Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію експертизи ДНТП-97

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
              Н А К А З
 
 N 58 від 28.12.96
   м.Київ
 
 vd961228 vn58
 
        Про організацію експертизи ДНТП-97
 
   З метою проведення експертизи проектів, поданих на конкурс
державних науково-технічних програм (ДНТП-97), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Порядок організації та проведення експертизи
проектів, поданих на конкурс Державних науково-технічних програм"
(додаток 1).
   2. Затвердити  персональний склад експертних рад ДНТП-97
(додаток 2).
   3. Управлінню  наукової  та науково-технічної експертизи,
Центру експертизи (В.Кулішову) забезпечити науково-методичне та
організаційне керівництво експертизою проектів, поданих на конкурс
ДНТП-97.
   4. Головному  планово-фінансовому  управлінню  передбачити
виділення коштів Центру експертизи для фінансування витрат на
організацію та проведення  експертизи  згідно  з  кошторисом
(додаток 3).   Управлінню   справами   надати   необхідну
матеріально-технічну та організаційну допомогу при проведенні
експертизи.
 
 Міністр України у справах
 науки і технологій                 В.Семиноженко
                             Додаток 1
                        Затверджено
                   наказом Міністерства України
                   у справах науки і технологій
                   від 28 грудня 1996 р. N 58
      Порядок організації та проведення експертизи
       проектів, поданих на конкурс державних
          науково-технічних програм
   Експертиза пропозицій на конкурс державних науково-технічних
програм (ДНТП) провадиться відповідно до Закону України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
   Основними критеріями  відбору  проектів  для включення в
державні науково-технічні програми є:
   1) відповідність проектів умовам конкурсу згідно схваленої
концепції державних науково-технічних програм (ДНТП) та основним
її завданням;
   2) встановлення відповідності об'єктів експертизи сучасному
рівню наукових і технічних знань, тенденціям науково-технічного
прогресу, принципам науково-технічної політики держави, вимогам
екологічної безпеки, економічної доцільності;
   3) орієнтація на створення власних виробництв наукоємної
продукції,  нових  робочих  місць, використання національного
виробничого та науково-технічного потенціалу;
   4) стислі строки виконання науково-технічного проекту та
впровадження результатів розробок.
   При ухваленні рішення враховуються:
   - матеріально-технічне, кадрове та організаційне забезпечення
проекту;
   - відповідність коштів, визначених авторами, обсягам робіт;
   - наявність та обсяги інших джерел фінансування розробки;
   - матеріальна  та  адміністративна  підтримка  роботи
заінтересованими  міністерствами, відомствами, організаціями -
потенційними виробниками та споживачами продукції;
   - реальність термінів реалізації об'єктів експертизи;
   - спроможність та гарантії організацій-виконавців робіт.
   Головними принципами наукової та науково-технічної експертизи
є:
   - компетентність, об'єктивність установ і організацій, а
також незалежність осіб, що провадять та організують експертизу;
   - анонімність експертизи;
   - позавідомчий, міжгалузевий комплексний характер організації
та проведення експертизи;
   - рівень розробки порівняно зі світовим, відповідність нормам
і правилам технічної та екологічної безпеки, вимогам державних
стандартів;
   - вільний виклад особистої думки експерта;
   - правова відповідальність експерта за  достовірність  і
повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій експертизи;
   Експертом наукової та науково-технічної експертизи може бути
спеціаліст,  який має вищу освіту, відповідну спеціальність,
кваліфікацію, професійні знання, досвід аналізу науково-технічної
інформації та практичний досвід у відповідній галузі науки чи
техніки, а також отримав сертифікат чи інший документ, що його
заміняє, на право проведення експертизи.
   Основним документом, що регламентує відносини між експертом
та замовником в особі організатора наукової та науково-технічної
експертизи, є договір (контракт) або доручення на її проведення. У
договорі на проведення наукової та науково-технічної експертизи
визначаються: сторони договору, предмет і об'єкти експертизи,
умови проведення експертизи, права та обов'язки сторін, термін
проведення експертизи, термін чинності  експертних  висновків
відносно об'єктів експертизи, порядок розрахунків, умови зміни або
припинення договірних відносин, відповідальність за порушення або
невиконання  умов договору, відповідальність за достовірність
висновку експертизи, інші умови.
   Для проведення  наукової  та науково-технічної експертизи
проектів програм ДНТП Міннауки України створює по кожній із них
експертну раду. До складу експертних рад залучаються фахівці, що
мають необхідний досвід і кваліфікацію в даних галузях науки і
техніки та можуть забезпечити необхідний рівень, об'єктивність і
повноту експертизи. До складу експертної ради не мають права
входити члени науково-технічної ради ДНТП.
   Експертну раду програми ДНТП очолює керівник експертної ради.
Із ним та членами експертної ради укладаються договори (контракти)
на проведення експертизи проектів, поданих на конкурс ДНТП.
Керівник експертної ради разом з експертами несе відповідальність
за об'єктивність висновків експертизи.
   Персональний склад  експертних рад затверджується наказом
Міннауки України.
   Не дозволяється поєднання в одній особі функцій авторів
розробки чи якимсь чином зацікавленої особи та експерта.
   Документи, які  подані на конкурс ДНТП, повинні містити
загальну інформацію про авторів пропозиції, анотацію, стислий
виклад  проекту, термін виконання, обсяги фінансових витрат,
головні етапи реалізації пропозиції, авторські права, ступінь
розробки  пропозиції,  порівняння  з кращими вітчизняними та
зарубіжними аналогами, матеріальні затрати, інформацію про стадію
впровадження,  ступінь  екологічної  та  техногенної безпеки,
забезпеченість кадрами та матеріально-технічними ресурсами.
   Науково-технічну експертизу проектів ДНТП організовує Центр
експертизи при Міннауки. Управління наукової та науково-технічної
експертизи  Міннауки  України  забезпечує  організаційне  та
науково-методичне керівництво роботою Центру експертизи.
   Попередній відбір проектів за відповідними ДНТП провадиться
на стадії їх прийому уповноваженою на це установою і включає
перевірку відповідності поданих проектів  умовам  оголошеного
конкурсу та повноту й охайність викладення пропозицій. Підсумки
прийому проектів оформляються  протоколом.  Після  оформлення
протоколу попередньої експертизи проекти ДНТП передаються актом
прийому-передачі між керівником уповноваженої на це установи та
керівником експертної ради і затверджується начальником управління
наукової та науково-технічної експертизи.
   На першому засіданні експертної ради проводиться попередня
експертиза проектів.
   Первинна наукова та науково-технічна експертиза починається
після  завершення прийому проектів. Для проведення первинної
наукової та науково-технічної експертизи експертні ради ДНТП
спільно з управлінням наукової та науково-технічної експертизи
розглядають перелік обов'язкових експертних оцінок, відомості про
склад експертів та розподіл роботи між ними, а також порядок
забезпечення та оплати праці експертів. Експерти залучаються до
проведення експертизи на підставі доручення (контракту). Відбір
експертів із банку експертів на  кожний  проект  формується
експертною радою та затверджується її керівником.
   Кожен проект направляється на  експертизу  двом  (трьом)
експертам. Керівник та члени експертної ради мають право провадити
експертизу на загальних підставах.
   Відомості про склад експертів та розподіл об'єктів експертизи
є конфіденційними, розголошенню не підлягають. Кожен експерт
виконує роботу у відповідності з контрактом або дорученням на
проведення експертизи.
   Висновки експертизи проектів ДНТП затверджуються на засіданні
експертної ради програми. Її засідання правомірне, якщо присутніми
є не менше ніж 2/3 складу експертної ради. Висновки експертної
ради приймаються простою більшістю присутніх. Протокол засідання
експертної  ради  затверджується  керівником експертної ради,
підписується всіма  учасниками  засідання  та  затверджується
начальником управління наукової та науково-технічної експертизи. В
спірних питаннях експертної оцінки окремих проектів такі проекти
направляються  на  додаткову  експертизу із залученням інших
експертів.
   Пропозиції про   включення   проектів   до  державної
науково-технічної програми  підписуються  спільним  протоколом
керівника програми та керівника експертної ради і передаються до
Головного управління науково-технічних програм та міжвідомчої
координації  для розгляду Координаційними радами та колегією
Міннауки України.
   Окремим розділом  протоколу  з  обгрунтуванням  мотивів
затверджуються проекти, які відхилені.
   Оплата праці експертів здійснюється згідно Закону України
"Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ). Норми
оплати праці експертів, що залучаються для проведення експертизи
наукових та науково-технічних розробок і проектів,  затверджені
наказом Мінпраці України (N 84 ( z0681-96 ) від 06.11.96). Оплата
праці експертів здійснюється з рахунка Центру експертизи при
Міннауки  за  рахунок коштів,  передбачених  у  кошторисі на
фінансування  організації та проведення  експертизи  конкурсу
проектів ДНТП.
   Після закінчення  терміну  виконання  ДНТП  управління
науково-технічної експертизи Міннауки організовує  спільно  з
експертними радами перевірку виконання програм. З цією метою
керівник експертної ради розробляє план заходів щодо експертизи
виконання проектів, призначає експертів, розподіляє роботу між
ними. Експертна рада  спільно  з  управлінням  наукової  та
науково-технічної експертизи визначає критерії оцінки виконання
проектів. Не дозволяється провадити експертизу виконання проектів
експертами, що брали участь у їх первинній експертизі.
   Відповідальність за порушення законодавства про наукову та
науково-технічну експертизу експерти несуть відповідно до чинного
законодавства.
 
 Надруковано: "Збірник законодавчих та нормативних актів України в
       сфері  науки і науково-технічної діяльності", -
       К.: УкрІНТЕІ, 1997 рік.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка