Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо економічного стимулювання суб"єктів землекористування за діяльність, пов"язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних властивостей угідь

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
              Н А К А З
            28.12.1996 N 126
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо економічного стимулювання суб'єктів
      землекористування за діяльність, пов'язану
       з охороною земель, та встановлення плати
      за погіршення природних властивостей угідь
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
18 листопада 1996 р. N 1396 ( 1396-96-п ) "Про заходи щодо
реалізації  Програми діяльності  Кабінету Міністрів  України"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо економічного
стимулювання суб'єктів землекористування за діяльність, пов'язану
з охороною земель, та встановлення плати за погіршення природних
властивостей угідь (додаються).
   2. Зазначені Методичні рекомендації довести до відома і
керівництва в роботі Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних
адміністрацій (виконавчих комітетів міських рад), місцевих органів
земельних ресурсів, сільського господарства і  продовольства,
Інституту землеустрою Української академії аграрних наук.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Третяка А.М.
 
 Голова Комітету                  Л.Новаковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник
 Міністра фінансів України               Г.Антоньєв
 
 Заступник
 Міністра економіки України              В.Пошивайло
 
 Перший заступник Міністра
 сільського господарства і
 продовольства України                 Б.Супіханов
 
 Перший віце-президент Української
 академії аграрних наук                  В.Ситник
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО:
                   Наказ Державного
                   комітету України
                   по земельних ресурсах
                   28.12.1996 N 126
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо економічного стимулювання суб'єктів
      землекористування за діяльність, пов'язану
       з охороною земель, та встановлення плати
      за погіршення природних властивостей угідь
 
           1. Загальні положення
   1.1. Метою даних  рекомендацій  є  визначення  механізму
економічного  стимулювання  суб'єктів  землекористування  за
діяльність, пов'язану з охороною земель, та встановлення плати за
погіршення природних властивостей угідь.
   1.2. Економічне стимулювання суб'єктів землекористування за
діяльність, пов'язану з охороною земель, здійснюється відповідно
до вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Законів України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ), "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) та інших законодавчих і
нормативних актів в галузі охорони земель.
   1.3. Методичними рекомендаціями визначаються види економічних
стимулів, порядок та показники стимулювання, джерела фінансування,
а також відповідальність за погіршення природних властивостей
угідь.
   1.4. Суб'єкти землекористування економічно стимулюються за
результати здійснення заходів щодо охорони земель:
   - консервації ріллі та інших сільськогосподарських угідь;
   - будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд;
   - створення системи поліфункціональних лісових насаджень в
агроландшафтах та водоохоронних лісових насаджень по берегах річок
і водойм;
   - дотримання обмеженої господарської діяльності в охоронних
зонах  територій  і  об'єктів  природно-заповідного  фонду,
рекреаційних і оздоровчих територій.
   1.5. Економічне стимулювання  суб'єктів  землекористування
здійснюється шляхом:
   - компенсації рентного доходу, неодержаного з ділянок, де
виконуються землеохоронні заходи;
   - надання пільгових кредитів;
   - компенсації   витрат   на   виконання   суб'єктами
землекористування землеохоронних довгострокових заходів, в межах,
передбачених в Національній програмі охорони земель та інших
державних і регіональних програмах;
   - матеріально-технічна та фінансова підтримка у створенні
експериментальних проектів з  комплексним  вирішенням  систем
землеохоронних заходів в агроландшафтах;
   - надання технічної та фінансової допомоги у складанні планів
протиерозійних заходів.
   1.6. Джерелом   економічного   стимулювання   суб'єктів
землекористування є кошти від сплати земельного податку, а також
кошти інноваційних фондів або інших позабюджетних джерел.
       2. Механізм економічного стимулювання
         суб'єктів землекористування за
       діяльність, пов'язану з охороною земель
   2.1. Економічне стимулювання суб'єктів землекористування за
діяльність, пов'язану з охороною земель, здійснюється виключно
внаслідок виконання умов спеціальних угод.
   Спеціальні угоди укладаються Державним комітетом Автономної
Республіки  Крим  по земельних ресурсах і єдиному кадастру,
обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями а
також  районними  (міськими) відділами земельних ресурсів на
здійснення суб'єктами землекористування заходів щодо  охорони
земель.
   До підготовки спеціальних  угод  в  необхідних  випадках
залучаються працівники науково-дослідних та проектно-вишукувальних
організацій.
   2.2. Спеціальні угоди укладаються, як правило, на період
виконання найбільш довгострокових капіталоємких заходів.
   2.3. Спеціальні  угоди  з  суб'єктами  землекористування
укладаються  з  урахуванням  обсягів  землеохоронних  робіт,
передбачених для цих регіонів у Національній програмі охорони
земель та інших державних і регіональних програмах, виходячи з
реальних матеріально-технічних і фінансових можливостей виконання
зобов'язань сторін.
   Пріоритетно спеціальні угоди з суб'єктами землекористування
укладаються в регіонах з кризовим станом ландшафтів.
   2.4. В спеціальних угодах визначаються землеохоронні заходи,
які повинні здійснювати суб'єкти землекористування на конкретних
земельних ділянках.
   Обгрунтування землеохоронних   заходів  здійснюється  у
відповідній землевпорядній документації, на підставі якої суб'єкти
землекористування  складають  плани  протиерозійних  та інших
землеохоронних заходів.
   2.5. В спеціальних угодах визначаються:
   - території і площі земель, на які розповсюджується їх дія;
   - зміст, склад, обсяги, вартість, строки здійснення заходів,
які повинні виконуватись на цих територіях;
   - обов'язки сторін спеціальної угоди;
   - порядок  здійснення контролю за виконанням зобов'язань
сторін;
   - відповідальність за порушення зобов'язань, визначених у
спеціальній угоді;
   - надзвичайні (форс-мажорні) обставини, що можуть вплинути на
зміну, припинення або розірвання угоди.
   У необхідних випадках, за домовленістю сторін, оформляються
додатки до спеціальної угоди, в яких визначаються особливі умови
виконання  окремих  заходів. Зазначені додатки є невід'ємною
частиною спеціальної угоди.
   2.6. Спеціальні угоди щодо діяльності, пов'язаної з охороною
земель, можуть також укладатись за участю регіональних органів
місцевого самоврядування та окремих інвесторів, якщо заходи,
передбачені угодою, фінансуються за їх рахунок.
   2.7. Види та обсяги економічного стимулювання визначаються по
кожному з заходів окремо, а також в цілому на територію, де
суб'єкти землекористування здійснюють землеохоронні заходи.
   2.8. Перелік заходів щодо охорони земель, які економічно
стимулюються, та умови їх здійснення наведені в таблиці 1.
        3. Порядок економічного стимулювання
         суб'єктів землекористування за
       діяльність, пов'язану з охороною земель
   3.1. Економічне стимулювання  здійснюється  згідно  умов,
передбачених в спеціальних угодах.
   3.2. З  метою перевірки виконання умов спеціальних угод
щорічно проводиться поточний контроль, який здійснюється, як
правило, в весняну та осінню пору року, а також після прояву
екстремальних кліматичних явищ.
   3.3. Поточний контроль здійснюють фахівці районних відділів
земельних ресурсів.
   3.4. За  наслідками перевірки виконання спеціальних угод
районним відділом земельних ресурсів оформляється протокол -
подання на економічне стимулювання.
   3.5. Рішення  про  економічне  стимулювання  приймається
Державним комітетом Автономної Республіки Крим по  земельних
ресурсах  і  єдиному  кадастру,  обласними,  Київським  та
Севастопольським міськими управліннями,  районними  (міськими)
відділами земельних ресурсів за погодженням з Урядом Автономної
Республіки Крим та відповідними держадміністраціями.
 
                   Таблиця 1
 
               УМОВИ
         здійснення заходів щодо охорони
        земель, які економічно стимулюються
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Заходи   |   Обмеження    |   Види і обсяги   |
|        |  господарської   |   стимулювання    |
|        | діяльності та умови, |            |
|        |за якими здійснюється |            |
|        |   економічне   |            |
|        |  стимулювання   |            |
|----------------+----------------------+------------------------|
|    1    |     2      |      3      |
|----------------+----------------------+------------------------|
|1. Консервація |1. Забороняється   |1. Звільнення від плати |
|ріллі шляхом  |випасання худоби.   |за землю з усієї площі |
|залуження.   |2. Дозволяється    |законсервованої     |
|        |періодичне сінокосіння|ріллі.         |
|        |без погіршення умов  |2. Щорічне       |
|        |самосіву трав.    |відшкодування 50%    |
|        |           |неодержаного доходу (в |
|        |           |розрахунку в середньому |
|        |           |за п'ять попередніх   |
|        |           |років до укладання   |
|        |           |угоди).         |
|        |           |3. Компенсація     |
|        |           |вартості насіння трав. |
|----------------+----------------------+------------------------|
|2. Консервація |1.          |1. Щорічне відшкодування|
|ріллі та інших |Багатокомпонентність |80% неодержаного доходу |
|сільськогоспо- |деревних і      |(в розрахунку в     |
|дарських угідь |чагарникових     |середньому за п'ять   |
|шляхом     |угрупувань.      |попередніх років до   |
|заліснення.   |2.          |укладання угоди).    |
|        |Підтримання належних |2. Компенсація вартості |
|        |лісорослинних умов.  |посадкового       |
|        |           |лісоматеріалу та витрат |
|        |           |на посадку рослин і   |
|        |           |догляд за ними до    |
|        |           |змикання крон при    |
|        |           |виконанні робіт за   |
|        |           |власні кошти.      |
|----------------+----------------------+------------------------|
|3. Будівництво |1. Дотримання     |1. Компенсація витрат на|
|протиерозійних |обумовленого в    |будівництво споруд за  |
|гідротехнічних |спеціальній угоді   |власні кошти.      |
|споруд.     |розміщення ерозійно  |2. Відшкодування    |
|        |небезпечних культур в |протягом        |
|        |агроландшафтах.    |трьох років 80%     |
|        |2. Виконання     |неодержаного доходу з  |
|        |протиерозійних заходів|площі угідь, зайнятих  |
|        |щодо обробітку    |спорудою (в розрахунку в|
|        |грунту.        |середньому за п'ять   |
|        |           |попередніх років до   |
|        |           |укладання угоди).    |
|        |           |3. Компенсація витрат  |
|        |           |по догляду за спорудами.|
|----------------+----------------------+------------------------|
|4. Створення  |1. Диференційоване  |1. Компенсація витрат на|
|системи     |розміщення ерозійно  |створення насаджень за |
|поліфункціональ-|небезпечних культур в |власні кошти.      |
|них лісових   |агроландшафтах.    |2. Відшкодування    |
|насаджень в   |2. Виконання     |протягом        |
|агроландшатах. |протиерозійних заходів|трьох років 80%     |
|        |щодо обробітку грунту |неодержаного доходу з  |
|        |та догляду за     |площ угідь, зайнятих  |
|        |рослинами.      |насадженнями (в     |
|        |           |розрахунку в середньому |
|        |           |за п'ять попередніх   |
|        |           |років до укладання   |
|        |           |угоди).         |
|        |           |3. Компенсація     |
|        |           |витрат по догляду за  |
|        |           |насадженнями.      |
|----------------+----------------------+------------------------|
|5. Створення  |Забороняється будь-яка|Компенсація витрат на  |
|водоохоронних  |господарська     |створення насаджень за |
|лісових     |діяльність в смугах  |власні кошти.      |
|насаджень по  |водоохоронних лісових |            |
|берегах річок і |насаджень.      |            |
|водойм.     |           |            |
|----------------+----------------------+------------------------|
|6. Дотримання  |Паспорт охороняємої  |Щорічне відшкодування  |
|обмеженої    |території, ведення  |неодержаного доходу в  |
|господарської  |обмеженої       |зв'язку з дотриманням  |
|діяльності в  |господарської     |встановленого режиму.  |
|охоронних зонах |діяльності.      |            |
|територій і   |           |            |
|об'єктів    |           |            |
|природно-    |           |            |
|заповідного   |           |            |
|фонду,     |           |            |
|рекреаційних і |           |            |
|оздоровчих   |           |            |
|територій.   |           |            |
|----------------+----------------------+------------------------|
|7. Складання  |При умові укладання  |Компенсація витрат на  |
|проектів планів |спеціальної угоди і  |складання проектів   |
|впровадження  |виконання передбачених|планів.         |
|протиерозійних |нею заходів.     |            |
|та інших    |           |            |
|землеохоронних |           |            |
|заходів.    |           |            |
|----------------+----------------------+------------------------|
|8. Здійснення  |Повне дотримання вимог|1. Компенсація витрат на|
|окремих     |щодо особливостей   |будівництво       |
|експерименталь- |господарської     |протиерозійних споруд, |
|них проектів  |діяльності,      |створення        |
|розв'язання   |передбачених     |лісонасаджень.     |
|складних    |спеціальними угодами. |2. Пільгове       |
|протиерозійних |           |кредитування      |
|та       |           |впровадження      |
|загальноеколо- |           |землеохоронних     |
|гічних проблем в|           |технологій, придбання  |
|агроландшафтах. |           |матеріально-технічних  |
|        |           |засобів для їх     |
|        |           |виконання.       |
|        |           |3. Компенсація витрат  |
|        |           |на здійснення заходів  |
|        |           |щодо сприяння      |
|        |           |ландшафтному і     |
|        |           |біологічному розмаїттю, |
|        |           |покращенню рекреаційних |
|        |           |та оздоровчих      |
|        |           |можливостей       |
|        |           |агроландшафтів.     |
------------------------------------------------------------------
        4. Відповідальність за погіршення
          природних властивостей угідь
   4.1. Економічні санкції застосовуються на територіях, де
проявляється  негативний  вплив  господарської  діяльності на
ландшафти. При цьому суб'єкти землекористування лишаються права на
економічне стимулювання внаслідок невиконання умов спеціальних
угод.
   У випадках  встановлення  фактів  погіршення  природних
властивостей  земель  суб'єкти  землекористування  зобов'язані
повернути матеріальні та фінансові ресурси, які були їм надані в
порядку економічного стимулювання.
   4.2. Відповідальність за погіршення природних властивостей
угідь виникає внаслідок:
   - понаднормативного змиву грунту;
   - замулення водойм загального користування;
   - осушення і використання  як  ріллі  перезволожених  і
заболочених земель в заплавах річок.
   4.3. Встановлення факту погіршення природних властивостей
угідь проводиться при здійсненні перевірок виконання спеціальних
угод, проведенні грунтових та агрохімічних обстежень грунтів, в
процесі виконання земельнокадастрових та землевпорядних робіт, а
також на вимогу суб'єктів землекористування.
   Встановлений факт погіршення природних властивостей угідь
засвідчується в порядку, передбаченому законодавством України.
   4.4. Суб'єкти землекористування сплачують вартість обсягів
грунту, втраченого на схилових землях та в заплавах річок, а також
затрати на розчистку замулених водойм.
   4.5. Суб'єкти  землекористування  за погіршення природних
властивостей угідь несуть також цивільну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка