Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 2 листопада 1996 р. N 1346
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 139 ( 139-2003-п ) від 29.01.2003 )
        Про затвердження Порядку проведення
        конкурсу на перевезення пасажирів
          автомобільним транспортом
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом, що додається.
   2. Міністерству  транспорту,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів
щодо визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом
на  міжнародних,  міжміських, приміських і міських постійних
маршрутах  на  конкурсних  засадах  відповідно  до  Порядку,
затвердженого цією постановою.
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.34
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 2 листопада 1996 р. N 1346
               ПОРЯДОК
        проведення конкурсу на перевезення
        пасажирів автомобільним транспортом
            Загальні положення
   1. Цей Порядок визначає умови організації та проведення
конкурсу  на  перевезення  пасажирів на постійних автобусних
маршрутах юридичними та фізичними особами (далі - конкурс).
   Порядок розроблено  відповідно  до Законів України "Про
транспорт" ( 232/94-вр ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та інших
актів  законодавства,  що  регулюють  організацію  перевезень
пасажирів.
   2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у
такому значенні:
 
постійний      - заздалегідь визначений шлях руху автобуса
автобусний маршрут   із зазначенням пунктів зупинок;
 
рейс         - шлях між початковим і кінцевим пунктами
            руху автобуса за визначеним маршрутом;
 
замовник       - юридична особа, яка встановлює умови
            конкурсу, укладає договори на перевезення
            пасажирів автомобільним транспортом,
            контролює їх виконання;
 
конкурсний комітет  - постійний або тимчасовий орган з
            підготовки та проведення конкурсу;
 
претендент      - юридична або фізична особа, яка офіційно
            подала свої пропозиції для участі у
            конкурсі.
   3. Метою проведення конкурсів  є  розвиток  конкуренції,
обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та
вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які
будуть  забезпечувати виконання необхідних обсягів та якість
перевезень пасажирів на постійних автобусних маршрутах.
   4. У конкурсі можуть брати участь претенденти,  які  є
власниками  або користувачами автобусів і мають ліцензію на
перевезення пасажирів згідно із законодавством.
   5. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні
особи, які:
   визнані банкрутами  або  щодо  яких порушено справу про
банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності
(скасування державної реєстрації);
   подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи
або такі, що містять неправдиву інформацію.
          Способи проведення конкурсів
   6. Конкурси можуть бути:
   відкритими для всіх претендентів;
   закритими - із запрошенням претендентів на розсуд конкурсного
комітету.
   7. Рішення про спосіб проведення конкурсу приймає замовник.
   8. Конкурси, як правило, проводяться відкритими з наданням
можливості участі у них усім претендентам.
   9. Закриті  конкурси  проводяться  в  разі  необхідності
оперативного вирішення питань перевезення пасажирів.
        Підготовка та оголошення конкурсу
   10. Проведення конкурсу організовує замовник.
   Замовниками можуть  бути: місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи міських, селищних рад - на виконання міських,
приміських  і  внутрішньообласних  перевезень, Мінтранс - на
виконання міжнародних і міжобласних перевезень.
   Замовник може передати свої функції щодо проведення конкурсу
іншій організації з видачею їй свідоцтва за зразком згідно з
додатком N 1.
   11. Для підготовки та проведення конкурсу замовник створює
конкурсний комітет, до складу якого можуть входити представники
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та інші особи.
   12. Персональний  склад  конкурсного  комітету затверджує
замовник.
   1З. Установлені замовником умови проведення  конкурсу  є
обов'язковими для конкурсного комітету та його учасників.
   14. Конкурсний комітет готує і публікує не пізніш як за 45
днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення
про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:
   найменування замовника;
   найменування та основні характеристики об'єктів конкурсу;
   основні умови перевезення пасажирів: тарифи, вимоги щодо
регулярності руху та охорони навколишнього середовища, пільгового
перевезення  пасажирів,  розмір  компенсації  за  збитки від
перевезення пасажирів тощо;
   розмір плати за участь у конкурсі;
   термін подання та адреса, за якою подаються документи на
конкурс;
   місце і дата одержання документів на конкурс;
   місце, дата і час відкриття конкурсу;
   телефон для довідок з питань конкурсу.
   15. У  разі  проведення  закритого  конкурсу  запрошення
надсилаються конкурсним комітетом  відповідним  підприємствам,
організаціям поштою не пізніш як за 5 днів до початку конкурсу.
         Подання документів на конкурс
   16. Для  участі у конкурсі претендент подає конкурсному
комітетові такі документи:
   анкету претендента для кваліфікаційного відбору за зразком
згідно з додатком N 2;
   заяву претендента на участь у конкурсі за зразком згідно з
додатком N 3;
   копію ліцензії на право виконання пасажирських перевезень;
   довідку державної податкової адміністрації про відсутність
заборгованості за податками, зборами та іншими обов'язковими
платежами;
   документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.
   17. Розмір плати за участь  у  конкурсі  встановлюється
замовником і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів
заробітної плати на дату подання заяви на участь у конкурсі.
   18. Претендент подає документи  у  конверті,  на  якому
зазначається адреса відправлення, найменування об'єкта конкурсу та
робиться помітка "Заява про участь у конкурсі на перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах".
   19. Документи, які надійшли після встановленого конкурсним
комітетом терміну, не розглядаються.
   20. Претендентами можуть пропонуватись  умови  (технічні,
організаційні  або  комерційні),  що відрізняються від умов,
визначених у документах на конкурс, але можуть бути прийняті
конкурсним комітетом, якщо будуть визнані більш вигідними для
замовника.
   21. Особа, яка потребує роз'яснень щодо документів на конкурс
або  умов  конкурсу,  має право звернутися до замовника чи
конкурсного комітету, які зобов'язані дати роз'яснення в письмовій
формі, але не пізніш як за 15 календарних днів до закінчення
терміну подання документів претендентами.
   Умови конкурсу можуть бути роз'яснені також шляхом проведення
конференції, яку організовує замовник.
   22. Будь-яка інформація щодо умов конкурсу, яка надсилається
замовником чи конкурсним комітетом будь-кому з претендентів,
повинна бути одночасно доведена до всіх інших претендентів.
   23. Розпечатування  конвертів  з  документами на конкурс
провадиться конкурсним комітетом в міру їх надходження.
   24. Подані на конкурс документи реєструються  конкурсним
комітетом у журналі обліку.
   Документи представлені не в повному обсязі, не реєструються і
повертаються претендентам із зазначенням причин повернення.
     Попередній кваліфікаційний відбір претендентів
   25. У разі коли кількість  претендентів  на  конкретний
постійний автобусний маршрут (групу маршрутів), рейс (рейси)
перевищує три особи, проводиться попередній кваліфікаційний відбір
претендентів.
   Під час  проведення попереднього кваліфікаційного відбору
претендентів враховуються:
   технічний стан рухомого складу;
   наявність виробничої бази або можливості для підтримання
належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
   наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу на
постійних маршрутах у разі виходу їх із ладу;
   умови для забезпечення контролю за станом здоров'я водіїв
перед виїздом на лінію;
   стаж роботи претендента з організації перевезень пасажирів.
   26. Результати  попереднього  кваліфікаційного  відбору
претендентів  оформляються  протоколом  засідання  конкурсного
комітету, який подається замовникові для затвердження.
   27.  Претенденти,  які  не   пройшли   попереднього
кваліфікаційного відбору, повідомляються про це  письмово  з
відповідним обгрунтуванням причин відмови не пізніш як через три
дні після ухвалення конкурсним комітетом списків претендентів,
яким надається право брати участь  у  конкурсі.  Зазначеним
претендентам повертається плата  за  участь  у  конкурсі  в
десятиденний термін з дня ухвалення конкурсним комітетом списків
претендентів.
         Визначення переможця конкурсу
   28. Переможець конкурсу визначається на відкритому засіданні
конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів. У
разі проведення попереднього кваліфікаційного відбору на засідання
конкурсного комітету запрошуються лише ті претенденти, які пройшли
зазначений відбір.
   29. Під  час  проведення  конкурсу  претенденти  можуть
пропонувати умови, які відрізняються від тих, що були ними
викладені в поданих на конкурс документах.
   У разі відсутності на конкурсі представника претендента,
конкурсний комітет приймає умови, викладені в документах поданих
претендентом.
   30. Переможцем конкурсу за кожним постійним маршрутом чи
групою маршрутів (рейсом) визнається претендент, який за оцінкою
конкурсного комітету та зіставленням пропозицій зайняв перше
місце. У разі відмови цього претендента укласти договір останній
може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце. Якщо
претендент, який зайняв друге місце, теж відмовився від укладення
договору - конкурс вважається таким, що не відбувся.
   З1. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним
комітетом на закритому засіданні у присутності не менш як двох
третин його складу відкритим голосуванням простою  більшістю
голосів. За рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.
   32. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету
оформляється  протоколом,  який  підписується  усіма  членами
конкурсного комітету, що брали участь у голосуванні. Копія рішення
у триденний термін надсилається претендентам та замовнику.
   33. У разі виявлення порушень замовник має право скасувати
або внести зміни до рішення конкурсного комітету.
   34. Переможець конкурсу укладає з замовником договір на
перевезення пасажирів за конкретним постійним маршрутом, рейсом
або групою маршрутів, в якому визначаються права та обов'язки
сторін (додаток N 4).
         Фінансування проведення конкурсу
   35. Фінансування проведення конкурсу здійснюється замовником
за рахунок плати претендентів за участь у конкурсі, а також за
рахунок власних коштів.
   36. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено,
претендентам повертається плата за участь у конкурсі, а витрати на
підготовку конкурсу відносяться на рахунок замовника.
             Розгляд спорів
   37. У разі порушення процедур проведення конкурсу, інших умов
цього Порядку претенденти мають право звернутися з відповідною
заявою до замовника. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів
після одержання копії рішення конкурсного комітету.
   38. Замовник після одержання заяви зобов'язаний перевірити
викладені претензії і в разі виявлення порушень скасувати рішення
конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу і дати
відповідь щодо суті заяви протягом 15 календарних днів з моменту
її одержання.
   39. Не можуть бути оскаржені рішення про:
   спосіб проведення конкурсу і процедуру визначення переможця;
   визнання конкурсу таким, що не відбувся.
   40. Спори,  що  виникають  за  результатами  конкурсу,
розв'язуються в установленому законодавством порядку.
 
 
  
                     Додаток N 1
                  до Порядку проведення
  Зразок             конкурсу на перевезення
                  пасажирів автомобільним
                     транспортом
              СВІДОЦТВО
      на право проведення конкурсу на перевезення
        пасажирів автомобільним транспортом
 
Видане____________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації
 
__________________________________________________________________
             та її адреса)
 
Замовник__________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Предмет конкурсу_________________________________________________
           (перелік конкретних маршрутів, рейсів)
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Підстава проведення конкурсу______________________________________
                (наказ, рішення, розпорядження)
 
Термін відкриття конкурсу_________________________________________
                 (час, число, місяць, рік)
 
__________________________________________________________________
 
Свідоцтво дійсне до ______________________________________________
          Замовник                М.П.
 
 
 
 
                      Додаток N 2
                   до Порядку проведення
  Зразок               конкурсу на перевезення
                   пасажирів автомобільним
                      транспортом
               АНКЕТА
        претендента на перевезення пасажирів
          автомобільним транспортом
 
   Відомості про юридичну або фізичну особу, яка виявила бажання
взяти участь у конкурсі:
   реквізити претендента (адреса, телефон, телекс, телефакс,
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або керівника
юридичної особи);
   наявність рухомого складу за марками автобусів та строками їх
експлуатації;
   досвід роботи з перевезення пасажирів;
   інші відомості  щодо  претендента  (заповнюються  в разі
потреби).
 
   Підпис
   претендента
 
 
 
 
                      Додаток N З
                   до Порядку проведення
    Зразок            конкурсу на перевезення
                   пасажирів автомобільним
                      транспортом
                ЗАЯВА
     претендента на участь у конкурсі на перевезення
        пасажирів автомобільним транспортом
 
Я,_________________________________________________________,
          (юридична або фізична особа)
   ознайомився (лась) з умовами конкурсу і бажаю взяти участь у
ньому для одержання права на укладення відповідного договору на
обслуговування  пасажирів  на  маршруті  (ах),  рейсі  (ах)
_________________________________________________________________,
 
автобусами_____________________________________________________
                 (марка)
  Зобов'язуюсь виконувати умови конкурсу, вимоги законодавчих та
інших  нормативно-правових  документів,  які  регламентують
перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
   Пропоную такі умови перевезення пасажирів:___________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
   Юридична адреса претендента_________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   Підпис
   М.П.
                     Додаток N 4
                  до Порядку проведення
                  конкурсу на перевезення
                  пасажирів автомобільним
                     транспортом
             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
           на перевезення пасажирів
          автомобільним транспортом
 
Місто _____________________________ Дата________________________
 
Замовник ________________________________________________________
 
в особі _________________________________________________________
               (посада,
_________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
з однієї сторони, та перевізник__________________________________
           (найменування юридичної або фізичної особи)
в особі _________________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
   з іншої сторони (далі - сторони), які діють на підставі
Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом, інших нормативно-правових актів,  які  регулюють
процеси перевезення пасажирів, та протоколу конкурсного комітету,
уклали договір на перевезення пасажирів (далі - договір) про таке:
 
             ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
1. Замовник надає перевізникові право на перевезення пасажирів
на маршруті(ах), рейсом (ами)______________________________
__________________________________________________________
 
з________________________ по __________________________,
            (число, місяць, рік)
 
а перевізник зобов'язується надавати транспортні послуги населенню
на умовах, передбачених цим договором.
             УМОВИ ДОГОВОРУ
              Замовник:
   2. Визначає марки автобусів для конкретних маршрутів (рейсів)
і затверджує розклад руху автобусів.
   3. Затверджує або узгоджує тарифи на перевезення пасажирів в
установленому порядку.
   4. Здійснює контроль за регулярністю руху та рівнем культури
обслуговування пасажирів.
   5. Сплачує розрахункову суму дотації, яка визначена під час
проведення конкурсу, відповідно до фактично виконаної перевізником
роботи в строки за домовленістю сторін.
   Розмір дотацій може переглядатись за домовленістю сторін.
   6. У разі порушення встановлених пунктом 5 умов, збільшує
обумовлений розмір дотації на _______ відсотків  за  кожний
надстроковий день (за домовленістю сторін).
   7. Здійснює постійний контроль за виконанням умов договору з
боку перевізника.
              Перевізник:
   8. Забезпечує  дотримання   законодавчих   та   інших
нормативно-правових актів, які стосуються перевезень пасажирів.
   9. Виконує затверджений замовником розклад руху автобусів з
регулярністю не нижче 95 відсотків на міських, 96 відсотків - на
приміських, 97 відсотків - на міжнародних та міжміських маршрутах
та веде облік виконаних рейсів. Щомісячно надає звітність про
додержання регулярності руху.
   10. Здійснює збір виручки відповідно до встановлених тарифів.
   11. Під  час  роботи  на маршруті виконує розпорядження
диспетчера, а також працівників автостанцій, які  здійснюють
управління і контроль за рухом автобусів на даному маршруті
(рейсі).
   12. Несе відповідальність за виконання та  достовірність
фінансово-господарських показників.
   1З. У разі порушення пункту 9 за кожний відсоток зниження
регулярності руху одержує дотацію у розмірі, зменшеному на _______
відсотків (за домовленістю сторін).
                ***
   14. Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із
сторін або якщо одна із сторін чи обидві порушують його умови.
   Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, попереджає
іншу сторону не менш як за 30 днів.
   15. У разі розірвання договору замовник пропонує укладення
договору претенденту, який під час проведення конкурсу зайняв
друге місце.
   16. Спори,  що  виникають у процесі виконання договору,
розв'язуються в установленому законодавством порядку.
           Юридичні адреси сторін
 
Замовник ____________________________________________________
 
Перевізник __________________________________________________
 
Договір підписали:
 
За замовника                  За перевізника
 
______________                 ________________
 (підпис)                     (підпис)
 
————————————
Примітка. Під час укладення договору замість тексту, наведеного в
     пунктах 2, 3, 5, 12, проставляються конкретні показники,
     а в пунктах 5, 7, 9 - наводиться конкретний опис
     механізму здійснення контролю та обліку.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка