Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 1997 р. N 1469
                Київ
 
   Про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління
    транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 284 ( 284-99-п ) від 01.03.99
      N 1506 ( 1506-99-п ) від 17.08.99
                   Розпорядженнями КМ
      N 124-р ( 124-2000-р ) від 15.03.2000
      N 582-р ( 582-2001-р ) від 13.12.2001 
                     Постановами КМ
      N 318 ( 318-2003-п ) від 12.03.2003 
      N 375 ( 375-2004-п ) від 24.03.2004
      N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
 
   З метою  вироблення  єдиних  підходів  до  здійснення
навігаційного забезпечення і підвищення безпеки руху всіх видів
транспортних засобів та інших рухомих об'єктів Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  Міжгалузеву  комісію  з питань навігації і
управління транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами у
складі згідно з додатком.
 
   Голові Міжгалузевої комісії з питань навігації і управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами затвердити
персональний склад комісії та у разі потреби вносити до нього
зміни. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
   2. Затвердити Положення про Міжгалузеву комісію з питань
навігації і управління транспортними засобами та іншими рухомими
об'єктами (додається).
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України        А.ГОЛУБЧЕНКО
 
   Інд.34
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 1997 р. N 1469
 
 
               СКЛАД
       Міжгалузевої комісії з питань навігації
        і управління транспортними засобами
          та іншими рухомими об'єктами
 
 
   Міністр транспорту, голова Комісії
 
   Директор Департаменту   оборонної,   оборонно-промислової
політики  та військово-технічного співробітництва Секретаріату
Кабінету Міністрів України, заступник голови Комісії
 
   Перший заступник Міністра оборони, заступник голови Комісії
 
   Перший заступник Міністра промислової політики, заступник
голови Комісії
 
   Директор Центрального науково-дослідного інституту навігації
і управління Мінпромполітики,  голова  президії  Українського
відділення Міжнародної академії навігації і управління рухом,
відповідальний секретар Комісії
 
   Представники Верховної Ради України (за пропозицією Голови
Верховної Ради України)
 
   Заступник Міністра транспорту
 
   Заступник Міністра юстиції
 
   Заступник Міністра  економіки  та  з питань європейської
інтеграції
 
   Заступник Міністра  охорони  навколишнього   природного
середовища
 
   Заступник Міністра фінансів
 
   Заступник Міністра внутрішніх справ
 
   Заступник Міністра  з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   Заступник Міністра освіти і науки
 
   Заступник Голови Держкомзв'язку
 
   Заступник Голови Держприкордонслужби
 
   Заступник Голови Держкомзему
 
   Перший заступник Генерального директора НКАУ
 
   Перший заступник генерального директора ВАТ "Укртелеком"
 
   Голова Державної комісії єдиного часу і еталонних частот
 
   Керівник департаменту розвитку та координації транспортних
систем Мінтрансу
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 284
( 284-99-п ) від 01.03.99, N 1506 ( 1506-99-п ) від 17.08.99, з
Розпорядженнями КМ N 124-р ( 124-2000-р ) від 15.03.2000, N 582-р
( 582-2001-р ) від 13.12.2001, в редакції Постанови КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       А.ТОЛСТОУХОВ
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 1997 р. N 1469
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління
    транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами
 
 
   1. Міжгалузева комісія з питань навігації і  управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами (далі -
Комісія) є постійно діючим координаційним органом при Кабінеті
Міністрів України.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами та розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,
міжнародними угодами України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   вироблення єдиних  державних  підходів  до  здійснення
навігаційного забезпечення і підвищення безпеки руху всіх видів
транспортних засобів та інших рухомих об'єктів, модернізації
існуючих засобів навігації,  захисту  зовнішньополітичних  та
зовнішньоекономічних інтересів України як держави, що надає і
користується усіма видами послуг навігаційного забезпечення;
 
   координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної
із формуванням та реалізацією єдиних державних підходів у питаннях
навігації і управління рухомими об'єктами;
 
   організація підготовки   та   погодження    проектів
нормативно-правових  актів  з науково-технічного, фінансового,
матеріально-технічного,  кадрового  та  іншого  забезпечення
здійснення заходів для вдосконалення вітчизняної системи навігації
і управління рухомими об'єктами;
 
   організація розроблення  рекомендацій  щодо   спільного
використання засобів навігації і управління рухомими об'єктами
незалежно від їх призначення і належності;
 
   контроль реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення
вітчизняної системи навігації і управління рухомими об'єктами,
узагальнення результатів цього контролю.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) організує інформаційну, аналітичну, дослідну роботу з
розроблення  проектів  та  проведення  експертизи програмних,
нормативно-правових актів з навігації і управління  рухомими
об'єктами,  з  підготовки  проектів  відповідних  міжнародних
договорів;
 
   2) забезпечує накопичення та аналіз інформації щодо стану і
ефективності  функціонування  вітчизняної системи навігації і
управління рухомими об'єктами;
 
   3) готує  пропозиції  щодо  організації  фундаментальних
досліджень,  розроблення  і впровадження нових технологій та
технічних засобів у галузі навігації і управління  рухомими
об'єктами,  підвищення  ефективності використання відповідного
науково-технічного та виробничого потенціалу України;
 
   4) організує роботу з визначення пріоритетів у фінансуванні
навігаційних програм, з розроблення пропозицій щодо використання
кредитів та інвестицій для вдосконалення і розвитку вітчизняної
системи навігації і управління рухомими об'єктами, забезпечує
проведення державної експертизи відповідних проектів;
 
   5) вживає заходи до створення та функціонування  систем
контролю перевезення небезпечних вантажів;
 
   6) аналізує   результати   здійснення   взаємовигідного
міжнародного співробітництва у навігації і управлінні рухомими
об'єктами та розробляє рекомендації з цих питань.
 
   5. Комісія має право:
 
   1) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  щодо
навігаційного забезпечення і підвищення рівня безпеки руху всіх
видів транспортних засобів та інших рухомих об'єктів;
 
   2) одержувати  безоплатно  в установленому законодавством
порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ та
організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
 
   3) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі
групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.
 
   6. Комісію очолює Міністр транспорту. ( Абзац перший пункту 6
в редакції Постанови КМ N 318 ( 318-2003-п ) від 12.03.2003 )
 
   Персональний склад Комісії затверджує голова Комісії. ( Абзац
другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
   Членами Комісії  можуть  бути державні службовці органів
виконавчої влади, а також військовослужбовці та  представник
Українського  відділення Міжрегіональної академії навігації і
управління рухом.
 
   7. Комісія проводить свою роботу згідно з річними планами,
затвердженими на засіданні Комісії.
 
   8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру
потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Голова Комісії у
разі потреби має право на позачергове її скликання.
 
   Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як половина її членів.
 
   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови.
 
   9. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
 
   10. Організаційне забезпечення Комісії здійснює секретаріат
Комісії.
 
   Положення про секретаріат затверджує голова Комісії.
 
   11. Комісія має бланки із своїм найменуванням.
 
   12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Мінтрансом.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 318 ( 318-2003-п ) від
12.03.2003 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка