишків |
             |      |---------------| Всього
             |      |931|932|933|937|
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
     1        |   2   | 3 | 4 | 5 | 6 |   7
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
- будівництво      |  3023  |  |  |  |  |
- будівництво службових |      |  |  |  |  |
 будівель        |  3024  |  |  |  |  |
- будівництво КЦ     |  3025  |  |  |  |  |
- будівництво об'єктів |      |  |  |  |  |
 соціально-культурного |      |  |  |  |  |
 призначення      |  3026  |  |  |  |  |
 ....................  |  3027  |  |  |  |  |
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
      Разом:    |  3030  |  |  |  |  |
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
Придбання будівель    |  3041  |  |  |  |  |
Придбання інвентаря і  |      |  |  |  |  |
устаткування       |  3042  |  |  |  |  |
.....................  |  3044  |  |  |  |  |
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
      Разом:    |  3050  |  |  |  |  |
-------------------------+-----------+---+---+---+---+------------
 Всього затрат     |  3060  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------
   Головний бухгалтер
                         Додаток N 4
                        (до звіту ф. 3а)
              Розшифровка
       відхилень сум фактично проведених затрат
        капітальних вкладень від сум затрат,
         відображених у звіті за 1995 рік
                          в млн.крб.
-------------------------------------------------------------------------------
            |   |Фактично | Затрати |Сума відхилень |Пояснення
    Назва витрат   |Символ|проведені|відображе-|(колонка 3 мінус|причин
            | ф.3а |затрати |ні у звіті|колонка 4)   |відхилень
            |   |     | ф.3а  |більше із знаком|
            |   |     |     |  + менше -  |
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
      1      | 2  |  3  |   4  |    5    |  6
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
- будівництво житла   | 3023 |     |     |        |
- будівництво службових |   |     |     |        |
 будівель       | 3024 |     |     |        |
- будівництво КЦ    | 3025 |     |     |        |
- будівництво об'єктів |   |     |     |        |
 соціально-культурного |   |     |     |        |
 призначення      | 3026 |     |     |        |
 ......................| 3027 |     |     |        |
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
      Разом:   | 3030 |     |     |        |
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
  Придбання будівель  | 3041 |     |     |        |
  Придбання інвентаря і|   |     |     |        |
  устаткування     | 3042 |     |     |        |
  .....................| 3044 |     |     |        |
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
       Разом:   | 3050 |     |     |        |
------------------------+------+---------+----------+----------------+---------
       Всього:  | 3060 |     |     |        |
-------------------------------------------------------------------------------
   Головний бухгалтер
                        Додаток N 5
                       (до звіту ф. 3а)
              Розшифровка
        одержаних, використаних і залишок
         коштів на капітальні вкладення
                            в млн.крб.
------------------------------------------------------------------
 Залишок |  Поступило   |Проведе-|Передано | Інші  | Залишок
коштів на|  коштів від  |но   |Гензабу- | зміни | коштів
01.01.95 |-----------------|затрат |довнику |     |  на
     | Нац-  | Генза- |    |     |     | 01.01.96
     | банку | будов- |    |     |     |
     |    | ника  |    |     |     |
---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------
  1   |  2  |  3  |  4  |  5  |   6  |   7
------------------------------------------------------------------
   Головний бухгалтер
                         Додаток N 6
           Розшифровка рахунку 9963
 
------------------------------------------------------------------
Залишок на| Повернено| Одержано| Перераховано| Інші |Залишок на
1.01.95 р.| гензабу- | житла | гензабудов- | зміни|01.01.96 р.
     | довниками|     |  никам  |   |
     |   -  |  -  |   +   | + - |
------------------------------------------------------------------
                       По комерційних банках
                       ---------------------
                       Затверджено
                    рішенням правління
                    Національного банку України
                    від 21.10.92 р. N 36
                       Погоджено
                з Міністерством статистики України
                Звіт
        про наявність і рух основних засобів
        та амортизаційного фонду за 1995 рік
                                -------------
                                  к о д и
                                -------------
                       Форма N 4 по ЗКУД -------------
Найменування банку і  Національний банк      Дата (рік) -------------
його місценаходження     України          по ЗКПО -------------
-------------------------------------------------------     -------------
 
Найменування
вищестоящого банку  вул.Інститутська, 9        по ЗКПО
-------------------------------------------------------     -------------
                                  300001
Одиниця виміру   млн.крб.                 МФО -------------
                        контрольна сума -------------
         Наявність і рух основних засобів
-------------------------------------------------------------------------
                  |   |Всього основних |Незавершене
                  |Символ|засобів (рахунки|будівництво
                  |   |920, 921, 923,924|(рах. 931,
                  |   |і 925)      | 932, 933,
                  |   |         | 937)
------------------------------------+------+-----------------+-----------
        А          | Б  |    1    |   2
------------------------------------+------+-----------------+-----------
 Наявність на початок року     | 4001 |         |
                  |   |         |
     Поступило         |   |         |
1 Побудовано, розширено і придбано | 4112 |         |   х
2 Прийнято безоплатно від банків та |   |         |
 інших підприємств і організацій | 4114 |         |   х
3 Оприходуване майно, яке не рахує- |   |         |
 ться на балансі, виявлене при ін- |   |         |
 вентаризації           | 4115 |         |   х
4 Інші обороти, крім транзитних, |   |         |
 помилкових і виправлених     | 4116 |         |   х
------------------------------------+------+-----------------+-----------
       Разом:         | 4010 |         |
------------------------------------+------+-----------------+-----------
     Вибуло          |   |         |
5 Передано безкоштовно банкам та |   |         |
 іншим підприємствам і організа- |   |         |
 ціям (включаючи витрати по орен- |   |         |
 дованих банком будинках, якщо  |   |         |
 строк оренди закінчився      | 4211 |         |
6 Списані  як  непридатні  до  |   |         |
 експлуатації           | 4213 |         |  х
7 Реалізовано            | 4214 |         |  х
8 Списана балансова вартість основ- |   |         |
 них засобів, яких не вистачає  | 4215 |         |  х
9 Інші обороти, крім транзитних, |   |         |
 помилкових і виправлених     | 4216 |         |
------------------------------------+------+-----------------+-----------
         Разом:      | 4020 |         |
------------------------------------+------+-----------------+-----------
 Наявність на кінець року     | 4301 |         |
-------------------------------------------------------------------------
   Примітка: дані графи 2 заповнюються по символах N 4001, 4020
і 4301 підсумками.
          П. Склад основних засобів
----------------------------------------------------------------------
                   |Символ|Площа|Балансова вартість
                   |   | в |(рахунки 920, 921,
                   |   |кв.м.|923, 924 і 925) на
                   |   |   |кінець року
--------------------------------------+------+-----+------------------
           А        |  Б |   |    1
--------------------------------------+------+-----+------------------
А. Основні засоби банку (без основних |   |   |
 засобів житлового господарства) -|   |   |
 разом ............................ | 4321 | х |
     в тому числі:        |   |   |
  службові споруди ................ | 4322 |   |
  Машини і обладнання - разом ...... | 4324 |  х |
      з них:           |   |   |
  Обчислювальна техніка ............ | 4325 |  х |
  Транспортні засоби .............. | 4326 |  х |
  Інструмент, виробничий та господар-|   |   |
  ський та інші види основних засобів| 4327 |  х |
                   |   |   |
 Б. Основні засоби житлового госпо-  |   |   |
  дарства              | 4328 |   |
--------------------------------------+------+-----+------------------
       Разом ................  | 4040 |   |
----------------------------------------------------------------------
   Керівник          Головний бухгалтер
                        Затверджено
                    рішенням правління
                    Національного банку України
                    від 21.10.92 р. N 36
                       Погоджено
                з Міністерством статистики України
                Звіт
         про розкрадання та прорахунки
              за 1995 рік
                                     коди
                                   ---------------
                        Форма N 113 по ЗКУД ---------------
Найменування банку і                   Дата (рік) ---------------
його місце знаходження
----------------------------------------------------------- по ЗКПО ---------------
 
Найменування
вищестоящого банку
----------------------------------------------------------- по ЗКПО ---------------
                            N кор.рахунку
                                 МФО ---------------
 
Одиниця виміру, тис.крб.               контрольна сума ---------------
 
------------------------------------------------------------------------------------
Ста-|          |  |    |   О Б О Р О Т И за 1995 рік  |Залишок
тя |          |Сим-|Залишок |-----------------------------------|заборго-
  |Характер недостачі |вол |заборго-|заборгованість, |погашено і списа-|ваності
  |          |  |ваності |що виникла у зві-|но у збиток   |на 1
  |          |  | на 1  |тному році    |         |січня
  |          |  |січня  |-----------------+-----------------|1996 р.
  |          |  |1995 р. |кількість|    |заборго-|заборго-|
  |          |  |    |випадків,| сума |ваність,|ваність,|
  |          |  |    |які мали |    |яка ви- |яка ви- |
  |          |  |    |місце в |    |никла до|никла в |
  |          |  |    |1995 році|    |1 січня |1995 р. |
  |          |  |    |     |    |1995 р. |    |
----+--------------------+----+--------+---------+-------+--------+--------+--------
 А |    Б      | В |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6
----+--------------------+----+--------+---------+-------+--------+--------+--------
 1 |Розкрадання та про- |  |    |     |    |    |    |
  |рахунки касовими та |  |    |     |    |    |    |
  |іншими  інкасатор- |  |    |     |    |    |    |
  |ськими працівниками |  |    |     |    |    |    |
  |банку        | 1 |    |     |    |    |    |
 2 |Розкрадання та про- |  |    |     |    |    |    |
  |рахунки іншими пра- |  |    |     |    |    |    |
  |цівниками банку   | 2 |    |     |    |    |    |
 3 |Розкрадання та про- |  |    |     |    |    |    |
  |рахунки особами,  |  |    |     |    |    |    |
  |які не працюють в  |  |    |     |    |    |    |
  |банку        | 3 |    |     |    |    |    |
 4 |Прорахунки     |  |    |     |    |    |    |
----+--------------------+----+--------+---------+-------+--------+--------+--------
  |    Всього   |  |    |     |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------
   Керівник
   Головний бухгалтер         Зав.касою
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка