Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про орієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України на I квартал 1997 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1996 р. N 1595
                Київ
       Про орієнтовний план проведення засідань
    Кабінету Міністрів України на I квартал 1997 року
 
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
   Затвердити орієнтовний план проведення засідань  Кабінету
Міністрів України на I квартал 1997 року (додається).
 
 
 Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
 
 Інд. 50
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 31 грудня 1996 р. N 1595
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
            проведення засідань
          Кабінету Міністрів України
           на I квартал 1997 року
              Дні засідань
          Кабінету Міністрів України
      Засідання Кабінету Міністрів проводитимуться
      у другий і четвертий четвер кожного місяця
                  9, 23 січня
                  13, 27 лютого
                  13, 27 березня
            Питання для розгляду
       на засіданні Кабінету Міністрів України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Питання | Відповідальні | Термін по- | Дата  | Доповідають
     | за підготовку | дання    | розгля- |
     | матеріалів  | матеріалів | ду   |
     |        |       |     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.Про ро- Зубець В.М.    29.12    09.01  Малинов-
боту  Жи- Курас І.Ф.    1996 р.       ський А.С.- го-
томирської Пустовой-               лова Житомирсь-
і  Сумсь- тенко В.П.               кої облдержад-
кої обл-  Житомирська              міністрації
держадмі-  обл-держадмі-             Єпіфанов А.О. -
ністрацій  ністрація               голова Сумської
щодо  за- Сумська  обл-             облдержадмі-
безпечення держадмініст-             ністрації
соціаль-  рація
но-еконо-  Мінеконо-
мічного та міки
культурно- Мінсіль-
го розвит- госппрод
ку регіо- Мінфін
нів     Мінмашпром
      Фонд дер-
      жавного
      майна
      Мінюст
      Мінпраці
      Мінстат
      разом  з
      Національ-
      ним банком
      відділи          
      з питань
      місцевих
      державних
      адмініст-
      рацій та
      органів
      місцевого
      самовряду-
      вання
      розвитку
      національної
      економіки
      разом з
      іншими ві-
      дділами
      Кабінету
      Міністрів
 
2.Про стан Дурдинець В.В.  30.12    09.01  Азаров М.Я. -
дотримання Державна  по-  1996 р.       Голова Держав-
законо-   даткова адмі-             ної податкової
давства з ністрація               адміністрації
питань ви- Мінфін                 Сватков Л.Б. -
робництва  Держхарчопром             голова Держхар-
та реалі- Мінсільгосп-              чопрому
зації    прод
спирту, лі Державна мит-
керо-го-  на служба
рілчаних і Держсадвинпром
тютюнових  МВС
виробів   СБУ
      Відділ з
      питань агроп-
      ромислового
      комплексу  і
      продовольства
      Кабінету  Мі-
      ністрів
 
3.Про нас- Пинзеник В.М.  30.12    09.01  Азаров М.Я. -
лідки про- Державна  по-  1996 р.       Голова Держа-
ведених у даткова адмі-             вної податкової
листопаді  ністрація               адміністрації
грудні   Мінфін разом
1996  р. з галузевими
перевірок  міністерствами
повноти   та   іншими
сплати по- центральними
датків   органами вико-
суб'єктами навчої влади,
підприєм-  Радою мініст-
ницької   рів Автономної
діяльності Республіки
в Автоном- Крим, обласни-
ній  Рес- ми, Київською
публіці   та  Севасто-
Крим, об- польською
ластях,   міськдержадмі-
містах Ки- ністраціями
єві і Се- Відділ з пи-
вастополі  тань  грошо-
та  вжиті во-кредитної
заходи до політики і фі-
неплатни-  нансів Кабіне-
ків подат- ту Міністрів
ків та ін-
ших обов'-
язкових
платежів
 
4. Про   Пинзеник В.М.  13.01    23.01  Коронев-
обслугову- Мінфін                 ський В.М. -
вання    Мінекономіки              Міністр
зовнішньо- МЗЕЗторг                фінансів
го боргу  Національне
України   агенство з
      реконструкції
      та розвитку
      разом
      з Національним
      банком
      Держнафтогазпром
      Укрексімбанк
      відділи з пи-
      тань зовнішніх
      економічних
      зв'язків, гро-
      шово-кредитної
      політики і фі-
      нансів,
      взаємодії з
      міжнародними
      фінансовими
      організаціями,
      іноземних ін-
      вестицій  та
      вільних еконо-
      мічних  зон,
      міждержавних
      відносин з Ро-
      сійською Феде-
      рацією,  між-
      державних від-
      носин з краї-
      нами  СНД та
      статутними ор-
      ганами Співд-
      ружності,
      Управління з пи-
      тань паливног-
      енергетичного
      комплексу Ка-
      бінету Мініст-
      рів
 
5. Про   Мінченко А.К.  13.01    23.01  Ющенко В.А.  -
аналіз   Мінекономіки              Голова Правлін-
грошо-   Мінфін                 ня Національно-
во-кредит- Мінстат разом             го банку Гуреєв
ної полі- з Національним             В.М. - Міністр
тики,  що банком                 економіки
проводила- Відділ з пи-
ся у 1996 тань  грошо-
році  на во-кредитної
фінансово- політики і фі-
му ринку, нансів Кабіне-
та  вплив ту Міністрів
її резуль-
татів  на
розвиток
вітчизня-
ного  ви-
робництва
 
6. Про   Пинзеник В.М.   13.01    23.01  Осика С.Г.  -
стан    МЗЕЗторг                Міністр зовніш-
дотримання Державна митна             ніх економічних
законо-   служба                 зв'язків і тор-
давства з  Мінекономіки              гівлі
питань ім- Мінфін
порту і   Мінтранс
транзиту  Мінмашпром
підакциз-  Мінпром
них това-  МВС
рів та за- СБУ
ходи щодо  Державна  по-
його удос- даткова адмі-
коналення  ністрація
      Мінсільгосппрод
      Держхарчопром
      Держсадвинпром
      відділи з пи-
      тань зовнішніх
      економічних
      зв'язків, гро-
      шово-кредитної
      політики і фі-
      нансів, агроп-
      ромислового
      комплексу  і
      продовольства,
      Управління  з
      питань важкої
      і легкої про-
      мисловості та
      торгівлі Кабі-
      нету Міністрів
 
7. Про   Мінченко А.К.  06.01   23.01   Малєв В.І.  -
хід     Мінмашпром               Міністр машино-
виконання  Мінсільгосп-              будування
Національ- прод                  військово-про-
ної прог- Держхарчопром             мислового комп-
рами  ви- Мінпром                лексу і конвер-
робництва  Мінекономіки              сії   Хорішко
техноло-  Мінфін                 А.І. - Міністр
гічних   відділи                сільського гос-
комплексів з питань маши-             подарства   і
машин  і нобудівного та             продовольства
устатку-  військово-про-
вання для мислового
сільського комплексу,  з
господарс- питань агроп-
тва, хар- ромислового
чової  і комплексу  і
переробної продовольства,
промисло-  Управління з
вості    питань важкої
      і легкої про-
      мисловості та
      торгівлі
      Кабінету  Мі-
      ністрів
 
8. Про   Пинзеник В.М.  06.01    23.01  Єхануров Ю.І. -
роботу   Фонд державно-             Голова  Фонду
Фонду дер- го майна                державного май-
жавного   Мінекономіки              на
майна    Мінфін
      Антимонопольний
      комітет
      Державна
      комісія з цін-
      них паперів та
      фондового рин-
      ку
      Мінстат
      Мінюст
      Відділ з
      питань  влас-
      ності і підп-
      риємництва Ка-
      бінету Мініст-
      рів
 
9. Про   Курас І.Ф.    06.01    23.01  Сердюк А. М. -
заходи   МОЗ                  Міністр охорони
щодо  ре- Мінекономіки              здоров'я
формування Мінфін
системи   Мінпраці
охорони   Мінюст
здоров'я в МЗС
Україні   Мінсоцзахист
      Мінекобезпеки
      МНС
      Держком-
      медбіопром
      Державна  по-
      даткова адмі-
      ністрація
      Фонд
      державного
      майна разом з
      Академією ме-
      дичних  наук
      Відділ з пи-
      тань  освіти,
      культури  та
      охорони  здо-
      ров'я Кабінету
      Міністрів
 
10. Про   Мінченко А.К.  20.01    13.02  Бабій Б.А.  -
хід     Держнафтогазп-             голова Держнаф-
реалізації ром                  тогазпрому Гав-
програми  Держкомгеології            риленко М.М. -
"Нафта  і Мінекономіки              голова Держком-
газ Украї- Мінфін                 геології
ни до 2010 Управління  з
року"    питань палив-
( 125-95-п ) но-енергетич-
перспекти- та ного комплексу
ви розвит- Кабінету  Мі-
ку нафто- ністрів
газового
комплексу
 
11. Про   Зубець  М.В.  28.01    13.02  Хорішко А.І. -
заходи   Мінсільгосп-              Міністр сільсь-
щодо під- прод                  кого господарс-
готовки до Держхарчопром             тва  і продо-
проведення Держсадвинпром             вольства
весня-   Мінрибгосп
но-поль-  Мінекономіки
ових робіт Мінфін
      Мінмашпром
      Мінпром
      Держнафто-
      газпром
      Відділ
      з питань аг-
      ропромислового
      комплексу  і
      продовольства
      разом з іншими
      відділами Ка-
      бінету Мініст-
      рів
 
12. Про   Дурдинець В.В.  31.01    13.02  Клешня А.Ф.  -
стан    Держкомрезерв             голова Держком-
запасів   Мінекономіки              резерву
матеріаль- Мінфін                 Мінін Л.В.  -
них  цін- Мінмашпром               заступник  Мі-
ностей   Мінпром                ністра економі-
державного Міноборони               ки
резерву   Мінсільгосп-
      прод
      Держхарчо-
      пром
      Мінекобез-
      пеки
      Відділ
      розвитку
      національ-
      ної еконо-
      міки разом
      з іншими
      відділами
      Кабінету
      Міністрів
 
13. Про   Мінченко А.К.  03.02    27.02  Малєв В.І.  -
вико-    Мінмашпром               Міністр машино-
ристання  ДК Укрспец-              будування,
експортно- експорт                військово-про-
го потен- Міноборони               мислового комп-
ціалу  у Мінфін                 лексу і конвер-
сфері спе- Держкомрезерв             сії Кукін А.Ф.
ціальної  Мінпром                -   президент
техніки   Міненерго               державної ком-
      разом з                панії   "Укр-
      Національним              спец-експорт"
      банком
      Держнафто-
      газпром
      Харківська
      облдержадмі-
      ністрація
      відділи з
      питань
      машинобудівного
      та  військо-
      во-промислового
      комплексу,  з
      питань оборони
      Кабінету  Мі-
      ністрів
 
14. Про   Пинзеник В.М.        у місяч- Гуреєв В.М.  -
проект   Мінекономіки         ний тер- Міністр еконо-
Державної  Мінфін            мін після міки
програми  Мінстат           затверд-
економіч-  Мінпраці           ження
ного і со- Мінсоцзахист         Верховною
ціального  Фонд             Радою Ук-
розвитку  державного          раїни
України на майна разом з        Державно-
1997 рік  Національним         го бюдже-
      банком, мініс-        ту Украї-
      терствами  та        ни   на
      іншими  цент-        1997 рік
      ральними орга-
      нами виконав-
      чої влади
      Рада міністрів
      Автономної Рес-
      публіки Крим,
      обласні,  Ки-
      ївська та Се-
      вастопольська
      міські держав-
      ні адміністра-
      ції
      Відділ розвитку
      національної
      економіки разом
      з управліннями і
      відділами Ка-
      бінету Мініст-
      рів
 
15. Про   Пинзеник В.М.  10.02    27.02  Худолій Д.А. -
стан    Мінфін                 Міністр зв'язку
викорис-  ГоловКРУ                Гавриленко М.М.
тання бюд- Мінекономіки              - голова Держ-
жетних   Мінзв'язку               комгеології Ко-
коштів та Держкомгеоло-             роневський В.М.
коштів по- гії                  - Міністр фі-
забюджет-  Державна                нансів
них ціль- податкова ад-
ових фон- міністрація
дів     Мінстат
Мінзв'язку відділи з
і Держком- питань
геології  грошово-кре-
      дитної політи-
      ки і фінансів,
      з    питань
      транспорту  і
      зв'язку, з пи-
      тань техноген-
      ної та еколо-
      гічної безпеки
      цивільного за-
      хисту населен-
      ня  Кабінету
      Міністрів
 
16. Про   Дурдинець В.В.  10.02   27.02   Русанцов Ю.О. -
хід     Мінвуглепром              Міністр вугіль-
здійснення Мінекономіки              ної  промисло-
структур-  Мінфін                 вості
ної пере- Національне              Гуреєв В.М.  -
будови ву- агентство з              Міністр еконо-
гільної   реконструкції             міки Короневсь-
промисло-  та розвитку Уп-            кий В.М. - Мі-
вості    равління з пи-             ністр фінансів
      тань  палив-
      но-енергетич-
      ного комплексу
      Кабінету  Мі-
      ністрів
 
17. Про   Мінченко А.К.   10.02    27.02  Чебров В.Д.  -
стан    Держкоматом              голова Держко-
розвитку  Мінекономіки              матому
сировинної Мінфін
уранової  Мінекобезпеки
бази    Держкомгеоло-
      гії
      Міннауки разом
      з Національною
      академією наук
      Управління з
      питань палив-
      но-енергетич-
      ного комплексу
      Кабінету Міні-
      стрів
 
18. Про   Дурдинець В.В.  24.02    13.03  Семино-
заходи   Курас   І.Ф.             женко В.П.  -
щодо опти- Міннауки                Міністр у спра-
мізації   Міносвіти               вах  науки  і
мережі на- МОЗ                  технологій
уково-дос- Мінпром
лідних ус- Мінсільгосппр-
танов  та од
підвищення Мінмашпром
ефектив-  Національна
ності  їх академія наук
роботи   Українська
      академія
      аграрних наук
      Академія
      педагогічних
      наук Академія
      медичних наук
      Мінекономіки
      Мінфін
      Мінюст
      Фонд
      державного
      майна разом з
      відповідними
      міністерствами
      та   іншими
      центральними
      органами
      виконавчої
      влади
      Відділ з
      питань науки і
      нових
      технологій
      Кабінету
      Міністрів
 
19. Про   Мінченко А.К.  20.02    13.03  Мазур В. Л. -
стан    Мінпром                Міністр промис-
реалізації Мінекономіки              ловості
Мінпромом  Мінфін
програмних МЗЕЗторг
завдань   Державна митна
Кабінету  служба
Міністрів  Мінмашпром
щодо ста- Міноборони МВС
білізації  Фонд
роботи   державного
підприєм-  майна
ств легкої Державна
промисло-  податкова
вості, на- адміністрація
рощування  Управління  з
обсягів   питань важкої
виробницт- і    легкої
ва конку- промисловості
рен-    та  торгівлі
тоспро-   Кабінету
можної   Міністрів
продукції
 
20. Про   Курас   І.Ф.  24.02    13.03  Горинь М.М.  -
роботу   Львівська               голова Львівсь-
Львівської облдержадміні-             кої облдержад-
облдержад- страція                міністрації
міністра-  Мінекономіки
ції  щодо Мінюст
реалізації Мінфін
положень  МВС
Конститу-  Мінсоцзахист
ції України Міносвіти
(254к/96-ВР)Мінкультури
      Фонд
      державного
      майна
      Антимонопольн-
      ий
      комітет
      Державна
      податкова
      адміністрація
      Держжитлокому-
      нгосп
      Відділ з питань
      місцевих
      державних
      адміністрацій
      та   органів
      місцевого
      самоврядування
      разом з іншими
      відділами
      Кабінету
      Міністрів
 
21. Про   Дурдинець В.В.  24.02    13.03  Данькевич І.П.
стан    Мінтранс                -    Міністр
пасажирсь- Мінмашпром               транспорту Ма-
ких пере- Мінекономіки              лєв В.І. - Мі-
везень  в Мінфін                 ністр машинобу-
Україні,  Міненерго               дування, війсь-
заходи що- Мінпром                ково-промисло-
до поліп- відділи з питань            вого комплексу
шення    транспорту  і             і конверсії
транспорт- зв'язку, з
ного обс- питань
луговуван- машинобудівно-
ня  насе- го та військо-
лення  та во-промислово-
виготов-  го комплексу
лення    Кабінету
транспорт- Міністрів
них засо-
бів  для
перевезен-
ня пасажи-
рів
 
22. Про   Пинзеник В.М.  11.03    27.03  Коронев-
під-    Мінфін                 ський В.М.  -
сумки ви- Мінекономіки              Міністр фінан-
конання   Мінстат                сів Гуреєв В.М.
Державного Відділ з                Міністр еко-
бюджету   питань                 номіки
України за грошово-креди-
1996  рік тної політики
та заходи і фінансів
щодо  на- Кабінету
повнення  Міністрів
доходної
частини
бюджету
 
23. Про   Пинзеник В.М.  03.03    27.03  Гуреєв В.М.  -
стан    Мінекономіки              Міністр еконо-
розвитку  Мінфін                 міки
малого   Національне
підприєм-  агентство  з
ництва та реконструкції
ринкової  та  розвитку
інфраст-  Мінюст
руктури   Державна
      податкова
      адміністрація
      Національний
      аудиторський
      комітет
      Антимонопольн-
      ий   комітет
      Мінстат разом
      з Національним
      банком,
      Національною
      академією наук
      Радою
      міністрів
      Автономної
      Республіки
      Крим,
      обласними,
      Київською  та
      Севастопольсь-
      кою
      міськдержадмі-
      ністраціями
      Відділ    з
      питань
      власності  і
      підприємництва
      Кабінету
      Міністрів
 
24. Про   віце-прем'єр-   11.03    27.03  Гуреєв В.М.  -
хід вико-  міністри                Міністр еконо-
нання за-  України                міки
ходів    Державний
щодо    міністр
реалізації України
Програми  Мінекономіки
діяльності разом    з
Кабінету  відповідними
Міністрів  міністерствами
України   та   іншими
(1396-96-п) центральними
      органами
      виконавчої
      влади
      Відділ
      розвитку
      національної
      економіки
      разом з іншими
      відділами
      Кабінету
      Міністрів
 
25. Про   Дурдинець В.В.  11.03    27.03  Ткачук С.П.  -
стан    Держнагляд-              голова Держнаг-
охорони   охоронпраці              лядохоронпраці
праці  на Мінфін                 Коронев-
виробницт- Відділ з                ський В.М.  -
ві та ви- питань                 Міністр фінан-
користання техногенної              сів
коштів   та екологі-
державного чної безпеки
фонду охо- цивільного
рони праці захисту
      населення
      Кабінету
      Міністрів
 
26. Про   Пинзеник В.М.  10.03    27.03  Шпек Р.В. - Го-
хід     Національне              лова Національ-
виконання  агентство  з             ного агентства
кредитних  реконструкції             з реконструкції
угод  між та  розвитку             та розвитку
Україною  Мінфін
та Міжна- Мінекономіки
родним   Міненерго
банком ре- Мінвуглепром
конструк-  Фонд
ції   та державного
розвитку  майна
      Мінсільгосп-
      прод
      Українська
      академія
      аграрних наук
      МЗЕЗторг разом
      з відповідними
      міністерствами
      та   іншими
      центральними
      органами
      виконавчої
      влади
      Відділ
      взаємодії  з
      міжнародними
      фінансовими
      організаціями,
      іноземних
      інвестицій та
      ввільних
      економічних
      зон  Кабінету
      Міністрів
 
 
Примітка.   На засіданнях Кабінету Міністрів розглядатимуться
        в міру готовності проекти законів України, акти
        Президента України та Кабінету Міністрів.
 
    2. Закони України, постанови Верховної Ради України,
    укази і розпорядження Президента України і рішення
   Кабінету Міністрів, хід виконання яких розглядатиметься
           в оперативному порядку
               Січень
   1. Указ Президента України від 18 листопада 1996 р. N 1097
( 1097/96 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України" від 26 жовтня 1996 р."Про ситуацію в ядерно-енергетичному
комплексі України".
   (МІНЧЕНКО А.К., ЧЕБРОВ В.Д., КОСТЕНКО Ю.І., КАЛЬЧЕНКО В.М.,
ГУРЕЄВ В.М., КОРОНЕВСЬКИЙ В.М., ЛУЦЬКО В.С., ЧЕРНИШОВ В.Г.)
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р.
N 364 ( 364-94-п ) "Про організацію виробництва вагонів дизель- та
електропоїздів".
   (МІНЧЕНКО А.К., МАЛЄВ В.І., КОРОНЕВСЬКИЙ В.М., ПАДАЛКО В.Г.)
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 р.
N 166 ( 166-96-п )  "Про забезпечення сільського господарства
зернозбиральною технікою".
   (ЗУБЕЦЬ М.В.,  ХОРІШКО  А.І.,  ГУРЕЄВ В.М., МАЛЄВ В.І.,
КОРОНЕВСЬКИЙ В.М., ТИМЧЕНКО В.Н., ГЛАДІЙ М.В.)
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 р.
N 882 ( 882-96-п )  "Про призупинення приймання та переробки
давальницької  сировини  для  виробництва  спирту, горілки і
лікеро-горілчаних виробів та про порядок обкладання їх акцизним
збором"
   (ЗУБЕЦЬ М.В., СВАТКОВ Л.Б., ГОНЧАРУК В.Я., ГУРЕЄВ В.М.,
АЗАРОВ М.Я., ГЛАДІЙ М.В.)
   5.  Постанова  Кабінету  Міністрів України від 17 вересня
1996 р. N 1135 ( 1135-96-п )  "Про вдосконалення  механізму
використання радіочастотного ресурсу".
   (ДУРДИНЕЦЬ В.В., ХУДОЛІЙ Д.А., МИХАЛЬЧУК І.П., МИРОНЮК В.В.)
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1996 р.
N 1201 ( 1201-96-п )  "Про невідкладні заходи щодо зміцнення
законності і правопорядку".
   (ДУРДИНЕЦЬ В.В.,   КРАВЧЕНКО Ю.Ф.,   КОРОНЕВСЬКИЙ В.М.,
ГОЛОВАТИЙ С.П., ПШЕНИЧНИЙ В.Г.)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка