Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 725

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1995 р. N 1063
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 428 ( 428-97-п ) від 05.05.97 )
     
      Про внесення змін і доповнень до постанови
    Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р.
               N 725
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести зміни і доповнення до Порядку визначення сум, які
вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням фонду споживання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня
1995 р. N 725 ( 725-95-п ) (додаються).
 
   2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11
вересня 1995 р. N 725 "Про затвердження Порядку визначення сум,
які вносяться до бюджету у зв'язку  з  перевищенням  фонду
споживання" такі зміни і доповнення:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   "4. Встановити,  що  госпрозрахункові  підприємства  та
організації, крім заснованих на приватній власності, вносять до
бюджету платежі з сум перевищення фонду споживання починаючи із
нарахувань за вересень 1995 р., а підприємства та організації,
засновані  на  приватній власності, у тому числі колективні
підприємства та господарські товариства - за січень 1996 року.
 
   Індивідуальні, сімейні підприємства, а також підприємства
пенітенціарних закладів  та  лікувально-трудові  профілакторії
платежі до  бюджету із сум перевищення фонду споживання не
вносять";
 
   доповнити постанову пунктом 5 такого змісту:
 
   "5. Встановити, що під час обчислення суми перевищення фонду
споживання відповідно до затвердженого цією постановою Порядку не
застосовуються рішення Уряду України, прийняті у 1992-1994 роках,
щодо надання пільг окремим галузям народного господарства і
окремим підприємствам з питань регулювання фондів споживання".
 
   3. Зазначені зміни і доповнення набирають чинності з 1 жовтня
1995 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України            Є. МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1995 р. N 1063
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
      до Порядку визначення сум, які вносяться до
    бюджету у зв'язку з перевищенням фонду споживання,
    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України,
          від 11 вересня 1995 р. N 725
 
 
   1. У пункті 1:
 
   перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
 
   "1. Визначення сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з
перевищенням фонду споживання у звітному місяці, здійснюється за
базовою ставкою оподаткування прибутку (30 відсотків з суми
перевищення)  підприємствами,  їх  об'єднаннями,  установами,
організаціями,  їхніми  філіями,  відділеннями  та  іншими
відокремленими підрозділами (далі - підприємства), що складають
окремий баланс  та  мають  розрахунковий (поточний) рахунок,
включаючи підприємства,  яким  надані пільги в оподаткуванні
прибутку або  які звільнені від сплати податку на прибуток
відповідно до законодавства;
 
   абзац третій  після слів "у звітному місяці вносяться"
доповнити словами:
 
   "до 25 числа наступного за звітним місяця";
 
   доповнити абзац третій реченням такого змісту: "За три дні до
терміну сплати податковим інспекціям за місцем обліку платників
подається розрахунок суми перевищення фонду споживання".
 
   2. У пункті 3:
 
   у першому абзаці слова "індексів інфляції за попередні
місяці" замінити словами: "індексів інфляції за звітні місяці";
 
   доповнити пункт абзацом другим такого змісту:
 
   "Середньоспискова чисельність працівників у липні 1995 р.
визначається відповідно до пункту 3.3 Інструкції зі статистики
чисельності працівників,  зайнятих  у  народному господарстві
України, затвердженої наказом Мінстату від 7 липня 1995 р. N 171
та зареєстрованої Мінюстом 7 серпня 1995 р. за номером 287/823
( z0287-95  ).  При  цьому  до середньоспискової чисельності
працівників за липень 1995 р. в еквіваленті повної зайнятості
додатково включається чисельність працівників, що:
 
   залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового
характеру, включаючи  договори  підряду на виконання разових
спеціальних робіт;
   прийняті на роботу за сумісництвом;
   залучені до роботи на підприємстві за спеціальними договорами
з державними організаціями".
 
   3. У пункті 4:
 
   абзац перший доповнити реченням такого змісту:
 
   "Якщо середньомісячний доход на підприємстві за 1990 рік
нижчий, ніж у відповідній галузі (підгалузі), то для визначення
розрахункового фонду споживання може братися середній доход, що
склався за 1990 р. у відповідній галузі (підгалузі), збільшений у
32300 разів";
 
   у першому реченні абзацу другого після слів "що склався у
відповідній галузі (підгалузі) у 1990 році згідно з додатком N 1"
виключити слова "до Положення про регулювання фондів споживання
підприємств, установ  і організацій, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України від 23 червня 1993 р. N 471
( 471-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 1, ст. 245)", замінивши їх
словами "до цього Порядку".
 
   4. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Підприємства, засновані на приватній власності, визначають
розрахунковий фонд  споживання  виходячи із фактичного фонду
споживання за  грудень 1995 р., зменшеного на суму виплат,
передбачених у пункті 9 цього Порядку (або середньомісячного
доходу одного працівника за 1990 р., збільшеного у 32300 разів і
середньоспискової чисельності працівників за грудень 1995 р.),
індексів обсягу виробництва та інфляції".
 
   5. У пункті 6:
 
   у першому абзаці слова "обсяги виробництва у попередньому
місяці" замінити словами:
 
   "середньомісячний обсяг виробництва за період з початку 1995
р. до початку звітного місяця";
 
   абзац четвертий доповнити реченнями такого змісту: "У разі
збільшення обсягів робіт на таких підприємствах середньоспискова
чисельність за липень 1995  р.  збільшується  на  додаткову
чисельність працівників на цих роботах, яка визначається виходячи
з додаткових обсягів робіт. Якщо  підприємство  змінює  вид
діяльності,  індекс  обсягів  виробництва  при  визначенні
розрахункового фонду споживання не застосовується";
 
   доповнити пункт абзацами п'ятим і шостим такого змісту:
 
   "Підприємства, основний виробничий персонал яких у звітному
місяці перебував в оплачуваних відпустках (весь місяць або його
частину), платежі до бюджету за перевищення фонду споживання за
цей місяць  не  вносять.  У  наступних  місяцях  обчислення
середньомісячного обсягу виробництва за період з початку 1995 р.
на цих підприємствах провадиться без урахування обсягу виробництва
у таких місяцях і кількості цих місяців.
 
   Підприємства, засновані на приватній власності, визначають
індекси обсягів виробництва шляхом ділення обсягів виробництва за
звітний місяць на середньомісячний обсяг виробництва у 1995 р. (у
порівняльних цінах).  Індекс  інфляції застосовується ними у
розрахунках починаючи із нарахувань за січень 1996 року".
 
   6. Пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   "7.  Якщо  підприємство  має  багатогалузевий  характер
виробництва, розрахунковий фонд споживання визначається за кожним
видом  діяльності  окремо.  При  цьому  фонд  споживання
загальногосподарського персоналу  визначається  за  тим видом
діяльності, де чисельність працівників найбільша. Сума перевищення
розрахункового фонду  споживання  визначається  в  цілому по
підприємству".
 
   7. Доповнити Порядок пунктами 8-13 такого змісту:
 
   "8. Підприємства, створені після липня 1995 р., розрахунковий
фонд споживання у звітному місяці визначають як добуток від
множення середнього доходу по відповідній галузі у 1990 році,
збільшеного у  32300  разів,  на  фактичну  середньоспискову
чисельність працюючих у цьому місяці, на індекси інфляції та
обсягу виробництва, скориговані за коефіцієнтом 0,8.
 
   Індекси  обсягів  виробництва  для  таких  підприємств
застосовуються у розрахунках починаючи з другого місяця від
початку їх діяльності.
 
   Підприємства, що належать до галузей, в яких середній доход
за 1990  рік не встановлений, визначають розрахунковий фонд
споживання як добуток від множення середнього доходу за липень
1995 р. по народному господарству в цілому (8480 тис. крб.) на
фактичну середньоспискову чисельність працюючих у цьому місяці, на
індекси  інфляції  та  обсягу  виробництва,  скориговані  за
коефіцієнтом 0,8.
 
   9. Розрахунковий фонд споживання незалежно від варіантів його
визначення зменшується на суму фактичних нарахувань за липень 1995
р., а фактичний фонд споживання за звітний місяць - на суму
фактичних нарахувань за звітний місяць:
 
   доходів працівників підприємства від володіння корпоративними
правами (отриманих дивідендів) на цьому підприємстві;
 
   коштів, спрямованих  на  викуп  майна підприємства його
працівниками за  рахунок  персоніфікованої  частини  прибутку
підприємства;
 
   премій за своєчасне введення в дію виробничих потужностей та
об'єктів будівництва;
 
   підвищеної (диференційної) оплати праці працівників, які
працюють на  територіях  радіоактивного  забруднення,  оплати
додаткової відпустки,  виплати  різниці  між заробітками при
переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатків на збереження
середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з відселенням,
виплати компенсації за час вимушеного простою відповідно до Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
 
   вартості безкоштовно наданих працівникам окремих галузей
народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних
послуг, харчування,  продуктів; витрат на оплату безкоштовно
наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства житла
(суми грошових  компенсацій  за ненадання безкоштовно житла,
комунальних послуг та інше);
 
   витрат на одноразову допомогу ветеранам праці у зв'язку з
виходом на пенсію;
 
   коштів,  спрямованих  на  оплату  праці  кваліфікованих
робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без
звільнення з основної роботи для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою
практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл;
 
   витрат на  оплату працівникам - донорам днів медичного
обстеження, здачі крові та відпочинку, що надаються після кожного
дня здачі крові;
 
   винагород за річними підсумками роботи;
 
   одноразових винагород за вислугу років працівникам, які
зайняті на підземних роботах;
 
   вихідної  допомоги,   яка  виплачується  на  період
працевлаштування працівникам, звільненим  у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, скороченням чисельності або
штату, а  також  у зв'язку з призовом на дійсну військову
(альтернативну) службу;
 
   вартості вугілля,  що  видається працівникам за рахунок
підприємств відповідно до законодавства.
 
   10. Підприємства, із сезонним характером виробництва, для
обчислення розрахункового  фонду  споживання  середньоспискову
чисельність за липень 1995 р. збільшують на середньоспискову
чисельність сезонних робітників. До фактичного фонду споживання за
липень 1995 р. ці підприємства додають добуток від множення
середнього доходу  одного  працівника за липень 1995 р. на
чисельність робітників - сезонників.
 
   Підприємства, які взяли для обчислення розрахункового фонду
споживання  середній  доход  за  1990  рік,  застосовують
середньоспискову чисельність за липень 1995 р., збільшену на
чисельність робітників-сезонників.
 
   11. Для обчислення суми перевищення розрахункового фонду
споживання цукрових,  крохмальних  і насінницьких заводів (з
підготовки насіння  буряків),  а  також сільськогосподарських
підприємств індекси обсягів виробництва застосовуються один раз на
рік за підсумками роботи починаючи з місяця запровадження цього
Порядку як результат від ділення обсягів виробництва за звітний
період на обсяги виробництва за відповідний період минулого року.
 
   На підприємствах  лісового господарства Мінлісгоспу фонд
споживання в частині лісогосподарської діяльності не регулюється.
 
   12. Обсяг робіт, виконаних за межами України, а також
чисельність працівників, зайнятих на цих роботах і фонд споживання
цих працівників при визначенні суми перевищення розрахункового
фонду споживання не враховуються.
 
   1З. У  разі створення нових цехів, дільниць на діючих
підприємствах після липня 1995 р. середньоспискова чисельність за
липень 1995  р. збільшується на середньоспискову чисельність
працівників цих підрозділів. Розрахунковий фонд споживання також
збільшується виходячи  з  середньомісячного доходу працівника
підприємства  за  1990  рік,  (перший  варіант  обчислення
розрахункового фонду споживання) або із середнього доходу одного
працівника підприємства у липні 1995 р. (другий варіант обчислення
розрахункового фонду споживання).
 
   У разі приєднання або передачі цехів і дільниць іншим
підприємствам середньоспискова чисельність працівників за липень
1995 р.  збільшується  або  зменшується  на середньоспискову
чисельність працівників на цих об'єктах, відповідно коригується
розрахунковий фонд  споживання  виходячи з середнього доходу
працівника підприємства за 1990 рік або за липень 1995 р. (залежно
від прийнятого варіанта).
 
   Якщо підприємство у звітному місяці знизило порівняно з
попереднім місяцем собівартість продукції (робіт, послуг) і не
підвищувало ціни у звітному та попередніх трьох місяцях, сума
перевищення фонду споживання за звітний місяць зменшується на 5О
відсотків суми  економії від зниження собівартості продукції
(зменшення збитків).  Розрахунок  суми економії від зниження
собівартості продукції (зменшення збитків) подається державним
податковим інспекціям окремою довідкою.
 
   Приклади розрахунків сум платежів до бюджету у зв'язку з
перевищенням фонду споживання наведені у додатку N 2".
 
                    Додаток N 1
            до Порядку визначення сум, які вносяться до
             бюджету у зв'язку з перевищенням фонду
                    споживання
 
     Середньомісячний доход, обчислений у розрахунку
         на одного працівника за 1990 рік
 
 ----------------------------------------------------------------
 |  Найменування галузей (підгалузей) і   | Середньомісяч- |
 |          виробництв        | ний доход, крб. |
 |--------------------------------------------+-----------------|
 | Усього                   |  262,6    |
 |                      |         |
 | Промисловість,               |  293,8    |
 |    у тому числі:            |         |
 | Електроенергетика             |  364,7    |
 |    теплові електростанції       |  374,9    |
 |    гідроелектростанції         |  349,9    |
 |    електричні мережі          |  326     |
 |    теплові мережі            |  370,9    |
 |    атомні електростанції        |  497,7    |
 |    інші електростанції         |  240,6    |
 | Паливна промисловість           |  412,9    |
 |    нафтодобувна             |  287,6    |
 |    нафтопереробна            |  289,7    |
 |    газова                |  289     |
 |    видобуток природного газу      |  304,8    |
 |    переробка природного газу      |  265,1    |
 |    переробка супутнього газу      |  260,5    |
 |    вугільна               |  419,5    |
 |    видобуток вугілля          |  426,3    |
 |    видобуток вугілля відкритим способом |   308     |
 |    видобуток вугілля підземним способом |  428,3    |
 |    збагачення вугілля          |  271,4    |
 |    виробництво вугільних брикетів    |  277,1    |
 |    торф'яна               |  231,8    |
 |    видобуток торфу           |  233,5    |
 | Чорна металургія              |  331,3    |
 |    видобуток і збагачення рудної    |         |
 |    сировини для чорної металургії   |  366,7    |
 |    підземний видобуток руд чорних    |         |
 |    металів               |  382,5    |
 |    відкритий видобуток руд чорних    |         |
 |    металів               |  337     |
 |    видобуток і збагачення нерудної сиро-|         |
 |    вини для чорної металургії      |  315,6    |
 |    виробництво чорних металів      |  325,1    |
 |    виробництво труб           |  332,9    |
 |    виробництво електроферосплавів    |  373,5    |
 |    коксохімічна промисловість      |  344,4    |
 |    виробництво вогнетривів       |  271,7    |
 |    вторинна обробка чорних металів   |  266,6    |
 |    виробництво металевих виробів вироб- |         |
 |    ничого призначення          |  296,1    |
 | Кольорова металургія            |  318,5    |
 |    алюмінієва промисловість       |  334,7    |
 |    свинцево-цинкова промисловість    |  266     |
 |    нікеле-кобальтова промисловість   |  267,8    |
 |    сурм'яно-ртутна промисловість    |  343,2    |
 |    електродна промисловість       |  351,4    |
 |    промисловість твердих сплавів, туго- |         |
 |    плавких і жаростійких металів    |  ЗЗ6,6    |
 |    інші галузі кольорової металургії  |  316,8    |
 | Хімічна та нафтохімічна промисловість   |  286,9    |
 |    хімічна промисловість:        |  280,9    |
 |     гірничо-хімічна          |  260,8    |
 |     основна хімія           |  292,2    |
 |     азотна промисловість       |  295,7    |
 |     промисловість волокон і ниток   |         |
 |     хімічних             |  252,8    |
 |     промисловість синтетичних смол і |         |
 |     пластичних мас          |  304,2    |
 |     промисловість пластмасових виро- |         |
 |     бів, скловолокнистих матеріалів, |         |
 |     склопластмасових виробів з них  |  267,3    |
 |    виробництво склопластиків і виробів |         |
 |    з них                |  285,6    |
 |    виробництво безперервного скловолок- |         |
 |    на і виробів з нього        |  250     |
 |    лакофарбова промисловість      |  261,9    |
 |    промисловість хімічних реактивів і  |         |
 |    особливо чистих речовин       |  293,1    |
 |    промисловість синтетичних барвників |  275,4    |
 |    хіміко-фотографічна         |  270     |
 |    промисловість побутової хімії    |  285,1    |
 |    інші виробництва хімічної промисло- |         |
 |    вості                |  266,9    |
 |    нафтохімічна промисловість:     |  311,4    |
 |    виробництво продуктів основного   |         |
 |    органічного синтезу         |  316,7    |
 |    виробництво технічного вуглецю    |  313,1    |
 |    шинна промисловість         |  289,4    |
 |    гумоазбестова промисловість:     |  300,5    |
 |    виробництво гумотехнічних виробів  |  274,3    |
 |    виробництво азбестотехнічних виробів |  306,3    |
 |    виробництво гумового взуття     |  313,6    |
 |    виробництво гумових виробів широкого |         |
 |    вжитку                |  354,8    |
 | Машинобудування і металообробка      |  288,9    |
 |    машинобудування:           |  291,7    |
 |    енергетичне машинобудування     |  302,6    |
 |    турбобудування            |  293,3    |
 |    дизелебудування           |  245     |
 |    металургійне машинобудування     |  271,9    |
 |    гірничошахтне і гірничорудне     |         |
 |    машинобудування           |  270,3    |
 |    підйомно-транспортне машинобудування |  304,6    |
 |    електротехнічна промисловість    |  283,7    |
 |    хімічне і нафтове машинобудування  |  289     |
 |    верстатобудівна та інструментальна  |  287,8    |
 |    промисловість по виробництву штучних |         |
 |    алмазів, абразивних матеріалів та  |         |
 |    інструменту з них          |  272     |
 |    промисловість міжгалузевих виробництв|  293,1    |
 |    виробництво заготовок        |  284,4    |
 |    виробництво виробів загальномашино- |         |
 |    будівного застосування        |  326,5    |
 |    приладобудування           |  301     |
 |    виробництво оптичних і оптико-меха- |         |
 |    нічних приладів та апаратури     |  321,3    |
 |    автомобільна промисловість      |  281,6    |
 |    виробництво автомобілів, автобусів, |         |
 |    тролейбусів і причепів до автомобілів|         |
 |    та тракторів             |  283,2    |
 |    виробництво мотоциклів та велосипедів|  297,б    |
 |    підшипникова промисловість      |  284,9    |
 |    тракторне і сільськогосподарське   |         |
 |    машинобудування           |  278,5    |
 |    будівельно-шляхове і комунальне   |         |
 |    машинобудування           |  285,2    |
 |    машинобудування для легкої і харчової|         |
 |    промисловості та побутових приладів |  292,9    |
 |    авіаційна промисловість       |  310,9    |
 |    оборонна промисловість        |  330,9    |
 |    суднобудівна промисловість      |  313,3    |
 |    радіопромисловість          |  302,8    |
 |    промисловість засобів зв'язку    |  318,3    |
 |    електронна промисловість       |  301,2    |
 |    виробництво швейних і електропобуто- |         |
 |    вих машин та приладів        |  272     |
 |    інші галузі машинобудування     |  300,5    |
 |    промисловість металевих конструкцій |         |
 |    і виробів              |  282,9    |
 |    виробництво металевих конструкцій  |  293,9    |
 |    виробництво будівельних сталевих   |         |
 |    конструкцій             |  286,6    |
 |    промисловість металевих виробів   |         |
 |    виробничого призначення       |  273,2    |
 |    виробництво будівельних металовиробів|  284,1    |
 |    виробництво інших металевих виробів |  269,2    |
 |    промисловість металевих виробів   |         |
 |    невиробничого призначення      |  270,4    |
 |    виробництво господарського посуду і |         |
 |    кухонного інвентаря         |  282,7    |
 |    виробництво предметів особистого   |         |
 |    користування             |  241,5    |
 |    ремонт машин і обладнання      |  273,8    |
 | Лісова, деревообробна, целюлозно-паперова |         |
 | промисловість               |  255,1    |
 |    лісозаготівельна           |  249,9    |
 |    деревообробна            |  255     |
 |     лісопильне виробництво      |  235     |
 |     виробництво будівельних деталей з |         |
 |     деревини і плит на деревній    |         |
 |     основі              |  239,7    |
 |     виробництво фанери        |  223,8    |
 |     виробництво і ремонт дерев'яної  |         |
 |     тари               |  210,9    |
 |     меблева промисловість       |  268,1    |
 |    інші галузі деревообробної промисло- |         |
 |    вості                |  238,2    |
 |    целюлозно-паперова промисловість   |  264,2    |
 |    виробництво целюлози, деревної маси, |         |
 |    паперу і картону           |  266,2    |
 |    виробництво паперової та картонної  |         |
 |    тари                 |  253,1    |
 |    виробництво виробів з паперу і    |         |
 |    картону               |  269     |
 |    лісохімічна промисловість      |  270,5    |
 | Промисловість будівельних матеріалів    |  276,8    |
 |    цементна промисловість        |  283,9    |
 |    промисловість азбестоцементних    |         |
 |    виробів               |  302,3    |
 |    виробництво м'яких покрівельних і  |         |
 |    гідроізоляційних матеріалів     |  318,9    |
 |    промисловість збірних залізобетонних |         |
 |    і бетонних конструкцій та виробів  |         |
 |    (крім стінових матеріалів)      |  274,4    |
 |    промисловість стінових матеріалів  |  257,5    |
 |    промисловість будівельної кераміки  |  294,1    |
 |    виробництво будівельних матеріалів і |         |
 |    виробів з полімерної сировини    |  369,1    |
 |    промисловість нерудних будівельних  |         |
 |    матеріалів              |  292,2    |
 |    промисловість по видобуванню та   |         |
 |    обробці облицювальних матеріалів з  |         |
 |    природного каменю          |  346,1    |
 |    промисловість пористих заповнювачів |  396,5    |
 |    промисловість вапнякових, гіпсових і |         |
 |    місцевих в'яжучих матеріалів та   |         |
 |    виробів з них            |  265,1    |
 |    промисловість теплоізоляційних мате- |         |
 |    ріалів                |  316     |
 |    неметалорудна промисловість     |  278,4    |
 |    інші виробництва промисловості буді- |         |
 |    вельних матеріалів          |  275,6    |
 | Скляна, фарфоро-фаянсова промисловість   |  268     |
 |    скляна                |  276,6    |
 |    фарфоро-фаянсова           |  247,8    |
 | Легка промисловість            |  244,9    |
 |    текстильна промисловість       |  268,2    |
 |     первинна обробка льону      |  264,5    |
 |     первинна обробка інших луб'яних  |         |
 |     волокон              |  240,4    |
 |     первинна обробка вовни      |  297,1    |
 |     шовкомотальна           |  275,2    |
 |     бавовняна             |  273,5    |
 |    льняна                |  276,5    |
 |    вовняна               |  262,1    |
 |    шовкова               |  285,6    |
 |    виробництво нетканих матеріалів   |  273,3    |
 |    виробництво текстильної галантереї  |  257     |
 |    трикотажна              |  246,1    |
 |    валяльно-повстяна          |  233,9    |
 |    швейна промисловість         |  217,9    |
 |    виробництво швейних виробів     |  248,7    |
 |    виготовлення швейних виробів за   |         |
 |    замовленням населення        |  170,3    |
 |    шкіряна, хутрова та взуттєва     |  268,9    |
 |     виробництво натуральних шкір   |  265,6    |
 |     виробництво штучних шкір і плів- |         |
 |     кових матеріалів         |  301,5    |
 |     виробництво штучного хутра    |  244,3    |
 |     шкіряно-галантерейна промисловість|  261,6    |
 |     хутрова              |  274,2    |
 |     взуттєва             |  266,7    |
 |     щетино-щіткова          |  260,9    |
 |    виробництво гудзиків         |  321,1    |
 |    інші виробництва легкої промисловості|  294,7    |
 |Харчова промисловість            |  254,7    |
 |    харчосмакова             |  247,3    |
 |    цукрова               |  232,9    |
 |    хлібопекарська            |  373,4    |
 |    кондитерська             |  230,3    |
 |    макаронна              |  293,9    |
 |    масложирова             |  247,5    |
 |    парфумерно-косметична        |  282     |
 |    спиртова               |  248,1    |
 |    лікеро-горілчана           |  231,3    |
 |    виноробна              |  243     |
 |    пивоварна              |  256,9    |
 |    виробництво безалкогольних напоїв  |  236,2    |
 |    дріжджова              |  264,6    |
 |    крохмале-патокова          |  245,2    |
 |    плодоовочева             |  225     |
 |    соляна                |  290     |
 |    чайна                |  232,1    |
 |    тютюново-махорочна          |  278,2    |
 |    виробництво харчових концентратів  |  244,5    |
 |    м'ясна і молочна промисловість    |  250,9    |
 |     м'ясна              |  248,9    |
 |     маслосироробна і молочна     |  252     |
 |    рибна                |  346,6    |
 |     виробництво рибних консервів   |  256,4    |
 | Мікробіологічна промисловість       |  335,3    |
 |    промисловість кормових білкових   |         |
 |    речовин               |  310,1    |
 |    інші галузі мікробіологічної     |         |
 |    промисловості            |  332,5    |
 | Борошномельно-круп'яна і комбікормова   |  272,4    |
 | промисловість               |         |
 |    борошномельно-круп'яна        |  292,1    |
 |    комбікормова             |  259,1    |
 | Медична промисловість           |  290,6    |
 |    хіміко-фармацевтична         |  287,4    |
 |    промисловість медичної техніки    |  282,1    |
 |    виробництво медичних виробів із   |         |
 |    скла, фарфору і пластмаси      |  284     |
 | Поліграфічна промисловість         |  272,5    |
 | Інші промислові виробництва        |  267,3    |
 |    виробництво художніх виробів     |  259,5    |
 |    виробництво музичних інструментів  |  222,9    |
 |    ювелірна промисловість        |  417,3    |
 |    хімчистка, фарбування, прання і   |         |
 |    обробка білизни та інших виробів   |         |
 |    із тканин              |  216,4    |
 |    виробництво фотокінопродукції    |  230,8    |
 |    виробництво лікарських препаратів  |         |
 |    для ветеринарії           |  211,4    |
 |    виробництво іграшок         |  234,4    |
 | Сільське господарство           |  273,6    |
 |    сільськогосподарське виробництво   |  276,9    |
 |    організації по експлуатації     |         |
 |    іригаційних та меліоративних систем |  208,1    |
 |    ветеринарні установи         |  169,6    |
 |    організації, які обслуговують сіль- |         |
 |    ське господарство          |  269     |
 | Лісове господарство            |  195,6    |
 | Транспорт                 |  270,3    |
 |    залізничний             |  267,1    |
 |    автомобільний            |  267,7    |
 |    водний                |  299     |
 |    морський               |  302,8    |
 |    внутрішній водний транспорт     |  298     |
 |    міський електротранспорт       |  279,7    |
 |    інші види транспорту         |  304,7    |
 | Зв'язок                  |  235,7    |
 | Будівництво                |  329,3    |
 |    загальнобудівельні і спеціалізовані |         |
 |    організації, які здійснюють буді-  |         |
 |    вельні, монтажні та інші роботи   |  329,5    |
 |    організації, які здійснюють капі-  |         |
 |    тальний ремонт будівель та споруд  |         |
 |    виробничого призначення       |  283,9    |
 |    організації, які здійснюють експлуа- |         |
 |    таційне буріння           |  473,9    |
 |    проектні, проектно-розвідувальні та |  397,8    |
 |    розвідувальні організації      |         |
 | Торгівля                  |  243,1    |
 | Громадське харчування           |  237     |
 | Матеріально-технічне постачання та збут  |  258,7    |
 | Заготівля                 |  242,6    |
 | Інформаційно-обчислювальне обслуговування |  241,4    |
 | Інші види діяльності сфери матеріального  |         |
 | виробництва                |  161,9    |
 |    редакції та видавництва       |  31З,6    |
 |    кіностудії, студії звукозапису    |  322,6    |
 |    заготконтори по збиранню металобрухту|         |
 |    та утилю               |  250     |
 |    позавідомча охорона         |  131,3    |
 |    інші організації           |  266,7    |
 | Житлове господарство            |  171,7    |
 | Комунальне господарство          |  226,9    |
 | Невиробничі види побутового обслуговування |         |
 | населення                 |  164,9    |
 | Охорона здоров'я              |  167     |
 | Оздоровчі заклади і заклади відпочинку   |  152,9    |
 | Туризм                   |  212,4    |
 | Фізична культура              |  174,7    |
 | Соціальне забезпечення           |  152     |
 | Освіта                   |  180,9    |
 |    вищі навчальні заклади        |  220,5    |
 |    середні спеціальні навчальні заклади |  198     |
 |    навчальні заклади по підготовці та  |         |
 |    підвищенню кваліфікації робітників  |         |
 |    та інших працівників         |  216,9    |
 |    загальноосвітні школи        |  186,7    |
 |    дошкільне виховання         |  143,7    |
 |    дитячі будинки, дитячі приймальники- |         |
 |    розподільники            |  201,5    |
 | Культура                  |  147,6    |
 | Мистецтво                 |  183     |
 | Наука та наукове обслуговування      |  324,8    |
 |    науково-дослідні установи      |  325,6    |
 |    конструкторські і проектні органі-  |         |
 |    зації                |  336,2    |
 |    організації по обслуговуванню    |         |
 |    наукових установ           |  298,3    |
 | Кредитування                |  395,1    |
 | Державне страхування            |  413,2    |
 | Апарат органів управління         |  327     |
 ----------------------------------------------------------------
 
                     Додаток N 2
             до Порядку визначення сум, які вносяться
              до бюджету у зв'язку з перевищенням
                    фонду споживання
 
            Приклади розрахунків
   сум, які вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
        фонду споживання у жовтні 1995 року*
 
 -----------------------------------------------------------------
 |               |Номер| Одиниця|Кількісне значен-|
 |               |рядка| виміру | ня показника  |
 |               |   |    |-----------------|
 |               |   |    | перший |другий |
 |               |   |    | приклад |приклад|
 |------------------------------+-----+--------+---------+-------|
 |Середньомісячний доход    |   |    |     |    |
 |працівника підприємства в   |   |    |     |    |
 |1990 році           | 01 |  крб. |  250  |  250 |
 |               |   |    |     |    |
 |Коефіцієнт зростання серед-  |   |    |     |    |
 |нього доходу працівника в   |   |    |     |    |
 |народному господарстві у липні|   |    |     |    |
 |1995 р. порівняно із     |   |коефі- |     |    |
 |середньомісячним доходом у  |   |цієнт  |     |    |
 |1990 році.          | 02 |(разів) | 32300 | 32300|
 |               |   |    |     |    |
 |Розрахункова величина серед- |   |    |     |    |
 |нього доходу працівника у   |   |    |     |    |
 |липні             |   |    |     |    |
 |(рядок 01 х рядок 02)     | 03 |млн.крб.|  8,07 |  8,07|
 |               |   |    |     |    |
 |Середньоспискова чисельність |   |    |     |    |
 |працівників у липні 1995 р., |   |    |     |    |
 |включаючи додаткову, передба- |   |    |     |    |
 |чену пунктом 3 Порядку    |   |чоловік | 2400  |2400  |
 |               |   |    |     |    |
 |Фактичний фонд споживання   |   |    |     |    |
 |підприємства за липень 1995 р.| 05 |млн.крб.| 16992,7 |21010,3|
 |               |   |    |     |    |
 |Розрахунковий фонд      |   |    |     |    |
 |споживання у липні 1995 р., що|   |    |     |    |
 |приймається в розрахунках у  |   |    |     |    |
 |першому прикладі (рядок 03 х |   |    |     |    |
 |рядок 04) або фактичний фонд |   |    |     |    |
 |споживання у липні 1995 р. - |   |    |     |    |
 |у другому прикладі      | 06 |млн.крб.| 19368 |21010,3|
 |               |   |    |     |    |
 |Сума виплат, передбачених   |   |    |     |    |
 |пунктом 9 Порядку, за липень | 07 |  -"- |  9,7  |  9,7 |
 |               |   |    |     |    |
 |Розрахунковий фонд спожи-   |   |    |     |    |
 |вання у липні 1995 р.,    |   |    |     |    |
 |зменшений на суму виплат,  |   |    |     |    |
 |передбачених пунктом 9    | 08 |  -"- | 19358,3 |21000,6|
 |Порядку (рядок 06 - рядок 07) |   |    |     |    |
 |               |   |    |     |    |
 |Обсяг виробництва у жовтні (у |   |    |     |    |
 |порівняльних цінах)      | 09 |  -"- | 192000 | 145920|
 |               |   |    |     |    |
 |Середньомісячний обсяг ви-  |   |    |     |    |
 |робництва за період з початку |   |    |     |    |
 |року до звітного місяця (у да-|   |    |     |    |
 |ному випадку із січня по   |   |    |     |    |
 |вересень) у порівняльних цінах| 10 |  -"- | 182400 | 182400|
 |               |   |    |     |    |
 |Індекс обсягу виробництва у  |   |    |     |    |
 |жовтні (рядок 09: рядок 10)  | 11 |коефі- | 1,053 |  0,8 |
 |               |   |цієнт  |     |    |
 |Індекс обсягу виробництва у  |   |    |     |    |
 |жовтні, скоригований на    |   |    |     |    |
 |коефіцієнт 0,8 [(1,053-1)х  |   |    |     |    |
 |0,8)]+1; 1-[(1-0,8)х0,8]   | 12 |  -"- |  1,042 |  0,84|
 |               |   |    |     |    |
 |Індекс обсягу виробництва у  |   |    |     |    |
 |попередній період (серпень-  |   |    |     |    |
 |вересень), скоригований на  |   |    |     |    |
 |коефіцієнт 0,8 (взято з    |   |    |     |    |
 |попереднього розрахунку):   |   |    |     |    |
 |(1,038х1,048 і 1,038х0,96)  | 13 |  -"- |  1,088 | 0,996|
 |               |   |    |     |    |
 |Індекс обсягів виробництва, що|   |    |     |    |
 |приймається для розрахунку  |   |    |     |    |
 |(рядок 12 х рядок 13)     | 14 |  -"- |  1,134 | 0,837|
 |               |   |    |     |приймає|
 |               |   |    |     |ться  |
 |Індекс інфляції за     |   |    |     |0,9  |
 |серпень-жовтень (визначається |   |    |     |    |
 |як добуток індексів інфляції |   |    |     |    |
 |за серпень, вересень, жовтень,|   |    |     |    |
 |попередньо скоригованих на  |   |    |     |    |
 |коефіцієнт 0,8: 1,037х1,114х |   |    |     |    |
 |1,073)            | 15 |  -"- | 1,239 | 1,239|
 |               |   |    |     |    |
 |Розрахунковий фонд спожи-   |   |    |     |    |
 |вання у звітному місяці    |   |    |     |    |
 |(жовтень), визначений відпо- |   |    |     |    |
 |відно до пункту 3 та пункту 5 |   |    |     |    |
 |Порядку (рядок 08 х рядок 14 х|   |    |     |    |
 |рядок 15)           | 16 |млн.крб.| 27198,9 |23417,7|
 |               |   |    |     |    |
 |Фактичний фонд споживання у  |   |    |     |    |
 |звітному місяці        | 17 |  -"- | 30000 | 30000|
 |               |   |    |     |    |
 |Сума виплат, передбачених   |   |    |     |    |
 |пунктом 9 Порядку, за звітний |   |    |     |    |
 |місяць (жовтень)       | 18 |  -"- |  12,0 |  12,0|
 |               |   |    |     |    |
 |Фактичний фонд споживання у  |   |    |     |    |
 |жовтні, зменшений на суму   |   |    |     |    |
 |виплат, передбачених пунктом |   |    |     |    |
 |9 Порядку (рядок 17 -     | 19 |  -"- | 29988 | 29988|
 |рядок 18)           |   |    |     |    |
 |               |   |    |     |    |
 |Перевищення фонду спожи-   |   |    |     |    |
 |вання у звітному місяці (рядок|   |    |     |    |
 |19 - рядок 16)        | 20 |  -"- | 2789,1 | 6570,3|
 |               |   |    |     |    |
 |Економія фонду споживання за |   |    |     |    |
 |попередній період (взято з  |   |    |     |    |
 |розрахунку за вересень ц.р.) +|   |    |     |    |
 |50 відсотків економії від зни-|   |    |     |    |
 |ження собівартості продукції |   |    |     |    |
 |або зменшення збитків (взято |   |    |     |    |
 |із окремої довідки)      | 21 |млрд.крб| 2789,1 |  6786|
 |               |   |    |     |    |
 |Сума перевищення фонду    |   |    |     |    |
 |споживання у звітному місяці, |   |    |     |    |
 |визначена з урахуванням еко- |   |    |     |    |
 |номії в попередньому періоді |   |    |     |    |
 |(за вересень) (рядок 20 -   | 22 |млн.крб.| 2789,1 | -215,7|
 |рядок 21)           |   |    |     |    |
 |               |   |    |     |    |
 |Ставка платежу із суми    |   |    |     |    |
 |перевищення          | 23 |відсоток|  30  |  30 |
 |               |   |    |     |    |
 |Сума платежу за перевищення  |   |    |     |    |
 |фонду споживання у звітному  |   |    |     |    |
 |місяці (рядок 23:100х30)   | 24 |млн.крб.| 836,7 |  - |
 -----------------------------------------------------------------
 
  * Приклади наведено з урахуванням того, що  цей  Порядок
 запроваджено з 1 вересня 1995 року.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка