Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 333 від 26.12.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    31 грудня 1996 р.
 vd961226 vn333             за N 409
 
 
                     Затверджено
                  постановою Правління
                  Національного банку України
                  N 333 від 26.12.97 р.
                  (реєстр. N 409 від 31.12.97 р.)
                  ( v0333500-96 )
 
  ( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 204 ( z0517-01 ) від 29.05.2001 )
 
   Положення про порядок підтримки Національним банком
   України ліквідності банківської системи через операції
     РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів
 
     (Iз змінами, внесеними постановами Правління
        Національного банку України
  від 7 березня 1997 р. N 59, реєстр. N 429 від 07.03.97 р.
  ( v0429500-97 ) та
  від 11 вересня 1997 р. N 300, реєстр. N 468 від 11.09.97 р.
  ( v0468500-97 )
 
 (Текст документа із змінами на 11.09.97 р. отримано з Нацбанку)
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
     N 479 ( v0479500-97 ) від 31.12.97 
     N 19 ( z0050-99 ) від 19.01.99 
     N 533 ( z0775-99 ) від 03.11.99 )
 
 
 
   Відповідно до Законів  України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) та  з  метою  підтримки  необхідної ліквідності
банківської системи,  стимулювання  розвитку  фондового ринку
державних цінних паперів Національний банк України одним із
інструментів з випуску в обіг та вилученню з обігу грошових коштів
використовує операції РЕПО.
 
           I. Загальні положення
 
   1. Операція РЕПО - це операція із цінними паперами, яка
складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна
угода між учасниками ринку (Національним банком України  та
комерційними банками) про продаж/купівлю державних цінних паперів
на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу/купівлі у
визначений термін або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь
обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція репо - це
кредитна  операція, в якій цінні папери використовуються як
забезпечення. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 479 ( v0479500-97 ) від 31.12.97 )
   2. У Положенні використовуються такі визначення:
   - повідомлення - підтвердження - документ, який засвідчує
домовленість сторін відносно умов, терміну та суми здійснення
операції РЕПО;
   - дата купівлі - дата початку конкретної операції РЕПО,
зазначеної в угоді, за якою державні цінні папери, що є предметом
цієї операції, передаються у момент їх купівлі покупцю;
   - ціна купівлі - стосовно конкретної операції РЕПО це сума,
яка сплачується покупцем на дату купівлі в обмін на поставку
продавцем державних цінних паперів, що є предметом операції РЕПО;
   - дата зворотної купівлі - дата закінчення терміну операції
РЕПО, на яку цінні папери, що є предметом такої операції,
підлягають  зворотному  продажу  за ціною зворотної купівлі,
встановленої на момент початку операції РЕПО;
   - ціна зворотної купівлі - стосовно конкретної операції РЕПО
це сума, яка сплачується продавцем у день зворотної купівлі в
обмін на повернення відповідних цінних паперів покупцем;
   - дата припинення дії угоди - день, у який припиняються всі
операції РЕПО між сторонами укладеної угоди.
   3. Використання Національним банком України державних цінних
паперів, що є в його портфелі для операцій РЕПО, здійснюється
через "пряме РЕПО" - купівлю у комерційного банку державних цінних
паперів та "зворотне РЕПО"- обов'язковий продаж державних цінних
паперів.
   4. В ситуації, коли в межах визначених основних монетарних
параметрів банківська система потребує підвищення ліквідності
комерційних банків, Національний банк України здійснює операції
"прямого РЕПО" і на підставі  генеральної  угоди  купує  у
комерційного банку державні цінні папери на відповідний період з
обов'язковою умовою зворотного їх викупу цим комерційним банком у
встановлений строк.
   5. У разі накопичення надлишкової ліквідності банківської
системи, зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж
передбачалося, Національний банк України може продати комерційним
банкам через механізм "зворотного РЕПО" державні цінні папери, які
є в його портфелі, на відповідний період, за умови викупу їх у
комерційного банку в установлений строк.
   6. Місце проведення операції РЕПО - позабіржовий ринок.
Учасниками операції РЕПО при цьому можуть бути Національний банк
України та комерційні банки, які мають ліцензію на здійснення
операцій з державними цінними паперами. Iнші обмеження на участь в
операціях РЕПО не встановлюються.
 
     II. Роль та функції Національного банку України
          у здійсненні операцій РЕПО
 
   7. Оцінивши  ситуацію  на  грошово-кредитному  ринку  та
проаналізувавши  нормативи  ліквідності  комерційних  банків,
емісійно-кредитний департамент може здійснювати у відповідному
періоді операції "прямого" або "зворотнього" "РЕПО" на визначену
суму та відповідний строк.
   (В редакції постанови Правління Національного банку
   України від 11 вересня 1997 р. N 300)  ( v0468500-97 )
 
   8. Національний банк України проводить операції РЕПО з метою
згладжування коливань ліквідних коштів у банківській системі.
   9. Для здійснення операцій з державними цінними паперами
через механізм РЕПО Національний банк України повинен володіти
відповідним портфелем державних цінних паперів.
   10. Національний банк України може здійснювати операції РЕПО
купівлі/продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої
домовленності з комерційними банками, так і шляхом проведення
тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО.
   11. У разі прийняття рішення про проведення тендера на участь
в операціях РЕПО Національний банк України через свої обласні
управління не пізніше ніж за тиждень надсилає повідомлення про
проведення такого тендера із зазначенням терміну операції РЕПО та
умов його проведення.
   12. Комерційні банки - потенційні учасники тендера подають
заявку на участь у тендері операцій РЕПО, в якій пропонують свої
умови щодо ціни купівлі/продажу та зворотної ціни продажу/купівлі
державних цінних паперів.
   13. У тендері операцій РЕПО купівлі/продажу державних цінних
паперів,  коли  Національний   банк   України   виступає
покупцем/продавцем, заявки задовольняються виходячи з необхідності
підтримки ліквідної діяльності конкретних комерційних банків, а
також зацікавленності Національного банку України у володінні
певним портфелем державних цінних паперів з метою підтримки
необхідних пропорцій у грошовому обігу.
   14. Після закінчення тендеру операцій РЕПО Національний банк
України наступного робочого дня надсилає комерційному банку, який
виграв тендер, повідомлення-підтвердження про намір укласти угоду
на здійснення операції РЕПО.
   15. У разі, якщо емісійно-кредитний департамент здійснює
операції "РЕПО" шляхом безпосередньої домовленості з комерційними
банками,  працівники відділу рефінансування комерційних банків
зв'язуються з потенційними контрагентами (комерційними банкам ) і
вибирають учасників ринку, які котують найвищі ціни, мають у
своєму портфелі відповідні цінні папери і погоджуються на участь в
операції "РЕПО" на відповідний строк.
   (В редакції постанови Правління Національного банку
   України від 11 вересня 1997 р. N 300)  ( v0468500-97 )
 
       III. Порядок здійснення операцій РЕПО
 
   16. Залежно від терміну дії операції РЕПО на позабіржевому
ринку використовуються такі види операцій:
   - нічне РЕПО (термін дії один день, процентна ставка є
фіксованою на весь термін проведення операції);
   - відкрите РЕПО (термін операції в угоді не визначається,
кожна із сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО в
будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення
цієї угоди. Процентна ставка не є фіксованою і перераховується
кожного разу);
   - строкове РЕПО (термін операції чітко визначений, процентна
ставка є постійною протягом усієї операції РЕПО).
   17. У разі досягнення згоди про проведення операції РЕПО між
її учасниками укладається договір, основними умовами якого мають
бути:
   - термін договору;
   - сума договору;
   - фіксація ціни державних цінних паперів "прямого РЕПО" та
"зворотного РЕПО";
   - конкретний перелік цінних паперів, які беруть участь в
операції РЕПО;
   - зобов'язання продати державні цінні папери із зворотним
викупом має кореспондуватись із зобов'язанням викупити ці державні
цінні папери із зворотним продажем;
   - порядок встановлення маржі або процентного доходу.
   ( Абзац пункту 17 втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанку N 533 ( z0775-99 ) від 03.11.99 ) Відповідно до Указу
Президента України від 06.11.98 N 1222/98 "Про гербовий збір" та
актів  законодавства  України  здійснюється  маркування  усіх
оригіналів  договорів  суб'єктів  підприємницької  діяльності.
( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 19
( z0050-99 ) від 19.01.99 )
   18. У разі укладення угоди за операцією РЕПО необхідно
констатувати зворотний викуп тільки тих державних цінних паперів,
які брали участь у першій частині операції або є ідентичними за
своїми ознаками, якістю і кількістю. В угоді слід навести перелік
таких ознак.
   19. Обов'язковою  умовою укладення угоди репо  з  метою
мінімізації кредитного ризику є те, що державні цінні папери, що
використовуються за операцією репо, блокуються  на  рахунках
депозитарного  обліку позичальника (продавця державних цінних
паперів) на  користь  кредитора  (покупця  державних  цінних
паперів).  ( Пункт 19 в редакції Постанови Нацбанку N 479
( v0479500-97 ) від 31.12.97 )
   20. При визначенні ціни продажу державних цінних паперів та
ціни їх зворотного викупу учасники угоди операції РЕПО керуються
таким:
   - ціна в першій частині операції РЕПО може визначатися,
виходячи із середньозваженої ціни того аукціону, на якому були
придбані державні цінні папери, що є предметом угоди;
   - ціна в другій частині операції РЕПО є предметом торгів і
встановлюється  у  результаті взаємної згоди сторін, про що
фіксується у договорі операції РЕПО;
   - у випадках різкого коливання доходності за державними
цінними паперами та у зв'язку із значною маржею відносно облікової
ставки  Національного банку України операції "РЕПО" (купівлі
Національним банком України державних цінних паперів) можуть
здійснюватись за процентними ставками нижчими від облікової ставки
на 5 процентних пунктів з обов'язковим коригуванням у разі її
зміни.
   (Абзацом четвертим доповнено постановою Правління
   Національного банку України від 7 березня 1997 р. N 59)
   ( v0429500-97 )
 
   21. Різниця між ціною продажу/купівлі та ціною зворотного
продажу/купівлі є процентним доходом, який отримує сторона, що
виступає покупцем у першій частині операції РЕПО.
   22. Процентний  доход,  який  може  бути  отриманий від
інвестування коштів за угодою РЕПО, визначається  за  такою
формулою:
 
                        Кількість днів
Процентний  Сума цінних паперів,       до погашення
доход   = інвестованих за   х Ставка х ---------------
       угодою РЕПО      РЕПО    365 X 100
 
   23. Облік, переміщення та  зберігання  державних  цінних
паперів, які є предметом договору операції РЕПО, здійснюється
відповідно  до  Положення  про  порядок  бухгалтерського  та
депозитарного обліку, розміщення, обігу, сплати відсотків та
погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських
установах ( v0347500-96 ).
 
    IV. Контроль та гарантії здійснення операції РЕПО
 
   24. На виконання договору за операцією репо позичальник
(продавець державних цінних паперів) на дату продажу та на дату
зворотної купівлі надає до депозитарію Національного банку України
відповідне  депо-розпорядження  про  блокування/розблокування
паперів, при цьому кредитором (покупцем державних цінних паперів)
надається відповідне повідомлення про перерахування/повернення
коштів.  (  Пункт  24 в редакції Постанови Нацбанку N 479
( v0479500-97 ) від 31.12.97 )
   25. Iз метою забезпечення зобов'язань про зворотний викуп
державних цінних паперів Національний банк України - покупець в
першій  частині операції РЕПО - отримує гарантійний внесок,
виходячи із ринкової оцінки державних цінних паперів, які є
об'єктом операції РЕПО.
   26. Гарантійний внесок є захистом від потенційних збитків у
разі  різких  коливань  цін на державні цінні папери. Сума
гарантійного внеску залежить від терміну укладеної угоди за
операцією РЕПО, типу державних цінних паперів, які є предметом
угоди, та суми очікуваного доходу за цими цінними паперами.
   27. У разі різкого зниження цін на цінні папери, за якими
укладена угода РЕПО, продавець цінних паперів (позичальник) має
додатково перерахувати кошти або оформити заставу для більшої
гарантії виконання зобов'язань.
   Граничне значення зниження цін на державні цінні папери
визначається в договорі про операцію РЕПО.
   28. У разі затримки сплати ціни купівлі в операції РЕПО зміни
не вносяться, у тому числі зміни купівлі та зворотної купівлі,
навіть якщо цінні папери не були перераховані продавцем через
затримку платежу. В цьому випадку покупець повинен сплатити в
доповнення до ціни купівлі відсотки за прострочення, причому без
нагадування або судового примусу. Сума відсотків встановлюється в
момент підписання угоди.
   29. У разі затримки перерахування державних цінних паперів,
що є предметом операції РЕПО, в таку операцію РЕПО зміни не
вносяться, в тому числі зміни ціни купівлі та зворотної купівлі,
навіть якщо ціна купівлі не сплачується покупцем у строк через
затримку перерахування цінних паперів. Але у разі, якщо ціна
купівлі  була  сплачена  прадавцю,  продавець зобов'язаний у
доповнення до перерахування цінних паперів, сплатити відсотки за
прострочення без нагадування або судового примусу. Сума відсотків
встановлюється в момент підписання угоди.
   30. У разі затримки сплати ціни зворотної купівлі остання
підлягає перерахуванню,виходячи з того, що операція РЕПО все-таки
повинна завершитися на дату фактичної сплати ціни зворотної
купівлі, навіть якщо цінні папери не були перераховані покупцем
через затримку платежу. У будь-якому разі продавець зобов'язується
сплатити в доповнення до ціни зворотної купівлі відсотки за
прострочення без попереднього нагадування та судового примусу.
Сума відсотків встановлюється в момент підписання угоди.
   31. У разі затримки покупцем перерахування цінних паперів, що
є предметом операції РЕПО,а також несплати ціни зворотної купівлі
в строк через нездатність покупця повернути такі цінні папери,
ціна зворотної купівлі не змінюється, а в день  фактичного
повернення  відповідних  цінних  паперів початковий продавець
зобов'язаний сплатити тільки встановлену на початку операції ціну
зворотної купівлі. У випадку затримки перерахування покупцем
цінних паперів, що є предметом операції РЕПО, при сплаті ціни
зворотної купівлі покупець повинен у доповнення до повернення
цінних паперів сплатити відсотки за прострочення платежу.
   32. У разі, якщо одна із сторін договору операції РЕПО не
здійснює зворотної купівлі державних цінних паперів у визначений
договором термін через відсутність коштів, вона втрачає право
володіння цінними паперами, і гарантійний внесок, якщо він був
зазначений в угоді, не повертається.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка