Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.12.96 р. N 787/А-96

Про затвердження Положення про управління житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства обласної державної адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації
від 15 квітня 1997 року N 237/А-97

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації
від 22 березня 1999 року N 231/А-99)

Згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації від 5 грудня 1996 року N 737/А-96 "Про затвердження структури та граничної чисельності підрозділів обласної державної адміністрації, їх керівників, розподіл галузей народного господарства та сфер соціально-економічного, політичного життя Одеської області для здійснення повноважень державної виконавчої влади":

1. Затвердити Положення про управління житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства обласної державної адміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 23 січня 1996 р. N 37/А-96 "Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації 

 
С. Гриневецький 

 

Додаток
до розпорядження
облдержадміністрації
від 26 грудня 1996 р. N 787/А-96  

ПОЛОЖЕННЯ
про управління житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства обласної державної адміністрації (далі - управління) є місцевим органом державної виконавчої влади, що утворюється головою обласної державної адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації та його заступникові.

Управління здійснює керівництво дорученими сферами житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області, несе відповідальність за їх розвиток, координує діяльність підприємств, установ та організацій житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міненерго, Держжитлокомунгоспу та Держнафтогазпрому України з питань ведення житлово-комунального господарства, рішеннями обласної ради та розпорядженнями облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

реалізація державної і регіональної політики комплексного розвитку житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації і ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання робіт для населення, соціально-побутових та виробничих споживачів незалежно від форм власності, забезпечення населення, підприємств, організацій і установ комунально-побутової та соціально-культурної сфери паливом;

координація діяльності підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу усіх форм власності;

участь у розробленні проектів програм економічного і соціального розвитку області, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з питань житлової політики, якості питної води, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції щодо комплексного розвитку житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області з метою найповнішого задоволення потреб населення і народного господарства в усіх видах житлових і комунальних послуг;

- здійснює розгляд та погодження поданих підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території області, проектів будівництва об'єктів, що пов'язані з забезпеченням життєдіяльності населення, або можуть призвести до зміни санітарно-епідемічного, екологічного стану, погіршення впливу на навколишнє середовище;

- розроблює систему заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

- розглядає пропозиції щодо вдосконалення структури управління житлово-комунальним та паливно-енергетичним господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об'єктів житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, перевіряє хід виконання рішень органів державної виконавчої влади з цих питань;

- здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

- вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними і регіональними програмами;

- готує пропозиції щодо поглиблення економічної реформи і подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

- аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх зміни;

- регулює за допомогою економічних важелів роботу підприємств житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

- бере участь у складанні балансів фінансових і трудових ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту бюджету області;

- сприяє розвиткові підприємництва і конкуренції, демонополізації виробництва; бере участь у створенні спільних підприємств, акціонерних товариств та інших підприємницьких структур;

- розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

- розробляє пропозиції щодо розміщення виробництва, продукції для потреб житлово-комунального та паливно-енергетичного господарств області;

- координує діяльність підприємств енергопостачання по забезпеченню об'єктів соціальної сфери та населення електроенергією;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади сприяє розвиткові зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства;

- готує пропозиції щодо здійснення житлової реформи, проводить організаційну і методичну роботу, пов'язану із приватизацією житлового фонду, реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж житлово-комунального господарства області;

- сприяє прискоренню передачі підприємствами житла та комунальних об'єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств;

- готує пропозиції щодо передачі або продажу суб'єктам комунальної власності підприємств та інших об'єктів житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для надання житлово-комунальних послуг населенню;

- сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики, впровадженню нових технологій, оновленню основних фондів і технічному переоснащенню житлово-комунальних та паливно-енергетичних підприємств на базі передових вітчизняних та зарубіжних науково-технічних досягнень, здійснює функції замовника по проектуванню, будівництву нових і реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, бере участь у розробці проектів благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

- реалізує разом з відповідними органами Мінекобезпеки та іншими місцевими органами державної виконавчої влади і самоврядування державну політику в сфері охорони природи і раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, а також з питань забезпечення належного санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і санітарного стану систем водовідведення та очищення стічних вод, запобігання підтопленню міст та селищ міського типу, усунення його наслідків;

- проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці і заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства;

- сприяє формуванню та розвитку комунальної служби у сільській місцевості;

- сприяє розвитку галузевої науки, проведенню науково-технічних і нормативних досліджень з метою підвищення рівня технології виробництва та якості продукції, робіт, послуг, зниження їх ресурсо- та енергоємності, забезпечення екологічної безпеки;

- розробляє пропозиції про впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії;

- здійснює облік і розподіл виділених обласній державній адміністрації централізованих паливно-енергетичних ресурсів, визначає потребу об'єктів комунально-побутового та соціально-культурного призначення і населення області у паливі, електроенергії, газі, інших енергоносіях;

- контролює роботу по погашенню заборгованості установ та підприємств усіх форм власності за енергоресурси;

- здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення;

- готує пропозиції щодо удосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці на підприємствах і в організаціях житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, координує роботу підприємств по підвищенню рівня безпеки на виробництві, поліпшенню умов охорони праці;

- організовує разом з місцевими органами Держстандарту роботу з питань забезпечення єдності вимірювань, стандартизації і сертифікації продукції, робіт, послуг житлово-комунального господарства, нагляд за впровадженням і дотриманням вимог стандартів, метрологічних норм і правил;

- надає методичну допомогу в організації правової роботи і юридичного загального навчання на підприємствах і в організаціях житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства;

- проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства;

- вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики в сфері житлово-комунального господарства;

- готує пропозиції щодо вдосконалення управління майном підприємств і організацій житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

5. Управління має право:

- здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами, нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства, благоустрою територій;

- вносити відповідним місцевим органам державної виконавчої влади пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

- залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- отримувати в установленому порядку від інших підрозділів обласної державної адміністрації, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати госпрозрахункові підрозділи для більш ефективного виконання завдань по управлінню житлово-комунальним та паливно-енергетичним комплексами.

(пункт 5 доповнено абзацом  сьомим згідно з розпорядженням 
Одеської облдержадміністрації від 15.04.97 р. N 237/А-97)

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами обласної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів, готує пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального господарства, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

- затверджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

9. Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління за посадою, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів обласної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

11. Для розгляду науково-технічних і економічних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення діяльності житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства області та вирішення інших питань в управлінні можуть створюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує голова обласної державної адміністрації.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Керуючий справами секретаріату
обласної державної адміністрації 

 
В. Чегодар 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка