Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок видачі референсу суб"єктам туристичної діяльності України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
              Н А К А З
 
 N 164-09/61 від 25.12.96       Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   30 грудня 1996 р.
 vd961225 vn164-09/61         за N 761/1786
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗС
      N 65/916 ( z0384-01 ) від 09.04.2001 )
   Про затвердження Положення про порядок видачі референсу
       суб'єктам туристичної діяльності України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗС
      N 183/48 ( z0778-99 ) від 25.10.99
      N 183/2241 ( z0852-00 ) від 15.11.2000 )
 
   З метою реалізації державної політики в галузі туризму,
стимулювання та створення сприятливих умов для подальшого розвитку
іноземного туризму і на виконання п.2 ст.З Закону України "Про
туризм" ( 324/95-ВР ) та Програми боротьби з нелегальною міграцією
на 1996 - 1997 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 січня 1996 року N 83 ( 83-96-п ) Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення  про  порядок  видачі  референсу
суб'єктам туристичної діяльності України і ввести його в дію через
10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
(додається).
   2. Начальнику Консульського управління МЗС Ковалю В.Г. у
двотижневий строк здійснити організаційні заходи щодо інформування
дипломатичних і консульських установ України за кордоном про
вимоги  Положення  про  порядок  видачі  референсу суб'єктам
туристичної діяльності України.
   3. Начальнику управління активізації туризму Держкомтуризму
Сидорову С.Б. у двотижневий строк здійснити організаційні заходи
щодо інформування суб'єктів туристичної діяльності в Україні про
вимоги Положення  про  порядок  видачі  референсу  суб'єктам
туристичної діяльності України та забезпечити його публікацію в
засобах масової інформації.
   4. Консульському управлінню МЗС (Ковалю В.Г.), управлінням
Держкомтуризму по контролю за діяльністю туристичних підприємств
(Мицику В.П.) та активізації туризму (Сидорову С.Б.) спільно з
іншими управліннями та відділами забезпечити виконання Положення.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра закордонних справ України В.Д.Хандогія і заступника
голови Державного комітету України по туризму Г.П.Науменка.
 
 Міністр закордонних
 справ України                    Г.Й.Удовенко
 
 Перший заступник голови
 Держкомтуризму України              Б.І.Вихристенко
 
                       Затверджено
                 наказом Міністерства закордонних
                 справ  України та  Державного
                 комітету України по туризму від
                 25 грудня 1996 р. N 164-09/61
              Положення
    про порядок видачі референсу суб'єктам туристичної
            діяльності України
           1. Загальні положення
   1.1. Положення про порядок  видачі  референсу  суб'єктам
туристичної діяльності України (далі - Положення) розроблено з
урахуванням вимог Законів України "Про туризм" ( 324/95-ВР ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про правовий статус  іноземців"
( 3929-12 ), "Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію", затверджених
постановою  Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 р. N 1074
( 1074-95-п ).
   1.2. Положення встановлює порядок розгляду звернень суб'єктів
туристичної діяльності про видачу їм референсів для оформлення
туристичних віз іноземцям в консульських установах України за
кордоном.
   1.3. Дія  Положення  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які
займаються  організацією  прийому та обслуговування іноземних
туристів в Україні. ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказами МЗС N 183/48 ( z0778-99 ) від 25.10.99, N 183/2241
( z0852-00 ) від 15.11.2000 )
   1.4. Консульське управління МЗС видає референс та інформує
відповідні консульські установи України за кордоном про наявність
в  країнах  перебування  контрагентів  (операторів)  суб'єкта
туристичної діяльності в Україні, який одержав референс.
   1.5. При оформленні туристичних поїздок іноземцям в Україну
номер референсу має бути зазначений на документах як самого
суб'єкта, так і його закордонних контрагентів (операторів).
   1.6. Запис про  видачу  референсу  суб'єкту  туристичної
діяльності заноситься до журналу обліку референсів Консульського
управління МЗС.
   1.7. За здійснення консульських дій щодо розгляду звернення
про видачу референсу, його оформлення або продовження терміну дії
та  інформування консульських установ України за кордоном з
суб'єктів туристичної діяльності стягується оплата згідно  з
тарифами  за  надання  консульських послуг, яка не підлягає
поверненню в разі тимчасового зупинення дії референсу або його
позбавлення.
   1.8. У разі укладення суб'єктами туристичної діяльності нових
угод з іноземними туристичними організаціями оплата стягується
тільки за інформування консульських установ України за кордоном
згідно з тарифами за надання консульських послуг.
       2. Референс, його форма та термін дії
   2.1. Референс  -  це підтвердження МЗС, видане суб'єкту
туристичної діяльності України про те, що його зарубіжні партнери
(за  угодами) матимуть візову підтримку консульських установ
України за кордоном при їх зверненні для оформлення туристичних
віз іноземцям для подорожі в Україну.
   2.2. Референс має форму документа (додаток N 1), в  якому
вказуються такі реквізити:
   - найменування органу, що його видав;
   - повне найменування суб'єкта туристичної діяльності;
   - місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності в Україні;
   - номер референсу;
   - дата видачі референсу;
   - термін дії референсу;
   - підпис відповідальної посадової особи, посвідчений печаткою
Консульського управління МЗС;
   - місце для відмітки про продовження терміну дії референсу.
   2.3. Референс оформляється суб'єкту туристичної діяльності в
Україні в одному примірнику.
   2.4. Термін дії референсу - 1 рік.
   2.5. Продовження терміну дії референсу  здійснюється  на
підставі підтвердження Держкомтуризму після перевірки наявності
відповідним чином оформлених діючих угод з іноземними партнерами
(контрагентами) на новий термін, але не більше ніж на 1 рік.
   2.6. В разі ліквідації, реорганізації, зміни назви суб'єкта
туристичної діяльності тощо референс втрачає свою силу, про що в
журнал обліку референсів вносяться відповідні зміни.
 
 3. Порядок подання та розгляд документів про видачу референсу
   3.1. Суб'єкт туристичної діяльності подає до Держкомтуризму
заяву про видачу референсу, оригінали та копії угод (державною
мовою) з зарубіжними партнерами про організацію прийому  та
обслуговування іноземних туристів в Україні. Оригінали угод після
перевірки повертаються суб'єкту туристичної діяльності.
   3.2. Держкомтуризм  здійснює  перевірку  угод  суб'єктів
туристичної діяльності України з їх закордонними контрагентами та
надсилає Консульському управлінню МЗС заяву суб'єкта туристичної
діяльності про видачу референсу (додаток N 2) і підтвердження
Держкомтуризму  про наявність угод з іноземними туристичними
організаціями (додаток N 3).
   3.3. В підтвердженні Держкомтуризму зазначається:
   - повна назва суб'єкта туристичної діяльності;
   - номер свідоцтва про державну реєстрацію, місце реєстрації
та назва органу, що її здійснив;
   - номер ліцензії Держкомтуризму на діяльність, пов'язану з
наданням туристичних послуг;
   - назви країн та іноземних туристичних організацій, з якими
укладено угоди про співробітництво, їх юридичні адреси.
   3.4. Суб'єкт туристичної діяльності України в разі укладення
нових угод з іноземними туристичними організаціями повідомляє про
це Держкомтуризм, який, перевіривши їх, надсилає Консульському
управлінню МЗС підтвердження про укладення нових угод з іноземними
туристичними організаціями (додаток N 4). Воно, в свою чергу,
інформує відповідні консульські установи України за кордоном.
   3.5. Рішення про видачу референсу, продовження терміну дії
або відмову в його видачі приймається у 7-денний термін з дня
одержання підтвердження Держкомтуризму, зазначеного в пункті 3.2.
   3.6. У видачі референсу може бути відмовлено, якщо подані на
розгляд документи містять недостовірні дані або не відповідають
вимогам цього Положення та чинного законодавства України.
   3.7. Консульське управління МЗС може тимчасово зупинити дію
референсу  або  позбавити  його  на  підставі  повідомлень
Держкомтуризму про позбавлення на певний термін або безстроково
суб'єкта туристичної діяльності ліцензії або за поданням органів
державної  влади України про порушення чинного законодавства
суб'єктом туристичної діяльності.
                        Додаток N 1
                  до  Положення  про  порядок
                  видачі  референсу  суб'єктам
                  туристичної діяльності України
  Міністерство               Консульське
 закордонних справ              управління
   України                МЗС України
 
 
Суб'єкту туристичної діяльності __________________________________
__________________________________________________________________
             (повна назва)
__________________________________________________________________
            (місцезнаходження)
              Виданий:
   Референс N UA __________________________________ TUR,
 
який надає право оформлювати  туристичні  візи  іноземцям  в
консульських установах України за кордоном.
   Дата видачі референсу: "____"_____________________ 199 ___ р.
   Термін дії референсу: _______________________________________
 
_____________ _________________     _________________________
 (печатка)     (підпис)       (прізвище та ініціали)
   Термін дії референсу продовжено до:
_____________ _________________     _________________________
  (дата)     (печатка)           (підпис)
   Термін дії референсу продовжено до:
_____________ _________________     _________________________
 (дата)      (печатка)           (підпис)
 
Зразок                     Додаток N 2
                  до  Положення  про  порядок
                  видачі  референсу  суб'єктам
                  туристичної діяльності України
                            МЗС України
                      Консульське управління
               Заява
            про видачу референсу
 
__________________________________________________________________
       (назва суб'єкта туристичної діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (N ліцензії Держкомтуризму та дата її видачі)
   Просимо видати  референс  для  отримання туристичних віз
іноземцям в консульських установах України за кордоном.
           _____________________________________________
           (підпис керівника, його прізвище та ініціали)
                        __________________
                           (дата)
 
Зразок                     Додаток N 3
                  до  Положення  про  порядок
                  видачі  референсу  суб'єктам
                  туристичної діяльності України
                            МЗС України
                      Консульське управління
             Підтвердження
  про наявність угод з іноземними туристичними організаціями
   Держкомтуризм підтверджує  наявність  угод  з  іноземними
туристичними організаціями і не заперечує проти видачі референсу
для оформлення туристичних віз іноземцям в консульських установах
України за кордоном суб'єкту туристичної діяльності _____________
_________________________________________________________________,
             (повна назва)
який має свідоцтво про державну реєстрацію N _____ від __________,
видане __________________________________________________________,
    (місце реєстрації та назва органу, що її здійснив)
 
ліцензію Держкомтуризму N _______________ від ____________________
на організацію прийому та обслуговування іноземних  туристів в
Україні.
   Угоди укладені з такими іноземними туристичними організаціями
(контрагентами):
__________________________________________________________________
  (країни, повні назви туристичних організацій (контрагентів),
__________________________________________________________________
           їх юридичні адреси)
                  Заступник Голови Держкомтуризму
 
(місце печатки)                 (підпис)
__________________________________________________________________
                       Видано референс
                  за N _________________________
                     _________________________
                       (дата видачі)
                     _________________________
                        (дійсний до)
____________________           _________________________
 (підпис, печатка)              (продовжено до)
 
Зразок                     Додаток N 4
                  до  Положення  про  порядок
                  видачі  референсу  суб'єктам
                  туристичної діяльності України
                            МЗС України
                      Консульське управління
             Підтвердження
    про укладення нових угод з іноземними туристичними
             організаціями
   Держкомтуризм підтверджує, що суб'єкт туристичної діяльності
__________________________________________________________________
              (повна назва)
__________________________________________________________________
 
референс N ___________________, дійсний до ______________________,
 
уклав нові угоди з такими іноземними туристичними організаціями:
__________________________________________________________________
  (країни, повні назви туристичних організацій (контрагентів),
__________________________________________________________________
            їх юридичні адреси)
__________________________________________________________________
                  Заступник Голови Держкомтуризму
 
(місце печатки)                (підпис)
__________________________________________________________________
                  Надіслано повідомлення
                  N ____ від ___________
 
_________________ _______________________________________________
(підпис, печатка)   (назва консульської установи України
            за кордоном)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка