Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.12.96 р. N 772/А-96

Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

Розпорядження втратило чинність
 (згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації
 від 20 травня 1999 року N 476/А-99)

У зв'язку з розширенням функцій відділу з питань охорони праці, внесенням доповнень і змін до Типового положення про службу охорони праці (наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 17 травня 1996 року N 82): 

1. Затвердити Положення про відділ з питань охорони праці секретаріату обласної державної адміністрації із змінами та доповненнями.

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 17 травня 1996 року N 284/А-96 "Про затвердження Положення про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації".

 

Перший заступник голови
 обласної державної адміністрації 

 
С.  Гриневецький 

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 20 грудня 1996 р. N 772/А-96 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань охорони праці обласної державної адміністрації

1. Відділ з питань охорони праці є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підпорядковується першому заступнику голови.

Відділ в межах відповідної території організовує реалізацію державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

Свою діяльність в галузі охорони праці відділ спрямовує на роботу з підприємствами, установами і організаціями, розташованими в межах відповідної території, але перш за все підприємствами, що належать до сфери управління державної адміністрації, підприємствами недержавних форм власності.

До складу відділу входять працівники регіонального фонду охорони праці.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері, рішеннями Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про відділ.

3. Відділ:

- опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві та в невиробничій сфері, сприяє вдосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу обласної державної адміністрації;

- вносить на затвердження керівництву обласної державної адміністрації пропозиції щодо забезпечення, реалізації державної політики з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері;

- організовує діяльність обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, при вирішенні покладених на неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян. 

3.1. Організовує:

- розробку регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а також регіональної програми заходів щодо запобігання дорожньо-транспортному, побутовому, дитячому травматизму та іншим нещасним випадкам невиробничого характеру;

- забезпечення підприємств нормативними актами про охорону життя і здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері;

- облік та аналіз показників умов і безпеки праці, нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

- підвищення кваліфікації, навчання і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці підприємств, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації, підприємств недержавної форми власності;

- створення методичних, навчально-методичних кабінетів охорони праці, навчальних науково-технічних центрів;

- пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві та у невиробничій сфері, інформаційне забезпечення районних державних адміністрацій, підприємств з цих питань;

- формування і витрачання за призначенням коштів регіонального фонду охорони праці. 

3.2. Бере участь у:

- розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;

- розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або які укладаються за погодженням з обласною державною адміністрацією. 

3.3. Отримує дані про підприємства, що проходять державну реєстрацію відповідно до встановленого порядку.

3.4. Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру і подає їх на розгляд обласній державної адміністрації.

3.5. Розглядає листи, заяви та скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.6. Здійснює контроль за:

- дотриманням чинного законодавства з питань охорони життя людей на виробництві та у невиробничій сфері;

- відповідністю робочих місць на підприємствах нормативним актам про охорону праці;

- своєчасним проведенням навчання працюючих, атестації та переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, які виконують роботи підвищеної безпеки, проведенням навчання населення з профілактики травматизму невиробничого характеру;

- забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

- наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичного харчування;

- використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством;

- проходженням попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

- реалізацією підприємствами регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також регіональної програми заходів щодо запобігання дорожньо-транспортному, побутовому, дитячому травматизму та іншим нещасним випадкам невиробничого характеру;

- виконанням приписів органів державного нагляду та контролю за охороною праці, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використанням за призначенням коштів фонду охорони праці підприємств, районів, міст.

3.7. Відділ в межах своєї компетенції взаємодіє із службами охорони праці районних державних адміністрацій:

- здійснює оперативно-методичне керівництво роботою служби;

- розглядає подання державних адміністрацій і погоджує призначення керівників служб;

- розглядає питання про створення регіональних фондів охорони праці.

4. Відділ має право:

- представляти обласну державну адміністрацію в державних та громадських установах при розгляді питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері;

- залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної статистики безкоштовно дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері.

5. Спеціалісти відділу мають право:

- безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах, зупиняти роботу виробництв, дільниць, засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

- видавати керівникам підприємств та їх структурних підрозділів обов'язковий для виконання припис, який може бути скасований завідуючим відділом, головою обласної державної адміністрації чи його першим заступником;

- вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

- надсилати керівникові підприємства (власнику) подання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують вимог з охорони життя і здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері, порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці на виробництві та в профілактиці травматизму невиробничого характеру;

- порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації про розірвання контракту з керівником підприємства, який систематично порушує вимоги законодавства з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян.

7. Відділ комплектується фахівцями, які мають вищу освіту та стаж роботи у сфері охорони праці не менше 3 років, за профілем: інженери різних спеціальностей, фахівці з питань гігієни праці, юристи.

До складу відділу входять окремим підрозділом працівники регіонального фонду охорони праці, які повинні мати фінансову або економічну освіту.

Обмеження не стосуються:

щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці;

щодо рівня освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього положення.

8. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

Завідуючий має заступників, котрі за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації.

9. Завідуючий відділом здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності кожного працівника відділу.

10. Дії завідуючого відділом у разі порушень прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

11. Працівники відділу не можуть бути притягнуті до виконання функцій, непередбачених цим положенням.

12. Перевірка знань працівників відділу з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру проводиться один раз на 3 роки Державним Комітетом України по нагляду за охороною праці.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в галузі охорони життя і здоров'я людей на виробництві та у невиробничій сфері при відділі можуть створюватися експертні комісії. Склад експертної комісії та положення про неї затверджує голова обласної державної адміністрації або його перший заступник.

14. Утримання відділу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету України, а працівників регіонального фонду охорони праці - за рахунок коштів цього фонду.

Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок облдержадміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці фахівців та видатки на утримання відділу затверджує голова облдержадміністрації.

15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Керуючий справами секретаріату
обласної державної адміністрації 

 
В. Чегодар 

 

  


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка