Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 )
     Про делегування повноважень державної виконавчої
      влади головам та очолюваним ними виконавчим
      комітетам сільських, селищних і міських Рад
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 518/96 ( 518/96 ) від 06.07.96 )
     
 
   Відповідно до статей 47, 51 Конституційного Договору між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації  та  функціонування державної влади та місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Делегувати головам та очолюваним ними виконавчим комітетам
сільських, селищних і  міських  Рад  повноваження  державної
виконавчої влади (додаються).
   2. Здійснення  головами  та очолюваними ними виконавчими
комітетами сільських, селищних  і  міських  Рад  делегованих
повноважень державної виконавчої влади згідно з законодавством є
обов'язковим, і за їх невиконання або неналежне виконання вони
несуть  відповідальність перед Президентом України, Кабінетом
Міністрів України, а також відповідними  головами  державних
адміністрацій.
   3. Кабінету Міністрів України:
   - затвердити у місячний строк порядок контролю за здійсненням
головами та виконавчими комітетами міських, районних у містах,
сільських і селищних Рад делегованих їм повноважень державної
виконавчої влади.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1995 року
     N 1194/95
 
                       ДОДАТОК
                  до Указу Президента України
                 від 30 грудня 1995 року N 1194/95
           ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
     державної виконавчої влади головам та очолюваним
        ними виконавчим комітетам сільських,
           селищних і міських Рад
   Голови та очолювані ними виконавчі  комітети  сільських,
селищних, міських Рад мають такі повноваження державної виконавчої
влади:
   1) здійснення контролю за використанням і охороною землі, її
надр, вод, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу,
інших природних ресурсів на відповідній території в межах і в
порядку, встановлених законодавством;
   2) реєстрація   права  власності  на  землю,  права
землекористування та договорів на оренду землі;
   3) організація і проведення роботи щодо приватизації земель
відповідно до законодавства;
   4) здійснення  контролю за додержанням землекористувачами
законодавства з питань землекористування і охорони навколишнього
природного середовища;
   5) здійснення  контролю за станом квартирного обліку та
додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах
і організаціях усіх форм власності, розташованих на території
відповідних населених пунктів;
   6) видача ордерів на заселення житлової площі в будинках
державних, кооперативних і громадських організацій, прийняття
рішення про визнання статусу службових приміщень;
   7) ведення обліку громадян, які постійно або  тимчасово
проживають на відповідній території;
   8) вчинення нотаріальних дій, реєстрація актів громадянського
стану відповідно до законодавства;
   9) проведення державної реєстрації  місцевих  благодійних
фондів;
   10) організація  та  контроль  забезпечення  об'єктів
соціально-культурного  призначення  та  населення  паливом,
електроенергією, газом та іншими енергоносіями;
   11) забезпечення захисту прав споживачів;
   12) реєстрація  місцевих  об'єднань  громадян,  органів
територіальної самоорганізації громадян, які створюються і діють
згідно  з  законодавством на території відповідних населених
пунктів;
   13) забезпечення надання державної допомоги сім'ям з дітьми;
   13-1) здійснення   повідомної  реєстрації  колективних
договорів. ( Додаток доповнено пунктом 13-1 згідно з Указом
Президента N 518/96 ( 518/96 ) від 06.07.96 )
 
   Голови та очолювані ними виконавчі комітети міських (міст
обласного підпорядкування) Рад, крім перелічених повноважень:
   14) забезпечують  здійснення  контролю  за  додержанням
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності
зобов'язань щодо платежів до державного бюджету;
   15) розглядають плани розміщення, спеціалізації та розвитку
підприємств, установ і організацій всіх форм власності, вносять у
разі потреби пропозиції з цих питань до місцевих органів державної
виконавчої влади;
   16) погоджують  кандидатури  для  призначення  керівників
підприємств, установ і організацій загальнодержавної власності,
розташованих на території відповідних населених пунктів;
   17) реєструють підприємства, установи і організації, інші
суб'єкти підприємницької діяльності, видають дозвіл на зайняття
індивідуальною трудовою діяльністю;
   18) реєструють статути (положення) закладів освіти, охорони
здоров'я, культури;
   19) забезпечують  складання  необхідних  для  управління
економічним і соціальним розвитком території балансів трудових
ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, доходів і
видатків населення;
   20) ведуть державний земельний кадастр;
   21) контролюють додержання законодавства та виконання заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, організовують у
разі потреби  проведення  екологічної  експертизи,  зупиняють
господарську діяльність підприємств, установ і організацій всіх
форм власності, якщо вони порушили законодавство про охорону
навколишнього природного середовища;
   22) здійснюють контроль за додержанням проектів будівництва
об'єктів житлово-комунального  господарства,  вулично-дорожньої
мережі і виробничого призначення; надають дозволи на спорудження
об'єктів, зупиняють будівництво, яке проводиться з порушенням
планів забудови та затверджених проектів і може завдати шкоди
навколишньому природному середовищу;
   23) призначають державні приймальні комісії, затверджують
акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
житлово-комунального господарства і вулично-дорожньої мережі, а
також беруть участь у прийманні в експлуатацію інших об'єктів,
розташованих на відповідній території;
   24) видають  у  встановленому  порядку   забудовникам
архітектурно-планувальні завдання, технічні умови на будівництво,
реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій, дозволи на
проведення цих робіт;
   25) забезпечують проведення експертизи проектів конкретних
об'єктів;
   26) організовують охорону,  реставрацію  та  використання
пам'яток архітектури і містобудування, природних ландшафтів;
   27) приймають рішення про організацію житлово-будівельних і
гаражних кооперативів та стоянок автомобільного транспорту, що
охороняються, здійснюють контроль за їх діяльністю;
   28) здійснюють контроль за належною експлуатацією об'єктів
комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового  обслуговування,  які  є у власності підприємств,
організацій, установ усіх форм власності та окремих громадян,
зупиняють їх експлуатацію в разі порушення екологічних, санітарних
правил, інших вимог законодавства, можуть скасовувати в таких
випадках дані їм дозволи на створення та експлуатацію відповідних
об'єктів;
   29) організовують прикордонну (прибережну) торгівлю;
   30) планують   розвиток   мережі    загальноосвітніх
навчально-виховних та дитячих дошкільних і позашкільних закладів,
виходячи з нормативів забезпеченості у сфері народної освіти;
організовують  подання  методичної  допомоги  загальноосвітнім
навчально-виховним закладам;
   31) координують діяльність закладів освіти, охорони здоров'я,
культури, фізкультури та спорту, які не належать до комунальної
власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
   32) вирішують у встановленому законодавством порядку питання
соціального захисту населення, опіки і піклування на території
відповідних  населених  пунктів;  призначають  опікунів  і
піклувальників, здійснюють контроль за виконанням ними своїх
обов'язків; вирішують питання усиновлення (удочеріння);
   33) контролюють  подання  підприємствами,  установами  і
організаціями всіх форм власності даних про наявність вільних
робочих місць (посад);
   34) організовують  інформування  населення  про  потребу
підприємств,  установ  і  організацій всіх форм власності у
працівниках;
   35) розробляють та затверджують перспективні та  поточні
територіальні  програми зайнятості та заходи щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття, організовують їх
виконання;
   36) організовують проведення оплачуваних громадських робіт
для осіб, зареєстрованих як безробітні;
   37) сприяють органам внутрішніх справ у додержанні правил
паспортної системи;
   38) керують у межах своєї компетенції роботою органів запису
актів громадського стану та державного архіву;
   39) затверджують дільничних інспекторів міліції, контролюють
у  межах  своєї  компетенції  їх  роботу,  роботу державної
автомобільної  інспекції,  державної  пожежної  охорони;  за
погодженням з органами Міністерства внутрішніх справ України
вирішують питання створення особовому складу належних умов для
служби та відпочинку;
   40) забезпечують у межах своєї компетенції виконання положень
Конституції України та законодавства про загальний військовий
обов'язок  та  цивільну  оборону всіма посадовими особами і
громадянами, підприємствами, установами і організаціями всіх форм
власності, сприяють призову громадян на строкову військову чи
альтернативну (невійськову) службу, проведенню учбових зборів і
початкової  військової  підготовки,  військово-патріотичному
вихованню населення; забезпечують виконання законодавства про
пільги і переваги, встановлені для громадян у зв'язку з їх участю
у військових діях, службою у Збройних Силах України, а також для
членів їхніх сімей;
   41) створюють на власній матеріально-технічній та фінансовій
базі місцеві дружини охорони громадського порядку;
   42) координують роботу з охорони громадського порядку і
боротьби зі злочинністю.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                   Д.ТАБАЧНИК
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка